Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pomidorų šventėje – įvairiaspalvės kompozicijos ir vertingi patarimai

Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad bai­gian­tis rug­pjū­čiui aly­tiš­kiai Ger­da ir Vy­tau­tas Pės­ti­nin­kai po­mi­do­rų au­gin­to­jus su­kvie­čia į Po­mi­do­rų šven­tę. Šį kar­tą bu­vo ren­ka­ma gra­žiau­sia po­mi­do­rų kom­po­zi­ci­ja ir di­džiau­sias po­mi­do­ras, o svar­biau­sia – kiek­vie­nas šių lie­tu­vių mėgs­ta­mų dar­žo­vių au­gin­to­jas ga­lė­jo iš­girs­ti ver­tin­gų pa­ta­ri­mų ir pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi.

Aly­tiš­kiams pa­tin­kan­čios šven­tės or­ga­ni­za­to­riai Pės­ti­nin­kai – švie­ti­mo sri­ties dar­buo­to­jai, ta­čiau, kaip au­gin­ti po­mi­do­rus, kad jie ge­rai de­rė­tų, bū­tų ska­nūs ir jų ne­pul­tų jo­kios li­gos, su­tuok­ti­niai su­kau­pė daug pa­tir­ties, ku­ria su ki­tais po­mi­do­rų au­gin­to­jais mie­lai da­li­ja­si jau 11 me­tų.

Anot V.Pės­ti­nin­ko, įvai­rių dar­žo­vių bei jų dai­gų au­gi­ni­mas ir par­da­vi­mas ta­po ma­žu ver­slu, pa­de­dan­čiu ge­ro­kai pa­pil­dy­ti šei­mos biu­dže­tą. Jų ver­slas ga­li tap­ti pa­vyz­džiu ki­tiems, kaip at­ra­dus mėgs­ta­mą veik­lą ga­li­ma pa­keis­ti ir sa­vo gy­ve­ni­mą.

Šven­tės me­tu vy­ko se­mi­na­ras, ku­ria­me bu­vo pri­sta­ty­ta po­mi­do­rų au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­ja, pri­tai­ky­ta po­mi­do­rus au­gin­ti ma­žuo­se plė­ve­li­niuo­se šilt­na­miuo­se, ir tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos trę­ši­mo, li­gų pre­ven­ci­jos bei ge­nė­ji­mo klau­si­mais.

Ga­liū­nas už­au­go „Vo­lun­gė­lės“ so­duo­se

99-3-17

Po rim­to­sios da­lies – se­mi­na­ro – vy­ko gra­žiau­sios po­mi­do­rų kom­po­zi­ci­jos ir di­džiau­sio po­mi­do­ro rin­ki­mai.

Rin­ki­mams bu­vo pri­sta­ty­tos 4 po­mi­do­rų kom­po­zi­ci­jos. Vi­sos jos bu­vo spal­vin­gos ir įspū­din­gos, ta­čiau gra­žiau­sia ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma po­mi­do­rų au­gin­to­jai iš­rin­ko Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Gied­rės Bul­ga­ko­vie­nės kom­po­zi­ci­ją, ku­rio­je me­niš­kai su­si­py­nė įvai­rios for­mos, ža­lių, gel­to­nų ir rau­do­nų spal­vų to­nai.

„Kom­po­zi­ci­jai kur­ti pa­nau­do­jau 16 veis­lių po­mi­do­rus, tarp ku­rių ne­bu­vo nė vie­no hib­ri­do. Tai ne vi­sos ma­no au­gi­na­mos po­mi­do­rų veis­lės, šilt­na­my­je jų ge­ro­kai dau­giau“, – sa­kė G.Bul­ga­ko­vie­nė.

Kom­po­zi­ci­jo­je pa­nau­do­tos po­mi­do­rų veis­lės: ‘Omar‘s Le­ba­ne­se‘, ‘Black Krim‘ (Noi­re de Cri­mee), ‘Ska­riai‘, ‘Pe­nis‘ (Au­ria), ‘Rei­se to­ma­to‘, ‘Izum­rud­no­je jab­lo­ko‘, ‘Mi­das‘, ‘Va­len­ci­ja‘, ‘Pa­ber­žės gel­to­nie­ji‘, ‘Oran­ge He­art‘, ‘Cit­ri­na Gar­ga­mel‘, ‘Prin­ci­pe Borg­he­se‘, ‘Ca­na­ry Bell‘, ‘Le­mo­na­de‘, ‘Blac­k Cher­ry‘, ‘In­di­go ro­se‘.

G.Bul­ga­ko­vie­nė sa­ko­si po­mi­do­rus au­gi­nan­ti jau apie 20 me­tų, ta­čiau stip­rią aist­rą po­mi­do­rų au­gi­ni­mui aly­tiš­kė pa­ju­to prieš po­rą me­tų: „Da­ly­vau­ju įvai­rių po­mi­do­rų au­gin­to­jų gru­pių veik­lo­je, kur da­li­ja­mės pa­tir­ti­mi, įvai­riais pa­ta­ri­mais, pa­si­džiau­gia­me re­zul­ta­tais.“ Už gra­žiau­sią kom­po­zi­ci­ją G.Bul­ga­ko­vie­nei bu­vo įteik­tas ša­ko­tis ir 40 Eur ver­tės če­kis ap­si­pirk­ti „Vy­tau­go­je“.

Po­mi­do­ras ga­liū­nas, svė­ręs 825 gra­mus, už­au­go „Vo­lun­gė­lės“ so­duo­se. Jį rū­pes­tin­gai pri­žiū­rė­jo sen­jo­rai Ma­ri­ja ir Jo­nas Kaš­ko­nai, jau apie 30 me­tų sa­vo so­do skly­pe­ly­je au­gi­nan­tys po­mi­do­rų.

„Ne­ži­nau, ko­kia jo veis­lė, sėk­las pir­kau par­duo­tu­vė­je, net ne­si­gi­lin­da­ma, kad iš jų ga­li iš­aug­ti to­kie di­de­li po­mi­do­rai. Mums pa­tin­ka po­mi­do­rų šven­tės, sten­gia­mės vi­sa­da jo­se da­ly­vau­ti, šį kar­tą pa­vy­ko net­gi pri­zi­nin­ką už­au­gin­ti“, – džiau­gė­si mo­te­ris.

Kaš­ko­nai už po­mi­do­ro ga­liū­no už­au­gi­ni­mą do­va­nų taip pat ga­vo ša­ko­tį ir 20 Eur ver­tės če­kį įsi­gy­ti sėk­lų bei dai­gų „Vy­tau­go­je“.

Rei­kia ži­no­ti, ko no­ri

Kad džiaug­tu­mė­mės po­mi­do­rų der­liu­mi ir il­gai val­gy­tu­me svei­kas, ska­nias dar­žo­ves, pir­miau­sia tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ko­kius po­mi­do­rus au­gin­si­me – veis­li­nius ar hib­ri­di­nius.

„Hib­ri­di­niai po­mi­do­rai pa­si­žy­mi at­spa­ru­mu li­goms, der­lin­gu­mu ir il­gu de­rė­ji­mo pe­ri­odu, ta­čiau sko­nio sa­vy­bė­mis šiek tiek nu­si­lei­džia veis­li­niams po­mi­do­rams. Nu­sky­nus ža­lius (dar ne­su­no­ku­sius) hib­ri­di­nius po­mi­do­rus, jais ga­li­ma mė­gau­tis net po mė­ne­sio, ta­čiau hib­ri­di­nių po­mi­do­rų sėk­lų pa­si­ruoš­ti pa­tiems ne­pa­tar­ti­na. Veis­li­niai po­mi­do­rai la­bai ska­nūs, trum­piau de­ra, di­džiu­lė jų veis­lių įvai­ro­vė, o pa­si­ruo­šus sėk­lų iš pa­čių iš­au­gin­tų po­mi­do­rų, bus iš­sau­go­tos vi­sos tai veis­lei bū­din­gos sa­vy­bės“, – aiš­ki­no che­mi­jos ir ag­ro­che­mi­jos ma­gist­ro laips­nį tu­rin­tis V.Pės­ti­nin­kas.

Po­mi­do­rų au­gin­to­jas pa­ta­rė au­gin­ti maž­daug per pu­sę hib­ri­di­nių ir veis­li­nių po­mi­do­rų. Ne­rei­kė­tų bai­min­tis po­mi­do­rų hib­ri­dų, no­rin­tie­siems ska­nių po­mi­do­rų sko­nį ga­li­ma ne­sun­kiai pa­re­gu­liuo­ti su­ba­lan­sa­vus trę­ši­mą.

Svar­bu lai­ky­tis ba­lan­so

V.Pės­ti­nin­kas iš­sky­rė svar­biau­sius veik­los žings­nius, au­gi­nant po­mi­do­rus.

Pra­dė­ti rei­kė­tų nuo sėk­lų ir sė­jos lai­ko pa­si­rin­ki­mo, ta­da rū­pes­tin­gai au­gin­ti dai­gus. At­ėjus lai­kui juos per­so­din­ti į pa­rink­tą vie­tą ir pa­ruoš­tą grun­tą. La­bai svar­bu ne­su­so­din­ti per tan­kiai dai­gų (4 dai­gai į kv. met­rą), ta­da der­lius bus gau­ses­nis, li­gų pa­vo­jus ma­žes­nis, šilt­na­miuo­se rei­kė­tų pa­lai­ky­ti tin­ka­mą tem­pe­ra­tū­rą ir mik­ro­kli­ma­tą, lai­ky­tis lais­ty­mo re­ži­mo.

Kai po­mi­do­rų dai­gai ūg­te­li, bū­ti­na juos ge­nė­ti, kuo at­ža­la ma­žes­nė, tuo ge­riau, nes ta­da lie­ka ma­žes­nė žaiz­de­lė ant pa­grin­di­nio stie­bo, ma­žes­nė ga­li­my­bė pa­tek­ti gry­bi­nių li­gų su­kė­lė­jams.

„Jei už­puo­lė ma­ras, pa­ste­bė­jus pir­muo­sius po­žy­mius bū­ti­na vi­sus au­ga­lus nu­purkš­ti fun­gi­ci­dais, o ru­do­sios la­pų dė­mėt­li­gės ne­rei­kė­tų bi­jo­ti, la­pai ne­at­ro­do es­te­tiš­kai, bet ši li­ga po­mi­do­rų der­liui ir ko­ky­bei reikš­mės ne­tu­ri“, – aiš­ki­no V.Pės­ti­nin­kas.

Ver­tė­tų ži­no­ti, kad ma­žes­ni po­mi­do­rai ga­li de­rė­ti il­giau nei di­de­li. Skin­ti pa­ta­ria­ma pra­dė­ju­sius nok­ti po­mi­do­rus, kad ge­riau ir grei­čiau ga­lė­tų aug­ti ki­ti. Po­mi­do­rų vir­šū­nės nu­ska­bo­mos li­kus mė­ne­siui iki de­rė­ji­mo pa­bai­gos. „Kiek pa­lik­ti la­pų? Siū­ly­čiau va­do­vau­tis pa­pras­ta tai­syk­le, virš po­mi­do­rų ke­kės pa­lik­ti 2 la­pus. Nu­sky­nus vi­sus la­pus, vi­si po­mi­do­rai su­noks vie­nu me­tu“, – pa­ta­rė vy­ras.

Aly­tiš­kis tei­gė, jog svar­biau­si po­mi­do­rams du di­de­li trę­ši­mai – pa­so­di­nus ir pra­dė­jus nok­ti vai­siams. Vi­są ki­tą ve­ge­ta­ci­jos lai­ką tręš­ti pa­gal po­rei­kį. Pa­tar­ti­na iš­si­tir­ti dir­vo­že­mio su­dė­tį, kad bū­tų aiš­ku, ko­kių me­džia­gų ja­me trūks­ta, nes to ne­ži­nant ga­li­ma gau­ti prie­šin­gą re­zul­ta­tą.

Nu­sky­nus po­mi­do­rų der­lių, šilt­na­mį rei­kia dez­in­fe­kuo­ti, kad ki­tais me­tais der­lius vėl džiu­gin­tų.

„Po­mi­do­rai ge­rai au­ga ir de­ra, kai yra ba­lan­sas tarp ži­nių, trą­šų ir sai­ko“, – tei­gė po­mi­do­rų au­gi­ni­mo pa­tir­ties su­kau­pęs V.Pės­ti­nin­kas.

 

Rita KRUŠINSKAITĖ

 

Rekomenduojami video