Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus li­go­ni­nė­je už­im­tos be­veik vi­sos ko­vi­di­nės lo­vos

Spa­lio 11-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo už­im­tos be­veik vi­sos li­go­niams skir­tos vie­tos CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je ir re­a­ni­ma­ci­jo­je. Tos pa­čios spa­lio die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 506 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai. Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je ser­gan­čių­jų ko­vi­du Aly­tu­je bu­vo 489. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spa­lio 11-osios ry­tą tu­ri­mais duo­me­ni­mis, tik 7 švie­ti­mo įstai­gos iš 29 yra ne­pa­lies­tos ko­ro­na­vi­ru­so.

Li­go­ni­nė­je nuo ko­vi­do gy­do­ma dau­giau nei 80 proc. nepa­si­skie­pi­ju­sių­jų

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mu šio­je di­džiau­sio­je Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­go­je nuo spa­lio 1-osios at­si­ra­do 70 lo­vų ko­vi­di­niams li­go­niams. Tiek vie­tų šiems li­go­niams Aly­taus li­go­ni­nė­je bu­vo per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je.

Spa­lio 11-osios ry­tą iš 70 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su, bu­vo už­im­tos 64, dar 6 ser­gan­tie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. O iš vi­so re­a­ni­ma­ci­jo­je ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja skir­tos 7 lo­vos.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, šiuo me­tu nuo ko­vi­do gy­do­ma 30,3 proc. Vil­niaus re­gio­no gy­ven­to­jų, ku­rie į gy­dy­mo įstai­gą at­vež­ti iš San­ta­ros kli­ni­kų: „Ten dau­gė­ja li­go­nių su ko­vi­du, to­dėl jie ve­ža­mi į re­gio­ni­nes li­go­ni­nes. Šiuo me­tu ir pas mus si­tu­a­ci­ja pa­kan­ka­mai įtemp­ta, lo­vos spar­čiai už­ima­mos. Jei si­tu­a­ci­ja ne­ge­rės, ga­li tek­ti dar di­din­ti ko­vi­di­nių lo­vų skai­čių. Bent kol kas to­kio nu­ro­dy­mo iš San­ta­ros kli­ni­kų ne­tu­ri­me.“

Dau­giau kaip 80 proc. Aly­taus li­go­ni­nė­je nuo ko­vi­do gy­do­mų as­me­nų nuo šios in­fek­ci­jos yra nepa­si­skie­pi­ję, vy­rau­ja 50–60 me­tų li­go­niai.

Nuo rug­pjū­čio pra­džios, kuo­met li­go­ni­nė­je at­nau­ji­no veik­lą CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius, iki šiol nuo koronaviruso yra mi­rę 46 as­me­nys.

Ko­vi­di­nis sky­rius Aly­taus li­go­ni­nė­je bu­vo ati­da­ry­tas per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je, o dėl su­ma­žė­ju­sio ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­so skai­čiaus už­da­ry­tas lie­pos pra­džio­je. Ta­čiau be to­kio sky­riaus li­go­ni­nė­je iš­gy­ven­ta tik mė­ne­sį. Jis vėl ati­da­ry­tas plin­tat vi­ru­sui.

Aly­tu­je ko­vi­do ne­pa­lies­tos 7 švie­ti­mo įstai­gos

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spa­lio 11-osios ry­to tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iš 148 lop­še­lių-dar­že­lių ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ko­vi­das pa­lie­tęs 18, jo­se 21 vai­kas ug­do­mas per nuo­to­lį.

Iš 300 kla­sių mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se spa­lio 11-osios ry­tą CO­VID-19 in­fek­ci­ja įsi­su­ku­si į 100 kla­sių, nuo­to­li­nio ug­dy­mo pri­rei­kė 169 mo­ki­niams.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, pir­ma­die­nio, spa­lio 11-osios ry­tą, mies­te bu­vo 7 švie­ti­mo įstai­gos iš 29, ku­rio­se ne­fik­suo­tas ko­vi­das, tai „Vil­ties“ mo­kyk­la-dar­že­lis, lop­še­liai-dar­že­liai „Pu­šy­nė­lis“, „Šal­ti­nė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“, „Sau­lu­tė“ ir „Bo­ru­žė­lė“, o pras­čiau­sia pa­dė­tis „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je, čia ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas ke­tu­rio­li­ko­je kla­sių.

Šiuo me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 13 mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų dar­buo­to­jų ir 3 dar­buo­to­jai lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se bei mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se.

Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, ko­ro­na­vi­ru­su da­bar ser­ga du šių įstai­gų dar­buo­to­jai ir 14 mo­ki­nių, ku­rių dau­giau­sia Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je ir jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je. Dar 11 mo­ki­nių ra­jo­ne dėl šios in­fek­ci­jos yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, jie vi­si tu­rė­ję kon­tak­tus su ser­gan­čiais ar­ti­mai­siais. Tad ra­jo­ne šiuo me­tu 25 mo­ki­niai mo­ko­mi per nuo­to­lį.

Ser­ga 506 aly­tiš­kiai ir 116 ra­jo­no gy­ven­to­jų

Spa­lio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 506 aly­tiš­kiai ir 116 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je šie skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 489 ir 115.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų nu­sta­ty­tų ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų Aly­tui ten­ka 1 tūkst. 266, Aly­taus ra­jo­nui – 526, ša­lies vi­dur­kis – 951. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien vi­ru­sas nau­jai fik­suo­ja­mas 42 aly­tiš­kiams ir 11 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Spa­lio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­ta 68,2 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės, 86,5 proc. – Aly­taus ra­jo­no ir 63,2 proc. – vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Rekomenduojami video