Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių de­tek­to­rių pri­tai­kęs mo­ky­to­jas: „Kon­tro­lė – tik dė­lio­nės da­lis. Pro­ble­ma- už­im­tu­mas”

Man­tas Ka­za­ke­vi­čius (nuotr.) – skulp­to­rius, jau­nas mo­ky­to­jas, dės­tan­tis Aly­taus dai­lės mo­kyk­lo­je ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, sa­ko, kad jo tiks­las yra da­ry­ti re­a­lius po­ky­čius: „Kai rin­kau­si me­nų stu­di­jas, tu­rė­jau iliu­zi­jų, kad me­ni­nin­kai, kel­da­mi ne­pa­to­gias te­mas, kei­čia pa­sau­lį. Vė­liau su­pra­tau, kad to po­ky­čio nė­ra, o kul­tū­ri­nia­me lau­ke yra tik to­kio sie­kio vaiz­da­vi­mas. Ka­dan­gi in­ži­ne­ri­niai, tech­ni­niai da­ly­kai vi­suo­met bu­vo ma­no ho­bis, tai bū­tent puo­se­lė­da­mas šį po­mė­gį jau­čiu pras­mę ir ga­li­my­bę są­ly­go­ti po­ky­čius.“ 

Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je šiuo me­tu te­stuo­ja­ma mo­ky­to­jo Man­to su­ma­ny­ta tech­no­lo­gi­ja – pa­tal­pos oro ko­ky­bės ste­bė­ji­mo ir duo­me­nų su­rin­ki­mo bei per­spė­ji­mo sis­te­ma, pa­de­dan­ti spręs­ti elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių var­to­ji­mo mo­kyk­lo­je pro­ble­mą. Taip pat mo­ky­to­jas su­kū­rė di­zai­ną spe­cia­lios dė­žės (te­le­fo­nų vieš­bu­čio), ku­ri skir­ta pa­mo­kų me­tu sau­go­ti mo­ki­nių mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams. To­kias ne­tru­kus tu­rės vi­sos Pu­ti­nų gim­na­zi­jos kla­sės.

Dūmų detektoriai – nepakankamai jautrūs

Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je in­ži­ne­ri­nes tech­no­lo­gi­jas ir dai­lę dės­tan­tis mo­ky­to­jas Man­tas su elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių var­to­ji­mu su­si­dū­rė vos pra­dė­jęs dirb­ti gim­na­zi­jo­je 2018 me­tais: „Pra­džia bu­vo to­kia, kad kar­tą pa­mo­ko­je bu­vo rū­ko­ma kla­sė­je man už nu­ga­ros. Apie tai kiek vė­liau man pa­pa­sa­ko­jo pa­tys mo­ki­niai. Tuo­met net ne­ži­no­jau, koks tai prie­tai­sas ir koks jo kva­pas, bet man top­te­lė­jo, kad taip ši­to ne­pa­lik­siu. Ka­dan­gi vie­na iš kom­pe­ten­ci­jų, ku­rioms at­sto­vau­ju ir dės­tau, yra in­ži­ne­ri­nės tech­no­lo­gi­jos, tai pra­dė­jau do­mė­tis, ko­kie ga­li­mi spren­di­mai eg­zis­tuo­ja pa­sau­ly­je.“

Mo­ky­to­jas pri­si­me­na ra­dęs ke­le­tą va­rian­tų, ta­čiau pir­ma­sis re­a­lio­mis są­ly­go­mis iš­ban­dy­tas va­rian­tas – ju­tik­lis, ap­tin­kan­tis ore pa­skli­du­sius or­ga­ni­nius jun­gi­nius, ne­pa­si­tei­si­no dėl tuo me­tu už­klu­pu­sios pan­de­mi­jos. Jis la­bai jaut­riai re­a­ga­vo į al­ko­ho­lio ga­rus, o tuo me­tu mo­kyk­lo­se bu­vo ak­ty­viai nau­do­ja­mi dez­in­fek­ci­niai skys­čiai. Mo­kyk­la ban­dė pa­ti ieš­ko­ti spren­di­mo su įpras­tais dū­mų de­tek­to­riais, ku­riuos įsi­gi­jo pa­ti bei nu­pir­ko sa­vi­val­dy­bė, bet jie pa­si­ro­dė ne­pa­kan­ka­mai jaut­rūs.

Padėjo dirbtinis intelektas

Šian­dien Man­tas sa­ko, kad tei­sin­gą kryp­tį jam pa­suf­le­ra­vo Aly­taus pa­dan­gų gais­ras, ku­rio me­tu bu­vo fik­suo­ja­mi įvai­riau­si oro už­terš­tu­mo pa­ra­met­rai. „Nu­si­pir­kau pa­ban­dy­mui tris ki­niš­kus ju­tik­lius, ku­rių kai­na ne­su­da­rė naš­tos šei­mos biu­dže­tui. Jų vei­ki­mo prin­ci­pas bu­vo iden­tiš­kas kaip dū­mų de­tek­to­riaus, o pa­si­tei­si­no tu­rin­tis pla­čiau­sią ana­li­zės spek­trą“, – pa­sa­ko­ja M.Ka­za­ke­vi­čius, ju­tik­lių te­sta­vi­mui pa­nau­do­jęs iš mo­ki­nių kon­fis­kuo­tas elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes.

Mo­ky­to­jas su­lau­kė vi­so­ke­rio­po Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­lai­ky­mo, ta­čiau di­džio­ji už­duo­tis dar bu­vo prieš akis – kaip de­tek­to­rių prak­tiš­kai pa­vers­ti nau­din­gu įren­gi­niu, ku­ris leis­tų ana­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją ir ją kon­tro­liuo­ti?

Svar­bu bu­vo ap­si­spręs­ti, ko­kia bus stra­te­gi­ja. Ži­no­ma, ga­li pa­ka­bin­ti kaž­ką, kas cy­pia ir per­spė­ja mo­ki­nius, bet ta­da jie tie­siog rū­kys ki­tur. Mo­kyk­la pa­si­rin­ko sun­kes­nį ke­lią – ban­dy­ti rū­kan­čius ap­tik­ti, iden­ti­fi­kuo­ti ir su jais dirb­ti. „Pra­džia bu­vo sun­ki, nors ne­ga­liu sa­ky­ti, kad ne­tu­riu pro­gra­ma­vi­mo pa­tir­ties“, – sa­ko mo­ky­to­jas Man­tas, pri­pa­žįs­tan­tis, kad pro­ver­žį pa­vy­ko pa­siek­ti pa­si­tel­kus dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­gal­bą. Nors jis ne­pa­tei­kė baig­ti­nių spren­di­mų, bet idė­jų pa­mė­tė­jo ge­rų, rei­kė­jo tik di­de­lio už­si­spy­ri­mo dar­bui už­baig­ti.

Detektoriai atsiras dar keturiose erdvėse

Šiuo me­tu de­tek­to­rius vei­kia vie­na­me Pu­ti­nų gim­na­zi­jos mo­ki­nių tu­a­le­te. Kai ci­ga­re­čių į orą iš­ski­ria­mų da­le­lių kie­kis pa­sie­kia tam tik­rą ri­bą, elek­tro­ni­niu pa­štu iš­siun­čia­mas laiš­kas, per­spė­jan­tis mo­kyk­lo­je at­sa­kin­gus as­me­nis. Jie ga­li at­ei­ti į pa­tal­pą ir ją pa­tik­rin­ti. Taip pat vi­si duo­me­nys ke­liau­ja į len­te­lę, ku­rio­je ma­to­ma re­a­li si­tu­a­ci­ja ir ten­den­ci­jos, ar rū­ko­ma per­trau­kų, ar pa­mo­kų me­tu, ga­ri­na vie­nas ar gru­pė. Ste­bė­ji­mą pa­jung­ti ga­li­ma ne tik pa­mo­kų ar per­trau­kų, bet ir ren­gi­nių me­tu, kai įta­ria­mas var­to­ji­mas.

Ka­dan­gi nau­jo­vė pa­si­tei­si­no (rug­sė­jį sen­so­riai fik­sa­vo pa­ki­li­mą, da­bar – pa­vie­nius at­ve­jus), de­tek­to­riai ne­tru­kus at­si­ras dar ke­tu­rio­se Pu­ti­nų gim­na­zi­jos erd­vė­se. Įstai­ga ža­da spa­lio mė­ne­sį pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi – pa­ro­dy­ti vi­sų Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, kaip vei­kia sis­te­ma.

O kaip į ži­nią apie mo­ky­to­jo iš­ra­di­mą re­a­ga­vo pa­tys gim­na­zis­tai? Man­tas sa­ko, kad in­ter­ne­te jam yra te­kę ma­ty­ti ko­men­ta­rų, ku­riuo­se įvai­rių mo­kyk­lų moks­lei­viai kal­ba­si apie tai. Sen­so­riai nė­ra ma­to­mi pli­ka aki­mi, nes mo­kyk­la jau yra tu­rė­ju­si pa­tir­ties, kai įsi­gy­ti dū­mų de­tek­to­riai bu­vo tie­siog su­nio­ko­ti.

Be­je, Man­tas siū­lė pri­si­jung­ti prie pro­jek­to mo­ki­niams, tu­rin­tiems po­ten­cia­lių ge­bė­ji­mų, ku­riems dės­to in­ži­ne­ri­nes tech­no­lo­gi­jas, bet su­lau­kė re­ak­ci­jos: „Oi ne, mo­ky­to­jau, ši­to tai tik­rai ne.“ Ta­čiau kai ku­rie pa­si­da­li­no sa­vo pa­ste­bė­ji­mais, ku­rio­se vie­to­se daž­niau­siai pik­nau­džiau­ja­ma.

Telefonų viešbučiai – visoms klasėms

Elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių de­tek­to­riai – ne vie­nin­te­lė M.Ka­za­ke­vi­čiaus ino­va­ci­ja, ku­ri ga­lė­tų ne­la­bai pa­tik­ti mo­ki­niams. Te­le­fo­nų vieš­bu­tis – dar vie­nas mo­ky­to­jo įgy­ven­din­tas su­ma­ny­mas. Tai – spe­cia­laus di­zai­no dė­žu­tė, ku­rio­je tel­pa 32 mo­ki­nių mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai. Šiuo me­tu to­kios dė­žės jau ga­mi­na­mos vi­soms Pu­ti­nų gim­na­zi­jos kla­sėms. Man­tas pa­ste­bi, kad gal­būt ne tiek svar­bus di­zai­nas, ku­ris, ži­no­ma, pa­to­ges­nis nei te­le­fo­nų su­me­ti­mas į mo­ky­to­jo stal­čių, kiek vi­daus tvar­ka – psi­cho­lo­giš­kai te­le­fo­nų vieš­bu­tis vei­kia kaip įstai­gos po­li­ti­kos da­lis: „Te­le­fo­nai yra di­de­lė šiuo­lai­ki­nės mo­kyk­los pro­ble­ma, pa­si­tai­ko kla­sių, ku­rio­se su­tar­ti tie­siog ne­įma­no­ma, tad te­le­fo­nų su­rin­ki­mas lie­ka vie­nin­te­lė iš­ei­tis, kad pa­mo­ka įvyk­tų.“

Sprendimas – užimtumas

Ar mo­ky­to­jas Man­tas tu­ri min­čių, kaip iš­spręs­ti ir elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių var­to­ji­mo mo­kyk­lo­se pro­ble­mą? „Aiš­ku, kad spren­di­mas tu­ri bū­ti kom­plek­si­nis, nes ci­ga­re­čių ju­tik­lis yra tik vie­na jo de­da­mo­ji. Ji ga­li pa­dė­ti kon­tro­liuo­ti si­tu­a­ci­ją, bet tik­ra­sis spren­di­mas yra vai­kų švie­ti­mas, o la­biau­siai – už­im­tu­mas, kad jie tu­rė­tų kuo dau­giau veik­los skir­tin­go­se sri­ty­se. Ir tie žings­niai, ku­riuos da­bar žen­gia Aly­taus mies­to po­li­ti­kai, di­din­da­mi už­im­tu­mo kai­nas ir ma­žin­da­mi pri­ei­na­mu­mą, yra žings­niai į vi­siš­kai į prie­šin­gą pu­sę. La­bai daž­nai vie­šo­se dis­ku­si­jo­se šia te­ma pa­si­girs­ta toks mo­ty­vas: kur mo­kyk­los ir mo­ky­to­jų at­sa­ko­my­bė, kad mo­ki­niai taip sa­vi­va­liau­ja pa­mo­kų me­tu? Ga­liu at­sa­ky­ti – mo­ky­to­jai tu­ri ri­bo­tas ga­li­my­bes ras­ti lai­ko ir ener­gi­jos re­sur­sų ša­lia sa­vo tie­sio­gi­nių pa­rei­gų, ku­rios nė­ra vien da­ly­ko dės­ty­mas. Juk da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja, dėl ku­rios mo­ky­to­jais strei­kuo­ja, yra ne­adek­va­tus at­ly­gis, per­var­gi­mas dėl dar­bo per­pil­dy­to­se kla­sė­se ir ta krei­vų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė, kai ko­mu­ni­kuo­ja­ma, kad mo­ky­to­jas daug už­dir­ba, nes mi­nis­te­ri­jos ar net vy­riau­sy­bės at­sto­vai ban­do ma­ni­pu­liuo­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­ne. Jei dir­bi pus­an­tro eta­to, dės­tai še­šias dis­cip­li­nas, kaip aš, tai dar kaž­ką gau­ni (po to tai at­si­spin­di ben­dro­je sta­tis­ti­ko­je), bet rei­kia įver­tin­ti to kai­ną – au­ko­ji sa­vo lais­va­lai­kį, o per va­sa­ros atos­to­gas pri­rei­kia mė­ne­sio, kol at­si­gau­ni psi­cho­lo­giš­kai bei fi­ziš­kai ir jau ga­li pra­dė­ti atos­to­gau­ti“, – at­vi­rai kal­ba M.Ka­za­ke­vi­čius.

Šiuo me­tu mo­ky­to­jas strei­kuo­ja kar­tu su Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vu bei sa­ko strei­kuo­jan­čius ko­le­gas vi­so­ke­rio­pai pa­lai­kan­tis: „Taip, ga­li­ma sa­ky­ti, kad pats mo­kyk­lo­je dir­bu iš idė­jos, ta­čiau, kas man tik­rai ke­lia ne­ri­mą, tai kad vy­res­nio­ji mo­ky­to­jų kar­ta, ant ku­rios pe­čių da­bar lai­ko­si ši sis­te­ma, pa­ma­žu iš­ei­na už­tar­nau­to po­il­sio, o dėl aukš­čiau iš­var­din­tų prie­žas­čių jau­ni pe­da­go­gai ne­si­ren­ka mo­kyk­los.“

Rekomenduojami video