Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­lie­ka dar­buo­to­jai

Šian­dien, ba­lan­džio 25-ąją, vyks pir­mas šios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me pri­sieks iš­rink­ta me­rė, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė ir ta­ry­bos na­riai. Pa­si­kei­tus ra­jo­no val­džiai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­lie­ka dar­buo­to­jai.

La­biau­siai nu­ken­tės Tur­to val­dy­mo sky­rius

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­nas dar­buo­to­jas pa­li­ko Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rių.

Du dar­buo­to­jai – vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas ir vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius – pa­lie­ka Tur­to val­dy­mo sky­rių. Jie iš­ei­na į už­tar­nau­tą po­il­sį ar­ba dar­bo at­si­sa­ko, li­kus trum­pam lai­kui iki pen­si­nio am­žiaus.

Šio sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gų at­si­sa­ko ir Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė. Ji sky­riui va­do­va­vo tik po ke­lias va­lan­das dar­bo die­no­mis. J.Gru­zins­kie­nė ei­na Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­rės pa­rei­gas. Šios sto­ties sa­vi­nin­ko tei­ses ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra per­da­vu­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, nuo lie­pos grei­to­sios me­di­ci­nos pagalbos pa­slau­gos yra cen­tra­li­zuo­ja­mos vi­so­je Lie­tu­vo­je, tad po­ky­čiai lau­kia ir Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­rius nu­ken­tės la­biau­siai. Ja­me iš še­šių spe­cia­lis­tų lie­ka trys ir dar be ve­dė­jo.

Dėl ko­kių prie­žas­čių J.Gru­zins­kie­nė pa­lie­ka šio sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas, su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko, ji į te­le­fo­no skam­bu­čius ne­at­sa­kė.

„Vie­nas eta­pas bai­gia­si, ki­tas pra­si­de­da“

Tei­sės ir vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­rius taip pat lie­ka be ve­dė­jo. Pas­ta­rų­jų pa­rei­gų nuo šian­dien, ba­lan­džio 25-osios, ne­be­užims il­ga­me­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė Eri­ni­ja Pe­red­ni­kai­tė. Taip pat iš šio sky­riaus trau­kia­si ir vie­nas vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas.

E.Pe­red­ni­kai­tės pa­si­tei­ra­vus, ar dar­buo­to­jai sa­vi­val­dy­bę pa­lie­ka pa­si­kei­tus ra­jo­no val­džiai, ji sa­kė su tuo ne­la­bai no­rin­ti sie­ti: „Žmo­nės pri­ėmė sau pa­lan­kius spren­di­mus. Kiek­vie­no tei­sė ap­si­spręs­ti.“

Jau bu­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir vi­daus sky­riaus ve­dė­ja tvir­ti­no, kad nuo šian­dien, ba­lan­džio 25-osios, tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du pra­de­da dirb­ti vie­no­je vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­je, ku­rios būs­ti­nė yra Vil­niu­je, o jos dar­bo vie­ta bus Aly­tu­je. Ta­čiau E.Pe­red­ni­kai­tė ne­pa­no­ro at­skleis­ti sa­vo nau­jos dar­bo­vie­tės, tik pa­reiš­kė, kad jos pa­rei­gos bus tei­si­nio po­bū­džio. O į klau­si­mą, ko­dėl iš­ei­na iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, at­sa­kė: „Vie­nas eta­pas bai­gia­si, ki­tas pra­si­de­da.“

„Apie dar­buo­to­jų at­lei­di­mą net ne­su už­si­mi­nu­si“

Iš­rink­ta ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė, su­ži­no­ju­si apie dar­buo­to­jų iš­ėji­mą iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, tvir­ti­no, jog tai ją nu­ste­bi­no: „Apie dar­buo­to­jų at­lei­di­mą net ne­su už­si­mi­nu­si. At­virkš­čiai, esu sa­kiu­si, kad kom­pe­ten­tin­gi dar­buo­to­jai yra rei­ka­lin­gi ir jų trūks­ta. Gal­būt kai kas iš iš­ei­nan­čių­jų jau­čia­si, jog ne­ga­lės dirb­ti dėl trūks­ta­mų kom­pe­ten­ci­jų.“

Rekomenduojami video