Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Atsigręžti į artimą
Vers­li­nin­kė ger­ma­niš­kie­tė Re­gi­na Uk­ri­nie­nė iš sa­vo pri­va­čios ka­vi­nės Skaist­kal­nė­je į Bir­žų Ca­ri­tą jau ant­rus me­tus ket­vir­ta­die­niais ve­žio­ja šil­tą sriu­bą. Bir­žie­tė Ele­na Gri­ga­liū­nie­nė ka­lė­di­nei do­va­nai ne­pa­žįs­ta­miems mez­ga šil­tas ko­ji­nes. Kad to­kių ge­ra­da­rių bū­tų dau­giau...

Sriu­ba

Penk­ta­die­nį Skaist­kal­nė įsi­su­pu­si į šven­ti­nį šur­mu­lį. Va­ka­re bus įžieb­ta mies­te­lio eg­lė. Į ka­vi­nę su­ši­lu­si grįž­ta sa­vi­nin­kė Re­gi­na Uk­ri­nie­nė. Nu­si­me­ta pal­tą, kles­te­li į kė­dę prie sta­liu­ko ir at­si­pu­čia: šią die­ną jau nu­va­žia­vu­si 400 ki­lo­met­rų, dar li­kę šiam va­ka­rui 200 ki­lo­met­rų... – Į na­mus Ger­ma­niš­kin grįž­tu tik per­nak­vo­ti, – ne­sle­pia ener­gi­ja trykš­tan­ti mo­te­ris, sa­ve da­li­nan­ti į abi pu­ses: lie­tu­viams ir lat­viams. Pa­ra­pi­jų at­lai­duo­se, įvai­rio­se šven­tė­se Re­gi­na sa­vo gar­džia ko­še vai­ši­na žmo­nes. Ant Re­gi­nos pe­čių ir Skaist­kal­nės šven­ti­nės eg­lės įžie­bi­mo džiaugs­mai. Kul­tū­ros na­mų, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jos de­ri­na pa­sku­ti­nius šven­tės ak­cen­tus. – Ad­ven­tas toks lai­ko­tar­pis, kai su­si­mąs­tai ir sa­vęs klau­si: ko­kį ge­rą dar­bą ga­lė­čiau at­lik­ti? – šyp­te­li vers­li­nin­kė. Su ja mes kal­bė­si­mės apie jos pa­gal­bą Bir­žų Ca­ri­tui. – Kad Bir­žų Ca­ri­tui rei­kia ma­no pa­gal­bos, su­sap­na­vau sap­ne, – šyp­te­li vers­li­nin­kė ir ne­si­lei­džia į il­gas kal­bas. Lab­da­ros ji ėmė­si prieš dve­jus me­tus, per ad­ven­tą. Kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį iš Skaist­kal­nės ka­vi­nu­kės Re­gi­na į Bir­žų Ca­ri­tą ve­ža sa­vo vir­tą šil­tą sriu­bą. [caption id="attachment_99421" align="alignnone" width="787"]www.birzietis.lt nuotr. www.birzietis.lt nuotr.[/caption] Iš Skaist­kal­nės į Bir­žus to­li­mas ke­lias... Bet Re­gi­na apie tai ne­no­ri net gir­dė­ti. Jei­gu im­si­me skai­čiuo­ti ki­lo­met­rus, kas bus?.. Sriu­bą ji pra­de­da ruoš­ti tre­čia­die­nio va­ka­re. Ke­pa dar­žo­ves, mė­są. Ket­vir­ta­die­nio ry­tą sep­tin­tą va­lan­dą sto­ja prie puo­dų. Sten­gia­si sriu­bą vir­ti ir pri­sta­ty­ti pa­ti de­šim­tą va­lan­dą ry­to. Jei­gu ne­ga­li – į pa­gal­bą jai at­sku­ba šei­mos na­riai, bi­čiu­liai. Re­gi­nos sriu­bos – du di­džiu­liai 40 lit­rų ter­mo­sai. Juo­se apie 100 po­rci­jų. Sriu­bą da­li­na Ca­ri­to sa­va­no­rės. Re­gi­na pa­si­rū­pi­nu­si ir vien­kar­ti­niais in­dais. Vie­ni lan­ky­to­jai sriu­bą sre­bia čia pat, ki­ti par­si­ne­ša na­mo. Tie, ku­rie ne­beįs­ten­gia atei­ti į pa­ra­pi­jos na­mus, į Ca­ri­tą, sa­va­no­rės su karš­to­mis sriu­bos po­rci­jo­mis ap­lan­ko juos na­muo­se. – Man rek­la­mos ne­rei­kia. Su­ti­kau bend­rau­ti tik dėl vie­nos prie­žas­ties: gal kas per­skai­tys šį straips­nį, su­ži­nos, kad ket­vir­ta­die­niais ga­li­ma už­suk­ti į Ca­ri­tą ir ateis šil­tos sriu­bos. Ten­ka pa­si­kal­bė­ti su žmo­nė­mis. Jie guo­džia­si: bu­tas bran­giai kai­nuo­ja, sle­gia mo­kes­čiai, rim­tos li­gos. Ma­žai kas lie­ka iš pen­si­jos ar so­cia­li­nės pa­šal­pos, – pa­sa­ko­ja Re­gi­na. Re­gi­ną Uk­ri­nie­nę iki aša­rų su­jau­di­no Ca­ri­to lan­ky­to­jų pa­dė­ka.

Ko­ji­nės, dra­bu­žiai

Ca­ri­te tę­sia­ma pirm­ta­kės ve­dė­jos Te­re­sės Lei­vai­tės ini­cia­ty­va pra­dė­ta ak­ci­ja – bir­žie­tė Ele­na Gri­ga­liū­nie­nė prieš šven­tes mez­ga šil­tas ko­ji­nes. Ad­ven­to ket­vir­ta­die­niais atei­da­ma į Ca­ri­tą ge­ro­ji Ele­nu­tė vis dar at­ne­ša po tris po­ras ko­ji­nai­čių. Ca­ri­to sa­va­no­rės pla­nuo­ja ko­ji­nes iš­da­lin­ti toms šei­moms, ku­rioms jų la­biau­siai rei­kia. Ca­ri­to kam­ba­rė­lis lūž­ta nuo įvai­riau­sių dra­bu­žių. Vai­kams ir suau­gu­siems. Jie tvar­kin­gai su­dė­lio­ti. Pa­siū­la len­kia pa­klau­są. Sa­va­no­rės dra­bu­žių ne­be­tu­ri kur dė­ti.

Kny­gos

Ca­ri­to bib­lio­te­ko­je kei­čia­mos kny­gos. Ve­dė­ja Sand­ra Stui­nie­nė at­krei­pia dė­me­sį: ne­be­rei­kia kny­gų mė­gė­jams klai­džio­ti po len­ty­nas. Ačiū bir­žie­tei bib­lio­te­ki­nin­kei Liu­dai Pruns­kie­nei. Ji už­su­ko ieš­ko­ti kny­gos apie bu­vu­sį Bir­žų de­ka­ną ku­ni­gą Bro­nių Straz­dą, pa­ste­bė­jo ko trūks­ta. Liu­da pa­siū­lė sa­vo pa­gal­bą ir la­bai gra­žiai su­tvar­kė kny­gas. – Mū­sų bib­lio­te­kos fon­das pa­si­pil­dys nau­jo­mis kny­go­mis re­li­gi­ne te­ma­ti­ka. Tuo pa­si­rū­pi­no kle­bo­nas de­ka­nas A. Ne­ve­raus­kas, – pa­sa­ko­ja Ca­ri­to va­do­vė Sand­ra. Ca­ri­tas glau­džia­si pa­ra­pi­jos na­muo­se. Į pa­ra­pi­jos na­mus ren­ka­si "Mo­ti­nų mal­do­je" , "Jė­zaus gai­les­tin­gu­mo", pa­sau­lie­čių pran­ciš­ko­nų mal­dos gru­pe­lės. Sa­vo kam­ba­rį tu­ri mo­te­rys ka­ta­li­kės. Pa­ra­pi­jos na­muo­se re­pe­tuo­ja Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios cho­ris­tai, vyks­ta pa­mo­kė­lės vai­kams be­si­ruo­šian­tiems pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai. Šven­ti­nė­mis pro­go­mis čia pa­bend­rau­ti ren­ka­si pa­ra­pi­jie­čiai.

Duo­na

Ger­ma­niš­kie­tės Re­gi­nos Uk­ri­nie­nės žo­džiai: ap­lin­kui mus daug ge­ra­no­riš­kų, nea­be­jin­gų žmo­nių, bet tik kar­tais gal jie ne­ži­no kaip pa­dė­ti tiems, ku­riems jų pa­gal­bos la­biau­siai rei­kia... – Kiek tu­ri­me, tiek už­ten­ka, – kal­ba Ca­ri­to sa­va­no­rės. Ad­ven­ti­nė­mis ge­ru­mo ak­ci­jos sa­vai­tė­mis "Ge­ru­mas mus vie­ni­ja" pirk­da­mi Ca­ri­to žva­ke­les sa­vo au­ka mes re­mia­me vi­sus, ku­riems šian­dien sun­ku. Prie Re­gi­nos Uk­ri­nie­nės sriu­bos vi­suo­met pra­ver­čia ir rie­ke­lė duo­nos. Duo­ną sa­va­no­rės per­ka iš par­duo­tu­vės.
 
Rekomenduojami video