Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ko­ro­na­vi­ru­so pro­trū­kis Al­gi­man­to Že­mai­čio ūky­je Pu­nios kai­me, ser­ga ir pats sa­vi­nin­kas

Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me, vei­kian­čia­me Al­gi­man­to Že­mai­čio ūky­je, ku­ris už­si­i­ma gė­lių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mu, pir­mie­ji dar­buo­to­jų su­sir­gi­mai ko­ro­na­vi­ru­su fik­suo­ti ba­lan­džio 8-ąją. Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, iki šios die­nos, ba­lan­džio 12-osios, CO­VID-19 in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta 17-ai šio ūkio dar­buo­to­jų, o ja­me iš vi­so dir­ban­čių­jų – apie 50. Ka­dan­gi kai ku­rių mi­nė­to ūkio dar­buo­to­jų vai­kai – pra­di­nu­kai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir ikimokyklinukai kon­tak­ti­niu bū­du ug­do­mi But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je ir jos pa­da­li­ny­je, But­ri­mo­nių vai­kų dar­že­ly­je, nuo šian­dien, ba­lan­džio 13-osios, iki ba­lan­džio 23-io­sios lai­ki­nai stab­do­mas jų ug­dy­mas mi­nė­tu bū­du. Ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja, ba­lan­džio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ser­ga 186 aly­tiš­kiai ir 91 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Tir­ti dar­buo­to­jai ir kon­tak­ti­niai as­me­nys

Ko­ro­na­vi­ru­so pro­trū­kis A.Že­mai­čio ūky­je Pu­nios kai­me fik­suo­tas pir­mą­kart nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios ir šiuo me­tu yra di­džiau­sias tarp Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čių įmo­nių bei ūkių.

Pir­mie­ji su­sir­gi­mai mi­nė­ta­me ūky­je fik­suo­ti ba­lan­džio 8-ąją. Ne­tru­kus Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va bu­vo or­ga­ni­zuo­tas dar­buo­to­jų iš­ty­ri­mas pa­čia­me A.Že­mai­čio ūky­je.

Kaip sa­kė ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė, čia ap­si­lan­kė pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kai ir ūkio dar­buo­to­jams bu­vo pa­im­ti mė­gi­niai dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos.

Vi­ce­me­rės tei­gi­mu, ba­lan­džio 10-ąją pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kų mo­bi­li ko­man­da But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je dėl ko­ro­na­vi­ru­so ty­rė kon­tak­ti­nius as­me­nis – A.Že­mai­čio ūky­je dir­ban­čių but­ri­mo­niš­kių ar­ti­muo­sius. Jų są­ra­šą pa­tei­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­tas. Iš­tir­ta dau­giau kaip 20 žmo­nių, me­ro pa­va­duo­to­jos tu­ri­mais pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas maž­daug pu­sei.

„Tre­čia­die­nį, ba­lan­džio 14 die­ną, į But­ri­mo­nis dar kar­tą at­vyks pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kai, bus kvie­čia­mi dėl CO­VID-19 iš­si­tir­ti vi­si mies­te­lio gy­ven­to­jai, ku­rie tu­ri įta­ri­mų dėl sir­gi­mo šia in­fek­ci­ja“, – tvir­ti­no D.Ki­ta­vi­čie­nė.

Vi­ce­me­rė pa­ti­ki­no, kad va­kar, ba­lan­džio 12-ąją, ap­si­spręs­ta nuo ba­lan­džio 13-osios iki ba­lan­džio 23-io­sios lai­ki­nai nu­trauk­ti kon­tak­ti­nį pra­di­nu­kų ug­dy­mą But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je ir to­kį pat ug­dy­mą gim­na­zi­jai pa­val­džia­me But­ri­mo­nių vai­kų dar­že­ly­je, vaikai kaip ir anksčiau bus ugdomi nuo­toliniu būdu. Tai su­si­ję su tuo, kad kai ku­rių šių am­žiaus gru­pių tė­vai dir­ba A.Že­mai­čio ūky­je, sie­kia­ma ap­sau­go­ti gim­na­zi­ją nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­pli­ti­mo.

„Kaž­kas at­ėjo į dar­bą ser­gan­tis“

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, nuo ba­lan­džio 8-osios iki šios die­nos, ba­lan­džio 12-osios, A.Že­mai­čio ūky­je ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas 17-ai dar­buo­to­jų iš čia dir­ban­čių­jų maž­daug pus­šim­čio. Vi­si ser­gan­tie­ji da­bar yra izo­lia­ci­jo­je, taip pat ka­ran­ti­nuo­ja­si ir tu­rė­ju­sie­ji kon­tak­tų su ser­gan­čiai­siais. Vie­nas iš su­sir­gu­sių šio ūkio dar­buo­to­jų, per 50 me­tų vy­ras pa­te­ko į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę ir yra sun­kios būk­lės. Tai pa­tvir­ti­no ūkio sa­vi­nin­kas A.Že­mai­tis.

Jis taip pat pri­si­pa­ži­no, kad ir jam nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas: „Izo­lia­ci­jo­je tu­riu bū­ti iki ba­lan­džio 17-osios. Ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad gal­būt kol kas nie­ko ne­jau­čiu.“

Pa­klaus­tas, kaip, jo nuo­mo­ne, CO­VID-19 in­fek­ci­ja pir­mą­kart ga­lė­jo pa­tek­ti į ūkį, A.Že­mai­tis pa­reiš­kė: „Kaž­kas at­ėjo į dar­bą ser­gan­tis.“

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tams taip pat kol kas ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti vi­ru­so pa­pli­ti­mo prie­žas­ties.

A.Že­mai­čio tei­gi­mu, ūkis da­bar vei­kia tik mi­ni­ma­liai, dir­ba apie dvi­de­šimt žmo­nių, dėl veik­los stab­dy­mo nu­ro­dy­mų iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro ne­gau­ta.

Pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su Aly­tus – 17-as, Aly­taus ra­jo­nas – 19-as

Ba­lan­džio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus yra 17-as, Aly­taus ra­jo­nas – 19-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 392 tei­gia­mi CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai, ra­jo­ne – 364, ša­lies vi­dur­kis – 448.

Ba­lan­džio 10-ąją nau­ji in­fek­ci­jos at­ve­jai fik­suo­ti 35 aly­tiš­kiams, tą­dien jų iš­tir­ta 520 PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės ir 15 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Ba­lan­džio 11-ąją PGR tir­ti 53 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai ir 14 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas vie­nam aly­tiš­kiui.

Aly­taus ra­jo­ne ba­lan­džio 10-ąją fik­suo­ti 25 nau­ji CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai iš PGR tir­tų 140 ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais 5 gy­ven­to­jų. Ki­tą­dien, ba­lan­džio 11-ąją, ra­jo­ne nu­sta­ty­ti 2 nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai iš PGR tir­tų 26 ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais 7 gy­ven­to­jų.

Ba­lan­džio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja ser­ga 186, ra­jo­ne – 91 gy­ven­to­jas, pa­svei­ku­sių­jų nuo CO­VID-19 mies­te – 5 tūkst. 698, ra­jo­ne – 1 tūkst. 371.

Mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios skai­čius mies­te – 60 ne­si­kei­čia nuo ko­vo pa­bai­gos, ra­jo­ne skai­čius 32 ne­kin­ta nuo ko­vo vi­du­rio.

Ba­lan­džio 12-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų bu­vo už­im­tos 26, dar 3 ser­gan­tie­ji CO­VID-19 gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Tos pa­čios ba­lan­džio die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je pir­ma vak­ci­nos do­ze pa­skie­py­ta 9 tūkst. 176 ar­ba 18,65 proc. gy­ven­to­jų, an­tra do­ze arba vi­sa skie­pi­ji­mo sche­ma – 3 tūkst. 359 ar­ba 6, 83 proc. gy­ven­to­jų. Šie skai­čiai Aly­taus ra­jo­ne ati­tin­ka­mai: 5 tūkst. 331 ar­ba 20,63 proc. ir 1 tūkst. 981 ar­ba 7, 67 proc.

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video