Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­tiš­kiams kliū­va Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pi­nė­se esan­ti skulp­tū­ra

Re­dak­ci­ją pa­sie­kė skai­ty­to­jų laiš­kas, ku­ria­me jie pra­šo pa­si­do­mė­ti, ko­dėl ne­nu­ke­lia­ma so­vie­ti­nė skulp­tū­ra, esan­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pi­nė­se Aly­tu­je, Ulo­nų gat­vė­je. Skai­ty­to­jai svars­to, ar šiai skulp­tū­rai ne­bū­tų vie­ta Grū­to par­ke.

Tik­ra­sis pa­min­klo pa­va­di­ni­mas yra „Rau­da“ ar­ba „Du ka­riai“, jo au­to­rė – Ire­na Bi­ru­tė Miš­ki­ny­tė. Skulp­tū­ra pa­sta­ty­ta 1981 me­tais ir yra so­vie­ti­nis pa­li­ki­mas, ta­čiau dar pa­ly­gin­ti vi­sai ne­se­niai ji bu­vo pri­sta­to­ma net tu­ris­tams skir­to­je Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mo­je pro­jek­tų me­džia­go­je – kaip au­to­ri­nis kū­ri­nys, ku­ris ga­lė­tų bū­ti įdo­mus mies­to sve­čiui.

Apie skulp­tū­rą pe­ri­odiš­kai vie­šai pa­dis­ku­tuo­ja­ma, ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bė nė­ra pa­ro­džiu­si ini­cia­ty­vų ją nu­kel­ti. Prie­žas­tis – mo­nu­men­tas sto­vi so­vie­tų ka­rių ka­pi­nė­se. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ka­pi­nė­se, ku­rio­se yra skulp­tū­ra, ga­li bū­ti pa­lai­do­ta dau­giau nei 3 tūks­tan­čiai so­vie­tų ka­rių, 1944 me­tais štur­ma­vu­sių Aly­tu­je įsi­tvir­ti­nu­sius ver­mach­to da­li­nius.

Ka­pi­nė­se bu­vo per­lai­do­ja­mi ir ki­to­se Aly­taus mies­to vie­to­se pa­lai­do­ti So­vie­tų Są­jun­gos ka­rių pa­lai­kai. 8-ojo de­šimt­me­čio pra­džio­je į ka­pi­nes per­kel­ti ka­rių pa­lai­kai iš Dau­gų gat­vės. 1990 me­tais Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mu į šią vie­tą per­kel­ti so­vie­tų ka­rių pa­lai­kai iš S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vės.

Nuo 2011 me­tų ir iki šiol skulp­tū­rai tai­ko­ma tei­si­nė ap­sau­ga – ji įra­šy­ta į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Tai ne­reiš­kia, kad skulp­tū­ra, kaip to rei­ka­lau­ja pa­si­pik­ti­nę aly­tiš­kiai, iš prin­ci­po ne­ga­lė­tų bū­ti nu­kel­ta. Jei­gu sa­vi­val­dy­bė no­rė­tų skulp­tū­rą nu­kel­ti, ga­lė­tų kreip­tis į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą, kad šis ap­svars­ty­tų tei­si­nės ap­sau­gos pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą. Tai spren­džia ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ir, ga­vus pri­ta­ri­mą, spren­di­mus dėl nu­kė­li­mo pri­ima sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos. Kol kas to­kios in­cia­ty­vos Aly­tu­je ne­pa­reikš­ta, nes skulp­tū­ra yra ka­pi­nė­se, ta­čiau gy­ven­to­jai dėl sa­vo ini­cia­ty­vos ga­li kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę. Ar jie tai pla­nuo­ja da­ry­ti – re­dak­ci­jai ad­re­suo­ta­me laiš­ke ne­pa­tiks­li­na­ma.

„A.N.“ inf.

Rekomenduojami video