Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Dzū­ki­jos miš­ku ra­tą pra­su­ko ru­do­ji meš­ka

„Po­vil­nio“ me­džio­to­jų klu­bo na­rys Liu­das Pu­ga­čiaus­kas Mar­cin­ko­nių apy­lin­kė­se ap­ti­ko ru­do­sios meš­kos pėd­sa­kus. Tai­gi pa­va­sa­ris jau čia pat, nes Dzū­ki­jo­je pa­bu­do ne tik bar­su­kai ar pel­kė­je ry­tais tri­mi­tuo­ja ger­vės, bet ir po pas­ku­ti­nį snie­gą brai­do ru­do­ji meš­ka“, – feis­bu­ke ra­šo Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nis par­kas.

Tei­gia­ma, kad ru­do­sios meš­kos bent Dzū­ki­jos miš­kuo­se ne­gy­ve­na, ta­čiau kar­tais už­su­ka iš Bal­ta­ru­si­jos miš­kų. Prieš ke­le­tą me­tų jos pėd­sa­kų bu­vo ap­tik­ta Vei­sie­jų re­gio­ni­nia­me par­ke, o miš­ke prie Dul­gi­nin­kų kai­mo (Drus­ki­nin­kų se­niū­ni­ja) me­džio­to­jams net pa­vy­ko nu­fo­tog­ra­fuo­ti ru­dą­ją. Prieš vi­dur­nak­tį ji šmi­ri­nė­jo prie šer­nų vi­lio­ji­mo šė­ryk­los, uos­ti­nė­jo ten pa­ber­tas avi­žas.

Se­kant šią sa­vai­tę pa­ste­bė­tus žvė­ries pėd­sa­kus, juos už­fik­sa­vęs me­džio­to­jas ma­no, kad meš­ka tu­rė­jo at­ei­ti iš Bal­ta­ru­si­jos per Čep­ke­lių re­zer­va­tą, o apė­ju­si ra­tą grei­čiau­siai grį­žo at­gal.

„Pėd­sa­kai bu­vo ne­di­de­lės meš­kos, ei­ta ke­liu, ma­to­si, pė­dos ne­bu­vo švie­žios, bu­vo ap­snig­tos, bet jų ne­su­pai­nio­si, gam­to­je ki­tų to­kių nė­ra pa­na­šių“, – vie­šo­jo­je erd­vė­je tei­gia me­džio­to­jas L.Pu­ga­čiaus­kas.

Spe­cia­lis­tai ma­no, kad gy­ven­to­jams bai­min­tis dėl meš­kos ne­rei­kė­tų, nes ji jau grei­čiau­siai pa­si­trau­ku­si iš mū­sų ša­lies. Bet pa­ta­ria­ma iš to­li pa­ma­čius šį gy­vū­ną jo­kiu bū­du prie jo ne­si­ar­tin­ti ir jo ne­gąs­din­ti. To­kiu at­ve­ju rei­kia pa­si­steng­ti ne­pa­ste­bė­tam pa­si­ša­lin­ti.

Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos val­dos – ar­čiau­sia prie Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko. Rai­ti­nin­kų se­niū­no, me­džio­to­jo Arū­no Lau­kai­čio klau­sė­me, ar ne­te­ko miš­kin­ges­nių kai­mų gy­ven­to­jams, o ir jam pa­čiam, kaž­ką pa­na­šaus pa­ma­ty­ti, iš­gy­ven­ti. Se­niū­nas tei­gė, kad šio kraš­to žmo­nės ir ga­na daž­nai įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se at­si­du­ria aki­sta­to­je su vil­kais. Nors si­tu­a­ci­jų bū­ta ir grės­min­gų, pa­vyk­da­vo iš­si­suk­ti svei­kiems. Pa­sak A.Lau­kai­čio, tur­būt ne­at­si­ras­tų no­rin­čių­jų miš­ke akis į akį su­si­tik­ti su ne­kvies­ta vieš­nia – meš­ka.

Rekomenduojami video