Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
„Alytaus an­ge­lai“, ačiū, kad esa­te ša­lia mū­sų!

„Aly­taus an­ge­lų“ rub­ri­ką „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­siū­lė aly­tiš­kė An­ge­lė Nar­kū­nie­nė, kurią kalbinome per jos vardadienį, mi­nint šv. An­ge­lės die­ną. An­ge­lės pa­siū­ly­mą ap­ta­rė­me re­dak­ci­jo­je ir pa­ra­gi­no­me lei­di­nio pre­nu­me­ra­to­rius, Aly­taus mies­to ir ra­jo­no žmo­nes, apie sa­vuo­sius „Aly­taus an­ge­lus“ pa­pa­sa­ko­ti skai­ty­to­jams. No­rė­jo­si, kad skai­ty­to­jai tu­rė­tų ga­li­my­bę daž­niau pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mo ke­ly­je su­tik­tų pa­pras­tų žmo­nių ne­pa­pras­tus dar­bus.

Nuo šv. An­ge­lės die­nos iki 14-tūks­tan­to­jo „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­rio su­lau­kė­me ir pa­vie­ši­no­me ke­lias de­šim­tis skai­ty­to­jų pa­pa­sa­ko­tų is­to­ri­jų. Siū­lė­te pa­gerb­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­jus, dva­si­nin­kus, ku­rie pa­da­rė dau­giau ne­gu pri­klau­sė pa­gal jų pa­rei­gy­bės, su vir­pan­čia šir­di­mi kal­bė­jo­te apie kai­my­nus, daž­nai pa­gelbs­tin­čius be jo­kio at­ly­gio, ki­tus ge­ros va­lios žmo­nes.

„Aly­taus an­ge­lų“ idė­jos su­ma­ny­to­ja A.Nar­kū­nie­nė, dė­ko­da­ma už jos min­tį apie An­ge­lus įgy­ven­di­ni­mą, sa­ko: „Daug yra žmo­nių, da­ran­čių an­ge­liš­kus dar­bus. Gai­la, kad mes ne­re­tai jiems net pa­dė­ko­ti pa­mirš­ta­me. Te­gul ir to­liau Aly­taus pa­dan­gė­je an­ge­lai sklan­do – ty­lūs, darbš­tūs, rū­pes­tin­gi, pa­rei­gin­gi, at­jau­tūs, pri­glau­džian­tys. Pa­pras­čiau­si ŽMO­NĖS. Juk tie­sa, kad ne vi­sa­da  žo­dį „žmo­gus“ ra­šo­me di­džio­sio­mis rai­dė­mis. Skai­ty­to­jų is­to­ri­jų An­ge­lai – gy­dy­to­jai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai, dva­si­nin­kai, kai­my­nai ir dar daug žmo­nių, ku­riuos kas­dien su­tin­ka­me. Mie­li An­ge­lai, ačiū už tai, kad esa­te ša­lia mū­sų. O šei­mos, ku­rio­se daž­nai mi­ni­mas šis var­das, tik­rai už­au­gins ma­žuo­sius an­ge­liu­kus, ku­rie mo­kys mus ben­drau­ti, šyp­so­tis, da­lin­tis dva­sios gė­ry­bė­mis su ap­lin­ki­niais. Ti­kė­ki­me angelų da­ro­mais ma­žes­niais bei di­des­niais ste­buk­lais“, – to­kie A.Nar­kū­nie­nės pa­lin­kė­ji­mai.

Skai­ty­to­jų pa­siū­ly­ti „Aly­taus an­ge­lai“

Aly­tu­je vei­kian­čios VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ dar­buo­to­jų tei­gi­mu, šio ti­tu­lo ver­tas aly­tiš­kės Ire­nos Sed­lec­kai­tės po­el­gis. Ji ne pir­mą kar­tą šios įstai­gos se­ne­liams už­sa­ko jų mė­gia­mų po­pie­ri­nių „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­tą vi­siems me­tams.
Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­ja Ja­ni­na Kli­ma­vi­čie­nė „Aly­taus an­ge­lo“ ti­tu­lą no­rė­tų su­teik­ti gy­dy­to­jui gi­ne­ko­lo­gui Jo­nui Pet­rei­kiui, pri­ėmu­siam tūks­tan­čius nau­ja­gi­mių ir pra­dė­ju­siam ra­šy­ti mū­sų mies­to do­no­rys­tės is­to­ri­ją. Jo dė­ka Aly­tu­je ra­do­si Krau­jo per­py­li­mo sky­rius, ku­riam me­di­kas va­do­va­vo 30 me­tų.

„Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jai dė­kin­gu­mo žo­džių sky­rė įvai­rių sri­čių me­di­ci­nos dar­buo­to­jams, ku­rie, pa­sak ra­šiu­sių­jų, jais an­ge­liš­kai rū­pi­no­si, įkvė­pė jė­gos ir tvir­ty­bės. Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų są­ra­še – fi­zio­te­ra­peu­tė Gra­ži­na Vens­kū­nie­nė, fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­ja Jo­lan­ta Dim­šie­nė, ki­ne­zi­te­ra­peu­tai Lau­ry­nas ir Mar­ty­nas, ilga­metis gydytojas Antanas Dam­kus, Alytaus apskrities S.Ku­dirkos ligoninės Priėmimo ir skubos pagalbos, I ir II vidaus ligų skyrių medikai, šei­mos gy­dy­to­ja Ro­mu­tė Šu­kai­tie­nė, gy­dy­to­jai Li­na Bog­dan, Da­nu­tė ir An­ta­nas Straz­dai, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Do­na­tas Ma­tu­le­vi­čius.

Sim­no kraš­to žmo­nės dė­kin­gi Sim­no spe­cia­lio­sios mo­kyk­los mo­ky­to­jui, 30 me­tų vei­kian­čios dra­mos stu­di­jos „Ru­na“ įkū­rė­jui ir re­ži­sie­riui Arū­nui Na­raus­kui, da­ran­čiam ne tik an­ge­liš­kus dar­bus, bet ir tik­rus ste­buk­lus. Jis spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kuo­se įžie­bia kū­ry­bos ir sa­vi­ver­tės ug­ne­lę.

Aly­taus TAU ben­druo­me­nė dė­kin­ga ko­le­gi­jos di­rek­to­riui Si­gi­tui Na­ru­še­vi­čiui, pri­glau­du­siam sen­jo­rus po šios įstai­gos sto­gu, su­pran­tan­čiam jų idė­jas.

Mik­lu­sė­nų bib­lio­te­ki­nin­kės Da­lės Ko­čiū­nės kul­tū­ri­nę veik­lą pa­lai­ko vie­tos gy­ven­to­jai ir lau­kia nau­jų jos re­ži­suo­ja­mų ren­gi­nių.

An­ge­liš­kus dar­bus at­lie­kan­čių­jų są­ra­še – ne­ma­žai dva­si­nin­kų. Tai Ri­man­tas Si­ma­naus­kas, Vy­tau­tas Ma­zirs­kas, Val­das Si­ma­na­vi­čius, ka­nau­nin­kui  dr. Ri­mas Skin­kai­tis, Aly­taus de­ka­nas Arū­nas Už­upis.

Tri­jų kny­gų apie pi­lig­ri­mys­tę au­to­rė aly­tiš­kė Ja­ni­na Ba­le­vi­čie­nė džiau­gia­si ne tik kny­gų lei­dy­bą, bet ir Lie­tu­vos baž­ny­čias pa­rė­mu­siais žmo­nė­mis ir juos va­di­na  An­ge­lais. „Koks ne­ap­rė­pia­mas mū­sų ša­lies na­cio­na­li­nio me­ce­na­to Ar­vy­do Paukš­čio ir jo žmo­nos Gra­ži­nos ne­iš­sen­kan­tis šir­dies ge­ru­mas bei pa­ra­ma Al­vi­to ir Bal­bie­riš­kio baž­ny­čių sta­ty­boms. Šių jau­nų žmo­nių iš­skir­ti­nis dos­nu­mas ža­vi ir jau­di­na vi­sus, jis iš­liks kaip ne­pa­mirš­ta­mo ge­ru­mo, do­va­no­to ki­tiems, mū­sų kraš­tui, pa­vyz­dys.

Tur­tin­gų ge­ru­mu at­si­ra­do ir dau­giau. Tai – Ka­zi­mie­ras ir Vi­ta­li­ja Ma­si­lio­niai, pa­sta­tę pir­mą­ją Lie­tu­vo­je pri­va­čią baž­ny­čią Ro­ko­nių kai­me, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, į ku­rią ti­kin­tie­ji at­vyks­ta mels­tis iš to­li­miau­sių vie­to­vių. Ačiū mie­loms pi­lig­ri­mų gi­dėms Jo­lan­tai Kruč­kaus­kai­tei ir Da­ly­tei Dva­rec­kie­nei“, – ra­šė J.Ba­le­vi­čie­nė.

Nuo­la­ti­nė „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­ja Bi­ru­tė Vit­kaus­kie­nė li­ko su­ža­vė­ta   meist­rų – ply­te­lių klo­jė­jo To­mo Aug­lio ir san­tech­ni­ko Al­gio La­niaus­ko po­žiū­riu į sa­vo dar­bą.

Pi­lie­tiš­ka aly­tiš­kė Bro­nis­la­va Ta­mu­ly­nie­nė, daž­nai ra­ši­niais pa­pil­dan­ti „Al­du­tės krai­tės“ pus­la­pius, an­ge­liš­kus dar­bus da­ran­čių žmo­nių ra­do ir dau­gia­bu­ty­je, ku­ria­me gy­ve­na, ra­šo, kad vi­sa­da pa­dės Ju­lius Bart­ke­vi­čius, An­ge­lė Ur­ba­na­vi­čie­nė, Al­vy­das Ka­za­ke­vi­čius.

But­ri­mo­nių vai­kų die­nos cen­tro ben­druo­me­nė, su­lau­ku­si „Ge­ru­mo žvaigž­dės“ ir fi­nan­si­nės pa­ra­mos iš UAB „Lan­ka­va“ ko­lek­ty­vo, šiam ir ski­ria „Aly­taus an­ge­lų“ ti­tu­lą.

No­ri­si dar kar­tą pa­kar­to­ti An­ge­lės Nar­kū­nie­nės lin­kė­ji­mą „Ti­kė­ki­me AN­GE­LŲ da­ro­mais ma­žes­niais bei di­des­niais ste­buk­lais“. Ir pa­tys juos da­ry­ki­me.

O „Aly­taus an­ge­lų“ rub­ri­kos sim­bo­li­niais nu­ga­lė­to­jais šį­kart skel­bia­me šei­mą, ku­rią pa­siū­lė B.Ta­mu­ly­nie­nė ir taip apie ją pa­ra­šė: „Il­ga­me­tė me­di­kė, šiuo me­tu jau ne­dir­ban­ti Onu­tė Barš­tie­nė vi­suo­met ir vi­siems pa­dės sa­vo pa­ta­ri­mais, o pri­rei­kus su­leis ir vais­tus, su­tvars­tys skau­da­mą vie­tą. Jos vy­ras Jo­nas Barš­tys sa­vo me­džia­go­mis ir ran­ko­mis su­tvar­kė stai­ga su­ge­du­sias dau­gia­bu­čio du­ris ir ne­pa­ė­mė nė cen­to. Mes, na­mo gy­ven­to­jai, jau­čia­mės su­tau­pę 300 eu­rų, nes tiek už re­mon­tą pra­šė meist­rai į ku­riuos krei­piau­si pa­gal­bos.“ Barš­čių šei­mos lau­kia ypa­tin­gas pri­zas – Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­ko Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko au­to­ri­nis me­džio dro­ži­nys „An­ge­lo spar­nas“. Apie įtei­ki­mą lai­mė­to­jus in­for­muo­si­me as­me­niš­kai, o vė­liau pap­asa­ko­si­me ir „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jams. 

Taip pat dė­ko­ja­me vi­siems, siū­liu­siems sa­vo „Aly­taus an­ge­lus“.

Rekomenduojami video