Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Dėl mo­ki­nio ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­plūs­tos mo­ky­to­jos – ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na

Aly­taus ra­jo­no Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je ne­se­niai at­si­ti­ko nei šio­je, nei ku­rio­je ki­to­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je iki šiol ne­bū­tas įvy­kis – mo­ki­nys per pa­mo­ką ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­plū­do ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ją. To­kiu vaiz­du bu­vo pa­si­da­lin­ta so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Iš­plūs­ta mo­ky­to­ja tuoj pat raš­tu krei­pė­si į gim­na­zi­jos va­do­vy­bę, pra­neš­da­ma apie įvy­kį. Gim­na­zi­ja apie tai informavo po­li­ci­ją ir čia pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na.

Tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba

Kaip sa­kė Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, lai­ki­nai ei­nan­ti šios gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas Vi­li­ja Ba­rei­kie­nė, rug­sė­jo 29-ąją ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ją per pa­mo­ką ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­plū­dęs mo­ki­nys gim­na­zi­jo­je mo­ko­si nuo pir­mos kla­sės, iki šiol dėl jo el­ge­sio pro­ble­mų ne­tu­rė­ta.

Tuoj po šio įvy­kio per ma­te­ma­ti­kos pa­mo­ką į gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją ugdy­mui raš­tu krei­pė­si mo­ky­to­ja, iš­dės­ty­da­ma, kas kon­kre­čiai nu­ti­ko.

Į po­sė­dį su­si­rin­ku­si gim­na­zi­jos Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­ja nu­spren­dė kreip­tis į po­li­ci­ją. Tai­po­gi šio­je ko­mi­si­jo­je nu­tar­ta kla­sės, ku­rio­je mo­ko­si ne­tin­ka­mai pa­si­el­gęs vai­kas, mo­ki­niams, jų tė­vams, ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais ko­ne­veik­tai ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jai bei pa­čiam ne­cen­zū­ri­nius žo­džius per pa­mo­ką nau­do­ju­siam ber­niu­kui bei jo tė­vams teik­ti psi­cho­lo­gi­nę ir ki­to­kią pa­gal­bą. Tam su­da­ry­tas ati­tin­ka­mų prie­mo­nių pla­nas.

V.Ba­rei­kie­nė tei­gė, kad gim­na­zi­jo­je iš­šau­kian­čiai pa­si­el­gu­sio mo­ki­nio tė­vai, kaip tu­rin­tys kaž­ko­kių so­cia­li­nių pro­ble­mų, nė­ra ži­no­mi, su jais dėl vai­ko el­ge­sio taip pat yra ben­drau­ta.

„Dau­giau apie šį įvy­kį ne­ga­liu at­skleis­ti, nes at­lie­ka­mas ty­ri­mas po­li­ci­jo­je“, – pa­brė­žė Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ugdymui.

Mo­ki­nys gim­na­zi­jo­je to­liau mo­ko­si

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Gied­rė Vo­lun­ge­vi­čie­nė tvir­ti­no, kad jai apie įvy­kį Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je bu­vo pra­neš­ta tą pa­čią die­ną. Taip pat ve­dė­ja in­for­muo­ta ir apie gim­na­zi­jos Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos pri­im­tus spren­di­mus.

„La­bai liūd­na dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos, ku­ri pa­vei­kė vi­są gim­na­zi­jos ben­druo­me­nę. To­kio įvy­kio ra­jo­no mo­kyk­lo­se nėra buvę. Tiek mo­ki­niams, tiek nu­ken­tė­ju­siai mo­ky­to­jai tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba. Švie­ti­mo įstai­ga vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gia­si už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką ir sau­gų ug­dy­mo pro­ce­są“, – sa­kė G.Vo­lun­ge­vi­čie­nė.

Ne­kul­tū­rin­gai pa­si­el­gęs mo­ki­nys Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je mo­ko­si to­liau.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­gal gim­na­zi­jos gau­tą pra­ne­ši­mą pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Su­rin­kus mi­nė­to įvy­kio me­džia­gą, bus spren­džia­ma dėl nuo­bau­dos sky­ri­mo. Ti­kė­ti­na, kad ji bus skir­ta vai­ko tė­vams.

Rekomenduojami video