Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Dėl gir­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko – vi­di­nis pa­tik­ri­ni­mas, bus spren­džia­ma ir dėl nu­ša­li­ni­mo

Ge­gu­žės 25-ąją prieš 19 va­lan­dą Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tal­po­se Aly­tu­je, Kau­no gat­vė­je, su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja. Apie tai ga­vęs pra­ne­ši­mą čia už ūkį at­sa­kin­gas as­muo at­vy­ko pa­tik­rin­ti si­tu­a­ci­jos ir pa­ma­tęs ne­blai­vius jam pa­žįs­ta­mus dar­buo­to­jus, ku­rių vie­nas tren­kė at­vy­ku­siam as­me­niui į krū­ti­nę, iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Vie­nam ap­lin­ko­sau­gi­nin­kui bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis – 1,98 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Pra­dė­tas ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mas

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, pra­ne­šė­jas in­for­ma­vo, kad ge­gu­žės 25-osios va­ka­rą su­vei­kus sig­na­li­za­ci­jai Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­tal­po­se Aly­tu­je, Kau­no gat­vė­je, jis at­vy­kęs pa­tik­rin­ti ra­do rū­sio pa­tal­po­se tris ne­blai­vius, jam ži­no­mus dar­buo­to­jus, jie var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ne dar­bo me­tu.

Vie­nas iš as­me­nų pra­ne­šė­jui, K.Ja­nu­le­vi­čie­nės tei­gi­mu, tren­kė į krū­ti­nę.

At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai įvy­kio vie­to­je ra­do pa­tį pra­ne­šė­ją ir vie­ną ap­lin­ko­sau­gi­nin­ką. Jiems abiem bu­vo nu­sta­ti­nė­ja­mas blai­vu­mas. Pra­ne­šė­jas bu­vo blai­vus, o ap­lin­ko­sau­gi­nin­kui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis – 1,98 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Po­li­ci­jo­je pra­dė­tas ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mas dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, kol kas įta­ri­mai nie­kam ne­pa­reikš­ti.

Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­- to pa­tal­po­se Kau­no gat­vė­je gir­tas ras­tas Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas To­mas Dau­gir­das.

Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti ge­gu­žės 25-osios va­ka­ro įvy­kį de­par­ta­men­to pa­tal­po­se Aly­tu­je, T.Dau­gir­das tai pa­da­ry­ti at­si­sa­kė, siū­ly­da­mas kreip­tis į de­par­ta­men­to ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus.

Vyks­ta vi­di­nis pa­tik­ri­ni­mas

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas in­for­ma­vo, kad dėl šio įvy­kio Aly­tu­je vyks­ta vi­di­nis pa­tik­ri­ni­mas, bus spren­džia­ma dėl ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko, ga­li­mai var­to­ju­sio al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus dar­bo­vie­tė­je po dar­bo va­lan­dų, nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų ar ki­tos tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo.

De­par­ta­men­tas pa­brė­žė, jog al­ko­ho­lio var­to­ji­mas įstai­go­se ne­to­le­ruo­ja­mas.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­tei­sė­tai žve­jo­jo Žal­ty­čio eže­re

Ge­gu­žės 22-ąją pa­tys Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to Žal­ty­čio eže­re, esan­čia­me Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, nu­sta­tė du galimai ne­tei­sė­tai čia plau­kio­ju­sius ir žve­jo­ju­sius ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus iš de­par­ta­men­to Ma­ri­jam­po­lės gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos sky­riaus ir departamento Kauno administracinių bylų nagrinė­jimio skyriaus.

Jiems su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lai ir pa­teik­ta at­ly­gin­ti 5 tūkst. 55 eu­rų ža­lą, pa­da­ry­tą žu­vų iš­tek­liams. Įta­ria­ma, kad jie, žve­jo­da­mi ne­tei­sė­tai, su­ga­vo 7 ly­de­kas ir 350 gra­mų eše­rių.

Abu ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų, de­par­ta­men­to Vi­daus ty­ri­mų sky­riu­je at­lie­ka­mi to­les­ni veiks­mai.

Va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais, Žal­ty­čio eže­re ga­li­ma žve­jo­ti tik žie­mą ant le­do ar­ba nu­sta­ty­to­je ry­ti­nė­je šio eže­ro pa­kran­tės zo­no­je. Žal­ty­tis yra bo­ta­ni­nis-zo­o­lo­gi­nis draus­ti­nis.

Kaip pra­ne­ša Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, jis sa­vo ko­man­dai ke­lia itin aukš­tus skaid­raus, at­sa­kin­go ir etiš­ko el­ge­sio stan­dar­tus, rei­ka­lau­ja vi­siš­kos ne­to­le­ran­ci­jos ko­rup­ci­jai, taip pat ne­ga­li­mas pik­tnau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. To­dėl ne­tei­sė­tai žve­jo­ju­siems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams at­lie­ka­mi tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mai dėl ga­li­mų šiurkš­čių Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­žei­di­mų.

Rekomenduojami video