Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Dau­giškių dau­gia­bu­čiai dėl val­džios kal­tės ta­po ne­baig­tomis sta­ty­bomis

Aly­taus ra­jo­no Dau­gų mies­tas – iš­skir­ti­nė­je vie­to­je. Ap­link – to pa­ties pa­va­di­ni­mo eže­ras, čia ap­si­lan­kan­čių­jų, ypač va­sa­rą, ne­trūks­ta. Vie­nu me­tu ra­jo­no val­džia net svars­tė ga­li­my­bes Dau­gams gau­ti ku­ror­to sta­tu­są. Tad, kai dau­giau nei prieš du de­šimt­me­čius bu­vo nag­ri­nė­ja­mas klau­si­mas dėl cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo at­si­sa­ky­mo šia­me mies­te, jį pa­kei­čiant in­di­vi­du­a­liu, vie­ti­niai pra­šė taip ne­si­elg­ti ir gra­žio­je gam­tos te­ri­to­ri­jo­je įsi­kū­ru­sių Dau­gų, kon­kre­čiai – dau­gia­bu­čių ne­pa­vers­ti ka­mi­nų kal­nu.

Au­gant cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo kai­noms, pa­si­rin­ki­mo ne­bu­vo. Su de­cen­tra­li­zuo­ja­mu šil­dy­mu te­ko su­tik­ti. Tuo la­biau, kad ra­jo­no val­džia tam sky­rė fi­nan­si­nę pa­ra­mą. Šian­dien, kai at­si­ra­do nau­jos, mo­der­nios, efek­ty­vios šil­dy­mo sis­te­mos ir dau­giš­kiai no­ri jas įsi­reng­ti, gau­da­mi vals­ty­bės pa­ra­mą, to pa­da­ry­ti ne­ga­li. Su­si­dū­rė su ne­įti­kė­ti­na, bet aki­vaiz­džia si­tu­a­ci­ja: dau­gia­bu­čiai yra ta­pę ne­baig­tos sta­ty­bos, nes at­jun­gus cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą, nau­jas tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­tas.

Bu­vo tie­si­na­mi ke­liai pran­cū­zų kom­pa­ni­jai

Kad bū­tų aiš­ku, ko­dėl Dau­guo­se prieš 22 me­tus ne­li­ko cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo, ver­ta pri­si­min­ti „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je val­do­mo ši­lu­mos ūkio nuo­mos pra­džią tuo­me­tei pran­cū­zų kom­pa­ni­jai „Dal­kia“, da­bar be­si­va­di­nan­čiai „Ve­o­lia“. Tiks­liau jos ant­ri­nei įmo­nei Lie­tu­vo­je – „Li­tes­ko“.

Ta­da mi­nė­ta Aly­taus ši­lu­mi­nin­kų ben­dro­vė cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą tie­kė ir Dau­gams. Ir už tą pa­čią kai­ną kaip aly­tiš­kiams. Ta­čiau ne­tru­kus Aly­taus mies­to val­džios spren­di­mu atsisa­kyta rajono gyventojams šią pas­laugą teikti tokia pat kaina kaip miestiečiams. Taipogi nu­spręsta neinvestuoti į rajono ši­lu­mos tinklų modernizavimą.

Taip pa­da­ry­ta, nes tuo­me­tė mies­to val­džia tie­siog tie­si­no vi­sus ke­lius at­ei­ti mi­nė­tai pran­cū­zų kom­pa­ni­jai. O pas­ta­ro­sios ra­jo­no ši­lu­mos ūkis ne­la­bai do­mi­no.

Ta­da ra­jo­no val­džia tu­rė­jo spręs­ti, ką to­liau da­ry­ti su šil­dy­mu Dau­guo­se. Jei esant ma­žes­nei cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­nai, apie 70 proc. dau­giš­kių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų lai­ku ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti už tei­kia­mą šią pa­slau­gą, bai­min­ta­si, kad dau­giau nei dvi­gu­bai pa­bran­gi­nus šil­dy­mą, to­kių as­me­nų skai­čius ga­lė­jo stip­riai su­mažė­ti.

Įti­ki­ni­mui pa­si­tar­na­vo pi­ni­gi­nė pa­ska­ta

Dėl cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo at­jun­gi­mo Dau­guo­se ra­jo­no val­džios or­ga­ni­zuo­tas vie­nas pir­mų­jų su­si­ti­ki­mų su šio mies­to gy­ven­to­jais vy­ko 2001-ųjų ge­gu­žę, prieš ra­jo­no ta­ry­bai pri­imant ati­tin­ka­mą spren­di­mą.

Ir bu­vęs tuo­me­tis Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, ir jo ko­man­dos spe­cia­lis­tai dau­giš­kius įti­ki­nė­jo, kad dėl di­dė­jan­čių cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo kai­nų yra vie­nin­te­lė iš­ei­tis – jo at­si­sa­ky­ti, dau­gia­bu­čiams įsi­reng­ti in­di­vi­du­a­lų šil­dy­mą ar­ba ka­ti­li­nes rū­siuo­se.

Iš­gir­dę to­kį pa­siū­ly­mą gy­ven­to­jai pik­ti­no­si, mi­nė­tą cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo at­si­sa­ky­mo pro­ce­są api­bū­di­no kaip ka­mi­nų kal­ną ant Dau­gų dau­gia­bu­čių ir pra­šė to ne­da­ry­ti, nes tai bū­tų žings­nis at­gal. Ta­čiau vie­ti­nei val­džiai pa­ža­dė­jus, kad kiek­vie­no bu­to sa­vi­nin­kas gaus 2 tūkst. li­tų už įsi­reng­tą vie­ti­nį šil­dy­mą, prieš­ta­rau­jan­čių­jų ėmė ma­žė­ti.

Kaip da­bar pri­si­me­na ne vie­nas Dau­gų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jas, ta­da gal­būt tik­rai ne­bu­vo ki­to pa­si­rin­ki­mo.

O po mi­nė­to su­si­ti­ki­mo su gy­ven­to­jais ra­jo­no ta­ry­ba 2001 me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą de­cen­tra­li­zuo­ti ši­lu­mos ener­gi­jos tie­ki­mą Dau­gų mies­to gy­ven­to­jams, įren­giant vie­ti­nes ka­ti­li­nes ir in­di­vi­du­a­laus šil­dy­mo sis­te­mas iki ar­tė­jan­čio šil­dy­mo se­zo­no pra­džios.

Kad „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je val­do­mas ši­lu­mos ūkis bu­vo iš tie­sų ren­gia­mas nuo­mai tuo­me­tės pran­cū­zų kom­pa­ni­jos „Dal­kia“ ant­ri­nei įmo­nei Lie­tu­vo­je „Li­tes­ko“, liu­di­ja su ja 2001 me­tų vasarą pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad Aly­taus ši­lu­mos ūkis iš nuomininkų bu­vo susigražintas daugiau nei prieš ket­ve­rius me­tus.

At­si­ra­do ka­ti­li­nės, kros­nys, ka­mi­nai ir mal­kų sto­gi­nės

Pa­gal pri­im­tą Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mą, at­si­sa­kant cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo Dau­guo­se, jis in­di­vi­du­a­liai bu­vo įren­gia­mas čia vei­kian­čioms sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms, o gy­ven­to­jams nuo­sa­vam šil­dy­mui įsi­reng­ti iš­mo­kė­tos ža­dė­to­sios 2 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­jos. Tad vi­si Dau­gų dau­gia­bu­čiai, kurie naudojosi centralizuotu šil­dymu ir ku­rių buvo 17, o juo­se – 210 bu­tų, to­kį šil­dy­mą ir įsi­ren­gė. Maž­daug pu­sė – rū­siuo­se ka­ti­li­nes, ki­ta pu­sė – bu­tuo­se pa­si­sta­tė kros­nis.

Taip Dau­guo­se, ku­riems kaž­ka­da ra­jo­no val­džia sva­jo­jo iš­ko­vo­ti ku­ror­ti­nio mies­to sta­tu­są, at­si­ra­do dau­gia­bu­čiai su kros­ni­mis, ka­mi­nais, ne­to­li jų pa­sta­ty­tos sto­gi­nės mal­koms. Mat tiek sa­vi­val­dy­bės įstai­gos Dau­guo­se, tiek dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ėmė šil­dy­tis kie­tuo­ju ku­ru – mal­ko­mis ir an­gli­mis.

Kai kam kū­re­ni­mas ėmė tap­ti sun­kiu dar­bu

Jau pra­ėjus ke­le­riems me­tams po Dau­gų ši­lu­mos ūkio de­cen­tra­li­za­ci­jos, ne­ma­žai dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų ėmė skųs­tis, kad dėl gar­baus am­žiaus kai ku­riems būs­tų ap­si­šil­dy­mas ta­po per sun­kiu dar­bu. Rei­kia pri­si­neš­ti mal­kų, jei to ne­pa­jė­gi, ten­ka ieš­ko­ti pa­gal­bi­nin­kų. O jų la­bai sun­ku su­ras­ti.

Dau­guo­se ap­si­lan­kius da­bar, šių na­mų gy­ven­to­jai vėl de­ja­vo dėl to pa­ties. Gir­di, dau­gia­bu­čiuo­se at­si­ra­do dar dau­giau gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jų, ku­riems pri­si­neš­ti ku­ro į ka­ti­li­nes, tuo la­biau – į ne pir­ma­me aukš­te esan­čius bu­tus, jau tam­pa be­veik ne­įma­no­mu da­ly­ku.

„Ži­no­kit ir pa­si­sam­dy­ti ne­la­bai ką ra­si, nė­ra žmo­nių. Tie­siog di­džiu­lis var­gas“, – sa­kė vie­no Dau­gų dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ja Da­nu­tė Lau­kai­tie­nė. Apie tą pa­tį kal­bė­jo ir Ja­ni­na Sei­liu­vie­nė iš ki­to dau­gia­bu­čio.

Pa­aiš­kė­jo ne­įti­kė­ti­na tie­sa

Šiuo me­tu, kai at­si­ra­do mo­der­nios, šiuo­lai­kiš­kos ir efek­ty­vios šil­dy­mo sis­te­mos, gy­ve­nan­tie­ji dau­gia­bu­čiuo­se ir ne­pa­jė­gian­tie­ji šil­dy­mui­si pri­si­neš­ti ku­ro ėmė or­ga­ni­zuo­tis šių sis­te­mų, pa­vyz­džiui oras-oras įsi­ren­gi­mą bei už tai gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą.

Ir, kaip sa­ko­ma, pri­ei­tas liep­to ga­las. „Pa­si­ro­do, pa­gal Re­gist­rų cen­tro duo­me­nis mū­sų dau­gia­bu­čiuo­se dar yra cen­tra­li­zuo­tas šil­dy­mas. Iš ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mo ma­to­me, kad de­cen­tra­li­zuo­jant ši­lu­mos tie­ki­mą Dau­guo­se bu­vo nu­ma­ty­ta pa­reng­ti šių dar­bų pro­jek­tą, bet ofi­cia­liai jų įfor­mi­ni­mas taip ir ne­bu­vo pa­da­ry­tas. To­dėl vals­ty­bės pa­gal­bos kei­čiant ši­lu­mos bū­dą žmo­nės ne­ga­li gau­ti“, – pa­sa­ko­jo D.Lau­kai­tie­nė.

J.Sei­liu­vie­nės tei­gi­mu, no­rint pa­keis­ti šil­dy­mą dau­gia­bu­ty­je, rei­kia im­tis re­no­va­ci­jos: „Tuo­met bū­tų ren­gia­mas ir ši­lu­mos tie­ki­mo pro­jek­tas, ku­rį fi­nan­suo­ja vals­ty­bė. Bet re­no­va­ci­jai rei­kia di­de­lių pi­ni­gų ir fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai pri­si­i­ma­mi prak­tiš­kai vi­sam gy­ve­ni­mui.“

Ši Dau­gų dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ja sa­kė, kad da­bar na­mai ofi­cia­liai lai­ko­mi kaip ne­baig­tos sta­ty­bos, nes cen­tra­li­zuo­tas šil­dy­mas iš­mon­tuo­tas, o nau­jas pa­gal teis­nius do­ku­men­tus ne­įreng­tas.

„Dau­gų kraš­tas“ krei­pė­si sa­vi­val­dy­bę

Dėl šios dau­gia­bu­čiuo­se at­si­ra­du­sios bė­dos į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją krei­pė­si aso­cia­ci­jos „Dau­gų kraš­tas“ pir­mi­nin­kė Rai­mon­da Ši­la­lė. Kaip pa­ti pa­brė­žė, ne pir­mą kar­tą gy­ven­to­jų pro­ble­mas ten­ka spręs­ti aso­cia­ci­jos var­du.

Krei­pi­me­si į sa­vi­val­dy­bę pa­brė­žia­ma, kad vie­ti­nės ka­ti­li­nės dau­gia­bu­čiuo­se įreng­tos, ta­čiau do­ku­men­ta­liai tai ne­įfor­min­ta, nors tuo­me­čiai sa­vi­val­dy­bės va­do­vai bu­vo pri­si­ė­mę įsi­pa­rei­go­ji­mą pa­reng­ti ši­lu­mos tie­ki­mo de­cen­tra­li­za­vi­mo pro­jek­tą. Tad pa­gal Re­gist­rų cen­tro do­ku­men­tus Dau­gų dau­gia­bu­čiams ši­lu­ma vis dar tie­kia­ma cen­tra­li­zuo­tai.

Kaip nu­ro­do­ma „Dau­gų kraš­to“ pir­mi­nin­kės raš­te sa­vi­val­dy­bei, dėl to gy­ven­to­jai per Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą ne­ga­li gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mos ši­lu­mos siur­bliams pa­gal ati­tin­ka­mą prie­mo­nę, ku­rie bū­tų žen­kliai ma­žiau tar­šes­ni nei da­bar­ti­nis šil­dy­mui nau­do­ja­mas ku­ras. Taip pat dau­gia­bu­čiai ne­ga­li da­ly­vau­ti ir ki­to­se nau­jų šil­dy­mo prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo pro­gra­mo­se.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­šo­ma pa­baig­ti de­cen­tra­li­zuo­to ener­gi­jos tie­ki­mo Dau­gų mies­to var­to­to­jams pro­ce­są, pa­tei­kiant do­ku­men­tus, ku­rie Re­gist­rų cen­tre leis­tų pa­keis­ti šil­dy­mo bū­dą.

Ieš­ko­ma spren­di­mo su vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­das Lat­vys pa­tvir­ti­no, kad „Dau­gų kraš­to“ krei­pi­ma­sis dėl de­cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo Dau­guo­se gau­tas ir ieš­ko­ma spren­di­mo su vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis – Re­gist­rų cen­tru, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja bei Vals­ty­bi­ne te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja.

„Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad nė­ra de­cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo dar­bų už­bai­gi­mo ak­to, o tam tu­rė­jo bū­ti šių dar­bų pro­jek­tas. Kaip iš­ei­ti iš si­tu­a­ci­jos, kad pa­gal Re­gist­rų cen­tro duo­me­nis Dau­gų dau­gia­bu­čiai ne­fi­gū­ruo­tų kaip iki šiol tu­rin­tys cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir esan­tys ne­baig­tos sta­ty­bos, tu­ri­me aiš­kin­tis ir pa­dė­ti gy­ven­to­jams. Su­pran­ta­ma, tam pa­gel­bė­tų dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja, bet tai ne­pi­gus pro­ce­sas“, – tvir­ti­no A.Lat­vys.

Kas kal­tas, kad taip at­si­ti­ko su Dau­gų dau­gia­bu­čiais? Ko­mu­na­li­nio ūkio ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas kal­tų­jų ieš­ko­ti ne­si­ė­mė. Bet, ko ge­ro, aki­vaiz­du, kad dau­giau nei prieš du de­šimt­me­čius tuo­me­tė ra­jo­no val­džia pa­da­rė ne vi­sus dar­bus dėl Dau­gų ši­lu­mos ūkio de­cen­tra­li­za­vi­mo ir gal­būt net ne­pa­gal­vo­jo, kad dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams bus už­vir­ta tiek daug ne­gar­džios ko­šės.

Rekomenduojami video