Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Kai uk­rai­nie­čiai ir lie­tu­viai mo­ko­si kar­tu, di­džiau­sia pro­ble­ma – kal­bos bar­je­ras

Lie­tu­vos ug­dy­mo įstai­go­se re­gist­ruo­ta per 13 tūkst. vai­kų iš Uk­rai­nos. Tei­gia­ma, kad ka­ro pa­bė­gė­lių pi­kas fik­suo­tas pa­va­sa­rį, bet vis dar su­lau­kia­ma nau­jai at­vyks­tan­čių­jų iš ra­ke­to­mis ru­sų be per­sto­jo ap­šau­do­mos ša­lies.

Kaip uk­rai­nie­čiams se­ka­si mo­ky­tis kar­tu su aly­tiš­kiais, ko­men­tuo­ja Lai­ma KAI­RIE­NĖ, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

– Kiek uk­rai­nie­čių vai­kų mo­ko­si Aly­tu­je? Ku­rio­se mo­kyk­lo­se jų dau­giau­sia?

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­go­se šiuo me­tu mo­ko­si 169 mo­ki­niai iš Uk­rai­nos: 1–4 kla­sė­se – 44 moks­lei­viai, 5–8 kla­sė­se – 54 moks­lei­viai, o I–IV gim­na­zi­jų kla­sė­se – 17 gim­na­zis­tų.

Lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas ug­do­mi 54 vai­kai.

Dau­giau­sia uk­rai­nie­čių mo­ko­si Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je (24 mo­ki­niai) ir Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je (21 mo­ki­nys).

– O kiek iš Uk­rai­nos at­vy­ku­sių vai­kų į Aly­taus švie­ti­mo įstai­gas in­teg­ra­vo­si dar pa­va­sa­rį, pir­mai­siais ka­ro mė­ne­siais?

– 2022 me­tų ko­vo duo­me­ni­mis, mū­sų mies­te mo­kė­si 81 mo­ki­nys iš Uk­rai­nos. Iš jų 26 lan­kė 1–4 kla­ses, tiek pat bu­vo ir 5–8 kla­sė­se, o I–IV gim­na­zi­jų kla­sė­se – 7, lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas bu­vo ug­do­mi 22 vai­kai, su šei­ma pa­bė­gę nuo ka­ro.

Nuo ko­vo iki me­tų pa­bai­gos mo­ki­nių iš Uk­rai­nos skai­čius pa­di­dė­jo 52 pro­cen­tais.

– Ku­riuos dar­že­lius iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams pa­si­rin­ko mū­sų mies­te ap­si­sto­ju­sių ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos šei­mos?

– Pa­si­bai­gu­sio gruo­džio duo­me­ni­mis, mies­to iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas lan­kė 54 vai­kai iš Uk­rai­nos. Dau­giau­sia – de­šimt – vai­kų pa­si­rin­ko lop­še­lį-dar­že­lį „Pa­sa­ka“. Lop­še­lį-dar­že­lį „Sau­lu­tė“ lan­ko še­ši, po pen­kis vai­kus ug­do „Vy­tu­rė­lis“, „Vo­lun­gė­lė“ ir „Bo­ru­žė­lė“. Ke­tu­ri uk­rai­nie­čių vai­kai lan­ko „Pu­ti­nė­lį“, po tris – „Šal­ti­nė­lį“, „Li­ne­lį“ ir „Gi­ri­nu­ką“. Po du vai­kus ug­do „Nykš­tu­kas“, „Pu­šy­nė­lis“, „Dre­vi­nu­ko“ ir „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­liai, po vie­ną – „Obe­lė­lė“ ir „Du gai­de­liai“.

– Ko­kios leng­va­tos su­tei­kia­mos iš ka­riau­jan­čios Uk­rai­nos at­vy­ku­sių šei­mų vai­kams?

– Uk­rai­nie­čių vai­kams su­tei­kia­mos vi­sos leng­va­tos, nu­ma­ty­tos tei­sės ak­tuo­se, – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2020 m. va­sa­rio 27 d. spren­di­mu Nr. T-64 „Dėl Mo­kes­čio už vai­kų iš­lai­ky­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­go­se, įgy­ven­di­nan­čio­se iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ ir 2019 m. sau­sio 30 d. spren­di­mu Nr. T-32 „Dėl Krei­pi­mo­si dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams, mo­ki­nių ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se ir Pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­ni­mis įsi­gy­ti tvar­kos ap­ra­šų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­tvir­tin­tuo­se tvar­kos ap­ra­šuo­se.

– Kiek iš 169 Uk­rai­nos vai­kų lan­ko ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo už­si­ė­mi­mus, ko­kius bū­re­lius jie ren­ka­si?

– Kaip ro­do 2022 me­tų gruo­džio duo­me­nys, 33 mo­ki­niai iš Uk­rai­nos lan­ko ke­tu­rias ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gas: Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lą pa­si­rin­ko sep­ty­ni uk­rai­niečiai, Alytaus dailės mo­kyk­lą – vienas, Jaunimo centrą – du, Alytaus sporto ir rekrea­cijos centrą – daugiau­sia, net 23, moksleiviai.

– Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria­ma ug­dant uk­rai­nie­čius mo­ki­nius?

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai nu­ro­dė to­kias pro­ble­mas: pir­ma – uk­rai­nie­čių so­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja ir mo­ty­va­ci­ja. Jie jau­čia­si liūd­nai at­skir­ti nuo sa­vo drau­gų Uk­rai­no­je.

An­tra pro­ble­ma – mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams daž­nai stin­ga mo­ty­va­ci­jos mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos, lan­ky­ti mo­kyk­lą, kai Uk­rai­nos mo­kyk­lo­se mo­ko­ma­si nuo­to­li­niu bū­du.

Tre­čia – su­si­du­ria­ma su emig­ra­ci­jos su­kel­to­mis psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis, ne­no­ru ben­drau­ti su ben­dra­am­žiais, ri­bo­to­mis ga­li­my­bė­mis už­si­im­ti mėgs­ta­ma veik­la po pa­mo­kų. Ta­čiau di­džiau­sia pro­ble­ma yra kal­bos bar­je­ras: lie­tu­vių kal­bos ne­mo­kė­ji­mas ap­sun­ki­na mo­ky­mo­si me­džia­gos su­vo­ki­mą; mo­ky­to­jams su­dė­tin­ga or­ga­ni­zuo­ti ir per­duo­ti ug­dy­mo tu­ri­nį dviem kal­bo­mis iš kar­to, pa­vyz­džiui, skai­tant li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius, mo­kant ir ski­riant žo­di­nes už­duo­tis. Mo­ky­to­jams sun­ku kal­bė­ti tai­syk­lin­ga ru­sų kal­ba tiek su vai­kais, tiek su jų tė­vais. Jau­čia­mas psi­cho­lo­gi­nis dis­kom­for­tas dėl kal­bos bar­je­ro bei per­duo­da­mos in­for­ma­ci­jos tiks­lu­mo.

Vi­sų da­ly­kų mo­ky­to­jai ne tik dės­to pa­mo­ką, bet ir dir­ba ver­tė­jais. Daž­nai tam, kad pa­aiš­kin­tų uk­rai­nie­čiams te­mą, mo­ky­to­jas la­bai daug lai­ko ski­ria ter­mi­nų ar spe­ci­fi­nių žo­džių iš­ver­ti­mui. Taip pat trūks­ta mo­ky­mo(si) me­džia­gos. Skait­me­ni­nė­je mo­ky­mo(si) ap­lin­ko­je „Edu­ka kla­sė“ yra tik is­to­ri­jos va­do­vė­lis „Lai­kas“, iš­vers­tas į ru­sų kal­bą, o ki­tų va­do­vė­lių nė­ra, to­dėl mo­ki­niai teks­tus ver­čia su „Go­og­le“ ver­tė­ju.

Tad blės­ta mo­ki­nių mo­ty­va­ci­ja mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos, re­tas uk­rai­nie­tis sten­gia­si su kla­sės drau­gais ben­drau­ti lie­tu­viš­kai, daž­niau ben­drau­ja an­glų kal­ba ar­ba ver­čia per „Go­og­le“ ver­tė­ją.

Dėl pa­pil­do­mų (in­di­vi­du­a­lių, pri­tai­ky­tų) už­duo­čių ren­gi­mo pa­di­dė­jo mo­ky­to­jų dar­bo krū­vis.

Parengė Aldona Kudzienė

Rekomenduojami video