Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
At­si­im­ti žur­na­lis­tų skir­tos „Auk­si­nės plunks­nos” ko­vi­dą įvei­kęs me­di­kas at­my­nė elek­tri­niu dvi­ra­čiu
La­bai gai­la, bet bir­že­lio 19-osios po­pie­tę, mies­to die­nos iš­kil­mė­se, kai Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius pa­gar­si­no, kas šie­met iš­rink­tas Me­tų žmo­gu­mi, Val­das Mar­cin­ke­vi­čius da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo. Tuo me­tu jam bu­vo at­lie­ka­mi ty­ri­mai Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nė­je Kau­no kli­ni­ko­se. Ant til­to vy­ku­sios ce­re­mo­ni­jos me­tu pa­skelb­ta, kad žurna­lis­tų ap­do­va­no­ji­mas „Auk­si­nė plunks­na“ šie­met skir­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jui Val­dui Mar­cin­ke­vi­čiui, kaip pa­dė­kos žen­klas ir vi­siems me­di­kams, ku­rie dar­ba­vo­si pan­de­mi­jos me­tu. Aly­tiš­kis V.Mar­cin­ke­vi­čius dar­bo me­tu 2020-ųjų ru­de­nį už­si­krė­tė CO­VID-19, du mė­ne­sius iš­bu­vo ko­mo­je ir iki šiol jau­čia li­gos pa­sek­mes, ta­čiau ne­pa­si­duo­da.

Val­das sa­ko, kad ži­nia apie ap­do­va­no­ji­mą jį su­jau­di­no ir bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta, ta­čiau ren­gi­nio vaiz­do įra­šo, ku­rio me­tu aly­tiš­kiai plo­ji­mais pa­ger­bė jį ir vi­sus me­di­kus, dir­bu­sius to­kiu sun­kiu me­tu, dar ne­per­žiū­rė­jęs. „Bet drau­gai ko­lek­ci­nin­kai ma­nęs jau klau­sė, koks tas ap­do­va­no­ji­mas“, – juo­ka­vo V.Mar­cin­ke­vi­čius, ku­ris taip pat yra ir aist­rin­gas ko­lek­ci­nin­kas, prieš ke­lias die­nas as­me­niš­kai at­si­im­da­mas jam de­di­kuo­tą spe­cia­lų par­ke­rį ir puokš­tę bal­tų ro­žių.

Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją karš­tą lie­pos po­pie­tę Val­das at­my­nė dvi­ra­čiu, tie­sa, kol kas elek­tri­niu. Va­sa­rio pa­bai­go­je, duo­da­mas in­ter­viu, me­di­kas kal­bė­jo apie tai, kad di­džiau­sia jo sva­jo­nė yra „iš­ei­ti į lais­vę“ ir vėl pra­lėk­ti dvi­ra­čiu, ku­riuo va­ži­nė­ti vi­suo­met la­bai mė­go. Gir­dint apie šią jo sva­jo­nę spau­dė ger­klę, nes tuo me­tu vy­ras iš nau­jo mo­kė­si vaikš­čio­ti – po ko­mos at­ro­fa­vo­si jo rau­me­nys. Ta­čiau ko jau ko, bet op­ti­miz­mo Val­das tik­rai ne­bu­vo pra­ra­dęs.

Sun­kiau­sią CO­VID-19 iš­ban­dy­mą iš­tvė­ręs aly­tiš­kis me­di­kas ko­mo­je pra­lei­do iš­ti­sus du mė­ne­sius, pa­ty­rė sun­kius plau­čių, šir­dies rau­mens, inks­tų (bu­vo at­lie­ka­ma dia­li­zė) pa­žei­di­mus. Ti­kė­ti­na, kad jis yra be­ne sun­kiau­siai nuo šios li­gos nu­ken­tė­jęs ir iš­gy­ve­nęs me­di­kas Lie­tu­vo­je.

Jei­gu jums ka­da te­ko lan­ky­tis Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo–sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je V.Mar­cin­ke­vi­čiaus bu­dė­ji­mo me­tu, grei­čiau­siai įsi­mi­nė­te slau­gy­to­jo pa­dė­jė­ją, ku­ris vi­suo­met ge­bė­jo op­ti­mis­tiš­kai nu­teik­ti pa­cien­tus, ne­gai­lė­jo ge­ro žo­džio, ne­re­tai gy­dan­čio ne pras­čiau nei vais­tai. Aly­taus li­go­ni­nė­je aly­tiš­kis dir­ba jau tris­de­šimt me­tų. Jam bu­vo lem­ta tap­ti pir­muo­ju šios li­go­ni­nės dar­buo­to­ju, ku­riam pa­čiam pri­si­rei­kė ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos lo­vos, ir pa­tir­ti ypa­tin­gą ko­le­gų pa­lai­ky­mą ta­da, kai bu­vo par­vež­tas į Aly­tų sveik­ti.

Jis pats svei­ka­ta iki tol ne­si­skun­dė: 48-erių me­tų am­žiaus, per­ša­li­mo li­go­mis sir­go re­tai, sa­ko ne­bu­vęs iš tų, ku­rie ypa­tin­gai bi­jo­jo už­si­krės­ti ir ko­vi­du. Vis dėl­to li­ga jam bu­vo ne­gai­les­tin­ga. „Jūs pa­bu­do­te po ko­vi­do ko­mos“, – žo­džiai, ku­rie su­grą­ži­no į šį pa­sau­lį. 2021-ie­ji V.Mar­cin­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­me bu­vo pa­na­šūs į ame­ri­kie­tiš­kus kal­ne­lius, po ku­rių jau no­rė­tų­si ir ra­mes­nio pe­ri­odo. Da­bar jis jau svars­to, kaip su­stip­rės iki ki­to pa­va­sa­rio ir vėl ga­lės au­gin­ti dar­žo­ves sa­vo ūke­ly­je.


Saulė Pinkevičienė

Rekomenduojami video