Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Gimiau, augau, gyvenu

"Pie­tų ša­le­lėj - Ne­mu­nas, o šiau­rėj - Ne­mu­nė­lis, kaip pirš­tu į dan­gų pa­tai­kei, Lie­tu­va..." – nuo­tai­kin­gai, tiks­liai Ro­kiš­kio ir Bir­žų kraš­tus jun­gian­tį Ne­mu­nė­lį, ei­liuo­ta me­ta­fo­ra api­bū­di­no švie­saus at­mi­ni­mo Ro­kiš­kio kraš­to poe­tas Da­nas Kai­rys. Lais­vės ko­vų is­to­ri­jos Obe­liuo­se mu­zie­ji­nin­kams Pa­pi­lį pa­siek­ti rei­kė­jo ap­lenk­ti ne tik Ne­mu­nė­lio, bet ir Lau­ku­pio, Apaš­čios, Ro­vė­jos upes. Vieš­na­gė kul­tū­ros tra­di­ci­jo­mis pa­si­žy­min­čia­me Pa­pi­lio kraš­te neat­si­tik­ti­nė.

Mu­zie­ji­nin­kus ir bib­lio­te­ki­nin­kes Da­nu­tę, Jo­li­tą ir An­ge­lę sie­ja bend­ra edu­ka­ci­nė veik­la, bei no­ras šią vi­su­mą pa­teik­ti taip, kad ji su­do­min­tų ieš­kan­čius. Gruo­džio 11 die­ną Pa­pi­lio kul­tū­ros na­muo­se vy­ko se­niū­ni­jos bib­lio­te­ki­nin­kių po­pie­tė „Gi­miau-au­gau-gy­ve­nu“. Su­si­rin­ku­siems li­te­ra­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją pa­tei­kė Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kai ir mo­ky­to­ja Vi­ta Ja­nu­še­vi­čie­nė. Po to bu­vo pri­sta­ty­tas svar­biau­sias po­pie­tės ak­cen­tas – Pa­pi­lio se­niū­ni­jos in­te­rak­ty­vus že­mė­la­pis, pa­reng­tas vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės Jo­li­tos Ba­nie­nės. Kaip pa­sa­ko­jo su­si­rin­ku­siems šio su­ma­ny­mo au­to­rė Jo­li­ta pa­teik­ti vir­tua­lio­je erd­vė­je Pa­pi­lio se­niū­ni­jos vie­to­var­džiai su­da­rys ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti ir pa­ke­liau­ti po Pa­pi­lio kraš­tą. Su­ma­ny­mo pra­džia šių me­tų va­sa­rio mė­nuo, o da­bar­ties gruo­dis tar­si ap­vai­ni­kuo­ja me­tų dar­bą. Te­ko nau­do­tis įvai­riais šal­ti­niais, do­ku­men­tais, že­mė­la­piais. Su­kaup­ta pa­tir­tis nie­kur neiš­nyks­ta, o šio pra­smin­go dar­bo re­zul­ta­tai da­bar ma­tuo­ja­mi mul­ti­me­di­jos ek­ra­ne. Apie pa­tir­tį ir ga­li­my­bę su­kur­ti in­te­rak­ty­vų Obe­lių kraš­to lais­vės ko­vų že­mė­la­pį mu­zie­ji­nin­kai kon­sul­ta­vo­si su šios idė­jos au­to­re.

Ren­gi­nio sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­klau­sy­ti bib­lio­te­ki­nin­kių skai­to­mų ei­lių ar pro­zos iš­trau­kų apie že­mė­la­py­je pa­mi­nė­tus vie­to­var­džius. Pa­sik­lau­sy­ti Juo­zo ir Ri­char­do due­to at­lie­ka­mų po­pu­lia­rių me­lo­di­jų. Pa­sig­ro­žė­ti ta­py­to­jo Vy­tau­to Jac­ke­vi­čiaus pieš­tais pa­veiks­lais. Ma­lo­nus šios bend­rys­tės tarp Pa­pi­lio ir Obe­lių pa­tvir­ti­ni­mas, po­pie­tė­je da­ly­va­vu­sių Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vių ir „me­džio­to­jo Kip­ro Pet­raus­ko“ per­so­na­žo su­si­ti­ki­mas jau ki­to­je ki­to­kio­je ap­lin­ko­je.

Bend­ra­min­čius suar­ti­na ne tik vie­to­var­džiai, su­jun­gia upės, bet ir bend­ros idė­jos ku­rios ga­li pa­si­tar­nau­ti kraš­to ar is­to­ri­jos pa­ži­ni­mui.

 

Va­lius KAZ­LAUS­KAS, Lais­vės ko­vų is­to­ri­jos mu­zie­jaus Obe­liuo­se sky­riaus ve­dė­jas

Rekomenduojami video