Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Di­džio­ji dau­gu­ma ta­ry­bos - va­do­vai, o tai ga­ran­tuo­ja di­des­nes al­gas

Pra­dė­jus dar­bą nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­ga­liau pra­dė­ta skelb­ti, kiek už­dir­ba ta­ry­bos na­riai. Anks­čiau tai ne­bu­vo da­ro­ma, nors ta­ry­bos na­riai yra vie­ši as­me­nys ir vi­suo­me­nė tu­ri ži­no­ti iš­rink­tų­jų gau­na­mas al­gas.

 Gal­būt pa­slap­ty­je lai­ko­mas ra­jo­no ta­ry­bos na­rių dar­bo už­mo­kes­tis nu­lė­mė žur­na­lis­to An­driaus Ta­pi­no vyk­do­mos ak­ci­jos „Skaid­ri­nam 2023“ su­si­do­mė­ji­mą. Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riu­je pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo, sie­kiant įver­tin­ti, ar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos na­riams skir­tos iš­mo­kos bu­vo nau­do­tos pa­gal pa­skir­tį. Iš da­bar sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos apie ra­jo­no ta­ry­bos na­rių gau­na­mą dar­bo už­mo­kes­tį ma­ty­ti, kad di­džio­ji dau­gu­ma ei­na va­do­vų pa­rei­gas, o pa­keis­tas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas jiems ga­ran­tuo­ja di­des­nes al­gas.

Dar at­lie­ka­mas ta­ry­bos na­rių gau­tų iš­mo­kų au­di­tas

Pa­gal Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, ga­lio­ju­sį pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bai, iš­rink­tie­siems į šią vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­ją bu­vo mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas už po­sė­džiuo­se pra­leis­tą lai­ką ir iš­mo­kos va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms pa­deng­ti.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rių gau­na­mos al­gos ir iš­mo­kos sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je ne­bu­vo skel­bia­mos, mo­ty­vuo­jant, kad to da­ry­ti ka­te­go­riš­kai ne­įpa­rei­go­ja nė vie­nas tei­sės ak­tas.

Ta­čiau „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad už po­sė­džiuo­se pra­leis­tą lai­ką ra­jo­no ta­ry­bos na­riai gau­da­vo ne­daug – po ke­lias de­šim­tis eu­rų per mė­ne­sį, o iš­mo­kos va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­dos, ku­rių di­dži­ą­ją da­lį su­da­rė pa­tir­tos iš­lai­dos už ku­rą, kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui per mė­ne­sį su­da­rė po 600–700 eu­rų į ran­kas. Kas įdo­miau­sia, kad be­veik vie­no­das iš­mo­kas per mė­ne­sį gau­da­vo kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys.

Gal­būt to­dėl, kad pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos na­rių gau­na­mi at­ly­giai už dar­bą ne­bu­vo skel­bia­mi sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je, ir tai, jog kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys kas mė­ne­sį gau­da­vo vie­no­das iš­mo­kas pa­tir­toms su jų veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms pa­deng­ti, su­kė­lė žur­na­lis­to A.Ta­pi­no vyk­dy­tos ak­ci­jos „Skaid­ri­nam 2023“ su­si­do­mė­ji­mą.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riu­je pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo, sie­kiant įver­tin­ti, ar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos nariams skir­tos iš­mo­kos su jų, kaip ta­ry­bos na­rių, veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms ap­mo­kė­ti, bu­vo nau­do­ja­mos pa­gal pa­skir­tį.

Pro­ku­ra­tū­ra pa­ve­dė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai pa­teik­ti iš­va­dą dėl iš­mo­kų pa­grįs­tu­mo.

Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rius Vy­tau­tas Na­vic­kas, dar at­lie­ka­mas ta­ry­bos na­rių gau­tų iš­mo­kų au­di­tas: „Jo grei­tai ne­ga­li­ma at­lik­ti dėl di­de­lės ap­im­ties by­lų, ku­rio­se pa­teik­ta gau­sy­bė če­kių ir są­skai­tų. Iki me­tų pa­bai­gos au­di­tą tu­ri­me baig­ti, gal pa­vyks tai pa­da­ry­ti ir šiek tiek anks­čiau.“

Nau­ja ta­ry­ba dar­bą pra­dė­jo pa­gal se­nos ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą reg­la­men­tą

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no ta­ry­ba, va­do­vau­da­ma­si nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, pa­tvir­ti­no nau­ją šios val­džios ins­ti­tu­ci­jos veik­los reg­la­men­tą. Pas­ta­ra­sis ėmė ga­lio­ti nau­jai iš­rink­tai ta­ry­bai, ku­ri dar­bą pra­dė­jo ba­lan­džio pa­bai­go­je.

Pa­gal nau­ją reg­la­men­tą ra­jo­no ta­ry­bos na­riams už dar­bą po­sė­džiuo­se at­ly­gi­na­ma, at­si­žvel­giat į ša­ly­je ga­lio­jan­tį vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį, di­des­nį at­ly­gį gau­na ta­ry­bos ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai, jų pa­va­duo­to­jai, opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Kiek­vie­nam ra­jo­no ta­ry­bos na­riui su­da­ry­tos ga­li­my­bės kas mė­ne­sį gau­ti po 760 eu­rų į ran­kas iš­mo­kų pa­tir­toms iš­lai­doms pa­deng­ti.

Ka­dan­gi dar­bą pra­dė­jus nau­jos ka­den­ci­jos ta­ry­bai ir nau­jiems ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vams sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pra­dė­ta skelb­ti, ko­kius at­ly­gi­ni­mus ir iš­mo­kas gau­na iš­rink­tie­ji, ga­li­ma įver­tin­ti, kiek jie kai­nuoja mo­kes­čių mo­kė­to­jams.

Ku­rie ta­ry­bos na­riai ga­vo di­džiau­sias iš­mo­kas?

Duo­me­nys apie Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rių al­gas ir iš­mo­kas skel­bia­mi nuo nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos dar­bo pra­džios – ba­lan­džio 25-osios iki bir­že­lio 30-osios. Bir­že­lio pa­bai­go­je nu­sto­jo ga­lio­ti ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to nuo­sta­tos dėl ta­ry­bos na­riams mo­ka­mo dar­bo už­mo­kes­čio ir iš­mo­kų, nes lie­pos 1-ąją įsi­ga­lio­jo Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl ta­ry­bos na­rių gau­na­mų algų.

Per tą lai­ką dau­giau­sia iš­mo­kų iš­lai­doms ap­mo­kė­ti – be­veik po 1 tūkst. 700 eurų į rankas ga­vo De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vai Po­vi­las Dzen­kus, Ma­rius Mic­ke­vi­čius, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai Da­nie­lius Ja­ku­ba­vi­čius, jo žmo­na Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė-Ja­ku­ba­vi­čie­nė, Kęs­tu­tis Pa­tins­kas ir „dar­bie­tis“ Rai­mun­das Mar­kaus­kas,

Dau­giau kaip po 1 tūkst. eu­rų į ran­kas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei at­si­ė­jo ta­ry­bos na­rių, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vų Gin­ta­ro Chšče­na­vi­čiaus, Ge­di­mi­no Kra­saus­ko, Gin­ta­rės Jo­ciuns­kai­tės, so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vų Alo­y­zo Ja­ciuns­ko, Vir­gi­li­jaus Prans­ke­vi­čiaus, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vo Jus­to Trun­cės ir „vals­tie­čio“ Pet­ro Va­liū­no veik­la.

Vi­siš­kai iš­mo­kų mi­nė­tu lai­ko­tar­piu ne­ga­vo tie ta­ry­bos na­riai, ku­rie ne­pa­tei­kė iš­lai­das pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų. Pa­vyz­džiui, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ atstovau­jan­tis Au­ri­mas Trun­cė už­ėmė vi­ce­me­ro pa­rei­gas ir tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti ta­ry­bos na­rio man­da­to, tad jam, kaip ta­ry­bos na­riui, iš­mo­kos ne­mo­kė­tos. A.Truncę rajono taryboje pakeitė minėtos sąjungos atstovė Deimantė Jurčiukonytė.

Ra­jo­no ta­ry­bo­je – tik sep­ty­ni ei­li­niai ta­ry­bos na­riai

Nuo lie­pos 1-osios, įsi­ga­lio­jus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams dėl ta­ry­bų na­rių gau­na­mų at­ly­gi­ni­mų, jie pri­klau­so nuo me­rams mo­ka­mų al­gų.

Ta­ry­bos na­riams ne­be­rei­kia rink­ti če­kių pa­tir­toms iš­lai­doms pa­grįs­ti, al­gą jie gau­na ir atos­to­gau­da­mi, nes ir me­rams dar­bo už­mo­kes­tis mo­ka­mas atos­to­gų me­tu.

Kaip ir anks­tes­nia­me Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me, di­des­ni at­ly­gi­ni­mai nu­ma­ty­ti ta­ry­bų ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kams, jų pa­va­duo­to­jams, ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­riui.

Pa­gal da­bar­ti­nius mi­nė­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ei­li­nis ta­ry­bos na­rys per mė­ne­sį gau­na 20 proc. me­ro al­gos, ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai ir opo­zi­ci­jos ly­de­ris – 20 proc. dau­giau, šių ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų pa­va­duo­to­jai – 10 proc. dau­giau nei ei­li­nis ta­ry­bos na­rys.

Nuo lie­pos Aly­taus ra­jo­no me­ro al­ga yra 5 tūkst. 356 eu­rai iki mo­kes­čių. Tad ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos na­rys gau­na 1 tūkst. 71 eu­ro, šios ta­ry­bos ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai bei opo­zi­ci­jos ly­de­ris – 1 tūkst. 285 eu­rų, ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų pa­va­duo­to­jai – 1 tūkst. 178 eu­rų al­gas iki mokesčių.

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bo­je yra tik sep­ti­ni ei­li­niai ta­ry­bos na­riai, ku­rių al­gos da­bar įsta­ty­miš­kai – ma­žiau­sios.

Še­ši ei­li­niai ta­ry­bos na­riai yra iki nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją po­zi­ci­ją ra­jo­ne už­ėmu­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai Min­dau­gas Al­do­nis, D.Ja­ku­ba­vi­čius, J.Ove­rai­ty­tė-Ja­ku­ba­vi­čie­nė, G.Kra­saus­kas, K.Pa­tins­kas, jo duk­ra Ž.Pa­tins­kai­tė. Ir tik vie­nas ei­li­nis ta­ry­bos na­rys iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos – De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vė D.Jur­čiu­ko­ny­tė.

Ko­mi­te­tams va­do­vau­ja val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bo­je val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­ro De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“, so­cial­de­mok­ra­tų, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai, ku­rie iš vi­so val­do 15 man­da­tų iš 25.

Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad ta­ry­bos ko­mi­te­tams va­do­vau­ja val­dan­čios dau­gu­mos at­sto­vai. Eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­tui – De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vas Čes­lo­vas Mul­ma, pa­va­duo­to­jas – tai pa­čiai par­ti­jai at­sto­vau­jan­tis Lu­kas Gri­ga­ra­vi­čius, Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas A.Ja­ciuns­kas, pa­va­duo­to­jas – De­mok­ra­tų są­jun­gai „Var­dan Lie­tu­vos” at­sto­vau­jan­tis Ša­rū­nas Ber­na­ta­vi­čius, Ko­mu­na­li­nio ūkio plėt­ros ir ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vas J.Trun­cė, pa­va­duo­to­jas – tos pa­čios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas – M.Mic­ke­vi­čius, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui va­do­vau­ja tai pa­čiai są­jun­gai at­sto­vau­jan­ti Vi­ta­li­ja Vit­kaus­kie­nė ir jos pa­va­duo­to­jas – tos pa­čios są­jun­gos at­sto­vas Ri­mas Mar­čiu­ly­nas, Kai­mo plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – „vals­tie­tis“ Al­gis Žė­kas, pa­va­duo­to­jas – vėl­gi De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vas P.Dzen­kus.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­jun­gos at­sto­vas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius yra sa­vi­val­dy­bės tarybos Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, tai pa­čiai są­jun­gai at­sto­vau­jan­tis P.Va­liū­nas va­do­vau­ja ta­ry­bos Tei­sė­sau­gos ir tei­sėt­var­kos ko­mi­si­jai.

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja yra pa­si­skel­bę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai, ku­rie da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je tu­ri 10 man­da­tų. O opo­zi­ci­jos ly­de­ris – bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­bos na­riai, kaip opo­zi­ci­jos at­sto­vai, kas pri­klau­so pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, va­do­vau­ja ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tui (pir­mi­nin­kė – G.Jo­ciuns­kai­tė), sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai (pir­mi­nin­kas – G.Chšče­na­vi­čius) ir ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai (pir­mi­nin­kė – Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė).

Be­je, Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas yra „dar­bie­tis“ R.Mar­kaus­kas, Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas – V.Prans­ke­vi­čius.

Vi­sos šios va­do­vau­ja­mos pa­rei­gos ta­ry­bo­je pa­gal pa­keis­to Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tas la­bai svar­bios, ta­ry­bos na­riams skai­čiuo­jant at­ly­gi­ni­mus. Jos ga­ran­tuo­ja di­des­nes al­gas.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad tiems ta­ry­bos na­riams, ku­rie ne­lan­ko ati­tin­ka­mų po­sė­džių, al­ga su­ma­ži­na­ma ar­ba vi­siš­kai ne­mo­ka­ma.

Rekomenduojami video