Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė ga­li­mai pa­si­sa­vi­no be­veik 60 tūkst. eu­rų

Ba­lan­džio 25-ąją Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je jau bu­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės įstai­gos te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Da­lė Le­vu­lie­nė kal­ti­na­ma dėl be­veik 60 tūkst. eu­rų pa­si­sa­vi­ni­mo ir ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo. Šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je Aly­taus mies­to te­at­ras yra pa­reiš­kęs ci­vi­li­nį ieš­ki­nį to­kiai pat su­mai bu­vu­siai vy­riau­sia­jai bu­hal­te­rei.

Į pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si te­at­ro di­rek­to­rė

Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rei Ine­sai Pil­ve­ly­tei pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­ry­je ki­lo įta­ri­mų dėl vie­no da­bar jau bu­vu­sios vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės D.Le­vu­lie­nės pa­da­ry­to pi­ni­gi­nio per­ve­di­mo ju­ri­di­niam as­me­niui, su ku­riuo įstai­ga ne­dir­ba. Di­rek­to­rė tuoj pat su­da­rė ko­mi­si­ją, kad ši iš­tir­tų ga­li­mai pa­da­ry­tą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą.

Ka­dan­gi per­žiū­rint bu­hal­te­ri­nius do­ku­men­tus, dar­bo įran­kius, ki­lo dau­giau įta­ri­mų, ko­mi­si­ja nu­spren­dė vy­riau­si­ą­ją bu­hal­te­rę nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų ir kreip­tis į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai klai­din­gai ve­da­mos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir įstai­gai pri­klau­san­čių lė­šų sa­vi­ni­mo­si. Į pro­ku­ra­tū­rą kreip­ta­si šie­me­čio sau­sio pra­džio­je.

Apie to­kią pa­dė­tį te­at­re bu­vo in­for­muo­ta ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to – pi­ni­gi­nių lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mo. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­ves­ta at­lik­ti Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Pa­gal pro­ku­ra­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų pa­si­skirs­ty­mo vi­di­nius nuo­sta­tus šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lę ne­tru­kus pe­rė­mė pa­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, jį ėmė or­ga­ni­zuo­ti ir kon­tro­liuo­ti šios pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Jau­nu­tis Vai­lio­nis.

Taip jau su­ta­po, kad su­si­klos­čius mi­nė­tai si­tu­a­ci­jai te­at­re, sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba tuo me­tu at­li­ko pla­ni­nį Kul­tū­ros pro­gra­mos nau­do­ja­mų lė­šų au­di­tą ir toks au­di­tas bu­vo pra­dė­tas nuo te­at­ro.

Sau­sio vi­du­ry­je te­at­re baig­tos mi­nė­tos pro­gra­mos lė­šų au­di­to kai ku­rios pro­ce­dū­ros. Kon­sta­tuo­ta, kad dėl vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės at­lik­tų fi­nan­si­nių veiks­mų iš te­at­ro ne į pa­slau­gų tie­kė­jų, o į jos ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas 2019-ai­siais, 2021-ai­siais ga­li­mai iš­pluk­dy­ta per 50 tūkst. eu­rų.

Te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė D.Le­vu­lie­nė, šias pa­rei­gas ėju­si nuo 2015-ųjų ru­dens, ne­tru­kus pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų ir ji sau­sio pa­bai­go­je bu­vo at­leis­ta už šiurkš­tų dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mą.

At­lik­ta daug pa­ve­di­mų į sa­vo ir ar­ti­mų­jų ban­ko są­skai­tas

Ba­lan­džio 25-ąją Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je jau bu­vu­si Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė D.Le­vu­lie­nė kal­ti­na­ma dėl be­veik 60 tūkst. eu­rų pa­si­sa­vi­ni­mo ir ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo. Tiks­liau – ty­ri­mo duo­me­ni­mis, nu­si­kals­ta­mu bū­du į D.Le­vu­lie­nės nuo­sa­vy­bę iš vi­so ga­li­mai pa­te­ko 59 tūkst. 68 eu­rai.

By­los duo­me­ni­mis, lai­ko­tar­piu nuo 2019-ųjų lie­pos iki 2021-ųjų gruo­džio tuo­me­tė te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė iš šios įstai­gos ban­ko są­skai­tos at­li­ko daug pa­ve­di­mų į sa­vo ir ar­ti­mų­jų ban­ko są­skai­tas. Ma­no­ma, kad iš pra­džių pi­ni­gai per­ve­di­nė­ti la­bai at­sar­giai – po vie­ną pa­ve­di­mą per mė­ne­sį ir ne­di­de­lė­mis su­mo­mis. Kai šios ban­ki­nės ope­ra­ci­jos nie­kam ne­už­kliu­vo ir ne­su­kė­lė įta­ri­mų, pi­ni­gus im­ta per­ve­di­nė­ti daž­niau ir di­des­nė­mis su­mo­mis.

Kaip pra­ne­ša Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, įta­ria­ma, jog bu­vu­si te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė turė­jo sa­vo sche­mą. Ka­dan­gi pa­ve­di­mus be jos privalėdavo pa­si­ra­šy­ti ir te­at­ro di­rek­to­rė, D.Le­vu­lie­nė pa­ve­di­muo­se su­for­muo­da­vo, jog tai mo­kė­ji­mai už kaž­ko­kias pa­slau­gas ar pre­kes, at­si­skai­ty­mai su pa­slau­gų tie­kė­jais, bet nu­ro­dy­da­vo sa­vo ar­ba sa­vo duk­ros są­skai­tą.

Kas gre­sia bu­vu­siai te­at­ro vy­riau­sia­jai bu­hal­te­rei?

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad as­me­niui, šiuo at­ve­ju bu­vu­siai Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sia­jai bu­hal­te­rei, ku­ris pa­si­sa­vi­no jam pa­ti­kė­tą ar jo ži­nio­je bu­vu­sį di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą, gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki de­šim­ties me­tų.

D.Le­vu­lie­nei pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai ir dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo. Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta, jog as­muo, ku­ris ap­gau­lin­gai tvar­kė tei­sės ak­tų rei­ka­lau­ja­mą bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki ket­ve­rių me­tų.

Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bu­vu­sios te­at­ro vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ši Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­di biu­dže­ti­nė įstai­ga pa­tei­kė ci­vi­li­nį ieš­ki­nį D.Le­vu­lie­nei dėl ga­li­mai pa­si­sa­vin­tos be­veik 60 tūkst. eu­rų su­mos.

Rekomenduojami video