Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams – nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai

Lie­pos 14-osios ry­tą pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ae­ro­dro­mo administraciniame pastate laikinai ap­gy­ven­din­tiems Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je su­lai­ky­tiems ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams nu­sta­ty­ti nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Tad jų izo­lia­ci­jos dėl šios li­gos lai­ko­tar­pis mies­to sa­vi­val­dy­bės su­teik­to­se patalpose pail­gė­jo iki lie­pos pa­bai­gos. Lie­pos 13-ąją pra­neš­ta, jog iš vie­nos Aly­taus ap­skri­ty­je ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams su­teik­tos vie­tos – Laz­di­jų ra­jo­ne, Kap­čia­mies­ty­je, sa­va­va­liš­kai pa­si­ša­li­no še­ši ira­kie­čiai, ku­rie liepos 14-ąją per pietus buvo sulaikyti.

Pa­si­džiaug­ti ga­li Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čia­me nuo­ty­kių par­ke „Tar­za­ni­ja“ liepos 13-ąją su­ren­gu­si skie­pi­ji­mo­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so ak­ci­ją ir už skie­pą pa­siū­liu­si pra­mo­gas bei vai­šes sa­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, – su­lauk­ta 191 no­rin­čio­jo vak­ci­nuo­tis nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos.

Nau­jai su­sir­gu­sie­ji iš­vež­ti į Ab­ro­miš­kes, nuo nie­žų te­pa­lai da­li­ja­mi vi­siems

Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te laikinai ap­gy­ven­din­tų ne­tei­sė­tų, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je su­lai­ky­tų migrantų iš Af­ri­kos vals­ty­bių lie­pos 14-ąją iš 69 li­ko 67. Tą­dien pa­aiš­kė­jo, kad dviem vy­rams po pa­kar­to­ti­nių ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų nu­sta­ty­ta ši in­fek­ci­ja. Sa­vi­val­dy­bė su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų pa­ly­da or­ga­ni­za­vo jų iš­ve­ži­mą gy­dy­ti į Ab­ro­miš­kių re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę.

Dvi mo­te­rys į šią li­go­ni­nę nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją bu­vo iš­vež­tos pra­ėju­sią sa­vai­tę, o iš viso Alytuje buvo apgyvendintas 71 neteisėtas migrantas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, šian­dien jau aiš­ku, kad ne­tei­sė­ti mig­ran­tai Aly­tu­je tik­rai gy­vens iki lie­pos 26-osios, kol jiems baig­sis sa­vi­i­zo­lia­ci­jai kaip kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais ko­ro­na­vi­ru­są tu­rė­ju­siems as­me­nis nu­sta­ty­tas lai­kas.

Ka­dan­gi pen­kiems Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je gy­ve­nan­tiems mig­ran­tams nu­sta­ty­ti nie­žai, o in­fek­ci­nė li­ga plin­ta, sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va vi­siems čia gy­ve­nan­tiems skir­ti te­pa­lai nuo šios li­gos. „Vais­tus nau­do­ja ne tik ser­gan­tie­ji, bet ir vi­si pro­fi­lak­tiš­kai. Taip pat kei­čia­ma pa­ta­ly­nė, dez­in­fe­kuo­ja­mi čiu­ži­niai, rei­kia nau­jų pa­gal­vių, mieg­mai­šių“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, pas­ta­ruo­ju me­tu spar­čiai su­ma­žė­jo CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­gan­čių aly­tiš­kių, ma­žiau jų ti­ria­si dėl šios in­fek­ci­jos.

Lie­pos 13-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės ty­rė­si 113 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų ir 45 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Nau­jai in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta tik dviem mies­to gy­ven­to­jams.

Lie­pos 14-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 li­ga ser­ga 9 mies­to gy­ven­to­jai, o pa­svei­ku­sių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so – 6 tūkst. 994. Per pas­ta­rų­jų ke­tu­rio­li­kos die­nų lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ša­ly­je ten­ka 21,7 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis, Aly­tu­je – 18,3.

Bent vie­na vak­ci­nos nuo šios li­gos do­ze da­bar pa­skie­py­ta 25 tūkst. 33 ar­ba 50,9 proc. Aly­taus gy­ven­to­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė to­liau lie­ka 16-oje vie­to­je tarp 60 Lie­tos sa­vi­val­dy­bių. Ša­ly­je šiuo me­tu nuo ko­ro­na­vi­ru­so bent vie­na vak­ci­nos do­ze pa­skie­py­ta 1 mln. 284 tūkst. 818 ar­ba 46 proc. gy­ven­to­jų.

Sa­va­va­liš­kai pa­si­ša­li­nę 6 ira­kie­čiai sulaikyti

Aly­taus ap­skri­ty­je ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je laikinai ap­gy­ven­din­ti ne tik Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne, bet Va­rė­nos ra­jo­ne, Vy­de­nių bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je, bei Laz­di­jų ra­jo­ne, Kap­čia­mies­ty­je, bu­vu­sia­me so­cia­li­nės glo­bos cen­tre „Ži­di­nys“.

Dau­giau­sia jų – 164 iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos ap­gy­ven­din­ta Aly­taus ra­jo­ne, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je. Va­rė­nos ra­jo­ne Vy­de­niuo­se prie­globs­tis su­teik­tas 150 ne­tei­sė­tų mig­ran­tų iš Af­ri­kos vals­ty­bių ir Ira­no. O Laz­di­jų ra­jo­ne, Kap­čia­mies­ty­je, iki lie­pos 13-osios po­pie­tės čia bu­vo 86 af­ri­kie­čiai, ira­kie­čiai ir ira­nie­čiai.

Kaip liepos 13-osios po­pie­tę pra­ne­šė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, po 15 val. bu­vo pa­ste­bė­ta, kad iš ne­le­ga­lių mig­ran­tų lai­ki­no­sios ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos Kap­čia­mies­ty­je sa­va­va­liš­kai pa­si­ša­li­no 6 as­me­nys, tam­saus gy­mio vy­rai ira­kie­čiai.

Įtar­ta, kad pa­bė­gė­liai trau­kia Len­ki­jos Res­pub­li­kos kryp­ti­mi. Jų ėmė ieš­ko­ti gau­sios Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos, ki­no­lo­gai su šu­ni­mis, į orą pa­kel­tas sraig­tas­par­nis.

Ak­ty­vi pa­ieš­ka bu­vo vyk­do­ma ir lie­pos 14-osios nak­tį bei die­ną. Apie 12 val. 40 min. Lazdijų rajone, Ivoškų ir Kalvių kaimų sankryžoje, policijos pareigūnai paste­bėjo ir sulaikė 6 ieškotus iš laikinos apgyvendinimo vie­tos Kapčiamiestyje pabėgu­sius nelegalius migrantus. Tikėtina, kad jie bus grąžinti į laikiną apgyvendinimo vietą šiame Lazdijų rajono miestelyje.

Dau­gu­ma „Tar­za­ni­jo­je“ pa­si­skie­pi­ju­sių­jų – ne­pil­na­me­čiai

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams lie­pos 13-ąją bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­si­skie­py­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so ne­įpras­to­je vie­to­je – Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čia­me nuo­ty­kių par­ke „Tar­za­ni­ja“ ir ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti šio par­ko pra­mo­go­mis bei ne­mo­ka­mai pa­si­vai­šin­ti ša­lia nuo­ty­kių par­ko esan­čia­me res­to­ra­ne „Ra­džiū­nų dva­ras“.

To­kią ak­ci­ją suor­ga­ni­za­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, siek­da­mas pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus skie­py­tis, jiems su­teik­ti ga­li­my­bę at­ras­ti įdo­mią pra­mo­gų vie­tą.

Gy­ven­to­jus nuo­ty­kių par­ko su­teik­to­se pa­tal­po­se skie­pi­jo ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kai, jie ga­lė­jo vak­ci­nuo­tis vi­so­mis ša­ly­je tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis.

Kaip sa­kė ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė, to­kia ak­ci­ja tik­rai pa­si­tei­si­no, bu­vo pa­skie­py­tas 191 ra­jo­no gy­ven­to­jas, dau­gu­ma „Tar­za­ni­jo­je“ pa­si­skie­pi­ju­sių­jų – ne­pil­na­me­čiai, ra­jo­no gy­ven­to­jai nuo 12 iki 17 me­tų am­žiaus. „Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją nu­ro­dy­mą jie skie­py­ti tik „Pfi­zer“ vak­ci­na. Mums la­bai svar­bu, kad tiek daug ne­pil­na­me­čių vak­ci­na­vo­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so, šia ak­ci­ja mes la­biau ir orien­ta­vo­mės į ne­pil­na­me­čius, kad jie ru­de­nį ga­lė­tų grįž­ti į kon­tak­ti­nį ug­dy­mą mo­kyk­lo­se.“

Lie­pos 13-ąją „Tar­za­ni­jo­je“ „Pfi­zer“ vak­ci­na pa­skie­py­ti 135 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, 54 – „Jans­sen“, ku­rios už­ten­ka vie­nos do­zės, ir 2 „Ast­ra­Ze­ne­ca“ ar­ba da­bar be­si­va­di­nan­čia „Vax­zev­ria“.

D.Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, ka­dan­gi ak­ci­ja pa­si­tei­si­no, ti­ki­ma­si pa­na­šią pa­kar­to­ti rug­pjū­tį, prieš moks­lei­vių grį­ži­mą į mo­kyk­las, o da­bar­ti­nė ak­ci­ja sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo apie pus­an­tro tūks­tan­čio eu­rų.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mą nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos bent vie­na vak­ci­nos do­ze už­ima 4-ą vie­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Čia bent vie­na vak­ci­nos do­ze vak­ci­nuo­ta 15 tūkst. 284 ar­ba 59,2 proc. gy­ven­to­jų.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­fik­suo­tas nė vie­nas ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis. Šiuo me­tu ra­jo­ne CO­VID-19 li­ga ser­ga vie­nas gy­ven­to­jas, pa­svei­ku­sių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so – 1 tūkst. 758.

Lie­tu­vo­je ne vie­na sa­vi­val­dy­bė sa­vo gy­ven­to­jams yra or­ga­ni­za­vu­si ska­ti­ni­mo ak­ci­jas skie­pi­jan­tis nuo mi­nė­tos in­fek­ci­jos, – lo­te­ri­jo­se siū­lė lai­mė­ti dvi­ra­čius, elek­tri­nius pa­spir­tu­kus, ap­si­pir­ki­mo pre­ky­bos cen­truo­se če­kius, skry­džius oro ba­lio­nais, net au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lų če­kius.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­bos pa­ta­rė­jos Ne­rin­gos Mi­kė­nai­tės tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­ja svei­ki­na sa­vi­val­dy­bių pa­stan­gas ir ini­cia­ty­vas, ku­rio­mis sie­kia­ma pa­spar­tin­ti vak­ci­na­ci­ją, ta­čiau tai tu­ri bū­ti da­ro­ma ne­pa­žei­džiant tei­sės ak­tų: „Mi­nis­te­ri­ja taip pat kvie­čia vi­suo­me­nę ak­ty­viai vak­ci­nuo­tis. Tam, kad ga­lė­tu­me jaus­tis sau­gūs ir ra­mūs su­tik­ti ru­de­nį, su­si­for­ma­vus ko­lek­ty­vi­niam imu­ni­te­tui, tu­rė­tų bū­ti pa­skie­py­ta 70 pro­cen­tų vi­suo­me­nės. Šiuo me­tu ga­li­mai imu­ni­te­tą tu­rin­čių as­me­nų da­lis Lie­tu­vo­je yra 49,4 pro­cen­to.“

Rekomenduojami video