Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Už kilogramą džiovintų baravykų – 30 eurų, už raudonųjų musmirių – 150 eurų!

Pas­ta­ruo­ju me­tu ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se pa­si­ro­dė skel­bi­mai apie su­per­ka­mas džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res. Už jų ki­log­ra­mą mo­ka­ma 150 eu­rų. Tai nuo­sta­bą su­kė­lė net Lie­tu­vos miš­ko gry­bų ir uo­gų ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tui va­rė­niš­kiui Vir­gi­ni­jui Va­ra­na­vi­čiui. Pa­si­ro­do, už džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių ki­log­ra­mą mo­ka­ma net pen­kis kar­tus dau­giau nei už to­kį pat kie­kį džio­vin­tų ba­ra­vy­kų.

Su­pir­ki­mo kai­na vis di­di­na­ma

26-erių klai­pė­die­tis Ar­nol­das Skys­ti­mas, dir­ban­tis pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą, sa­ko, kad džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės yra tik vie­nas pro­duk­tas, ku­riuo jis pre­kiau­ja in­ter­ne­te. Pas­ta­ruo­ju me­tu bū­tent jo skel­bi­mai pa­si­ro­dė apie džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių su­pir­ki­mą.

 

„Mus­mi­res per­ku jau tre­čius me­tus. Kur kas leng­viau dirb­ti su Si­bi­ro gy­ven­to­jais, ku­rie nie­ka­da ne­pa­mir­šo nė vie­nos miš­ko gė­ry­bės, ži­no, kur jos nau­do­ja­mos. Si­bi­rie­čių ne­ste­bi­na net ci­ga­re­čių pe­le­nų su­pir­ki­mas, o lie­tu­vai­čiai ste­bi­si ir ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad per­ka­mos džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės“, – tvir­ti­no A.Skys­ti­mas.

Klai­pė­die­čiui per jų su­pir­ki­mo lai­ko­tar­pį Lie­tu­vo­je pa­vy­ko ras­ti la­bai ma­žai sta­bi­lių rau­do­nų­jų mus­mi­rių rin­kė­jų, ku­rie šių gry­bų su­ren­ka nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos ki­log­ra­mų per me­tus. Dau­giau­sia džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių jam te­ko nu­pirk­ti iš Va­rė­nos ir Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ven­to­jų. O jų der­liaus me­tu – nuo va­sa­ros pa­bai­gos iki pir­mų­jų šal­nų, pa­sak A.Skys­ti­mo, 3–5 kar­tus ap­va­žiuo­ja­ma vi­sa Lie­tu­va, už­su­ka­ma pas vi­sus gry­bų rin­kė­jus.

„Kiek­vie­nais me­tais kai­na už džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių ki­log­ra­mą yra di­di­na­ma 50 eu­rų, šiais me­tais už vie­ną ki­log­ra­mą džio­vin­tų mus­mi­rių ke­pu­rė­lių mo­ka­ma net 150 eu­rų. Dar­bo la­bai daug, vie­nam su­džio­vin­tam ki­log­ra­mui rei­kia su­rink­ti 10–12 ki­log­ra­mų mus­mi­rių. Iš Si­bi­ro rin­kė­jų, įskai­čiuo­jant vi­sus mo­kes­čius, pa­vyks­ta nu­pirk­ti pi­giau ir ža­lia­va ge­riau ver­ti­na­ma pir­kė­jų“, – sa­ko klai­pė­die­tis.

Džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res jis dau­giau­sia par­duo­da vo­kie­čiams, aust­rams, ame­ri­kie­čiams.

A.Skys­ti­mo ti­ki­ni­mu, da­bar lie­tu­viams la­bai ne­ti­kė­ta ir ke­lia juo­ką, kad per­ka­mos džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės, ta­čiau bū­ta is­to­ri­jų, kai mū­sų miš­kuo­se šią mus­mi­rę ap­tik­ti tek­da­vo la­bai sun­kiai, nes gy­ven­to­jai jas nu­rink­da­vo kaip šian­dien ba­ra­vy­kus: „Bal­tai kaž­ka­da bu­vo di­džiau­si mus­mi­rių eks­por­tuo­to­jai suo­miams, nor­ve­gams, šve­dams. Pa­va­sa­rį, kai džio­vin­tų rau­do­nų­jų mus­mi­rių at­sar­gos bū­da­vo pa­si­bai­gu­sios, už ke­lio­li­ka ke­pu­rė­lių ga­lė­jai nu­si­pirk­ti el­nią.“

Klai­pė­die­tis įsi­ti­ki­nęs, kad džio­vin­tos rau­do­no­sios mus­mi­rės yra per­ka­mos ga­min­ti gy­dy­mui­si nau­do­ja­mus įvai­rius ant­pi­lus, nes pa­sau­ly­je žmo­nės do­mi­si al­ter­na­ty­via me­di­ci­na, na­tū­ra­liais gy­dy­mo­si me­to­dais.

Pra­dė­jo ben­dra­dar­biau­ti su smul­kiais gry­bų su­pir­kė­jais

A.Skys­ti­mas ak­cen­tuo­ja, kad per­ka­mos tik šva­rios su­džio­vin­tos rau­do­nų­jų mus­mi­rių ke­pu­rė­lės be ko­te­lių, jų dy­dis ga­li bū­ti nuo ke­lių iki de­šim­ties cen­ti­met­rų, svar­bu, jog gry­bas ge­rai vi­zu­a­liai at­ro­dy­tų – ma­ty­tų­si rau­do­na spal­va, bal­ti taš­ke­liai, o ke­pu­rė­lės kraš­tai ne­bū­tų už­si­rie­tę į vir­šų.

Klai­pė­die­tis pa­ta­ria ir dėl rau­do­nų­jų mus­mi­rių džio­vi­ni­mo pro­ce­so: šių gry­bų ke­pu­rė­les rei­kia džio­vin­ti ne­pjaus­ty­tas, esant ne aukš­tes­nei kaip 40 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai.

„Pa­si­tai­ko, kad žmo­nės ne­pai­so re­ko­men­da­ci­jų ir pa­di­di­na tem­pe­ra­tū­rą. To­kie gry­bai tam­pa nie­kam ne­rei­ka­lin­gi. At­si­žvel­giant į džio­vi­ni­mo me­to­dus, rau­do­no­sios mus­mi­rės džiū­va dvi pa­ras, pas­kui de­da­mos į kar­to­ni­nes dė­žes ir san­dė­liuo­ja­mos kaip ir vi­si gry­bai – sau­so­je, vė­sio­je, tam­sio­je vie­to­je“, – pa­ta­ria A.Skys­ti­mas.

Anot jo, gry­bų su­pir­kė­jams at­vež­ti ne­rei­kia, pa­ima pa­tys, nė­ra ir mi­ni­ma­laus kie­kio, dėl ku­rio rei­kia kreip­tis į su­pir­kė­jus.

Klai­pė­die­čio tvir­ti­ni­mu, šį­met jis pra­dė­jo ben­dra­dar­biau­ti su smul­kiais gry­bų su­pir­kė­jais, tad in­ter­ne­te ga­li­ma iš­vys­ti ir skel­bi­mų apie rau­do­nų­jų mus­mi­rių džio­vi­ni­mą. Tai ge­ra ži­nia jų rin­kė­jams, nes ne­be­rei­kės suk­ti dėl to gal­vos.

„Pir­mą­syk iš­gir­dau apie su­per­ka­mas džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res“

„Iš jū­sų pir­mą­syk iš­gir­dau apie su­per­ka­mas džio­vin­tas rau­do­ną­sias mus­mi­res“, – ste­bė­jo­si Lie­tu­vos miš­ko gry­bų ir uo­gų ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Va­rė­no­je vei­kian­čios ben­dro­vės „Vip­re­ka“, už­si­i­man­čios gry­bų ir uo­gų su­pir­ki­mu, di­rek­to­rius V.Va­ra­na­vi­čius.

Jį nu­ste­bi­no ir su­pir­ki­mo kai­na – 150 eu­rų už ki­log­ra­mą. Kaip tei­gė V.Va­ra­na­vi­čius, už džio­vin­tų ba­ra­vy­kų ki­log­ra­mą vi­du­ti­niš­kai mo­ka­ma 30 eu­rų, jie par­duo­da­mi net tik Lie­tu­vo­je, bet ir Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, ki­to­se Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se.

Džio­vin­tų ba­ra­vy­kų daž­niau­siai par­duo­da­ma rug­sė­jo pa­bai­go­je, spa­lio mė­ne­sį.

 

Alma MOSTEIKAITĖ

Rekomenduojami video