Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Alytuje išdžiūvo vandens telkinys

„Šią va­sa­rą nu­se­ko dau­gu­ma van­dens tel­ki­nių, taip pat ir Ne­mu­nas ties Aly­tu­mi, vi­sai ne­blo­gai lai­ko­si Di­džio­sios ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­liai, o štai tven­ki­nu­kas Pir­ma­ja­me Aly­tu­je iš­džiū­vo vi­siš­kai. Mū­sų tiks­las bū­tų iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl taip nu­ti­ko, o ta­da drau­ge su spe­cia­lis­tais nu­spręs­ti, kaip pa­dė­tį pa­tai­sy­ti“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris. Van­dens tel­ki­nys, o tiks­liau – tai, kas šią va­sa­rą iš jo li­ko, tai yra duo­bė be van­dens, su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio. In­for­ma­ci­ja apie su­si­ti­ki­mą su ap­lin­kos mi­nist­ru dėl Pir­mo­jo Aly­taus eže­rė­lio me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­si­da­li­jo so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu, įva­žiuo­jant į Aly­tų nuo Pi­va­šiū­nų pu­sės, mies­tie­čius ir mies­to sve­čius pa­si­tin­ka ne pats gra­žiau­sias vaiz­das, be­veik iš­džiū­vęs Pir­mo­jo Aly­taus Dai­li­dės eže­rė­lis. Kaip ir dau­ge­liui aly­tiš­kių, taip ir man, vai­kys­tė­je te­ko prie šio eže­rė­lio pra­leis­ti ne vie­ną va­sa­ros die­ną ir mau­dy­tis pui­kia­me jo van­de­ny­je. Ta­čiau pas­ta­rai­siais me­tais van­dens ly­gis šia­me tven­ki­ny­je smar­kiai ma­žė­jo, kol šią va­sa­rą eže­rė­lis be­veik vi­sai iš­džiū­vo. Re­a­guo­da­mi į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją nu­vy­ko­me į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, kur mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka su­šau­kė sku­bų pa­si­ta­ri­mą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus mies­te. Ar­ti­miau­siu me­tu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos eks­per­tai at­vyks į Aly­tų įver­tin­ti re­a­lią si­tu­a­ci­ją ir pa­teiks siū­ly­mų, ką tu­rė­tu­me da­ry­ti su šiuo van­dens tven­ki­niu“, – ra­šo me­ras.

N.Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, ko­dėl tiek dė­me­sio skir­ta bū­tent šiai vie­tai, sa­ko, jog, be ki­ta ko, pats pro iš­džiū­vu­sį eže­rė­lį daž­nai pra­va­žiuo­ja ir šis la­bai kri­to į akis. Taip pat sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si gy­ven­to­jų krei­pi­mą­si, nes ge­res­niais lai­kais čia bu­vo mau­do­ma­si. Ar bus nu­spręs­ta eže­rė­lį gai­vin­ti ir įreng­ti rek­re­a­ci­jos zo­ną – pa­aiš­kės po to, kai spe­cia­lis­tai įver­tins, ko­dėl van­duo iš­džiū­vo, ar dėl to kal­ta tik saus­ra.

Gal­būt teks va­ly­ti dug­ną, o gal pil­ti van­dens, kaip į Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lį. Be­je, šie­met van­dens ly­gis ja­me taip pat su­ma­žė­jęs, ta­čiau, įver­ti­nus hid­ro­lo­gi­nę saus­rą, jis iš­si­lai­kė pui­kiai.

Į Aly­tų įver­tin­ti Pir­mo­jo Aly­taus eže­rė­lio būk­lės ar­ti­miau­siu me­tu at­vyks spe­cia­lis­tų iš mi­nis­te­ri­jos, ku­rie vė­liau pa­teiks siū­ly­mus, kaip spręs­ti pro­ble­mą. Pa­sak vi­ce­me­ro Š.Klė­ge­rio, jų pa­gal­bos pri­rei­kė dėl to, kad Aly­tu­je tie­siog nė­ra spe­cia­lis­tų, ku­rie tai ga­lė­tų įver­tin­ti.

 

Saulė Pinkevičienė

Rekomenduojami video