Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Vynuogės sirpsta ne tik šiltuosiuose kraštuose, bet ir netoli Alytaus

 Nors vy­nuo­gės mū­sų ša­ly­je jau se­niai nie­kam ne nau­jie­na, ne kiek­vie­nas so­di­nin­kas ryž­ta­si jų au­gin­ti sa­vo skly­pe­ly­je. „Pa­si­rin­kus at­spa­rias veis­les, bai­min­tis mū­sų ša­lies kli­ma­to ne­rei­kė­tų“, – tei­gė jau be­veik dvi­de­šimt me­tų vy­nuo­ges au­gi­nan­tis Ro­ber­tas Ku­ni­giš­kis.

Vy­nuo­gi­nin­kys­tė prieš še­še­rius me­tus į pen­si­ją iš­ėju­siam aly­tiš­kiui R.Ku­ni­giš­kiui po­mė­giu ta­po ge­ro­kai anks­čiau, jam dar dir­bant Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je (VRS). „Vy­nuo­ges au­gin­ti pra­dė­jau 2000-ai­siais, man tai bu­vo ir įdo­mus už­si­ė­mi­mas, ir sa­vo­tiš­kas pa­si­ruo­ši­mas pen­si­jai, už­tik­ri­ni­mas, kad iš­ėjus į už­tar­nau­tą po­il­sį ne­rei­kės nuo­bo­džiau­ti“, – tei­gė tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis ir 31 me­tus dar­bui tei­sė­sau­go­je pa­sky­ręs vy­ras.

Jau ke­le­rius me­tus bu­vęs pa­rei­gū­nas tar­si į dar­bą kas ry­tą iš Aly­taus va­žiuo­ja į Ka­niū­kų kai­mą, į sa­vo vy­nuo­gy­ną, ku­ria­me au­ga 67 veis­lių vyn­me­džiai ir dau­gy­bė įvai­riau­sių re­tų au­ga­lų.

Su­si­ža­vė­jo tar­nau­da­mas ka­riuo­me­nė­je

Anot R.Ku­ni­giš­kio, rim­tes­nė pa­žin­tis su vy­nuo­gė­mis įvy­ko jam tar­nau­jant so­vie­ti­nė­je ka­riuo­me­nė­je Ba­ku, Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je. „Pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me so­čiai ga­lė­jau val­gy­ti ar­bū­zų, me­lio­nų, ab­ri­ko­sų, per­si­kų, nek­ta­ri­nų, ki­niš­kų da­tu­lių, ku­rias ir­gi pra­dė­jau au­gin­ti. Ne­mė­gau tik gra­na­tų, nes jie man ne­ska­nūs“, – kal­ba so­di­nin­ku sa­ve va­di­nan­tis R.Ku­ni­giš­kis.

Pri­si­mi­ni­mus apie ska­nias ir sul­tin­gas vy­nuo­ges aly­tiš­kis at­min­ty­je sau­go­jo il­gus me­tus. To­dėl at­si­ra­dus ga­li­my­bei, kai žmo­nai bu­vo grą­žin­ta jos tė­vų že­mė, pats ėmė­si au­gin­ti vyn­me­džius.

Nors ir už­au­gęs mies­te, nie­ka­da ne­dir­bęs jo­kių že­mės ūkio dar­bų, R.Ku­ni­giš­kis vi­sa gal­va nė­rė į vy­nuo­gi­nin­kys­tę.

„Pra­dė­jau nuo 18 so­di­nu­kų. Iš pra­džių rin­kau vis­ką, ką gau­da­vau Lie­tu­vo­je. Įsi­gy­da­vau, net ne­ži­no­da­mas vy­nuo­gių veis­lių pa­va­di­ni­mų. Ne­re­tai vė­liau, įgi­jus pa­tir­ties, pa­aiš­kė­da­vo, kad gal­vo­jau įsi­gi­jęs vie­no­kią, o ga­vau vi­sai ki­to­kią veis­lę. Tar­ki­me ‘Al­fa‘ vy­nuo­ges dau­ge­lis va­di­no ‘Iva­naus­ko ras­ti­nu­ke‘. Vė­liau, at­si­ra­dus in­ter­ne­tui, at­si­ra­do nau­jų pa­žin­čių ir ži­nių, pra­dė­jau gau­dy­tis vy­nuo­gių pa­sau­ly­je“, – pa­sa­ko­jo apie pir­muo­sius žings­nius so­di­nin­kas.

"Alytaus naujienų" nuotr.

Au­gi­na lau­ke ir šilt­na­my­je

Pir­mie­ji vyn­me­džių so­di­nu­kai R.Ku­ni­giš­kio vy­nuo­gy­ne bu­vo Lie­tu­vo­je nuo se­no au­gi­na­mų po­pu­lia­riau­sių veis­lių. „Per ran­kas per­lei­dau per šim­tą veis­lių. Vie­nu me­tu tu­rė­jau 78 vy­nuo­gių veis­les, ta­čiau kai ku­rių dėl blo­go de­rė­ji­mo, li­gų at­si­sa­kiau. Da­bar au­gi­nu 67 veis­lių du šim­tus vyn­me­džių.

Yra at­siųs­tų iš Vol­gog­ra­do, Bal­ta­ru­si­jos, net­gi iš Gru­zi­jos at­skrai­din­tų“, – pa­sa­ko­jo so­di­nin­kas.

R.Ku­ni­giš­kis ne­sle­pia, kad iš pra­džių su pras­tais vyn­me­džiais at­si­svei­kin­da­vo skau­da­ma šir­di­mi, o vė­liau su­pra­to, jog ne­rei­kia gai­lė­ti, rei­kia ei­ti pir­myn, su­si­pa­žin­ti su nau­jo­mis veis­lė­mis ir jas iš­ban­dy­ti.

„Vy­nuo­gy­ną kas­met at­nau­ji­nu, kei­čiu vy­nuo­gių veis­les. Žmo­nės, no­rin­tys įveis­ti vy­nuo­gy­ną, ga­li kreip­tis į ma­ne so­di­nu­kų, ir bū­tų ga­ran­tuo­ti, kad įsi­gi­jo bū­tent tą veis­lę, ku­rios ir no­rė­jo. Pa­ta­riu, ko­kią vie­tą pa­rink­ti vy­nuo­gy­nui ar ke­lių vyn­me­džių au­gi­ni­mui“, – sa­kė R.Ku­ni­giš­kis.

So­di­nin­kas sa­vuo­sius vyn­me­džius au­gi­na ir lau­ke, ir šilt­na­my­je, nes kiek­vie­nas au­gi­ni­mo bū­das tu­ri sa­vų pri­va­lu­mų ir trū­ku­mų. Aly­tiš­kis vy­nuo­ges au­gi­na eko­lo­giš­kai, to­dėl ren­ka­si li­goms ir šal­čiui at­spa­rias veis­les. „Jei purš­kiu vyn­me­džius, tai nuo jo uo­gų jau ne­val­gy­siu ir vy­no ne­ga­min­siu“, – at­vi­ra­vo R.Ku­ni­giš­kis.

Anot jo, šilt­na­my­je au­gi­na­mos vy­nuo­gės de­rė­ti pra­de­da jau ant­ro­je lie­pos pu­sė­je, rug­pjū­čio pir­mo­mis die­no­mis. Rug­sė­jo pa­bai­go­je ga­li­ma mė­gau­tis an­tru der­liu­mi. Be to, šilt­na­my­je už­au­gu­sios ir su­no­ku­sios vy­nuo­gės bū­na aukš­čiau­sios ko­ky­bės, už pirk­tas par­duo­tu­vė­se ska­nes­nės, jas ma­žiau puo­la li­gos.

Lau­ke au­gi­na­mų vyn­me­džių so­di­nin­kas žie­mai ne­den­gia. Yra bu­vę, kad sil­pnes­ni au­ga­lai po žie­mos kaž­kiek su­nyk­da­vo, ta­čiau svei­kiems tvir­tiems vyn­me­džiams lie­tu­viš­kos žie­mos ne­pa­ken­kė.

„Vy­nuo­gių sko­nis ir su­no­ki­mo lai­kas šiek tiek pri­klau­so ir nuo pa­so­di­ni­mo vie­tos. Prie sie­nos pa­so­din­ti vyn­me­džiai kiek anks­čiau pra­de­da no­kin­ti uo­gas, jos bū­na sal­des­nės, šiek tiek di­des­nės“, – pa­sa­ko­jo R.Ku­ni­giš­kis.

Rei­kia ne­bi­jo­ti au­gin­ti

R.Ku­ni­giš­kio nuo­mo­ne, Lie­tu­va tin­ka­ma vie­ta aug­ti vyn­me­džiams, ži­no­ma, ant jų už­de­rė­ju­sios uo­gos ne­bus to­kios, ko­kios už­au­ga Is­pa­ni­jo­je ar Pran­cū­zi­jo­je.

„Svar­biau­sia pa­si­rink­ti at­spa­rias li­goms ir mū­sų kli­ma­tui tin­ka­mas veis­les. Siū­ly­čiau rink­tis ame­ri­kie­tiš­kas ir ru­siš­kas veis­les, jų yra la­bai daug ir kiek­vie­nas ga­li ras­ti pa­gal sa­vo sko­nį“, – pa­ta­rė aly­tiš­kis.

Jo ti­ki­ni­mu, vy­nuo­gės mėgs­ta leng­vai sun­kes­nę že­mę. Va­rė­na ir Drus­ki­nin­kai vy­nuo­gy­nams veis­ti ne­tik­tų, nes ten smė­ly­nai. Smė­lis per­šą­la gi­liai ir tai pra­žu­dy­tų vy­nuo­gę. Mo­ly­je vy­nuo­gėms sun­ku įsi­tvir­tin­ti, bet jei už­si­ka­bi­na, tai vis­kas bū­na ge­rai. Pa­pras­tai vyn­me­džiai so­di­na­mi 40–45 cen­ti­met­rų gy­ly­je. Lau­ke ga­li­ma so­din­ti kas pus­an­tro met­ro tarp so­di­nu­kų, o šilt­na­my­je – ne ma­žiau kaip 2 met­rų at­stu­mu.

Ne­rei­kė­tų iš­si­gąs­ti, jei jau­no so­di­nu­ko pa­grin­di­nis štam­bas nu­šal­tų, reikia at­kas­ti iki at­sar­gi­nių pum­pu­rų ir vy­nuo­gė at­sprogs­ta. „Sto­vi sto­vi, o va­sa­ros vi­du­ry­je kaip duos vie­ną tvir­tą ša­ką, ir at­si­gau­na“, – tei­gė R.Ku­ni­giš­kis.

Au­gi­nant šilt­na­my­je, pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mas yra aukš­tis. Jis tu­rė­tų bū­ti 2,5–3 met­rai. „Že­mes­niuo­se au­gin­ti ne­pa­tar­čiau, nes sau­lei pa­šil­džius at­si­ran­da di­de­lių tem­pe­ra­tū­rų po­ky­čių. Be to, šilt­na­my­je, nors jis ir ati­da­ry­tas, li­ga ne taip grei­tai įle­kia“, – aiš­ki­no vy­nuo­gi­nin­kas.

Pa­va­sa­rį vy­nuo­ges rei­kia nu­purkš­ti va­rio pre­pa­ra­tais, kad vė­liau ne­pul­tų ne­tik­ro­ji milt­li­gė ir milt­li­gė, la­biau­siai Lie­tu­vo­je au­gi­na­mus vyn­me­džius puo­lan­ti li­ga. Jei milt­li­gės stai­gus puo­li­mas der­liaus fa­zė­je, jis prak­tiš­kai su­nai­ki­na der­lių.

Ge­nė­ti vy­nuo­ges rei­kė­tų tik ru­de­nį, pra­dė­jus kris­ti la­pams. Pa­va­sa­ri­nis ge­nė­ji­mas, bė­gant sul­tims, at­ima daug me­de­lio ener­gi­jos.

Kiek ša­kų pa­lik­ti la­bai pri­klau­so nuo veis­lės. „Siū­ly­čiau pa­lik­ti 5–6 ša­ke­les, ant kiek­vie­nos po 10–12 pum­pu­rų, o pa­va­sa­rį pa­lik­ti stip­riau­sius pum­pu­rus“, – pa­ta­ria vy­nuo­gi­nin­kas.

Anot R.Ku­ni­giš­kio, vy­nuo­gių veis­lių pa­klau­sa la­bai kin­tan­ti. Pra­ėju­siais me­tais vi­si la­bai no­rė­jo ža­lių, šie­met pa­gei­dau­ja rau­do­nų ir be­sėk­lių.

„Val­gy­ti man ska­niau­sios Vol­gog­ra­de iš­ves­tos veis­lės ‘Ta­son‘ (8,4 de­gus­ta­ci­nis ba­las) vy­nuo­gės – pa­si­žy­min­čios leng­vu mus­ka­to sko­niu, ‘Alio­šen­kin‘ (8,8 de­gus­ta­ci­nis ba­las), ‘Ala­din‘ (8,4 de­gus­ta­ci­nis ba­las). Ge­ra ame­ri­kie­tiš­ka veis­lė – ‘Swen­son­red‘. Rau­do­na­jam vy­nui ga­min­ti la­bai tin­ka ‘Ali­ber­net‘ veis­lės vy­nuo­gės, o bal­ta­jam vy­nui – lie­tu­viš­kos veis­lės ‘Var­du­va‘”, – var­di­jo ži­no­vas.

Au­gi­na­mos jau se­niai

Vy­nuo­gės mū­sų ša­ly­je, ra­šy­ti­nių šal­ti­nių tei­gi­mu, sėk­min­gai au­gi­na­mos ne vie­ną šimt­me­tį.

Vy­nuo­gės bu­vo au­gi­na­mos jau Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kais. Iš jų pa­ga­min­tas vy­nas baž­ny­čio­se ir cerk­vė­se bu­vo var­to­ja­mas per apei­gas. Tei­gia­ma, kad XVI­II am­žiu­je Lie­tu­vo­je bu­vo 23 vie­nuo­li­jos su 339 vy­nuo­gy­nais. Tuo pat me­tu vy­nuo­gės bu­vo au­gi­na­mos ir dva­ruo­se.

Į so­dy­bas ir so­dus vy­nuo­gės iš­pli­to prieš ke­lias­de­šimt me­tų. Daž­niau­siai bu­vo au­gi­na­ma ‘Iva­naus­ko ras­ti­nu­kė‘, ve­dan­ti tam­siai mė­ly­nas vi­du­ti­nio dy­džio uo­gas, iš ku­rių bu­vo ga­li­ma vir­ti uo­gie­nes, ga­min­ti vy­ną. Šią veis­lę, at­spa­rią li­goms ir šal­čiui, at­ra­do ir Lie­tu­vo­je iš­pla­ti­no aka­de­mi­kas Ta­das Iva­naus­kas.

Mū­sų ša­ly­je už­au­gin­tos vy­nuo­gės sau­lės ši­lu­mos gau­na ge­ro­kai ma­žiau nei už­au­gin­tos pie­ti­niuo­se re­gio­nuo­se, ta­čiau, spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, šiau­ri­niuo­se kraš­tuo­se už­au­gin­tos vy­nuo­gės sa­vo sko­niu ir iš­vaiz­da pra­noks­ta vy­nuo­ges, už­au­gin­tas pie­tuo­se, kur vyn­me­džiai, no­rint ap­si­sau­go­ti nuo ken­kė­jų ir li­gų, per se­zo­ną purš­kia­mi per ke­lio­li­ka kar­tų.

 

Rekomenduojami video