Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Kaimų tuštėjimas: Kumečių mokykloje nesulaukta mokinių

Dar rugpjūčio pradžioje Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, susitikęs su Kumečių mokyklos mokytojais ir mokinių tėvais, pareiškė: „Kumečių mokykla bus!“ Tačiau atėjus rugsėjui mokykla mokslo metų nepradėjo, – jos durų nepanoro atverti nė vienas mokinys. Nors mokslo metams ruoštasi, jos pagrindinės durys papuoštos skaičiumi 25, – tiek metų veikia mokykla dabartiniame pastate. Dabar rajono taryba rengiasi likviduoti Kumečių mokyklą. Alytaus rajone tai ne pirmas atvejis, kai mokslo metų pradžioje mokyklos nesulaukia mokinių, o paskui rajono tarybai telieka konstatuoti faktą – priimti sprendimus dėl jų uždarymo.

„Rei­kė­jo pa­sa­ky­ti pra­ėju­sių moks­lo me­tų pa­bai­go­je“

Ku­me­čių mo­kyk­los du­rys šian­dien už­ra­kin­tos. Ta­čiau su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, kan­ko­rė­žių ir kaš­to­nų dė­lio­nė­mis pa­puoš­tas įė­ji­mas į mo­kyk­lą, di­de­lis, spal­vo­tas 25 skai­čius, liu­di­jan­tis mo­kyk­los gy­va­vi­mo da­bar­ti­nia­me pa­sta­te me­tus, pa­tvir­ti­na, kad čia tik­rai lauk­ta nau­jų moks­lo me­tų.

Kaip sa­kė Ku­me­čių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Grans­kie­nė, vai­kai ir ben­druo­me­nė moks­lo me­tams ruo­šė pro­gra­mė­lę, ta­čiau rug­pjū­čio 30-ąją Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius pra­ne­šė, kad mo­kyk­los ne­bus: „Kai prieš me­tus Ku­me­čių pa­grin­di­nė mo­kyk­la ta­po šios gim­na­zi­jos sky­riu­mi, daug kas gal­vo­jo, jog po me­tų jos ne­liks. Panašiai at­si­ti­ko su San­tai­kos mo­kyk­la, kai ji bu­vo pri­jung­ta prie Sim­no gim­na­zi­jos. Su­pran­ta­me, kad li­kus la­bai ma­žam skai­čiui mo­ki­nių mo­kyk­la ne­ga­li veik­ti. Bet mo­ki­nių tė­vams rei­kė­jo pa­sa­ky­ti pra­ėju­sių moks­lo me­tų pa­bai­go­je, o ne prieš pat rug­sė­jį.“

Ku­me­čių gy­ven­to­jus dėl iš­lik­sian­čios mo­kyk­los op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kė ir ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko su­si­ti­ki­mas su mo­kyk­los mo­ky­to­jais, mo­ki­nių tė­vais rug­pjū­čio pra­džio­je. Ra­jo­no va­do­vas už­tik­ri­no, kad čia mo­kyk­la bus, to­kiu bū­du už­kir­to ke­lią pa­skli­du­siems gan­dams dėl jos už­da­ry­mo.

www.alytausnaujienos.lt nuotr.

Me­ras kvie­tė tė­vus ir mo­ky­to­jus skleis­ti ge­rą ži­nią, kad mo­kyk­la veiks, vai­kai jo­je ga­li mo­ky­tis to­liau.

Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad ruoš­ta­si nau­jiems moks­lo me­tams. Ta­čiau moks­lo me­tų pra­džio­je, rug­sė­jo 3-iąją, į Ku­me­čių mo­kyk­lą ne­at­ėjo nė vie­nas mo­ki­nys.

A.Grans­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, dau­gu­ma jų mo­kyk­li­niu au­to­bu­su ve­ža­mi mo­ky­tis į Mi­ros­la­vą ir Sim­ną, ne­ma­žai ap­lin­ki­nių kai­mų vai­kų pa­si­rin­ko vie­ną kai­my­ni­nio Laz­di­jų ra­jo­no mo­kyk­lą: „Juos nu­si­ve­ža­ma ten mo­ky­tis, kiek ži­nau, vie­nai dau­gia­vai­kei šei­mai ten pa­siū­lė net gy­ve­na­mą­jį plo­tą. Da­bar toks lai­kas, vi­sos mo­kyk­los ko­vo­ja dėl mo­ki­nio krep­še­lio, kad iš­si­lai­ky­tų.“

Ku­me­čių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė tvir­ti­no, kad šį ant­ra­die­nį ben­druo­me­nė su­si­ti­ko su ra­jo­no va­do­vais ir svars­tė, kas ga­lė­tų veik­ti bu­vu­sios mo­kyk­los pa­tal­po­se, ta­čiau kol kas dar neap­si­spręs­ta.

Mo­ky­to­jams mo­ka­ma už pra­sto­vas

Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ge­la­žaus­kas tei­gė, kad rug­pjū­čio vi­du­ry­je pla­nuo­ta, jog mo­kyk­lo­je bus 23 mo­ki­niai, ta­da mo­kyk­la bū­tų bu­vu­si, ta­čiau da­lis tė­ve­lių vai­kų nu­spren­dė ne­be­leis­ti į šią mo­kyk­lą, li­ko tik 14 vai­kų, su tiek mo­ki­nių mo­kyk­la veik­ti jau ne­ga­li, to­dėl ar­tė­jant rug­sė­jui tė­vams bu­vo pra­neš­ta, jog Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus ne­be­liks.

Da­bar de­šim­čiai šios mo­kyk­los mo­ky­to­jų yra mo­ka­ma už pra­sto­vas. Kai ra­jo­no ta­ry­ba pri­ims spren­di­mą dėl Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus už­da­ry­mo, jie bus at­leis­ti iš dar­bo. R.Ge­la­žaus­kas tvir­ti­no, kad dau­gu­ma Ku­me­čių mo­kyk­los mo­ky­to­jų tu­ri dar­bą ki­to­se mo­kyk­lo­se, jiems pra­sto­vos tik šio­je mo­kyk­lo­je.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je lai­ki­nai Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui va­do­vau­jan­tis šio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Pa­ške­vi­čius pa­dė­ties dėl už­da­ro­mos Ku­me­čių mo­kyk­los ne­dra­ma­ti­zuo­ja: „Mo­ki­niai iš čia pa­vė­žė­ja­mi į ki­tas mo­kyk­las. Jei mo­ki­nių skai­čius ra­jo­ne ma­žė­ja, nie­ko nuo­sta­baus, kad trau­kia­si ir jų tin­klas. Šiais moks­lo me­tais į še­šias ra­jo­no gim­na­zi­jas ir da­bar jau ke­tu­ris jų pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rius kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais at­ėjo 1 tūks­tan­tis 566 mo­ki­niai. Maž­daug 90 ma­žiau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais.“

www.alytausnaujienos.lt nuotr.

Nė vie­no mo­ki­nio rug­sė­jį – ne pir­mas at­ve­jis

Ku­me­čių mo­kyk­la, rug­sė­jį ne­su­lau­ku­si nė vie­no mo­ki­nio, nė­ra iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys Aly­taus ra­jo­ne. Prieš dve­jus me­tus nė vie­nas mo­ki­nys ne­at­ėjo į Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ta­lo­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių, ir jis bu­vo už­da­ry­tas.

Prieš pen­ke­rius me­tus taip at­si­ti­ko But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Vai­so­džių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je ir Mak­niū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro Ne­mu­nai­čio pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Pas­ta­rie­ji trys sky­riai bu­vo už­da­ry­ti ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu. Da­bar jau Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos sky­riu­mi yra ta­pęs Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cis cen­tras.

 

Al­ma Mos­tei­kai­tė

Rekomenduojami video