Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ko­dėl bro­liai pa­lai­do­ti skir­tin­go­se ka­pa­vie­tė­se ir kaip at­kur­ti tei­sin­gu­mą?

Šian­dien ir vie­no Aly­taus mies­to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas ga­li pa­sa­ky­ti, kad to­kio įvy­kio Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, koks bu­vo už­fik­suo­tas per­nykš­tę vasarą, dar nė­ra bu­vę. Ne­bent nie­kas ne­pri­si­me­na. Vin­gio gat­vės dau­gia­bu­ty­je, vie­no kam­ba­rio bu­te, ras­tas Vai­do Ar­laus­ko kū­nas. Ka­dan­gi vy­ras gy­ve­no vie­nas, po­li­ci­ja ne­ra­do ga­lin­čių jo kū­ną pa­ly­dė­ti am­ži­ny­bėn as­me­nų, jis pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką bu­vo pa­lai­do­tas Už­upių ka­pi­nė­se, vie­ni­šų ir ne­at­pa­žin­tų as­me­nų kvar­ta­le. 

Netrukus pa­aiškėjo, kad Vai­das bu­vo bro­lio Rai­mun­do Ar­laus­ko ka­pa­vie­tės Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Kle­vų gat­vė­je (kapas nuotraukos apačioje), pri­žiū­rė­to­jas. O toks fak­tas svar­biau­sias šio­je is­to­ri­jo­je, ku­rios gal­būt ir vi­siš­kai ne­bū­tų, jei mi­ręs Vai­das bū­tų am­ži­na­jam po­il­siui pa­gul­dy­tas ša­lia bro­lio. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kas krei­pė­si į sa­vi­val­dy­be su pra­šy­mu per­lai­do­ti Vai­dą ša­lia Rai­mun­do, bet at­si­mu­šė, re­gis, į vi­siš­kai ne­pa­ju­di­na­mą ir ne­pra­mu­ša­mą sie­ną.

Sun­kiai kur­tas gy­ve­ni­mas

Rai­mun­das ir Vai­das  Ar­laus­kai, kaip pri­si­me­na vie­no Vin­gio gat­vės dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, sun­kiai gy­ve­no nuo vai­kys­tės. Vai­kų na­mai, ne­leng­vas dar­bas už­sie­ny­je… Naš­lai­čių gau­tos vals­ty­bės iš­mo­kos su­ėjus pil­na­me­tys­tei lei­do įsi­gy­ti vie­no kam­ba­rio bu­tą.

Ja­me gy­ve­no abu bro­liai, su kai­my­nų pa­gal­ba kū­rė­si gy­ve­ni­mą. Ne­tu­rė­jo blo­gų įpro­čių – ne­bu­vo stik­liu­ko kil­no­to­jai, tad, kad ir ne­leng­vai, bet tam tik­rą bui­tį su­si­kū­rė.

Kai jau ga­lė­jo šiek tiek at­si­kvėp­ti, leng­viau ir lais­viau pa­gy­ven­ti, kaip per­kū­nas iš dan­gaus drioks­te­lė­jo ne­ti­kė­ta Rai­mun­do mir­tis.

Vėl­gi į pa­gal­bą at­ėjo kai­my­nai, pa­dė­jo pa­lai­do­ti, o pas­ku­ti­ne bro­lio ke­lio­ne šio­je že­mė­je dau­giau­sia rū­pi­no­si Vai­das.

Prieš dvi­de­šimt me­tų R.Ar­laus­kas am­ži­no­jo po­il­sio at­gu­lė Pir­mo­jo Aly­taus, Kle­vų gat­vės, ka­pi­nė­se. Vai­das pa­gal iš­ga­les pa­sta­tė kuk­lų pa­min­klą, su­tvar­kė ka­pa­vie­tę.

Kaip sa­kė Vin­gio gat­vės dau­gia­bu­čio, ku­ria­me gy­ve­no bro­liai, ben­dri­jos pir­mi­nin­kas Ta­das Vo­sy­lius, kiek te­ko ben­drau­ti su Vai­du, jis ne kar­tą jam yra sa­kęs, kad mir­ties at­ve­ju no­rė­tų bū­ti pa­lai­do­tas prie bro­lio Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nė­se. 

Pir­mi­nin­kas pa­skam­bi­no ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu

Nei ben­dri­jos pir­mi­nin­kas, nei ki­ti dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad  ką  tik 42-ejų me­tų gimtadienį at­šven­tęs Vai­das bus ras­tas ne­gy­vas sa­vo bu­te.

Bet taip at­si­ti­ko. Ku­rį lai­ką ne­ma­tę vy­ro, kai­my­nai rim­tai su­ne­ri­mo. Dau­ge­lis tar­pu­sa­vy­je ėmė svars­ty­ti, kur jis yra, nes taip il­gai nie­ka­da ne­bu­vo  din­gęs. 

Ben­dri­jos pir­mi­nin­kui T.Vo­sy­liui te­ko im­tis kon­kre­čių veiks­mų. Pri­ėjęs prie jo bu­to du­rų ir pa­skam­bi­nęs Vai­do te­le­fo­no nu­me­riu iš­gir­do skam­ban­tį jo te­le­fo­ną vi­du­je, bet nie­kas ne­at­si­lie­pė.

Ta­da ben­dri­jos pir­mi­nin­kas jau nie­ko ne­lau­kė. Pa­skam­bi­no ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Grei­tai at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, me­di­kai ir ug­nia­ge­siai. Pa­te­kus į Vai­do bu­tą, kam­ba­ry­je ras­tas šei­mi­nin­ko kū­nas. Taip at­si­ti­ko per­nykš­tės lie­pos 13-ąją apie 20 va­lan­dą. 

Mi­ru­sio­jo kū­nas bu­vo iš­vež­tas eks­per­ti­zei. Tai pa­da­rė  šiam dar­bui su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be tu­rin­ti Aly­taus ben­dro­vė „Skaus­mo užuo­vė­ja“. 

Ka­dan­gi T.Vo­sy­lius bu­vo pra­ne­šė­jas apie įvy­kį, jam te­ko ne­ma­žai ben­drau­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais. 

„Kai ma­nęs pa­klau­sė, ar Vai­das tu­rė­jo ar­ti­mų­jų,  pa­sa­kiau, kad  tu­rė­jo bro­lį, pa­lai­do­tą Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nė­se“, – pri­si­mi­nė dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kas.

Ben­dri­jos pir­mi­nin­kas krei­pė­si dėl per­lai­do­ji­mo

„Skaus­mo užuo­vė­ja“, iš­si­vež­da­ma Vai­do kū­ną, man da­vė vi­zi­ti­nę kor­te­lę, ją tu­riu iki šiol. Kor­te­lė­je nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu skam­bi­nau ke­lis kar­tus, ti­kė­jau­si, kad kaž­kaip bus pra­neš­ta apie lai­do­tu­ves, bet su­ži­no­jau, kad jis jau pa­lai­do­tas Už­upių ka­pi­nė­se, vie­ni­šų ir ne­at­pa­žin­tų as­me­nų kvar­ta­le. Ap­lan­kiau jo ka­pa­vie­tę ir įsi­ti­ki­nau, kad tik­rai taip“, – pa­sa­ko­jo Vin­gio gat­vės dau­gia­bu­čio, ku­ria­me gy­ve­no Vai­das, ben­dri­jos pir­mi­nin­kas T.Vo­sy­lius. 
Ka­dan­gi pa­lai­do­ji­mo vie­ta su­krė­tė ir ben­dri­jos pir­mi­nin­ką, ir dau­ge­lį dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų, jis krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mu leis­ti per­lai­do­ti V.Ar­laus­ko kū­ną Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nė­se, ša­lia bro­lio. 

„As­me­niš­kai man ir kai ku­riems na­mo gy­ven­to­jams jis ne kar­tą yra sa­kęs ir pra­šęs mir­ties at­ve­ju no­rė­tų bū­ti pa­lai­do­tas  prie bro­lio Rai­mun­do, mi­ru­sio 2004 me­tais. Vai­das vi­są tą lai­ką pri­žiū­rė­jo bro­lio ka­pą. Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad man ka­po prie­žiū­ra ne­su­kels sun­ku­mų, tuo ga­lės pa­si­rū­pin­ti ir ki­ti na­mo gy­ven­to­jai, nes yra ne­ma­žai jų ar­ti­mų­jų, pa­lai­do­tų Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nė­se. Vai­das bu­vo kul­tū­rin­gas, ben­drau­jan­tis ir nuo­šir­dus na­mo gy­ven­to­jas, to­dėl mes, ben­dri­jos na­riai, jau­čia­me skau­du­lį ir ne­ma­lo­nu­mą sa­vo vi­du­je. Ne­no­ri­me, kad mus per­se­kio­tų min­tis, jog jo kū­nas kaž­kur be prie­žiū­ros ir at­mi­ni­mo“, – pra­šy­me mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­ra­šė T.Vo­sy­lius.

Sa­vi­val­dy­bės at­sa­ky­mas – pa­lan­kus 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ben­dri­jos pir­mi­nin­kui dėl V.Ar­laus­ko per­lai­do­ji­mo pa­tei­kė pa­lan­kų at­sa­ky­mą. Ja­me nu­ro­do­ma, kad, pa­gal sa­vi­val­dy­bė­je tu­ri­mus duo­me­nis Vai­das bu­vo įra­šy­tas Kle­vų vie­šo­sio­se ka­pi­nė­se pa­lai­do­to bro­lio R.Ar­laus­ko ka­pa­vie­tę pri­žiū­rin­čiu as­me­niu. To­dėl nė­ra tei­si­nių ap­ri­bo­ji­mų  per­lai­do­ti V.Ar­laus­ko kū­ną į šią ka­pa­vie­tę.

T.Vo­sy­lius iš sa­vi­val­dy­bės ga­vo pa­tvir­ti­ni­mą, kad Vai­do kū­nas iš tie­sų bu­vo pa­lai­do­tas Už­upių ka­pi­nių 5 kvar­ta­le, ku­ria­me, pa­gal mies­to ta­ry­bos pri­im­tas Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo, jų tvar­ky­mo ir lanky­mo tai­syk­les, lai­do­ja­mi vie­ni­ši ir ne­at­pa­žin­ti as­me­nys.

Ve­lio­nio lai­do­ji­mu rū­pi­no­si  per ak­ci­nin­kus su „Skaus­mo užuo­vė­ja“ su­si­ju­si ir tuo­met sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są vie­ni­šiems ir ne­at­pa­žin­tiems as­me­nis lai­do­ti lai­mė­ju­si miesto ben­dro­vė „Ri­tu­a­li­nės pa­slau­gos“.
Ben­dri­jos pir­mi­nin­kui sa­vi­val­dy­bė nu­ro­dė, kad, no­rint per­lai­do­ti as­mens pa­lai­kus, bū­ti­nas lei­di­mas juos eks­hu­muo­ti, o to­kį lei­di­mą iš­duo­da Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras.

Tu­rint to­kį lei­di­mą, rei­kia kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl lei­di­mo lai­do­ti iš­da­vi­mo.

„Aly­taus nau­jie­nas“ sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad lei­di­mas lai­do­ti minimą vie­ni­šą as­me­nį ati­tin­ka­ma­me Už­upių ka­pi­nių kvar­ta­le iš­duo­tas, at­si­žvel­giant į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to raš­te nu­ro­dy­tą in­for­ma­ci­ją. Pra­neš­ta, kad pa­tik­ri­nus V.Ar­laus­ko gi­mi­nys­tės ry­šius, nu­sta­ty­ta, jog as­me­nų, ga­lin­čių pa­lai­do­ti jo kū­ną, ne­ras­ta. Tad po­li­ci­ja sa­vi­val­dy­bės pa­pra­šė sku­biai spręs­ti klau­si­mą dėl pa­lai­kų pa­lai­do­ji­mo. 

„Fak­tas, kad ve­lio­nis bu­vo bro­lio Rai­mun­do Ar­laus­ko ka­pa­vie­tę pri­žiū­rin­tis as­muo, pa­aiš­kė­jo, kai krei­pė­si na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kas dėl ve­lio­nio per­lai­do­ji­mo ga­li­my­bės“, – to­kią in­for­ma­ci­ją „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­tei­kė mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Ko­dėl iš­duo­dant lei­di­mą lai­do­ti ne­įver­tin­tas svar­bus fak­tas?

Po­li­ci­ja nu­sta­tė, kad Vai­das ne­tu­ri ar­ti­mų­jų, ga­lin­čių jo pa­lai­kus pa­lai­do­ti. Tai tie­sa. Jis pa­lai­do­tas vie­ni­šų as­me­nų ka­pi­nių kvar­ta­le. Vėl­gi fak­tas, kad jis ne­tu­rė­jo ar­ti­mų­jų. For­ma­liai lyg ir vis­kas pa­da­ry­ta tei­sin­gai.
Bet kur vertinimas ki­to fak­to, kad Vai­das, kaip jau da­bar ofi­cia­liai pra­neš­ta, bu­vo bro­lio ka­pa­vie­tės Pir­mo­jo Aly­taus ka­pi­nė­se pri­žiū­rė­to­jas? Apie tai ben­dri­jos pir­mi­nin­kas kal­bė­jo po­li­ci­jo­je. Ta­čiau po­li­ci­ja duo­me­nų apie ka­pa­vie­čių pri­žiū­rė­to­jus ne­tu­ri.

Kaip sa­vi­val­dy­bė, iš­duo­da­ma lei­di­mą lai­do­ti Vai­dą vie­ni­šų ir ne­at­pa­žin­tų as­me­nų kvar­ta­le, ne­ma­tė, jog jis ne kaž­kie­no ki­to, o sa­vi­val­dy­bės ati­tin­ka­muo­se do­ku­men­tuo­se fik­suo­tas kaip ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas? Sa­vi­val­dy­bės pa­si­tei­ra­vus, ar ji ne­įžvel­gia sa­vo kal­tės dėl V.Ar­laus­ko pa­lai­do­ji­mo ne jo pri­žiū­rė­to­je ka­pa­vie­tė­je, į šį klau­si­mą val­di­nin­kai ne­at­sa­kė.

Ta­da iš­ky­la ir ki­tų klau­si­mų. Aly­tu­je, kaip ir ki­tur, yra as­me­nų, ku­rie ofi­cia­liai pri­pa­žin­ti ar­ti­mų­jų ka­pų pri­žiū­rė­to­jais, šiuo me­tu li­kę vie­ni, jau ne­be­tu­ri ar­ti­mų­jų. Tai jie vi­si bus pa­lai­do­ti vie­ni­šų ir ne­at­pa­žin­tų as­me­nų kvar­ta­luo­se? Kam ta­da rei­ka­lin­ga ka­pa­vie­čių pri­žiū­rė­to­jų re­gist­ra­ci­ja?

O kaip bus su to­mis ka­pa­vie­tė­mis, ku­rio­mis rū­pi­no­si mi­rę pri­žiū­rė­to­jai? Sa­vi­val­dy­bės pa­si­tei­ra­vus, kas da­bar bus R.Ar­laus­ko ka­pa­vie­tės pri­žiū­rė­to­jas, ši at­sa­kė, jog da­bar ji pri­žiū­rė­to­jo ne­tu­rės. Va­di­na­si, ji taps ne­pri­žiū­ri­ma ir lai­kui bė­gant jo­je bus pa­lai­do­ti ki­ti as­me­nys.
Vie­ni­šų ir ne­at­pa­žin­tų as­me­nų lai­do­ji­mo kvar­ta­lą, kaip ir tvar­ką vi­so­se mies­to ka­pi­nė­se, pri­žiū­ri sa­vi­val­dy­bės skelb­tų kon­kur­sų lai­mė­to­jai.

Rekomenduojami video