Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Jubiliejui naminukės prasivirusiam vyriškiui – solidi bauda

Pir­ma­die­nį Plun­gės apy­lin­kės teis­mo rū­mų tei­sė­jo Vir­gi­ni­jaus Ge­dei­kio nuo­spren­dį iš­gir­do 1969-ai­siais gi­męs Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ma­la­kaus­kis. Ttei­sia­mų­jų suo­le jis at­si­dū­rė dėl pa­si­kė­si­ni­mo pa­ga­min­ti dau­giau nei 50 lit­rų stip­rių­jų na­mi­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, tu­rint tiks­lą juos rea­li­zuo­ti. Už na­mi­nu­kės ga­my­bą vy­rui skir­ta 5 000 eu­rų bau­da.

Į Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jo „vir­tu­vę“ pa­rei­gū­nai įsi­su­ko rugp­jū­čio 15-osios po­pie­tę. Tie­sa, ten jie ne šiaip sau at­si­dū­rė, o dirb­da­mi pa­gal iš anks­to nu­ma­ty­tą pla­ną. Ūki­nia­me pa­sta­te įkur­din­to­je „ga­myk­lo­je“ tą­kart pa­rei­gū­nai ap­ti­ko vi­są na­mi­nu­kės ga­my­bai rei­ka­lin­gą įran­gą. Pas­ta­ro­ji bu­vo ne tuš­čia – ras­ti 25 lit­rai be­spal­vio skys­čio, tu­rin­čio spe­ci­fi­nį na­mi­nu­kės kva­pą, bei 830 lit­rų rau­ga­lo, tin­ka­mo na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti. Iš to­kio kie­kio bū­tų pri­var­vė­ję dau­giau nei 70 lit­rų ab­so­liu­taus eti­lo al­ko­ho­lio.

Aki­vaiz­džių įro­dy­mų pri­spaus­tas šei­mi­nin­kas jau ta­da pri­si­pa­ži­no su­si­meist­ra­vęs įran­gą „kar­čia­jai“ ga­min­ti ir ją va­ręs. Ne pir­mą­kart dėl to­kios veik­los pa­rei­gū­nams įkliu­vęs V. Ma­la­kaus­kas sa­vo po­zi­ci­jos ne­pa­kei­tė ir per spa­lio 16-ąją vy­ku­sį šios by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

Vy­ras ti­ki­no taip ruo­šę­sis ar­tė­jan­čiam sa­vo ju­bi­lie­jui. Ka­dan­gi ba­liaus pla­nuo­ta di­de­lio, stip­riai­siais gė­ri­mais diš­liš­kis nu­ta­rė pa­si­rū­pin­ti pa­ts. Juk ne juo­kas pa­vai­šin­ti ko­ne pus­šim­tį sve­čių.

V. Ma­la­kaus­kas pri­si­mi­nė pir­muo­ju vi­ri­mu pa­si­ga­mi­nęs 25 lit­rus na­mi­nu­kės, bet, su­pra­tęs, kad tiek šven­tei bus per ma­žai, nu­ta­rė iš­si­vir­ti dar šiek tiek. Ta­čiau už­baig­ti vi­są pro­ce­są jam su­truk­dė ne­ti­kė­tai įsi­ver­žę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ka­dan­gi tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­ręs diš­liš­kis vi­siš­kai pri­pa­ži­no kal­tę, by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka. Dėl to baus­mė ma­žin­ti­na treč­da­liu. Bet net ir tai ži­no­da­mas V. Ma­la­kaus­kas pra­šė skir­ti kuo įma­no­ma ma­žes­nę bau­dą. Esą su­tik­tų net dirb­ti vie­šuo­sius dar­bus.

Bet pa­sta­rų­jų jam at­lik­ti ne­rei­kės. Teis­mas vy­rui sky­rė 7 500 eu­rų bau­dą, ku­rią su­ma­ži­nus treč­da­liu, V. Ma­la­kaus­kui teks su­si­mo­kė­ti 5 000 eu­rų.

Dar 270 eu­rų jam teks su­si­mo­kė­ti Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Tiek šiam at­siė­jo na­mi­nu­kei ga­min­ti skir­tos įran­gos bei pa­ruoš­tos pro­duk­ci­jos iš­ga­be­ni­mas iš so­dy­bos.

Nuosp­ren­dis per 20 die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos dar ga­li bū­ti skun­džia­mas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

logo,žemaitis

Rekomenduojami video