Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Alytaus miesto sode sieks atkurti tarpukario vaizdą

Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, gra­žiau­sias ge­o­met­ri­nio pla­no tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos par­kas ir Aly­taus sim­bo­lis Mies­to so­das džiu­gi­na aly­tiš­kius ir jiems rū­pi. Tai liu­di­ja ir ben­druo­me­nės re­ak­ci­ja į kas­met vyk­do­mus sa­ni­ta­ri­nius Mies­to so­do kir­ti­mus. 2018 me­tų ru­de­nį pa­žy­mė­ta ir žie­mą nu­kirs­ta 13 pu­šų, ku­rios įver­tin­tos kaip li­go­tos ir pa­žeis­tos. Ar rei­kė­tų va­do­vau­tis vien es­te­ti­kos, ar ieš­ko­ti ki­to­kios ver­tės kri­te­ri­jų at­nau­ji­nant žel­dy­nus, kaip iš­sau­go­ti so­do bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, tvar­kant jį at­ei­ty­je, pa­ga­liau, ko­kią šią erd­vę no­rė­tų ma­ty­ti ben­druo­me­nė, ar at­gis so­das kaip nuo­la­ti­nės ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mo vie­ta? Ieš­kant at­sa­ky­mų į šiuos ir ki­tus klau­si­mus, pa­reng­tas Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­tas.

Vie­toj kal­na­pu­šių – kle­vai

Gy­ven­to­jams pri­sta­ty­tas Aly­taus mies­to so­do tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tas, ku­rio tech­ni­nę už­duo­tį ren­gė dar­bo gru­pė, o pa­tį pro­jek­tą – UAB „Pro­jek­tų ren­gi­mo biu­ras“.

Den­dro­lo­gi­nę pro­jek­to da­lį, ku­rio­je ap­ta­ria­ma, kaip for­muo­ti nau­jus ar keis­ti žel­dy­nus, pa­ren­gė pro­fe­sio­na­lus den­dro­lo­gas, gar­siau­sias Lie­tu­vos par­ko­ty­ri­nin­kas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas. Dis­ku­si­jo­je su Aly­taus gy­ven­to­jais jis šį­kart da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau at­siun­tė laiš­ką, ku­ria­me pa­lin­kė­jo so­do en­tu­zias­tams sau­go­ti ir puo­se­lė­ti jį su il­ga­lai­ke įžval­ga bei įkvė­pi­mu, ku­rį pa­li­ko par­ko pra­di­nin­kai.

„Is­to­ri­niai žel­dy­nai – nor­ma­li pa­vel­do sri­tis. Gal­būt trūks­ta spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių pa­reng­ti to­kį pro­jek­tą pa­gal vi­sus pa­vel­do­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, bet ne su­vo­ki­mo, kaip tai rei­kia da­ry­ti“, – sa­ko Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai so­do tvar­ky­bos pro­jek­tui pri­ta­rė, ja­me įra­šy­tas ir jų rei­ka­la­vi­mas at­so­din­ti iš­kirs­tus kle­vus, vie­toj ku­rių šiuo me­tu au­ga kal­na­pu­šės. Ta­čiau nu­ma­ty­tiems Mies­to so­de dar­bams at­lik­ti dar rei­kės pa­reng­ti miš­kot­var­kos pro­jek­tą, nes Aly­taus cen­tre esan­tis so­das pa­ten­ka į vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų plo­tus.

Asociatyvinė BNS nuotr.

Ar­ti­miau­si pla­nai – nau­ji bal­ti suo­liu­kai

Vie­nas pir­mų­jų dar­bų, nu­ma­to­mų so­de pa­gal tvar­ky­bos pro­jek­tą, yra nau­jų bal­tų suo­liu­kų, ku­rių for­ma pa­na­ši į bu­vu­sius tar­pu­ka­ry­je, įren­gi­mas. Šie suo­liu­kai ir fon­ta­no ro­žy­nas – ta vie­ta, kur mies­tie­čiai fo­to­gra­fa­vo­si tar­pu­ka­ry­je, ir šian­dien ji vie­na ro­man­tiš­kiau­sių mies­te.

„Ta­čiau ar tik­rai ver­ta kal­bė­ti apie ro­žių aro­ma­tą ir se­no­jo so­do dva­sią, jei šian­dien so­das skęs­ta įpras­tų ir elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių dū­muo­se, o per per­trau­kas čia su­si­ren­ka pa­rū­ky­ti pu­sė ša­lia esan­čios gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių?“ – svars­tė dis­ku­si­jos da­ly­viai. Aly­tiš­kių siū­ly­mas – kuo grei­čiau skelb­ti Mies­to so­dą ne­rū­ky­mo zo­na.

Va­sa­rą so­de jau ke­le­rius me­tus vyks­ta Se­na­mies­čio ben­druo­me­nės, ki­ti ka­me­ri­nio po­bū­džio ren­gi­niai, o per­nai va­sa­rą ini­cia­ty­vų kon­kur­se aly­tiš­kiai bal­sa­vo už tai, kad čia tu­ri at­si­ras­ti kon­cer­tų erd­vė. Ją pla­nuo­ja­ma įreng­ti šie­met, pro­jek­tą yra pa­ren­gu­si ar­chi­tek­tė Al­fre­da Ur­ma­na­vi­čie­nė. Nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – lai­ki­nas. Lė­šų kon­kur­są lai­mė­ju­siam pro­jek­tui skir­ta iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Ir vėl apie kir­ti­mus

Tvar­kant Mies­to so­dą pla­nuo­ja­ma at­so­din­ti ir at­nau­jin­ti aly­vų alė­ją už suo­liu­kų ša­lia fon­ta­no. Taip pat yra su­ma­ny­mų pu­se met­ro pra­pla­tin­ti pa­grin­di­nę alė­ją tarp fon­ta­no ir Lais­vės an­ge­lo. Ne­iš­ven­gia­mai bus ir kir­ti­mų.

„Di­de­lių kir­ti­mų Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta“, – už­tik­ri­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Zub­rė. Tie­sa, nu­ma­ty­ti skai­čiai nė­ra jau to­kie ma­ži. Iš vi­so pa­gal siū­lo­mą pro­jek­tą ža­da­ma iš­kirs­ti 122 me­džius (iš 657 esa­mų), iš jų 23 – pu­šys. Tarp jų ne­ma­žai sa­vai­mi­nių me­de­lių dar plo­nais ka­mie­nais ir me­džių, stel­bian­čių vie­nas ki­tą dėl per­ne­lyg ma­žo at­stu­mo.

Su­si­rū­pi­nu­siems dėl ža­lu­mos iš­sau­go­ji­mo, den­dro­lo­gas Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius pri­me­na, jog par­kai tu­ri sa­vo pa­skir­tį – es­te­ti­nę, tad juo­se tu­ri­me pa­lik­ti gra­žius me­džius.

Gal­būt ga­li­ma pa­lik­ti ir ke­le­tą stuob­rių, ku­rie pa­dė­tų iš­sau­go­ti bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, uok­sus paukš­čiams, vo­ve­rėms, ta­čiau ne­daug. Mies­to tvar­ky­bos dar­bo gru­pė­je dir­bęs Man­tas Ka­za­ke­vi­čius (be­je, vie­nas tų, ku­rie ban­dė ap­gin­ti kle­vus prie Lais­vės an­ge­lo, ku­riuos da­bar teks at­so­din­ti) pa­ste­bi, kad gro­žio su­vo­ki­mas yra la­bai sub­jek­ty­vus. Kar­tais ir krei­vas me­dis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus, juo­lab Mies­to so­das įvai­rių kar­tų aly­tiš­kiams sa­vų sen­ti­men­tų ke­lia.

Be ki­ta ko, dis­ku­si­jos da­ly­viai svars­tė, ar ne lai­kas bū­tų pa­gal­vo­ti, kad Aly­taus par­kai vėl ga­lė­tų tu­rė­ti kiek­vie­nas po sa­vo so­di­nin­ką? Tė­ve­lio, gar­sio­jo Aly­taus so­do so­di­nin­ko Sta­sio Mar­cin­ke­vi­čiaus duk­ra Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė taip pat da­ly­va­vo dar­bo gru­pė­je, ren­gu­sio­je so­do tvar­ky­bos pro­jek­tą. Ji džiau­gia­si, kaip VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ tvar­ko Mies­to so­dą, ypač ro­žy­ną, ta­čiau siū­ly­tų pa­gal­vo­ti apie ve­jos at­nau­ji­ni­mą.

Nors so­do tvar­ky­bos pro­jek­te nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs dar­bai, kaip bus for­muo­ja­mas Mies­to so­das, ta­čiau jie nė­ra la­bai aiš­kiai api­brėž­ti lai­ke ir bus ap­ta­ria­mi su spe­cia­lis­tais bei ben­druo­me­ne, iš­ven­giant sku­bo­tų spren­di­mų, ku­riuos vė­liau ten­ka tai­sy­ti.

Rekomenduojami video