Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
„Gy­va­sis kam­pe­lis” kvie­čia už­suk­ti ne tik tuos, ku­riems vai­kys­tė­je tė­vai ne­lei­do na­muo­se lai­ky­ti gy­vū­nų

Se­na­mies­čio skve­re du­ris at­vė­rė jau­ki ka­vi­nu­kė „Gy­va­sis kam­pe­lis“. Aly­tiš­kiai As­ta Sta­sio­ny­tė ir Gied­rius Je­zep­či­kas kvie­čia puo­de­lio ka­vos su vaiz­du pro lan­gą į tik­rą Aly­taus se­na­mies­tį – se­nuo­sius laip­tus ir var­tus, ve­dan­čius į Šv. An­ge­lų Sar­gų ka­pi­nes bei šven­to­rių.

Ka­vi­nė įsi­kū­rė na­mo, pa­žy­mė­to Baž­ny­čios gat­vės 2-uo­ju nu­me­riu, pir­ma­ja­me aukš­te. Be jau mi­nė­to vaiz­do su se­no­jo mies­to dva­sia ir ge­ros ka­vos, „Gy­va­sis kam­pe­lis“ in­tri­guo­ja sti­lin­gais 7–8 de­šimt­me­čio por­ce­lia­no puo­de­liais, ak­va­riu­me gy­ve­nan­čiais ak­sa­lot­liais, lan­ky­to­jus pa­si­tin­kan­čiu Land­sy­ro veis­lės mil­ži­nu Har­džiu, ku­ris kar­tais pa­lai­ko šei­mi­nin­kui kom­pa­ni­ją dar­be. Ir dar – „Gy­va­sis kam­pe­lis“ yra be­ne vie­nin­te­lė vie­ta Aly­tu­je (ne­skai­tant bib­lio­te­kų), kur ga­li­ma pa­var­ty­ti nau­jau­sią po­pie­ri­nę kul­tū­ri­nę spau­dą.

Svar­biau­sias da­ly­kas – po­ky­tis

„Ne­ži­nau, ar vai­kai ma­ne da­bar ma­to daž­niau, bet tik­rai lai­min­ges­nį“. – sa­ko G.Je­zep­či­kas drau­ge su žmo­na A.Sta­sio­ny­te prieš ke­lias sa­vai­tes pa­kvie­tęs į ka­vi­nės „Gy­va­sis kam­pe­lis“ įkur­tu­ves. Nau­ja veik­la į šei­mos gy­ve­ni­mą at­ne­šė ne­ma­žai po­ky­čių. „Tai yra la­bai ge­rai, nes gy­ve­ni­me po­ky­tis yra svar­biau­sias da­ly­kas. O ka­da ge­riau­sias lai­kas kaž­ką keis­ti, jei ne da­bar? Juk nie­kas ne­ži­no­me, kiek to lai­ko tu­ri­me“, – svars­to po­ra, nu­spren­du­si sa­ve iš­ban­dy­ti nau­jo­je veik­lo­je.

„Kaip at­si­ra­do idė­ja įkur­ti ka­vi­nę?“ – klau­sia­me, juk Gied­rius – in­ži­nie­rius, o As­ta – me­no is­to­ri­kė, dir­bo Aly­taus dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­ja. Pa­si­ro­do, vis­kas pra­si­dė­jo nuo ben­drys­tės su gam­ta. Iš mies­to šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į so­dy­bą vien­kie­my­je, tu­ri ke­tur­ko­jų au­gin­ti­nių, tad jų pir­mi­nis su­ma­ny­mas bu­vo įkur­ti par­duo­tu­vė­lę, ku­rio­je bū­tų pre­kiau­ja­ma gy­vū­nų mais­tu. Tuo, ku­rį iš­ban­dė, mai­ti­na sa­vo gy­vū­nus ir drą­siai re­ko­men­duo­ja ki­tiems.

„Kai ra­do­me ka­vi­nei pa­tal­pas, šios dvi idė­jos tar­si sa­vai­me su­si­jun­gė – „Gy­va­sis kam­pe­lis“ yra pir­mo­ji Aly­taus ka­vi­nė, į ku­rią lan­ky­to­jai kvie­čia­mi at­ei­ti kar­tu su gy­vū­nais, ta­čiau čia ra­si­te ir mais­to au­gin­ti­niams, ga­li­me pa­tar­ti, koks tik­tų ge­riau­siai“, – sa­ko Gied­rius.

Dar ga­li­ma pri­dur­ti, kad šei­mi­nin­kų spren­di­mas ati­da­ry­ti gy­vū­nams drau­giš­ką ka­vi­nę la­bai pra­džiu­gi­no šei­mos au­gin­ti­nį Land­sy­rų veis­lės šu­nį Har­dį, ku­ris, kaip pla­nuo­ja­ma, ke­lias die­nas per sa­vai­tę pra­leis ka­vi­nė­je, do­va­no­da­mas lan­ky­to­jams ge­rų emo­ci­jų ir pats jų gau­da­mas, nes yra la­bai so­cia­lus ir ne­no­ri il­gam lik­ti so­dy­bo­je vie­nas be žmo­nių.

Žiur­kė­nams pa­tin­ka sū­py­nės, tai pat ir Aust­ra­li­jo­je

Gy­va­sis kam­pe­lis – dau­ge­liui jis tur­būt aso­ci­juo­ja­si su vai­kys­te ir mo­kyk­la, ku­rios bio­lo­gi­jos ka­bi­ne­te gy­ve­no žiur­kė­nas, žu­vy­tės ar pa­pū­gė­lės. Vai­kams, ku­riems tė­vai ne­lei­do lai­ky­ti gy­vū­nų na­muo­se, tai bu­vo sa­vo­tiš­ka „mo­ra­li­nė kom­pen­sa­ci­ja“. Gied­rius juo­kia­si, kad, tam tik­ra pras­me, taip ir yra – pats tu­rė­ti au­gin­ti­nių no­rė­jo nuo vai­kys­tės, o ka­vi­nė­je įsi­kū­rė ne­ma­žai gy­vas­ties, at­ke­lia­vu­sios iš jos sa­vi­nin­kų na­mų.

„Gy­va­ja­me kam­pe­ly­je“ akį trau­kia erd­vus ak­va­riu­mas, ja­me šei­mi­nin­kau­ja Džiun­ga­ri­jos veis­lės žiur­kė­nė var­du Ra­mu­nė. „Kai mū­sų vai­kai už­si­ma­nė lai­ky­ti žiur­kė­ną, pra­dė­jo­me do­mė­tis, kaip jį tei­sin­gai au­gin­ti. Nes vis­kas, kas siū­lo­ma zo­op­re­kių par­duo­tu­vė­se, yra iš plas­ti­ko, o lais­vė­je žiur­kė­nai gy­ve­na gam­to­je. Nu­spren­dė­me sa­vo au­gin­ti­niui at­neš­ti na­tū­ra­lių me­džia­gų į būs­tą. Jam pa­ti­ko. Gy­vū­nui rei­kia slėp­tu­vių, o žmo­nės mėgs­ta na­mų es­te­ti­ką, tai­gi pa­ban­dė­me pa­tys pa­ga­min­ti na­me­lius, sū­py­nes“, – pa­sa­ko­ja Gied­rius.

Kū­ry­bin­gos šei­mos idė­ja ga­min­ti in­ven­to­rių žiur­kė­nams iš gam­ti­nių me­džia­gų – pui­kus pa­vyz­dys, kaip pra­dė­ti ver­slą nuo nu­li­nių in­ves­ti­ci­jų. Tvar­ky­da­mi so­dy­bos ap­lin­ką, iš nu­pjau­tų kar­klų Gied­rius ir As­ta pa­ban­dė riš­ti įvai­rius na­me­lius, sū­py­nes. Pa­si­ro­dė, kad žiur­kė­nams la­bai pa­tin­ka sup­tis, o žmo­nių, au­gi­nan­čių ir no­rin­čių juos pri­žiū­rė­ti na­tū­ra­liai, gy­ve­na vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Gied­rius pa­sa­ko­ja: „Iš vi­sų kon­ti­nen­tų gal tik į Pie­tų Ame­ri­ką ir Ant­ark­tidą ne­sa­me par­da­vę sa­vo ga­mi­nių žiur­kė­nams. Bu­vo ir spe­ci­fi­nių są­ly­gų. Pa­vyz­džiui, siun­čiant į Aust­ra­li­ją te­ko nu­žie­vin­ti ša­ke­les, nes ša­lis ne­lei­džia įvež­ti me­die­nos su žie­ve. Vie­nas iš mū­sų klien­tų bu­vo Aust­ri­jos am­ba­sa­do­rius Nor­ve­gi­jo­je, ku­ris pir­ko sa­vo žiur­kė­nui lie­tu­viš­kų vy­te­lių na­me­lius. Tie­siog iš smal­su­mo pa­si­do­mė­jo­me, kas tas mū­sų klien­tas, nes elek­tro­ni­nia­me pa­šte bu­vo nu­ro­dy­ta am­ba­sa­da.“

Iš na­tū­ra­lių gam­ti­nių me­džia­gų pa­ga­min­tų pre­kių žiur­kė­nams ga­li­ma ras­ti ir „Gy­va­ja­me kam­pe­ly­je“. Šios idė­jos su­ma­ny­to­jai As­ta ir Gied­rius sa­ko, kad už­si­ė­mi­mas la­bai sma­gus, nors ir im­lus ran­kų dar­bui, o kai­na nė­ra di­de­lė. Ver­slo idė­ja la­bai ti­ko pe­ri­odui, kai šei­ma dau­giau lai­ko pra­leis­da­vo na­muo­se, au­gi­no vai­kus, už­si­ė­mi­mas bu­vo mie­las vi­siems. Ka­vi­nė­je gy­ve­nan­ti žiur­kė­nė Ra­mu­nė taip pat įsi­kū­ru­si na­tū­ra­lių me­džia­gų ap­lin­ko­je, sma­gu ste­bė­ti, kaip ji rau­sia ur­vus erd­via­me ak­va­riu­me.

G.Je­zep­či­kas sa­ko, kad tai kar­tu ir pri­mi­ni­mas, jog gy­vū­nui au­gin­ti rei­kia tin­ka­mų są­ly­gų, erd­vės. „Gy­vo­jo kam­pe­lio“ ant­ras dug­nas – edu­ka­ci­ja su­au­gu­siems, ku­rių vai­kams pra­si­dė­jo „ma­ma, no­riu šu­niu­ko“ eta­pas.

Ka­vi­nės ta­lis­ma­nas – drau­giš­kas mil­ži­nas Har­dis

Aly­tu­je yra ne vie­na gy­vū­nams drau­giš­ka ka­vi­nė, ta­čiau iki šiol ne­bu­vo to­kios, į ku­rią kvie­čia­ma at­ei­ti su au­gin­ti­niu. „Gy­va­sis kam­pe­lis“ – pir­mo­ji, jei kam pa­ke­liui pro mies­to cen­trą, ga­li­ma iš­ei­ti ry­ti­nio pa­si­vaikš­čio­ji­mo su ke­tur­ko­ju ir už­suk­ti iš­ger­ti puo­de­lį „Haus­brandt“ žen­klo ka­vos. Ita­li­jo­je ji – po­pu­lia­riau­sių ga­min­to­jų pen­ke­tu­ke. „Ita­liš­kas ry­ti­nės ka­vos va­rian­tas – esp­re­so ka­vos puo­de­lis, ku­rį iš­ge­ri prie ba­ro, per­si­me­ti ke­liais žo­džiai ir skirs­tai­si die­nos dar­bų dirb­ti. Be­je, Ita­li­jos svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad 8 puo­de­liai esp­re­so yra vi­sai nor­ma­li ka­vos do­zė. Mums at­ro­do dau­go­ka, nors lie­tu­viš­ka na­muo­se pli­ko­ma ka­va yra stip­res­nė ko­kius ke­tu­ris kar­tus. Prie ka­vos siū­lo­me įvai­rių vie­ti­nių ga­min­to­jų de­ser­tus“, – sa­ko G.Je­zep­či­kas.

Ka­vi­nės in­ter­je­ras yra su­kur­tas ir pa­ga­min­tas pa­čių sa­vi­nin­kų ran­ko­mis, sten­gian­tis daik­tams su­teik­ti an­trą šan­są, akį trau­kia ir vin­ta­ži­niai ak­cen­tai. Pa­vyz­džiui, sti­lin­gi 7–8 de­šimt­me­čio įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se pa­ga­min­ti por­ce­lia­no puo­de­liai, va­ze­lės. Tai – As­tos ra­di­niai ar­ba „gry­nuo­liai“, kaip juos va­di­na Gied­rius. Bai­gu­si dai­lės is­to­ri­jos stu­di­jas, aly­tiš­kė daik­tų „iš an­trų ran­kų“ gau­so­je ge­ba pa­ma­ty­ti iš­skir­ti­nio di­zai­no, gar­sių pre­kės žen­klų in­dus, ku­rie su­skam­ba ka­vi­nės in­ter­je­re.

„Gy­va­sis kam­pe­lis“ vei­kia dar tik ke­lias sa­vai­tes, o suk­tis ka­vi­nė­je Gied­riui kar­tais pa­de­da au­gin­ti­nis – ge­ra­šir­dis mil­ži­nas Har­dis – tik­ras ge­rų emo­ci­jų už­tai­sas. Kaip juo­kau­ja šei­mi­nin­kas, 60 ki­log­ra­mų ke­tur­ko­jis vi­siems prak­tiš­kai pa­aiš­ki­na, ką reiš­kia „ka­ni­te­ra­pi­ja“. Land­sy­rų veis­lės at­sto­vas, ar­ti­mas niū­faund­len­do gi­mi­nai­tis, yra tik­ras ka­vi­nės „Gy­va­sis kam­pe­lis“ ta­lis­ma­nas.

Rekomenduojami video