Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pas aly­tiš­kę Genę namuose dvasios ramybę kartais randa ir sve­ti­mi žmo­nės

Sa­ko­ma, kad ti­kė­ji­mas pa­da­ro vi­sus da­ly­kus įma­no­mais, vil­tis už­tik­ri­na, kad vis­kas klos­ty­tų­si ge­rai, mei­lė vis­kam su­tei­kia švie­sių spal­vų. Jau ne­su­skai­čiuo­ja­mas bū­rys žmo­nių vi­sa tai at­ra­do, kai prie jų gy­ve­ni­mų pri­si­lie­tė dva­sin­ga, iš Dau­gų apy­lin­kių ki­lu­si mo­te­ris Ge­nė Ta­mu­lio­nie­nė.

Na­mai – tar­si šei­mos baž­ny­čia

Prie aš­tuo­nias­de­šimt­me­čio ar­tė­jan­ti G.Ta­mu­lio­nie­nė kas­dien rū­pes­tin­gai ir kan­triai pa­de­da ki­tiems, anot jos pa­čios, daž­niau­siai tiems, ku­riems nie­kas ne­be­no­ri pa­dė­ti. Ir tai da­ro ty­liai, be jo­kio at­ly­gio. Sen­jo­ra sa­ko, kad ne­gal­vo­ja, jog da­ro kaž­ką ypa­tin­go. „Nė vie­nam ne­su ofi­cia­li glo­bė­ja, vi­si jie man – Die­vo siųs­ti. Kaip aš ga­liu to­kiems žmo­nėms ne­pa­dė­ti? Jei jiems už­ver­siu du­ris, man du­ris už­da­rys Die­vas“.

Il­giau­siai, ge­ro­kai per de­šimt me­tų, jos na­muo­se ap­si­sto­jęs ne­re­gys An­ta­nas. Kai Ge­nu­tė ne­pri­žiū­rė­tą, ne­mai­tin­tą vy­rą par­si­ve­žė į sa­vo na­mus, jis bu­vo toks iš­se­kęs, kad svė­rė apie ke­tu­rias­de­šimt ki­log­ra­mų. Rū­pes­tin­gos glo­bė­jos na­muo­se An­ta­nas su­tvir­tė­jo ir ta­po tik­ru šven­tuo­liu – mel­džia­si, klau­so mi­šių. O po iš­skir­ti­nių mal­dų di­džiau­siam džiaugs­mui jis vie­na aki­mi šiek tiek pra­re­gė­jo.

Ge­nu­tei jau sun­ku vi­sus, ku­rie il­giau ar trum­piau bu­vo ap­si­sto­ję jos na­muo­se, su­skai­čiuo­ti. Jų bu­vo ir yra daug – Min­dau­gas, Kęs­tas, dvy­niai, Alek­san­dras, Ro­mu­kas... Ji ne­smer­kė jų gy­ve­ni­mo bū­do, ty­liai, kan­triai pa­dė­jo at­si­ties­ti. Ga­vę mo­ra­li­nę ir ma­te­ria­li­nę pa­gal­bą, at­ra­dę dva­sios ra­my­bę jau­ni žmo­nės pa­ma­žu ėmė kryp­ti švie­sos link, ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą.

Prie­globs­tį šva­riuo­se šil­tuo­se na­muo­se ra­dę gy­ve­ni­mo ne­le­pin­ti žmo­nės G.Ta­mu­lio­nie­nei yra vi­siš­kai sve­ti­mi – ne gi­mi­nės. Ji ne­bi­jo at­ver­ti sa­vo bu­to du­rų ir ne ko­kios re­pu­ta­ci­jos žmo­nėms. Bet vi­si tu­ri lai­ky­tis kai ku­rių tai­syk­lių – jos na­muo­se ne­to­le­ruo­ja­mi gė­ri­mai, pik­ti pa­šne­ke­siai, ne­si­kei­kia­ma. Kar­tu bren­da­ma iš šių pro­ble­mų. Ir da­li­ja­ma­si vis­kuo, ko tu­ri­ma.

Daž­ni jos sve­čiais tam­pa nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jai. Ge­nu­tė at­vi­rai sa­ko, jog bū­ta sve­čių ir su blo­gais kės­lais. Jei žmo­gus tu­ri pri­klau­so­my­bių, jis tu­ri ir blo­gų min­čių. Tam ir są­ly­gas – ne­vok, ne­pa­leis­tu­vauk, ne­gerk – įve­du­si. Jos tei­gi­mu, kiek­vie­na šei­ma yra baž­ny­čia. Jos – taip pat.

Iš pen­si­jos per­ka ir do­va­no­ja ra­di­ju­kes

Kai Ge­nu­tė gy­ve­no ša­lia San­tai­kos, Var­na­gi­riuo­se, tai net de­šimt žmo­nių jos na­mu­ke su­tilp­da­vo. Ge­ra jai bu­vo ten, bet no­rė­jo­si ap­si­sto­ti ar­čiau baž­ny­čios. Pa­li­ko kai­mą, per­si­kė­lė į Aly­tų, nu­si­pir­ko bu­tą prie Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios.

„Čia gy­ven­da­ma daž­niau ga­liu ir sil­pnai vaikš­čio­jan­tį An­ta­ną jo ve­ži­mė­liu į baž­ny­čią nu­vež­ti. Kaip ga­lė­čiau jo ne­vež­ti, ma­ty­da­ma koks švy­tin­tis, at­si­ga­vęs, pri­si­pil­dęs ge­ru­mo jis grįž­ta į na­mus. Ko­kių gra­žių pa­dė­kų iš­sa­ko. Net ir rū­ky­ti me­tė, kad tik nu­vež­čiau į baž­ny­čią, ap­si­lan­ky­mą jo­je pri­ima kaip di­džiau­sią šven­tę. Ką Die­vas duo­da, tą pri­imu ir da­rau pa­gal jo va­lią“, – sa­ko Ge­nu­tė.

G.Ta­mu­lio­nie­nė vi­sa­da my­lė­jo žmo­nes, dar­bin­gus me­tus dir­bo li­go­ni­nė­je. Vargs­tan­tiems žmo­nėms pa­dė­ti ėmė­si prieš ke­lias de­šim­tis me­tų, kai vy­ro bu­vo pa­lik­ta su ke­tu­riais vai­kais. „Iki am­ži­ny­bės bū­ti kar­tu šliū­bo me­tu pri­sie­kiau vy­rui. To dva­siš­ko gy­ve­ni­mo per nuo­to­lį nie­kas ne­ga­li at­šauk­ti iki mir­ties. Aš mel­džiuo­si už jį“, – tei­gia Ge­nu­tė. Ji la­bai džiau­gia­si, kad vi­si ke­tu­ri vai­kai ją pa­lai­ko, pri­ta­ria tam, ką ji da­ro.

Ir nors Ge­nu­tė ne­trokš­ta gar­bės, ne­mėgs­ta pa­sa­ko­ti apie ge­rus sa­vo dar­bus, at­sklei­si­me, kad iš sa­vo kuk­lios pen­si­jos ji per­ka ir pa­do­va­no­ja ra­di­jo im­tu­vus tiems, ku­rie jų ne­tu­ri ga­li­my­bės nu­si­pirk­ti. „No­ri­si, kad kuo dau­giau žmo­nių ga­lė­tų klau­sy­tis „Ma­ri­jos ra­di­jo“ lai­dų. Tu­riu dvi, ku­rias no­riu pa­do­va­no­ti šių Ka­lė­dų pro­ga, bet dar neap­si­spren­džiau, kam skir­siu. Ir dar pa­tar­čiau li­go­niams, kad jie kuo daž­niau no­rė­tų pri­im­ti Li­go­nių pa­te­pi­mo sak­ra­men­tą, žen­klą, ku­ris stip­ri­na sun­kiai ser­gan­čio li­go­nio kū­ną ir dva­sią, gra­ži­na svei­ka­tą. O vi­siems – Die­vo ar­tu­mo gy­ve­ni­me“, – lin­ki lyg vė­jas sma­gi, veik­li G.Ta­mu­lio­nie­nė.

Rekomenduojami video