Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Jei­gu mei­lė ap­lan­kė vy­res­nia­me am­žiu­je, ten­ka nu­lenk­ti prieš ją gal­vą, nes mei­lei me­tai ne­svar­būs

Va­sa­rio 14-oji – Šv. Va­len­ti­no die­na. Šią ro­man­tiš­ką­ją mei­lės šven­tę pra­dė­jo­me švęs­ti ne­se­niai – po to, kai at­ga­vo­me Ne­pri­klau­so­my­bę, ir mū­sų ša­ly­je dar nė­ra su­si­for­ma­vu­sios aiš­kios tra­di­ci­jos. O šven­tės at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją ly­di gra­ži le­gen­da. Ma­no­ma, kad Šv. Va­len­ti­nas bu­vo Ro­mos vys­ku­pas, ku­ris gy­ve­no II am­žiu­je. Tuo­me­tis Ro­mos im­pe­ra­to­rius Klau­di­jus II bu­vo iš­lei­dęs įsa­ky­mą, drau­džian­tį tuok­tis. Ši­taip jis sie­kė, kad kuo dau­giau vy­rų ei­tų ka­riau­ti ir gin­tų im­pe­ri­ją nuo iš­ori­nės ag­re­si­jos ir vi­di­nės ne­tvar­kos. Im­pe­ra­to­rius ma­nė, kad ve­dę vy­rai yra emo­ciš­kai la­biau pri­si­ri­šę prie sa­vo šei­mų, to­dėl ne­ga­li bū­ti ge­ri ka­riai. Vys­ku­pas Va­len­ti­nas, ma­ty­da­mas jau­nų žmo­nių skaus­mą, juos su­tuok­da­vo slap­čia. Klau­di­jus II, iš­gir­dęs apie to­kį vys­ku­po el­ge­sį, jį su­ėmė ir už­da­rė į ka­lė­ji­mą, kur va­sa­rio 14 die­ną Va­len­ti­nas bu­vo nu­baus­tas mir­ti­mi. Vė­liau Va­len­ti­nas bu­vo pa­skelb­tas šven­tuo­ju.

Nors mū­suo­se dar nė­ra tvir­tos tra­di­ci­jos, vis­gi ne vie­no­je šir­dy­je, pra­de­dant moks­lei­viais ir bai­giant sen­jo­rais, šią die­ną ro­man­tiš­ka at­mo­sfe­ra tik­rai yra jau­čia­ma. Net ir tie įsi­my­lė­jė­liai, ku­rie ne­lin­kę švęs­ti, šią die­ną tik­rai dau­giau nu­si­šyp­so, nes ti­ki mei­le.

Nuo­šir­džiai mei­lės te­ma kal­bė­da­mi šyp­so­jo­si ir Da­nu­tė su Kęs­tu­čiu, ku­rie vie­nas ki­tą at­ra­do jau bran­džia­me am­žiu­je.

Šim­tai mo­te­rų me­tų me­tus ieš­ko po­ros, vaikš­to į šo­kius, pa­si­ma­ty­mus, vie­ši­na skel­bi­mus pa­žin­čių sve­tai­nė­se, bet vis vie­ni­šau­ja. O Da­nu­tę mei­lė na­muo­se be­triū­sian­čią su­ra­do ir, jos žo­džiais ta­riant, pa­kvies­ta į pir­mą­jį pa­si­ma­ty­mą ji ne­pa­sa­kė ne. „Bu­vau iš­te­kė­ju­si už ge­ro žmo­gaus, ku­ris ne­ti­kė­tai iš­ėjo, pa­li­kęs ma­ne ge­dė­ti. Nors pa­gal tra­di­ci­ją su­tuok­ti­nio ge­di­ma pus­me­tį, aš pa­si­rin­kau me­tus. Ren­giau­si pa­mi­nė­ti me­ti­nes, tvar­kiau­si na­mus, ke­li daik­tai man bu­vo ne­rei­ka­lin­gi, nu­ta­riau juos par­duo­ti. Pa­gal skel­bi­mą at­vy­ko dai­lus aukš­tas vy­ras jų ap­žiū­rė­ti. Nei jo mer­gi­nau, nei ko­ke­ta­vau, bet Li­ki­mas tu­rė­jo sa­vo pla­ną, jau­tė, kad man vie­nat­vė yra sun­ki naš­ta, tad iš­lau­kęs at­ve­dė ir­gi vie­ni­šą žmo­gų, kad tu­rė­čiau su kuo puo­se­lė­ti sva­jo­nes.

Džiau­giuo­si mū­sų drau­gys­te. Su Kęs­tu­čiu su­si­ta­rė­me gy­ven­ti ne­su­si­tuo­kę, ki­taip sa­kant, kol kas su­si­ta­rė­me ne­si­že­ny­ti.

Mū­sų su­si­ė­ji­mas į po­rą – tai vi­siš­kas at­si­tik­ti­nu­mas, gal su­vei­kė che­mi­ja ar kaž­ko­kios bios­ro­vės. Man Kęs­tu­tis pa­ti­ko jau iš pir­mo mū­sų pa­si­ma­ty­mo. Pa­ste­bė­jau, kad jis la­bai darbš­tus žmo­gus. Aukš­tas vy­ras – ma­no sva­jo­nė. Jis gra­žus ir dar­gi ma­žu­mė­lę yra jau­nes­nis. Po žmo­nos mir­ties gy­ve­no vie­nas ket­ve­rius me­tus. Aš vie­na, kaip jau mi­nė­jau, me­tus liū­dė­jau vie­nat­vė­je. Da­bar esu lai­min­ga, tu­ri­me gra­žių sva­jo­nių“, – džiu­giai ir at­vi­rai kal­ba Da­nu­tė.

Mo­te­ris tę­sia, kad jei­gu ti­kė­ti pa­gal at­ėji­mo lai­ką į šį pa­sau­lį, vy­ras – Van­de­nis, ji – Žu­vis. „Gal to­dėl man daž­nai ten­ka nu­si­leis­ti. Nors tai man anks­čiau ne­bu­vo bū­din­ga. Esu ne­leng­vo cha­rak­te­rio mo­te­ris, bet ko­kia esu, to­kia esu. Ko­kią Kęs­tu­tis iš­si­rin­ko, to­kią tu­ri. Bet tu­riu pa­si­gir­ti ir vie­nu la­bai ge­ru sa­vo dar­bu, at­pra­ti­nau jį rū­ky­ti. Ne­pa­ken­čiu rū­ka­lų. Van­de­nius įti­kin­ti nė­ra leng­va, bet pa­vy­ko. O man pa­čiai pa­vy­ko, čia tur­būt ir mei­lė stip­riai pa­dė­jo, nu­mes­ti svo­rio“, – džiaugs­min­gai dės­to Da­nu­tė.

Pa­pra­šy­ta pa­pa­sa­ko­ti dau­giau apie sa­ve, kal­bi mo­te­ris tei­gia, kad vai­kys­tė­je te­ko pa­tir­ti daug ne­tek­čių, aug­ti pas sve­ti­mus, bet ge­rus žmo­nes. Ma­no, kad jei iš­dės­ty­tų vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, ne­blo­gas ro­ma­nas bū­tų. Da­bar ji gy­ve­na šian­die­nos džiaugs­mais ir dė­ko­ja li­ki­mui už šir­džiai ar­ti­mą drau­gą.

Dar pa­si­do­mė­jo­me, ar ro­man­tiš­ko­ji įsi­my­lė­jė­lių ar­ba mei­lės die­na nau­jai mei­lę pa­ty­ru­siai sen­jo­rai yra svar­bi? „Mei­lės die­nos ne­mi­nė­jau nie­ka­da. Šven­čiu Va­sa­rio 16-ąją, sa­vo gim­ta­die­nį, ku­ris – pir­mą pa­va­sa­rio die­ną“, – ati­ta­rė Da­nu­tė, bet ne­už­tvir­ti­no, kad šie­met ne­bus ki­taip.

* * *

Kaip dzū­kų sa­ko­ma, prie sie­nos pri­rė­mė­me ir Kęs­tu­tį. Nors ir trum­pai, bet no­riai at­sa­kė į pa­teik­tus klau­si­mus.

– Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­me vis­kas vyks­ta sa­vu lai­ku. Jei­gu mei­lė ap­lan­kė vy­res­nia­me am­žiu­je, ten­ka nu­lenk­ti prieš ją gal­vą, nes mei­lei me­tai ne­svar­būs. O kas ta­da mei­lei yra svar­bu?

– Kas vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms yra svar­bu? Sa­vi­tar­pio su­pra­ti­mas.

– Gra­ži Jū­sų mei­lės is­to­ri­ja. Ir tik džiaug­tis rei­kia, kad li­ki­mas su­ve­da vie­ni­šau­jan­čius, daug gy­ve­ni­mo pa­tir­ties tu­rin­čius bran­džius žmo­nes. Ar leng­va į sa­vo gy­ve­ni­mą pri­im­ti žmo­gų jau bran­do­je, ka­da pui­kiai ma­tai ne tik ge­rą­sias jo sa­vy­bes? O mes kiek­vie­nas tu­ri­me vis­ko su kau­pu.

– Blo­gas sa­vy­bes juk ga­li­ma pa­vers­ti ge­ro­mis.

– Moks­li­nin­kų įro­dy­ta, kad po­ros, ku­rios už­mez­ga san­ty­kius bran­džia­me am­žiu­je, ne­ma­žai lai­mi. Ką Jūs bū­da­mi kar­tu lai­mi­te?

– Da­li­ja­mės gy­ve­ni­mo pa­tir­ti­mi ir vie­nas iš ki­to mo­ko­mės.

– Ir tur­būt daug jau­nes­ni jau­čia­tės? Juk ir gy­ve­ni­mas da­bar Jū­sų abie­jų emo­ciš­kai tur­tin­ges­nis, kai ša­lia yra žmo­gus, su ku­riuo ga­li kal­bė­tis, ke­liau­ti į ren­gi­nius, pa­si­juok­ti kar­tu, o su­ne­ga­la­vęs – bū­ti le­pi­na­mas.

– Dvie­se gy­ven­ti vi­sa­da yra links­miau ir sma­giau. Var­ge ir džiaugs­me, kaip sa­ko­ma.

– O kaip su tei­gi­niu, kad vy­rai lin­kę la­biau vy­rau­ti, o ne bū­ti įsi­my­lė­ję?

– Šios sa­vy­bės ga­li tik­ti ir mo­te­rims, ir vy­rams, o be mei­lės jos ga­li at­si­dur­ti ir nuo­ša­ly­je.

Rekomenduojami video