Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Di­džiau­sias Aly­taus priemiestis rinks Su­val­ki­jos po­li­ti­kus?

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pri­sta­tė pa­kei­ti­mus dėl 2024 me­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mų vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų su­da­ry­mo. Kaip ir anks­tes­niuo­se variantuo­se, iš­li­ko siū­ly­mas di­džiau­sios ša­lia Aly­taus esan­čios prie­mies­čio te­ri­to­ri­jos – Mik­lu­sė­nų – gy­ven­to­jus per­duo­ti Su­val­ki­jos po­li­ti­kams.

VRK Mik­lu­sė­nų apy­lin­kę, iki šiol pri­klau­siu­sią Dai­na­vos rin­ki­mų apy­gar­dai, no­ri jung­ti prie Sū­du­vos pie­ti­nės apy­gar­dos to­dėl, kad „ma­žė­ja Ma­ri­jam­po­lės apy­gar­da, dėl to prie jos jun­gia­ma Šuns­kų apy­lin­kė, o tuo­met ir su­ma­ny­ta Sū­du­vos pie­ti­nę apy­gar­dą pa­pil­dy­ti Aly­taus prie­mies­čiu.

Pa­sak VRK pir­mi­nin­kės Li­nos Pet­ro­nie­nės ir ko­mi­si­jai tal­ki­nan­čio eks­per­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­ko Ro­lan­do Tu­čo, Aly­taus mies­to, Dzū­ki­jos ir Jot­vin­gių apy­gar­dos liks ne­pa­ki­tu­sios, o Dai­na­vos apy­gar­dos ri­bos at­ei­ty­je ga­li per­ženg­ti ir Ne­mu­ną“.

Ko­dėl dėl Ma­ri­jam­po­lės ir Su­val­ki­jos pie­ti­nės apy­gar­dos kar­po­ma Dai­na­vos apy­gar­da ir Su­val­ki­jo­je be­si­ba­lo­ti­ruo­sian­tiems po­li­ti­kams per­duo­da­ma di­džiau­sia gy­ven­vie­tė prie pat Dzū­ki­jos sos­ti­nės? Ar to­kios ir pa­na­šios per­mai­nos rin­ki­mų že­mė­la­py­je ku­ria pa­si­ti­kė­ji­mą tarp rin­kė­jo ir po­li­ti­ko, di­di­na jo at­sto­va­vi­mo, grįž­ta­mo­jo ry­šio ga­li­my­bes?

Su šiais klau­si­mais krei­pė­mės į Sei­mo na­rius nuo Aly­taus, aly­tiš­kių rink­tus par­la­men­ta­rus.

Į už­klau­są at­si­lie­pė sei­mū­nai Li­nas Sluš­nys ir Ro­ber­tas Šar­knic­kas.

L.Sluš­nys: „Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad kaip po­li­ti­kas, iš­rink­tas pa­gal są­ra­šą, ne­su įsi­gi­li­nęs į rin­ki­mi­nių apy­gar­dų klau­si­mus. Pra­dė­siu gal nuo to, kad esu tas po­li­ti­kas, ku­ris iš vi­so esu lin­kęs ma­ny­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai tu­ri bū­ti ren­ka­mi tik pa­gal są­ra­šus, o vie­tos po­li­ti­kai tu­ri bū­ti vien­man­da­ti­nin­kai.

Šian­die­nos apy­gar­dų per­skirs­ty­mas sie­kia kuo di­des­nio to­ly­gu­mo (krū­vio) vien­man­da­tė­se iš­rink­tiems LR Sei­mo na­riams. Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad Sei­mo na­riai pri­va­lo vie­no­dai ge­rai at­sto­vau­ti ne tik sa­vo apy­gar­dos rin­kė­jams.

Ne­pri­klau­so­mai nuo to, kur jie yra iš­rink­ti, pa­gal LR kon­sti­tu­ci­ją jie at­sto­vau­ja vi­sos Lie­tu­vos rin­kė­jams, pri­ima Lie­tu­vai, o ne re­gio­nui svar­bius spren­di­mus. To­dėl lai­kau­si po­zi­ci­jos, kad nė­ra la­bai svar­bu ko­kius re­gio­nus ap­ima vie­na ar ki­ta apy­gar­da.

Kar­tais ky­la pro­ble­mų, kad vie­nam Sei­mo na­riui ten­ka la­bai di­de­lis rin­kė­jų skai­čius, ten­ka daug su­si­ti­ki­mų, o esant per di­de­liam skai­čiui rin­kė­jų, Sei­mo na­rys ne vi­suo­met spė­ja tin­ka­mai juos at­sto­vau­ti. Ma­nau, lo­giš­ka per­skirs­ty­ti krū­vius ir, de­ja, dėl gy­ven­to­jų pa­si­skirs­ty­mo ten­ka ri­bas per­dė­lio­ti ir per­žen­giant įpras­tas mums ri­bas.

Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad ri­bų per­dė­lio­ji­mas jo­kiu bū­du ne­pa­kenks at­sto­va­vi­mo ko­ky­bei. Ma­nau, prie­šin­gai. Sei­mo na­riui rei­kės dau­giau įdė­ti pa­stan­gų su­pras­ti ne vie­ną įpras­tą jam re­gio­ną, o ap­rėp­ti pla­tes­nį žmo­nių ra­tą, o tai reiš­kia ge­res­nius spren­di­mus vals­ty­bei.

Vie­tos po­li­ti­kai šian­dien at­sto­vau­ja ren­ka­mi me­rai, ku­rie tu­ri da­bar tik­rai ga­na di­de­les ga­lias. Ly­giai taip vie­tos rin­kė­jams at­sto­vau­ja vie­tos ta­ry­bos na­riai. Ma­nau, kad kuo ma­žiau vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas LR Sei­mo na­rys at­sto­vaus at­sto­vaus re­gio­nui, ku­ris dub­liuo­ja me­rų at­sto­vau­ja­mas ri­bas, tuo ge­riau bus Sei­me pri­ima­miems LR įsta­ty­mams.

Vie­tos po­li­ti­ka tu­ri rū­pin­tis vie­tos po­li­ti­kai, ku­rie yra ren­ka­mi ly­giai taip pat, kaip LR sei­mo na­riai.“

Apie L.Sluš­nį

Sa­ve pri­sta­to kaip gi­mu­sį Vil­ka­viš­ky­je, že­mai­čio ir su­val­kie­tės šei­mo­je, už­au­gu­sį ir bai­gu­sį mo­kyk­lą Aly­tu­je, pro­fe­si­nę kar­je­rą pra­lei­du­sį Vil­niu­je.

PRIEŠ

R.Šar­knic­kas: „VRK vi­sa­da re­mia­si gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mo skai­čiu­mi, tai vie­na, o gy­ven­to­jai, ku­rie, sa­vo dzū­kiš­ka kal­ba, vie­tos tra­di­ci­jo­mis ir pri­klau­san­tys vie­nai sa­vi­val­dy­bei re­mia­si sa­vo te­ri­to­ri­jos, sa­vi­val­dos tai­syk­lė­mis ne­tu­ri bū­ti at­skir­ti, o da­bar,  yra kaip sa­ko liau­dis, at­rie­kia­ma ki­tiems, ku­rie nie­ka­da ne­bu­vo Dzū­ki­jos da­li­mi.

Ma­nau, kad tai ne­tei­sin­ga. Ko­dėl dzū­kai tu­ri rink­ti su­val­kie­tį, ku­ris nie­ka­da ne­bu­vo ša­lia jų? Kas čia per dzy­vai?

Daž­nai sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai po rin­ki­mų gai­li­si iš­rin­kę ne­vie­ti­nį po­li­ti­ką, tu­rime ne vie­ną pa­vyz­dį, o da­bar, jei bus įtei­sin­ta, kas grei­čiau­siai taip ir įvyks, tu­rė­si­me dar la­biau ati­to­lu­sį po­li­ti­ką nuo žmo­nių. VRK ti­ki­si, kad iš tos „at­riek­tos duo­nos” at­eis dau­giau rin­kė­jų, pa­na­šu, kad ne, ko­dėl žmo­nės tu­ri bal­suo­ti už ne­pa­žįs­ta­mą? Ne vel­tui rin­kė­jų skai­čius yra ne­au­gan­tis.

Ko­dėl ir kam to rei­kia, ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kas da­bar yra val­džio­je, gal jiems taip ge­riau, kad ap­si­draus­tų nuo ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų, apie tai daž­nai gir­džiu daž­nai iš dzū­kų, ir aly­tiš­kių to­kius pa­si­sa­ky­mus, ypač iš tų, ku­rie do­mi­si vie­tos ir na­cio­na­li­ne po­li­ti­ka.

Gal vi­sų pir­ma reik­tų ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bių skai­čių, pra­de­dant nuo ma­žiau­sių, kaip an­tai: Pa­gė­giai, Kal­va­ri­ja, kur gy­ven­to­jų skai­čius yra ma­žiau­sias Lie­tu­vo­je, ten reik­tų su­vie­no­din­ti skai­čių iki rei­kia­mo, ta­da ma­ty­tu­me gal ir ki­to­kias, tei­sin­ges­nes rin­ki­mų apy­gar­das. Toks te­ri­to­ri­jų iš­krai­py­mas ne­pri­ar­ti­na ar­čiau gy­ven­to­jo pa­si­ti­kė­ji­mo, rū­pes­čiu vie­tos sa­vi­val­da, so­cia­li­niais ir ki­tais dar­bais.

Va­žiuo­ti gy­ven­to­jui iš vie­nos sa­vi­val­dy­bės į ki­tą pas Sei­mo na­rį į biu­rą kai­nuo­ja, o ir pro­ble­mos skir­tin­gos, nes kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri sa­vo at­ski­rą po­žiū­rį į ra­jo­ną, po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo tiks­lus ir pan.

Pats as­me­niš­kai va­žiuo­ju pas žmo­nes, įsi­ve­dė­me to­kią tvar­ką, kad pa­skam­bi­nęs žmo­gus į biu­rą ne­bū­ti­nai tu­ri va­žiuo­ti pas ma­ne, jei jis to­li gy­ve­na, vyks­ta­me pas jį. O jei yra ga­li­my­bių ir nuo­to­li­niu bū­du spren­džia­me žmo­gaus ar šei­mos pro­ble­mas. Tai yra bu­vę – pa­si­tei­si­no. Ačiū „Aly­taus nau­jie­noms“ už ak­tu­a­lius gy­ven­to­jams klau­si­mus.“

Rekomenduojami video