Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­tiš­kė sau­gią žai­di­mų erd­vę vai­kams prie dau­gia­bu­čio įren­gė sa­vo lė­šo­mis

Tri­jų vai­kų ma­ma Dai­va Pet­ro­šie­nė, dar bū­da­ma ma­žo­sios Pa­tri­ci­jos vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se, po sa­vo bu­to lan­gais su kai­my­nų pa­gal­ba įren­gė žai­di­mų ir po­il­sio erd­vę. Šian­dien jo­je su tė­ve­liais at­ei­na pa­žais­ti ne tik Nau­jo­sios gat­vės 60 dau­gia­bu­čio ma­žy­liai, bet ir gre­ti­mų na­mų vai­kai. D.Pet­ro­šie­nei už pri­va­čią ini­cia­ty­vą dau­gia­bu­čio na­mo kie­me vai­kams įreng­ti žai­di­mų ir po­il­sio aikš­te­lę ir no­rą gra­žin­ti Aly­taus mies­tą pa­dė­ką įtei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Šian­dien aly­tiš­kiai tik pa­si­džiaug­ti ga­li, kad vi­suo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se yra aikš­ty­nų, mo­der­nių spor­to tre­ni­ruok­lių ir žai­di­mų aikš­te­lių, vi­suo­met jo­se vyks­ta veiks­mas, ypač pa­trauk­lus vai­kams Jau­ni­mo par­kas. Dai­va kal­bė­jo, kad Jau­ni­mo par­kas – ne­to­li nuo jos na­mų, ten iš tie­sų yra vai­kams kuo už­si­im­ti, bet kiek vy­res­niems, o su pa­čiais ma­žiau­siais žais­ti ša­lia vy­res­nių ir ak­ty­ves­nių, jud­res­nių nė­ra sau­gu. Taip ma­mai ki­lo min­tis įreng­ti ma­žy­liams žai­di­mų sa­le­lę prie dau­gia­bu­čio. Kam­pe­lis po jos bu­to lan­gais pa­si­ro­dė tin­ka­miau­sias – prie pu­še­lių, mau­me­džių.

„Pa­si­kal­bė­ju­si su kai­my­nais, ga­vau jų pri­ta­ri­mą ir tuoj pat ėmiau­si veik­los“, – sa­ko D.Pet­rošie­nė. Aukš­to­kų me­džių pa­vė­sy­je ne­tru­kus iš­dy­go na­me­lis, suo­le­lių, kars­tyk­lių, smė­lia­dė­žė, čiuo­žyk­la. Pa­kel­tuo­se me­di­niuo­se gė­lia­puo­džiuo­se su­bu­jo­jo gė­lės. Ne vi­siems pa­ti­ko ma­žy­lių žai­di­mų kam­pe­lis, vy­res­nie­ji vai­kai ban­dė ja­me ir­gi įsi­tai­sy­ti, bet ma­lo­niai bu­vo iš­pra­šo­mi, nu­krei­piant į jiems skir­tas aikš­te­les. Pa­leng­va tvar­ka ir po­žiū­ris su­si­sty­gia­vo, vi­siems ta­po aiš­ku, kad tai ma­žy­lių su­si­bū­ri­mų vie­ta.

Ant­ra­die­nį, kaip tik tuo me­tu, kai da­lis aly­tiš­kių aist­rin­gai ste­bė­jo ša­lies krep­ši­nin­kų ko­vą su ser­bais pa­sau­lio čem­pio­na­te, prie Nau­jo­sios gat­vės 60 dau­gia­bu­čio ap­si­lan­kė mies­to va­do­vas N.Ce­siu­lis su ko­man­da ir bu­vo nu­ste­bin­tas gra­žios ini­cia­ty­vos re­zul­ta­tu. „Di­džiuo­ja­mės ir džiau­giamės, kad mū­sų mies­te gims­ta to­kios pri­va­čios ini­cia­ty­vos ir jų ima­si pa­tys gy­ven­to­jai. Ačiū Jums už šį pui­kų dar­bą. Plės­ki­tės ir į ne­igia­mas re­ak­ci­jas ne­re­a­guo­ki­te. Žmo­gui jo erd­vė yra svar­biau­sia. Kuo dau­giau ra­sis ini­cia­ty­vų, ma­žiau bus bur­ban­čių“, – veik­liai ma­mai D.Pet­ro­šie­nei, Aly­tu­je dis­lo­kuo­to Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no karei, įteik­da­mas at­mi­ni­mo do­va­ną sa­kė mies­to va­do­vas.

Dai­va pa­ste­bi: vai­kai au­ga, kei­čia­si jų po­rei­kiai. Jos duk­rai Pa­tri­ci­jai dar įdo­mu leis­ti lai­ką na­me­ly­je, o ir pa­čiai Dai­vai, po dar­bo die­nos Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­ne ma­lo­nu pri­sės­ti ant suo­liu­ko su ka­vos puo­de­liu.

At­si­svei­kin­da­mos dar pa­klau­sė­me ini­cia­ty­vios aly­tiš­kės: kiek gi as­me­ni­nių lė­šų te­ko įdė­ti, ku­riant šį ma­žy­liams skir­tą kam­pe­lį? „Me­die­na ir žais­lai kai­na­vo apie 800 eu­rų. Da­bar tin­ka­mų lau­ko žai­di­mams žais­lų at­ne­ša ir ki­ti gy­ven­to­jai“, – tei­gė sek­ti­nos idė­jos su­ma­ny­to­ja D.Pet­ro­šie­nė.

Rekomenduojami video