Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je – ap­gul­tis, me­di­kai ti­ki­si pa­cien­tų kan­try­bės

Va­kar Lie­tu­vo­je fik­suo­jant nau­jus ko­ro­na­vi­ru­so an­ti­re­kor­dus (12278 nau­ji at­ve­jai), Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je dir­ban­tys me­di­kai taip pat ste­bi vis gau­sė­jan­čius ser­gan­čių­jų srau­tus. Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai El­vi­na Ma­chan­ko­vie­nė, šiuo me­tu šei­mos ir vi­daus li­gų gy­dy­to­jai su­lau­kia net ke­tur­gu­bai dau­giau pa­cien­tų, nei nu­ma­ty­ta jų pri­ėmi­mo lai­ku, juos kon­sul­tuo­ja gy­vai ir te­le­fo­nu.

„Dir­ba­me iš tik­rų­jų su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis, te­le­fo­nas kais­ta iki rau­do­nu­mo, o pa­cien­tą rei­kia ne tik kon­sul­tuo­ti dėl gy­dy­mo, bet ir pa­da­ry­ti įra­šą jo kor­te­lė­je, iš­ra­šy­ti ne­dar­bin­gu­mą, at­si­ra­dus PGR tes­to at­sa­ky­mui – taip pat daž­niau­siai apie re­zul­ta­tą pra­ne­ša pats gy­dy­to­jas pa­cien­tui“, – sa­ko pa­va­duo­to­ja.

Karš­čiuo­jan­tys pa­cien­tai gy­dy­to­jams skam­bi­na te­le­fo­nu, jie siun­čia­mi pa­si­da­ry­ti tes­tą. Kol lau­kia­ma at­sa­ky­mo, dėl gy­dy­mo pa­ta­ria­ma nuo­to­li­niu bū­du. „CO­VID-19 šiuo me­tu nu­sta­to­ma tik­rai la­bai daug at­ve­jų, ta­čiau ir li­gos simp­to­mai tik­rai leng­ves­ni, o ser­ga jau­nes­ni žmo­nės. Jei anks­čiau sir­go daug sen­jo­rų, tai da­bar už­si­kre­čia pa­gal am­žių jų vai­kai ir anū­kai“, – pa­ste­bi gy­dy­to­ja E.Ma­chan­ko­vie­nė.

Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja taip pat in­for­muo­ja, kad dėl pa­cien­tų gau­sos yra pail­gin­tas bū­ti­no­sios pa­gal­bos ka­bi­ne­to Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je dar­bo lai­kas. Jis dir­ba dar­bo die­no­mis iki 21 va­lan­dos, o šeš­ta­die­niais – iki 18 va­lan­dos. „Taip, tik­rai, dėl gau­sy­bės ser­gan­čių­jų ga­li bū­ti su­dė­tin­ga pri­sis­kam­bin­ti Aly­taus po­li­kli­ni­kos te­le­fo­nu, ta­čiau pri­me­nu, kad bū­ti­no­sios pa­gal­bos ga­li­ma at­vyk­ti be re­gist­ra­ci­jos. Ne­pri­ima­mi karš­čiuo­jan­tys pa­cien­tai, nes jie tu­ri kreip­tis į sa­vo gy­dy­to­ją te­le­fo­nu ir pa­si­da­ry­ti tes­tą“, – pri­me­na E.Ma­chan­ko­vie­nė.

Ge­ro­ji ži­nia ta, kad, va­kar die­nos duo­me­ni­mis, Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je dir­ban­tys me­di­kai – svei­ki. Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš jų sir­go pen­ki, šią sa­vai­tę dar ma­žiau. „Dir­ba­me sun­kiai, da­ro­me vis­ką, kad pa­cien­tams bū­tų su­teik­ta pa­gal­ba, o be­si­krei­pian­čių aly­tiš­kių pra­šo­me kan­try­bės“, – sa­ko pa­va­duo­to­ja.

Rekomenduojami video