Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus mies­to me­ras – tarp tur­tin­gų­jų

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių­jų de­kla­ruo­ti tur­tą me­ti­nių gy­ven­to­jų ir jų šei­mų de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už 2023-iuo­sius. Taip pat skel­bia­mi tur­tin­giau­sie­ji tarp vi­sų de­kla­ra­vu­sių­jų ir at­ski­ro­se jų ka­te­go­ri­jo­se. Pa­vyz­džiui, Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis (nuotr.) pa­te­ko tarp tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių ir me­rų. Kaip ir miesto vadovo, Alytaus rajono merės Rasos Vitkauskienės deklaruojamų turtų didžiausią vertę sudaro valdomi butai.

Me­ro de­kla­ra­ci­ja iš­si­ski­ria au­gan­čia bu­tų ver­te

Aly­taus mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis de­kla­ruo­ja  dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se tu­rin­tis bu­tų, ku­rių ver­tė – 220 tūkst. eu­rų, gy­ve­na­mų­jų na­mų už 70 tūkst. eu­rų, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių – už 38 tūkst. eu­rų, že­mės skly­pų, ver­tų 27 tūkst. 500 eu­rų, 4 tūkst. 200 eu­rų ver­tės ak­ci­jų.

Dzū­ki­jos sos­ti­nės va­do­vas nu­ro­do 2023-iai­siais tu­rė­jęs be­veik 20 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Jis yra pa­sko­li­nęs ir ne­su­sig­rą­ži­nęs per 26 tūkst. eu­rų.

Jo žmo­na Au­re­li­ja Ce­siu­lie­nė de­kla­ruo­ja 60 tūkst. ver­tės bu­tą.

N.Ce­siu­lio nuo 2020-ųjų tei­kia­ma de­kla­ra­ci­ja iš­si­ski­ria au­gan­čia bu­tų ver­te ar­ba tiks­liau – įsi­gy­tu šiuo tur­tu.

Pa­vyz­džiui, 2020-ai­siais jo val­do­mo bu­to ver­tė bu­vo 30 tūkst. eu­rų, 2021-ai­siais – 90 tūkst. eu­rų, 2022-ai­siais – 160 tūkst. eu­rų, o per­nai, kaip mi­nė­ta, – 220 tūkst. eu­rų. 

N.Ce­siu­lis per­nai Pri­va­čių in­te­re­sų re­gist­re pa­si­skel­bė apie san­do­rį su Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­ve „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“, iš kurios įsi­gi­jo bu­tą nau­ja­me na­me Ne­mu­no gat­vė­je, esan­čio­je ne­to­li Aly­taus si­na­go­gos. O šiai ben­dro­vei va­do­vau­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Rimantas Prūsaitis, iš­rink­tas pa­gal me­ro at­sto­vau­ja­mų so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą. 

Tarp ra­jo­no me­rės tur­tų di­džiau­sia ver­tė – bu­tų

Aly­taus ra­jo­no me­rė, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė de­kla­ruo­ja tu­rin­ti 121 tūkst. eu­rų vertės bu­tų dau­gia­bu­čiuo­se, gy­ve­na­mų­jų na­mų, ku­rių ver­tė – 77 tūkst. eu­rų, že­mės skly­pų – už 37 tūkst. eu­rų. Me­rė valdo 9 tūkst eu­rų san­tau­pų ir turi 57 tūkst. 400 eu­rų pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų ar­ba gau­tų pa­sko­lų.

Jos vy­ras Ne­ri­jus Vit­kaus­kas de­kla­ruo­ja pa­na­šų tur­tą, iš­sky­rus val­do­mų že­mės skly­pų ver­tę, ku­ri nu­ro­do­ma be­veik 49 tūkst. eu­rų. Taip pat ir jo de­kla­ruo­ja­mos san­tau­pos pa­ly­gin­ti su žmo­nos di­des­nės – 49  tūkst. eu­rų.

Tur­tin­giau­sias tarp vietos sa­vi­val­dy­bi­nin­kų –  Min­dau­gas Al­do­nis

VMI kar­tu su gy­ven­to­jų ir jų šei­mų per­nykš­čių  tur­to de­kla­ra­ci­jų  iš­ra­šais pa­skel­bė ir po 200 tur­tin­giausių at­ski­ro­se de­kla­ruo­jan­čių­jų ka­te­go­ri­jo­se ir tiek pat – su­dė­jus vi­sų de­kla­ruo­jan­čių­jų tur­tus.

Tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių ir me­rų aukš­čiau­sio­je vie­to­je – 35-oje iš 200 – yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, ver­sli­nin­kas Min­dau­gas Al­do­nis, da­bar dir­ban­tis kar­tu su šios ta­ry­bos De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vais. Jis už 2023-iuo­sius de­kla­ravo val­dan­tis tur­to už 1 mln. 490 tūkst. 595 eu­rus. Per­nai jis su de­kla­ruo­tu 1 mln. 323 tūkst. 440 eu­rų tur­tu už 2022-uo­sius  ir­gi bu­vo pa­te­kęs į tur­tin­giau­sių 200 ša­lies sa­vi­val­dy­bi­nin­kų są­ra­šą. Ta­da šia­me są­ra­še M.Al­do­nis bu­vo 44-oje vie­to­je.

Da­bar mi­nė­ta­me  są­ra­še 47-oje vie­to­je su de­kla­ruo­tu 1 mln. 38 tūkst. 192 eu­rų tur­tu yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tams at­sto­vau­jan­tis ver­sli­nin­kas Va­lius Mi­ce­vi­čius. Per­nai jis taip pat bu­vo tarp 200 ša­lies tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bei merų. Už 2022-uo­sius V.Mi­ce­vi­čiaus de­kla­ruo­tas be­veik 851 tūkst. eu­rų tur­tas lei­do už­im­ti 66-ą vie­tą. 

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, bu­vęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, iš­rink­tas pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau na­rys­tę par­ti­jo­je su­stab­dęs dėl bau­džia­mo­jo pro­ce­so va­di­na­ma­ja­me če­kiu­kų ar­ba iš­mo­kų ga­vi­mo skan­da­le, tarp tur­tin­gų­jų sa­vi­val­dy­bi­nin­kų 52-oje vie­to­je bu­vo per­nai, to­je pa­čio­je po­zi­ci­jo­je – ir da­bar. Tik 2023-ai­siais į šią vie­tą iš 200  jis pa­te­ko su de­kla­ruo­tu dau­giau nei 1 mln. tur­tu, šį­met – su 985 tūkst. eu­rų tur­tu.

Tarp tur­tin­gų­jų – ir N.Ce­siu­lis

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys R.Prū­sai­tis su da­bar de­kla­ruo­tu 857 tūkst. eu­rų tur­tu taip pat at­si­dū­rė 200 tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bi­nin­kų są­ra­še. Ji čia už­ima 62-ą vie­tą.
Po to  šia­me są­ra­še iš vie­ti­nių po­li­ti­kų ri­kiuo­ja­si Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą, ver­sli­nin­kas Ri­mas Mar­čiu­ly­nas. Jis, de­kla­ra­vęs pu­sės mi­li­jo­no ver­tės tur­tą,  yra 102-oje vie­to­je iš 200.
Ki­tas Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, di­džiau­sios ra­jo­ne že­mės ūkio ben­dro­vės „At­ža­ly­nas“ va­do­vas Al­gis Žė­kas, su de­kla­ruo­tu be­veik 463 tūkst. eu­rų tur­tu yra 124-oje vie­to­je. Per­nai jis de­kla­ra­vo šiek tiek ma­žes­nį tur­tą ir tarp 200 tur­tin­gų­jų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bei  me­rų bu­vo 132-as.
Į tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bei me­rų sąrašą pa­te­ko ir Dzū­ki­jos sos­ti­nės va­do­vas N.Ce­siu­lis, ku­rio vi­sas ofi­cia­liai de­kla­ruo­tas tur­tas už 2023-iuo­sius yra 381 tūkst. 429 eu­rų ver­tės. Meras – 152-as tarp 200 turtingiau­siųjų. Anks­tes­niais me­tais jo tarp tur­tin­gų­jų sa­vi­val­dy­bi­nin­kų ne­bu­vo.

Be­je, tarp tur­tin­giau­sių vi­sų ka­te­go­ri­jų 200 as­me­nų, įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių de­kla­ruo­ti tur­tą, į 74-ą vie­tą pa­te­ko M.Al­do­nis, į 113-ą – V.Mi­ce­vi­čius, į 123-ą – A.Vrub­liaus­kas ir į 164-ą – R.Prū­sai­tis.

Rekomenduojami video