Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­tu­je li­ko tik mig­ran­tai vy­rai, iš Ve­re­bie­jų pir­mą­kart ke­li iš­vy­ko į kil­mės ša­lis

Rug­sė­jo 8-ąją su­ma­žė­jo Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te nuo lie­pos pra­džios ap­gy­ven­din­tų ne­tei­sė­tų mig­ran­tų, kir­tu­sių Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nę sie­ną. Iš čia bu­vo iš­vež­tos vi­sos mo­te­rys. O rug­sė­jo 10-ąją iš ki­tos to­kių mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos – Aly­taus ra­jo­no, Sim­no se­niū­ni­jos, bu­vu­sios Ve­re­bie­jų mo­kyk­los, pir­mą­kart į sa­vo kil­mės ša­lis iš­vy­ko vie­nas af­ri­kie­tis ir du ira­kie­čiai.

Mo­te­rys iš­vež­tos į Me­di­nin­kus

Dar rug­sė­jo pir­mo­sio­mis die­no­mis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja skel­bė, kad ar­tė­jant šal­ta­jam se­zo­nui vi­sus mig­ran­tus iš lai­ki­nų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų ren­gia­ma­si per­kel­ti į sto­vyk­la­vie­tes su šil­do­mo­mis pa­tal­po­mis ir vi­sa rei­ka­lin­ga in­fra­struk­tū­ra. Ir tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta iki spa­lio.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ga­vu­si nu­ro­dy­mą iš Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos į Vil­niaus ra­jo­ne esan­čią Me­di­nin­kų mo­du­li­nių na­me­lių sto­vyk­la­vie­tę per­vež­ti vi­sas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je lai­ki­nai ap­gy­ven­din­tas mo­te­ris mig­ran­tes, to­kią už­duo­tį įvyk­dė rug­sė­jo 8-ąją.

Prieš iš­ve­žant vi­soms 20-čiai moterų bu­vo at­lik­ti ko­ro­na­vi­ru­so tes­tai. Jos į Me­di­nin­kus bu­vo iš­vež­tos sa­vi­val­dy­bės pa­sam­dy­tu au­to­bu­su su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­ly­da.

Tad da­bar Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, ku­ris nuo lie­pos pra­džios ta­po lai­ki­na mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­ta, li­ko tik 50 vy­rų. Vi­si čia ap­gy­ven­din­tie­ji yra Af­ri­kos vals­ty­bių pi­lie­čiai, kir­tę Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nę sie­ną.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, ti­ki­ma­si, kad iki šal­to­jo se­zo­no pra­džios bus iš­vež­ti vi­si mig­ran­tai: „Mums tai la­bai svar­bu, nes da­bar­ti­nis ae­ro­dro­mo pa­sta­tas, kur jie lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti, ne­tu­ri šil­dy­mo sis­te­mos.“

Ve­re­bie­jus pa­li­ko trys vy­rai

Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je, ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, kir­tę Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nę sie­ną, taip pat ap­gy­ven­din­ti lie­pos pra­džio­je. Iki rugsėjo 10-osios čia jų lai­ki­nai gy­ven­o 127. Tai asmenys iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos ir Ta­dži­ki­jos.

Kol kas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar ne­ga­vu­si nu­ro­dy­mo jų da­lį ar vi­sus per­vež­ti į ki­tas ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tas, nors kaip ir Aly­tu­je, bu­vu­sios Ve­re­bie­jų mo­kyk­los pa­sta­tas ne­tu­ri šil­dy­mo sis­te­mos.

Rug­sė­jo 10-ją pir­mą­kart Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mu ar­ba sa­va­no­riš­kai Ve­re­bie­jus pa­li­ko trys vy­rai. Kon­go pi­lie­tis į sa­vo kil­mės ša­lį iš­siųs­tas mi­nė­to de­par­ta­men­to spren­di­mu, du ira­kie­čiai iš­vyk­ti į sa­vo ša­lį nu­spren­dė pa­tys.

Pa­gal Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je pri­im­tus tei­sės ak­tus sa­va­no­riš­kai iš­vyks­tan­tiems mig­ran­tams yra nu­per­ka­mi ke­lio­nės į kil­mės ša­lį bi­lie­tai ir ski­ria­ma 300 eu­rų iš­mo­ka.

Rekomenduojami video