Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pelynas - kartus, naudingas ir pavojingas
Pe­ly­nas ar­ba kar­tu­sis kie­tis ge­rai pa­žįs­ta­mas mū­sų so­die­čiams. Pe­ly­nai, kaip vais­ti­niai au­ga­lai nuo neat­me­na­mų lai­kų bu­vo var­to­ja­mi gy­dy­mui. Daž­niau­siai - nuo įvai­rų virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mų. Da­bar pe­ly­nų žvaigž­dė jau kiek nu­si­lei­du­si. Žo­li­nin­kai per­spė­ja, jog pe­ly­nu gy­dy­tis pa­vo­jin­ga, nes ga­li­ma ap­si­nuo­dy­ti. Ta­čiau pe­ly­nai nie­kur ne­din­go. Jie au­gi­na­mi vais­ti­nių au­ga­lų ūkiuo­se, kai ku­rio­se so­dy­bo­se, yra su­lau­kė­ju­sių au­ga­lų.
Bo­ta­ni­ka Pe­ly­nas, ku­ris kai ku­rio­se ša­lies vie­to­vė­se dar va­di­na­mas kar­čiuo­ju kie­čiu, pe­lū­nu, me­tė­liu, kar­tė­liu, cit­va­ru, yra dau­gia­me­tis kie­čių gen­ties žo­li­nis au­ga­las. Užau­ga iki 60-100 cm aukš­čio. Stie­bas, kiek briau­no­tas, la­puo­tas, ša­ko­ta vir­šū­ne, apa­čio­je su­me­dė­jęs. La­pai pra­žan­gi­niai, ap­še­pę bal­tais plau­ke­liais, 2-3 kar­tus plunks­niš­kai su­skai­dy­ti. Žie­dy­nai - ru­tu­liš­ki, 2,5-5 mm skers­mens grai­žai. Vai­ni­kė­liai švie­siai gel­to­ni. Pe­ly­nai dau­gi­na­si sėk­lo­mis. To­dėl daž­nai pa­tys pa­si­sė­ja, net su­lau­kė­ja.

Sa­vy­bės

Kai kas pe­ly­nų ir da­bar vais­tams su­si­džio­vi­na. Vais­ti­nei ža­lia­vai nau­do­ja­mos iki 25 cm il­gio žy­din­čios vir­šū­nės. Jos pjau­na­mos pra­dė­jus au­ga­lams žy­dė­ti. Ža­lia­vo­je yra 0,5-2 pro­c. ete­ri­nio alie­jaus, kar­čių­jų gli­ko­zi­dų, yra as­kor­bo rūgš­ties, ka­ro­ti­no, rau­gi­nių me­džia­gų, or­ga­ni­nių rūgš­čių... Su­me­dė­jęs stie­bas vais­tams ne­tin­ka. Pe­ly­nai džio­vi­na­mi ge­rai vė­di­na­mo­je, tam­sio­je pa­tal­po­je 40–45 laips­nių ši­lu­mo­je. Ge­rai su­džio­vin­ta žo­lę bū­na stip­raus kva­po, kar­ti, pilkš­vai ža­lia. Tin­ka nau­do­ti 2 me­tus. Pe­ly­nas lai­ko­mas vie­nu kar­čiau­siu au­ga­lu pa­sau­ly­je.

Gy­dy­mui

Liau­dies me­di­ci­no­je pe­ly­nas var­to­ja­mas nuo tul­žies pūs­lės, ke­pe­nų li­gų, kir­mė­lių. Var­to­ja­mas su­ma­žė­jus ape­ti­tui bei ser­gant kvė­pa­vi­mo or­ga­nų li­go­mis. 1 ar­ba­tos puo­de­liui rei­kia vos pu­sę ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio ža­lia­vos! Ne­ga­li­ma pa­dau­gin­ti, nes per di­de­lė pe­ly­nų do­zė ga­li su­kel­ti vė­mi­mą ir trau­ku­lius. Se­niau pe­ly­no ar­ba­ta žmo­nės iš or­ga­niz­mo va­ly­da­vo kir­mė­les, ku­rių tais lai­kais tu­rė­da­vo dau­ge­lis vai­kų ir suau­gu­sių­jų.

Al­ko­ho­li­niuo­se gė­ri­muo­se

Pe­ly­nas - vie­na iš stip­raus al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo - ab­sen­to su­de­da­mų­jų da­lių. Bu­vo ma­no­ma, jog ab­sen­tas dėl pe­ly­nuo­se esan­čios me­džia­gos tu­jo­no su­ke­lia ha­liu­ci­na­ci­jas bei psi­chi­kos su­tri­ki­mus. To­dėl kai kur ab­sen­tas už­draus­tas par­da­vi­nė­ti. Ta­čiau ty­ri­mai pa­ro­dė, jog pe­ly­no kon­cent­ra­ci­ja ab­sen­te yra ge­ro­kai per ma­ža to­kiam po­vei­kiui. Ta­čiau su pe­ly­nu rei­kia elg­tis at­sar­giai. 1998 me­tais JAV mais­to ir vais­tų kont­ro­lės tar­ny­ba įspė­jo vi­suo­me­nę, jog pe­ly­nas mais­to pa­pil­duo­se ga­li su­kel­ti ner­vų sis­te­mos su­tri­ki­mus, pa­si­reiš­kian­čius ran­kų bei ko­jų tir­pi­mu, mąs­ty­mo sun­ku­mais, ne­su­ge­bė­ji­mu kon­cent­ruo­ti dė­me­sį bei pa­ra­ly­žiu­mi.

Vais­ta­žo­lių kny­go­se

Se­no­je vais­ta­žo­lių kny­ge­lė­je, iš­leis­to­je Lie­tu­vo­je gal prie šim­tą me­tų, ra­šo­ma: "Me­ty­lės-pe­ly­nos (Ar­te­mi­cia ab­sint­hium) yra ne­pap­ras­tai kar­čios, kar­tes­nės už vi­sus au­ga­lus, ku­riuos pa­žįs­ta­me. Bet jos yra pir­mos rū­šies vais­tai. Kam pa­ge­dęs skil­vys ir mais­tas pe­rei­na pu­siau su­virš­kin­tas taip, kad tas žmo­gus kan­ki­na­si ir nyks­ta, kas­die­ną nu­sto­da­mas tam tik­ro svo­rio ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mo, te­gul pra­de­da ger­ti me­ty­lių ar­ba­tą. Ji pa­tai­sys su­ge­du­sius virš­ki­ni­mo or­ga­nus". Šių die­nų vais­ta­žo­lių kny­go­se daž­niau pa­ta­ria­ma gy­dy­tis ar­ti­mu pe­ly­no gi­mi­nai­čiu - pa­pras­tuo­ju kie­čiu. Kie­tis, pa­na­šiai kaip pe­ly­nas, pa­de­da nuo tų pa­čių ne­ga­la­vi­mų. Tik kie­tis ne toks pa­vo­jin­gas. Apsk­ri­tai, gy­dan­tis bet ko­kia vais­ta­žo­le, juk rei­kia pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar vais­ti­nin­ku. Tuo la­biau, kad pe­ly­nų žo­lės ga­li­ma nu­si­pirk­ti vai­si­nė­se. Vais­ti­nin­kas ne tik par­duos, bet ir pa­tars, kaip vais­ta­žo­le gy­dy­tis.  
logo,birzietis
Rekomenduojami video