Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Išsiuvinėtos gėlės pražydo „nežiemiškoj žiemoj“

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ ma­žo­jo­je pa­ro­dų sa­lė­je ati­da­ry­ta tau­to­dai­li­nin­kės Da­lios Ind­ra­šie­nės ju­bi­lie­ji­nė dar­bų pa­ro­da.

„Ne­žie­miš­koj žie­moj“ vi­su gro­žiu pi­lies me­nė­je pra­žy­do Da­lios Ind­ra­šie­nės kruopš­čiai iš­siu­vi­nė­tos lau­kų ir dar­že­lių gė­lės, tar­si nu­ta­py­ti ža­lu­ma akį trau­kė di­din­gi pi­lia­kal­niai, vi­lio­jo dan­gaus mė­ly­nu­mo upės, miš­kų paukš­čiai ir žvė­rys.

Prieš pen­kias­de­šimt me­tų į že­mę Ute­nos ra­jo­no Vy­žuo­nų mies­te­ly­je atė­ju­si me­ni­nin­kė Da­lia iki šiol šir­dy­je ne­šio­ja­si gim­ti­nės vaiz­din­gų­jų apy­lin­kių gro­žį. Jos eže­rė­lius, upes, pie­vas ir jų au­ga­lus kū­ry­bos va­lan­do­mis per­ke­lia ant dro­bės.

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.

Pa­sak pa­ro­dos dar­bų au­to­rės, po­trau­kis kū­ry­bai gi­mi­nė­je per­duo­da­mas iš kar­tos į kar­tą. Pro­se­ne­liai iš ma­mos pu­sės au­dė dro­bes ir ki­li­mus, mo­čiu­tė mė­go siu­vi­nė­ti ir megz­ti, se­ne­lis lip­dė švil­py­nes, o tė­tis dro­ži­nė­jo me­dį. Bai­gu­si Vy­žuo­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, Da­lia įsto­jo į Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­lą, kur įgi­jo me­ni­nio siu­vi­nė­ji­mo spe­cia­ly­bę. Vė­liau pen­kio­li­ka me­tų dir­bo Pa­ne­vė­žio „Tul­pė­je“, iš ku­rios siu­vi­nė­ti dar­bai ke­lia­vo į dau­ge­lį pa­sau­lio ša­lių.

Jau vai­kys­tė­je mer­gai­tė ta­po vai­kų pie­ši­nių kon­kur­so „Ma­no pa­sau­lis“ lau­rea­te. 1990 me­tais Da­lios dar­bus iš­vy­do Vil­niaus tau­to­dai­lės sa­lo­no lan­ky­to­jai. 1998 me­tais da­ly­va­vo Lie­tu­vos-Nor­ve­gi­jos siu­vi­nė­to­jų kon­kur­se, kur užė­mė ant­rą­ją vie­tą.

Ap­si­gy­ve­nu­si Bir­žuo­se, Da­lia Ind­ra­šie­nė įsi­lie­jo į tau­to­dai­li­nin­kų bū­rį ir į rank­dar­bių klu­bo „Krai­tė“ veik­lą, už ką ji sa­kė esan­ti la­bai dė­kin­ga „Krai­tės“ klu­bo va­do­vei, mo­ky­to­jai Hen­ri­kai Mar­cin­ke­vi­čie­nei.

Kas Da­liai yra kū­ry­ba? Pa­sak me­ni­nin­kės, tai bai­mė ir kan­čia. Nei vie­nas me­no žmo­gus, pa­sak D. Ind­ra­šie­nės, į kū­ry­bos pa­sau­lį nea­tė­jo ne­pa­ty­ręs kan­čios. Siu­vi­nė­ji­mo meist­rei pa­tin­ka pa­ts kū­ry­bos pro­ce­sas, pa­na­šus į ėji­mą į ne­ži­no­my­bę, pa­tin­ka ga­li­my­bė sa­vo dar­bais pa­puoš­ti bui­tį, pra­džiu­gin­ti ap­lin­ki­nius žmo­nes.

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.

D. Ind­ra­šie­nės kū­ry­bą pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu pri­sta­tęs Lie­tu­vos dai­lės aka­de­mi­jos Ta­py­bos sky­riaus ve­dė­jas, pro­fe­so­rius Ar­vy­das Šal­te­nis poe­tiš­kai kal­bė­jo, jog Da­lia yra, „to­ji, ku­rios auk­si­nis siū­las vi­som vai­vo­rykš­tės spal­vom iš­pie­šia pei­za­žus nuo Vy­žuo­nų lig Bir­žų, to­ji, ku­ri iš­siu­vi­nė­ja sau­lė­ly­džių gais­rus“, ku­ri į sa­vo pa­veiks­lus su­de­da ir vai­kys­tės pie­vų il­ge­sį, ir pa­ma­rio ženk­lus, ir Šiau­rės Lie­tu­vos gro­žį. Pa­sak pro­fe­so­riaus, ne­bū­ti­na baig­ti aukš­tų­jų moks­lų, kad bū­tų pro­fe­sio­na­liai ku­ria­mas gro­žis. „Svar­biau­sia žmo­gaus jaut­ru­mas, gy­lis, ama­tas. Me­ną su­ku­ria žmo­gaus jaus­mo tie­sa“, – kal­bė­jo Ar­vy­das Šal­te­nis.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė tau­to­dai­li­nin­kei dė­ko­jo už pa­ro­dos spal­vų vie­no­vę, ra­my­bę. Ji pa­ste­bė­jo, jog siu­vi­nė­ji­mo bū­du, kry­že­lis po kry­že­lio, dygs­nis po dygs­nio, iš­gau­ti erd­vę yra la­bai sun­ku.

Mu­zie­jaus di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad me­ni­nin­kė pa­si­rin­ko pui­kią sa­vo ju­bi­lie­jaus pa­mi­nė­ji­mo for­mą. Svei­kin­to­jai pa­ro­dos au­to­rei ne­gai­lė­jo nei gė­lių, nei ge­rų žo­džių. Kar­tu ap­žiū­ri­nė­jo dar­bus, šne­ku­čia­vo­si, Da­lios tei­ra­vo­si apie Jos gim­ti­nę, ku­rią pri­si­mi­nus iki šiol me­ni­nin­kės šir­dis dai­nuo­ja.

Pa­ro­dos lan­ky­to­jų dė­me­sį trau­kė Bir­žų ir Vy­žuo­nų vė­lia­vos bei ka­ra­liš­kų­jų vals­tie­čių Ind­ra­šių gi­mi­nės her­bas, ku­riuos iš­siu­vi­nė­jo kruopš­čio­ji tau­to­dai­li­nin­kė Da­lia.

 

Gražina DAGYTĖ

 

Rekomenduojami video