Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
„Dva­si­nin­kų pa­šau­ki­mas – ten, kur bū­si pa­šauk­tas vys­ku­po“

Ku­ni­gas Ma­rius Ta­lu­tis (nuotr.) ski­ria­mas Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jų kle­bo­nu, o jo Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės ir Mus­nin­kų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čių kle­bo­no vie­tą už­im­tų ku­ni­gas iš Pir­mo­jo Aly­taus Val­das Be­lec­kas, pranešė Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos ku­ri­ja.

Da­lis Pir­mo­jo Aly­taus pa­ra­pi­jos ti­kin­čių­jų su­ne­ri­mo, kad kle­bo­nas V.Be­lec­kas, at­li­kęs tiek daug dar­bų se­niau­sioje šio mies­to pa­ra­pi­joje, yra per­ke­lia­mas į Ker­na­vę. O Ker­na­vės ir Mus­nin­kų pa­ra­pi­jų ti­kin­tie­ji pa­pra­šė Šir­vin­tų ra­jo­no me­rės Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės pa­gal­bos. Po­li­ti­kė, sa­vo ruož­tu, krei­pė­si į Kai­šia­do­rių vys­ku­pą Jo­ną Iva­naus­ką, pra­šy­da­ma ne­iš­kel­ti Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės ir Mus­nin­kų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jų kle­bo­no M.Ta­lu­čio. In­ter­ne­to pus­la­py­je Pe­ti­ci­jos.lt bu­vo pa­skelb­ta pe­ti­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė per 600 žmo­nių.

„Ker­na­vės ir Mus­nin­kų pa­ra­pi­jos jau­čia di­de­lį pra­ra­di­mą, jei ku­ni­gas Ma­rius bus per­kel­tas. Jo pa­stan­gos su­bur­ti ben­druo­me­nę, or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, pa­dė­ti vargs­tan­tiems ir iš­lai­ky­ti pa­ra­pi­jos tra­di­ci­jas yra ne­pa­kei­čia­mos. Ku­ni­gas Ma­rius vi­sa­da ran­da lai­ko kiek­vie­nam pa­ra­pi­jie­čiui, su­tei­kia dva­si­nę pa­ra­mą ir ska­ti­na mus siek­ti aukš­tes­nių dva­si­nių ver­ty­bių“, –  ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.

Taip pat mi­ni­ma, kad šis per­kė­li­mas Ker­na­vės ir Mus­nin­kų mies­te­lių gy­ven­to­jams ga­li su­kel­ti dva­si­nių pro­ble­mų: „Esa­me su­si­rū­pi­nę, kad ku­ni­go Ma­riaus per­kė­li­mas su­kels ne tik dva­si­nį, bet ir emo­ci­nį šo­ką mū­sų ben­druo­me­nėms.“

Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos Aly­taus de­ka­na­to de­ka­nas Vin­cas Baub­lys va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad ku­ni­gų per­kė­li­mai iš vie­nos pa­ra­pi­jos į ki­tą yra ka­ta­li­kų vys­ku­pų kom­pe­ten­ci­ja ir pa­sau­lie­čiai ne­tu­ri šio pro­ce­so įta­ko­ti ar ki­taip kiš­tis. 

Kle­bo­nas V.Be­lec­kas (nuotr.), Pir­mo­jo Aly­taus pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je at­li­kęs daug at­nau­ji­ni­mo dar­bų, bū­ręs ir pa­lai­kęs pi­lig­ri­mų veik­lą, va­kar ne­ga­lė­jo pa­ko­men­tuo­ti sa­vo pla­nų, įvar­din­ti jam svar­biau­sių at­lik­tų dar­bų. Po­kal­bį ati­dė­jo­me vė­les­niam lai­kui. Ku­ni­gas M.Ta­lu­tis į Dzū­ki­jos pa­ra­pi­jas at­si­kel­ti ža­da po Žo­li­nių.

„Iš­ėji­mas vi­sa­da yra jaut­rus. Žmo­nės pri­pran­ta ir su­si­gy­ve­na su kle­bo­nu. Bet dva­si­nin­kų pa­šau­ki­mas – bū­ti ten, kur bū­si pa­šauk­tas vys­ku­po. Vys­ku­pas iki dek­re­to pa­si­ra­šy­mo mąs­to ir ieš­ko spren­di­mų. Ta­čiau pa­si­ra­šius dek­re­tą pa­pras­tai jo ne­at­šau­kia“, –  taip apie vys­ku­po spren­di­mus vie­šo­je erd­vė­je yra pa­si­sa­kęs Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos ge­ne­ralvi­ka­ras Ro­lan­das Bič­kaus­kas.

Rekomenduojami video