Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Baž­ny­čią ir kle­bo­ni­ją ap­vo­gęs, re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tas aly­tiš­kis – vėl už gro­tų

Ką tik įsi­ga­lio­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dis, ku­riuo lais­vės at­ėmi­mo baus­mė pri­tai­ky­ta 35-erių vy­rui, bir­že­lio pa­bai­go­je ap­vo­gu­siam Aly­taus Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos krikš­čio­nių pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­ni­ją. Tas pats aly­tiš­kis, prieš tre­jus me­tus du kar­tus įvyk­dęs va­gys­tes šio­je baž­ny­čio­je, tai­po­gi bu­vo nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu. Kle­bo­ni­ją ap­vo­gė lyg­ti­nio pa­lei­di­mo iš baus­mės at­li­ki­mo vie­tos me­tu.

Iš kle­bo­ni­jos pa­vo­gė pi­ni­gus ir kle­bo­no dvi­ra­tį

Va­gys­tė iš Aly­taus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos krikš­čio­nių pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­ni­jos bu­vo įvyk­dy­ta nak­tį iš bir­že­lio 17-osios į 18-ąją.

Per lan­gą įsi­brau­ta į kle­bo­ni­jos pa­tal­pas ir iš jų pa­vog­tos dvi me­ta­li­nės dė­žu­tės, ku­rių vie­no­je bu­vo 400 eu­rų, ga­ra­žo var­tų už­da­ry­mo pul­te­lis ir mi­nė­tos baž­ny­čios kle­bo­nui pri­klau­san­tis elek­tri­nis dvi­ra­tis su įkro­vi­mo lai­du, taip pat dvi­ra­ti­nin­ko šal­mas. To­kiu bū­du pa­ra­pi­jai pa­da­ry­ta 470 eu­rų, o kle­bo­nui – 900 eu­rų ža­la.

Kaip apie šią švent­va­giš­ką va­gys­tę skel­bia Aly­taus apy­lin­kės teis­mas, tai pa­da­ręs 35-erių aly­tiš­kis pri­si­pa­ži­no kal­tu ir pa­ro­dė, kad tuo­met bu­vo ne­se­niai grį­žęs iš dar­bų Vo­kie­ti­jo­je, gy­ve­no pas drau­gą, o kai bai­gė­si pi­ni­gai, nu­spren­dė ei­ti kaž­ką pa­vog­ti.

Nak­tį nu­ė­jo iki kle­bo­ni­jos, pa­ma­tė, kad lan­gas pra­ver­tas, at­len­kė jį lai­kan­čius lanks­tus ir pa­te­ko į pa­gal­bi­nes kle­bo­ni­jos pa­tal­pas. Ko­ri­do­riu­mi pri­ėjo iki ga­ra­žo, pa­ma­tė čia pa­sta­ty­tą dvi­ra­tį. Jį pa­li­ko apa­čio­je, už­li­po laip­tais ir už­ėjo į dar­bo ka­bi­ne­tą. Ban­dė at­si­da­ry­ti sta­lo stal­čius. Šiems ne­at­si­da­rius pa­si­ė­mė žir­kles, pra­su­ko spy­ne­lę ir taip juos ati­da­rė. Stal­čiuo­se ra­do dė­žu­tes ir pul­tą, ku­riuo at­si­da­rė ga­ra­žo var­tus, iš čia pa­si­ė­mė dvi­ra­tį, už­si­dė­jo šal­mą ir dvi­ra­čiu iš­va­žia­vo pas drau­gą.

Iš­va­žia­vęs kaž­kur pie­vo­je iš­me­tė ga­ra­žo du­rų pul­tą. O nu­va­žia­vęs pas drau­gą iš­lau­žė dė­žu­tes, ku­rių vie­no­je ra­do apie 400 eu­rų. Ta­da nu­ė­jo į de­ga­li­nę, nu­pir­ko sau ir drau­gui pa­val­gy­ti, o ne­tru­kus apsigyveno vieš­bu­tyje, ku­ria­me bu­vo ap­si­sto­jęs iki su­lai­ky­mo die­nos.

To­kia kle­bo­ni­jos ap­vo­gi­mo is­to­ri­ja pa­aiš­kė­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mui nag­ri­nė­jant šios va­gys­tės bau­džia­mą­ją by­lą.

Bu­vo tei­sia­mas pen­kio­lik­tą kar­tą

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui grei­tai pa­vy­ko su­ras­ti pa­vog­tą kle­bo­no dvi­ra­tį ir jį grą­žin­ti sa­vi­nin­kui.

Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Re­mi­gi­jus Ta­mo­še­vi­čius ne tar­ny­bos me­tu Aly­tu­je pa­ste­bė­jo va­žiuo­jan­tį iš­skir­ti­nės iš­vaiz­dos bal­tą dvi­ra­tį, su­stab­džius jo vai­ruo­to­ją pa­aiš­kė­jo, kad tai iš kle­bo­ni­jos pa­vog­ta dvi­ra­tė trans­por­to prie­mo­nė, įsi­gy­ta iš va­gys­tę įvyk­džiu­sio as­mens.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mas, nag­ri­nė­da­mas va­gys­tės kle­bo­ni­jo­je by­lą, kon­sta­ta­vo, kad tai pa­da­ręs aly­tiš­kis yra tei­sia­mas pen­kio­lik­tą kar­tą, jo teis­tu­mai ne­iš­ny­kę, tad at­si­ran­da ap­lin­ky­bės, sun­ki­nan­čios at­sa­ko­my­bę. Tai­po­gi kon­sta­tuo­ta, kad jo vei­ko­je yra nu­si­kal­ti­mų re­ci­dy­vas, o jis pats lai­ko­mas re­ci­dy­vis­tu.

35-erių me­tų vy­ras da­bar­ti­nį nu­si­kal­ti­mą, dėl ku­rio tei­sia­mas, pa­da­rė lyg­ti­nio pa­lei­di­mo iš baus­mės at­li­ki­mo vie­tos me­tu.

Tik vie­nin­te­lis da­ly­kas pa­leng­vi­no jo at­sa­ko­my­bę – pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir dėl to nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mas rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tu nuosp­ren­džiu aly­tiš­kį dėl va­gys­tės kle­bo­ni­jo­je nu­bau­dė dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me. Ta­čiau bau­džia­mą­ją by­lą iš­nag­ri­nė­jus su­pap­ras­tin­to pro­ce­so tvar­ka, nes kal­ti­na­ma­sis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką, baus­mė su­ma­žin­ta vie­nu treč­da­liu, jam skir­tas vie­nerių me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mas.

Pas­ta­ro­ji baus­mė su­ben­drin­ta su šiam as­me­niui 2020-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je teis­mo pa­skir­tos baus­mės ne­at­lik­ta da­li­mi, tad jam už gro­tų teks pra­leis­ti vie­nus me­tus ir pen­kis mė­ne­sius.

Vis dėl­to nu­teis­ta­sis su tuo ne­su­si­tai­kė ir Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Ta­čiau šis ką tik priimta nu­tartimi pa­li­ko ga­lio­ti vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą ir ne­lais­vės kle­bo­ni­ją ap­vo­gęs aly­tiš­kis ne­iš­ven­gė.

Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos krikš­čio­nių pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­nas Re­nal­das Ja­nu­šaus­kas, ku­rio dvi­ra­tis bu­vo pa­vog­tas, o ne­tru­kus grą­žin­tas, sa­kė, kad tai pa­da­riu­siam as­me­niui at­leis­ta ir ti­ki­mą­si, jog jis pa­si­tai­sys.

Du kar­tus bu­vo ap­vo­gęs baž­ny­čią

Prieš tre­jus me­tus, 2020-ųjų va­sa­rį ir ko­vą, tas pats, da­bar dėl va­gys­tės Aly­taus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos krikš­čio­nių pa­gal­bos kle­bo­ni­jo­je nu­teis­tas vy­ras, tuo­met gy­ve­nęs Aly­taus nak­vy­nės na­muo­se, bu­vo pa­vo­gęs ir šią baž­ny­čią. Iš­ne­šė ne­di­de­lius var­go­nė­lius, gar­so ko­lo­nė­lę su stip­rin­tu­vu, baž­ny­ti­nes tau­res, pa­auk­suo­tus daik­tus.

Ta­čiau jam pa­vy­ko par­duo­ti tik ma­žą da­lį daik­tų. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų ope­ra­ty­vaus re­a­ga­vi­mo į mi­nė­tas va­gys­tes dė­ka be­veik vi­sas pa­vog­tas ver­ty­bes mal­dos na­mams pa­vy­ko grą­žin­ti.

Už tai teis­mas va­gi­šiui sky­rė tre­jų me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mą. At­lie­kant šią baus­mę vy­rui dėl ge­ro el­ge­sio bu­vo pri­tai­ky­tas lyg­ti­nis pa­lei­di­mas. Ta­čiau ne­tru­kus jis vėl grį­žo į pa­kly­di­mų ke­lią, va­gys­tę įvyk­dy­da­mas to­je pa­čio­je ti­kin­čių­jų su­si­bū­ri­mo vie­to­je.

Rekomenduojami video