Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Sa­ve at­ras­ti pa­dė­jo mei­lė vai­kams ir pran­cū­zų kal­bai

Tarp­tau­ti­nės pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­jo die­nos pro­ga – in­ter­viu su Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­ja Rai­mon­da Striau­šie­ne.

– Kas Jums su­tei­kia stip­ry­bės kiek­vie­ną die­ną tu­rė­ti rei­ka­lų su vai­kais?

– Man pa­tin­ka dirb­ti su vai­kais, nes jie nuo­šir­dūs, ge­ri, rū­pes­tin­gi, nes aš juos tie­siog my­liu. Jie ma­ne la­bai ža­vi. Kiek­vie­nas iš jų yra ypa­tin­gas ir ki­toks, kaip tos žvaigž­dės dan­gu­je. Vai­kai mo­ka nu­ste­bin­ti ir džiu­gi­na ma­no šir­dį sa­vo ne­pa­pras­tu­mu, kū­ry­bin­gu­mu, su­si­do­mė­ji­mu, o daž­nai – ir iš­reiš­kia­ma bei jau­čia­ma mei­le ir man, kaip jų mo­ky­to­jai, ir ma­no dės­to­mam da­ly­kui – pran­cū­zų kal­bai. Ne­su­vai­din­tos emo­ci­jos ir ge­ros nuo­tai­kos, kai ma­ne po pa­mo­kos ap­ka­bi­na, pa­dė­ko­ja už pa­mo­ką – to­kie vai­kų spon­ta­niš­ki po­el­giai įkve­pia. Aš ti­kiu ir sa­kau, kad blo­gų vai­kų ne­bū­na, bū­na tik kar­tais iš­dy­kę vai­kai.

– Ar tai­sy­ti tes­tus iki vi­dur­nak­čio yra Jū­sų kas­die­ny­bė?

– Ma­nau, kad kiek­vie­no mo­ky­to­jo dar­be ir kas­die­ny­bė­je vis­ko pa­si­tai­ko… Taip, man anks­čiau yra te­kę tai­sy­ti tes­tus iki vi­dur­nak­čio ir net il­giau, bet da­bar ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je teks kuo ma­žiau taip il­gai va­ka­ro­ti dėl dar­bo rei­ka­lų. La­bai svar­bu mo­ky­to­jų dar­be kruopš­čiai pla­nuo­tis dar­bo lai­ką ir dar­bus su­spė­ti pa­da­ry­ti pa­gal pri­ori­te­tus.

– Ar la­bai sun­kus mo­ky­to­jo dar­bas?

– Dau­gu­ma mo­ky­to­jų tur­būt at­sa­ky­tų, kad ne­leng­vas. Man at­ro­do, kad vi­suo­se dar­buo­se, ką žmo­gus be­dirb­tų, rei­kia įdė­ti daug pa­stan­gų, ener­gi­jos ir jė­gų, taip ir mo­ky­to­jo dar­be. Ja­me rei­kia la­bai daug kan­try­bės, su­pra­tin­gu­mo, gai­les­tin­gu­mo, ge­ru­mo ir svar­bu la­bai my­lė­ti vai­kus ir bū­ti bei jaus­tis mo­ty­vuo­tu žmo­gu­mi, pa­si­rin­kus to­kį gy­ve­ni­mo ke­lią. Mo­ky­to­jo dar­bas – tai dar­bas iš pa­šau­ki­mo. Ka­dan­gi aš dir­bu man pa­tin­kan­tį dar­bą, jis su­tei­kia daug lai­mės bei džiaugs­mo. Aš no­riu, kad ir ma­no mo­ki­niai, ku­rie pa­si­rin­ko mo­ky­tis pran­cū­zų kal­bos, jaus­tų­si ge­rai ir bū­tų lai­min­gi ją be­si­mo­ky­da­mi.

Mo­ky­to­jo dar­bo sun­ku­mas, ma­no nuo­mo­ne, yra tai, kad tu­ri­me au­ko­ti daug sa­vo lai­ko, ku­rį ga­lė­tu­mė­me pra­leis­ti su sa­vo šei­ma ir ar­ti­mai­siais, bet mes tu­ri­me dirb­ti ir iš­ėję iš mo­kyk­los.

– Ko­dėl pa­si­rin­ko­te bū­tent pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­jo kar­je­rą?

– To­dėl, kad kiek pri­si­me­nu sa­ve nuo mo­kyk­los lai­kų, man vi­sa­da pa­ti­ko pran­cū­zų kal­ba. Aš jos pra­dė­jau mo­ky­tis 5-oje kla­sė­je ir nuo ta­da ji ta­po man la­bai svar­bi. Bai­gu­si vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir iš­lai­kiu­si eg­za­mi­nus, ap­si­spren­džiau stu­di­juo­ti pran­cū­zų kal­bą ir sie­ti sa­vo at­ei­tį su šia už­sie­nio kal­ba. Man tur­būt pa­si­se­kė, nes jau­čiu, kad su me­tais ma­no mei­lė pran­cū­zų kal­bai tik di­dė­ja, o tai, ma­nau, svar­bu, nes tai yra ma­no kas­die­ny­bė, dar­bas ir, ga­liu pa­va­din­ti, sa­vo­tiš­ka gy­ve­ni­mo aist­ra.

– Ar Jums pa­tin­ka Jū­sų kar­je­ra?

– At­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai į šį jū­sų klau­si­mą. Ka­dan­gi ma­no dar­bas man pa­tin­ka, tai ir ma­no kar­je­ra man pa­tin­ka. Mo­ky­to­jo dar­bas yra la­bai įdo­mus ir ne­mo­no­to­niš­kas. Mes nuo­lat tu­ri­me to­bu­lė­ti, keis­tis ir mo­kė­ti pri­si­tai­ky­ti prie be­si­kei­čian­čio pa­sau­lio, ak­tu­a­li­jų ir, ži­no­ma, tu­ri­me mo­kė­ti su­pras­ti įvai­raus am­žiaus vai­kus. Nors mo­ky­to­jas ki­tus mo­ko, bet ir pats tu­ri nuo­lat mo­ky­tis įvai­riau­sių da­ly­kų, su ku­riais sie­ja­si jo dar­bas ir at­ei­tis.

– Kaip nu­spren­dė­te bū­ti mo­ky­to­ja?

– La­bai ge­ras klau­si­mas. Tie­siog nu­spren­džiau, kai at­ėjo tam lai­kas, ir jau­čiau, kad tu­riu ei­ti dirb­ti dar­bą pa­gal sa­vo spe­cia­ly­bę, nes my­liu vai­kus ir man la­bai pa­tin­ka pran­cū­zų kal­ba. At­ėjau dirb­ti į mo­kyk­lą la­bai ryž­tin­gai nu­si­tei­ku­si įkvėp­ti kuo dau­giau sa­vo mo­ki­nių, kad jie pa­mil­tų pran­cū­zų kal­bą. Nors man pa­čiai pa­tin­ka įvai­rios kal­bos ir, ma­nau, kiek­vie­na kal­ba yra la­bai gra­ži ir iš­skir­ti­nė, vis dėl­to no­rė­jau ir te­be­no­riu, kad šiuo­lai­ki­nis jau­nas žmo­gus no­rė­tų mo­ky­tis ne tik an­glų, bet ir pran­cū­zų kal­bos. Mes, mo­ky­to­jai, ge­rai pa­žin­da­mi sa­vo mo­ki­nius, su­pras­da­mi, ko­kie jie vi­si skir­tin­gi su sa­vo cha­rak­te­riais, tem­pe­ra­men­tais, pa­tir­ti­mis, ga­li­me įkvėp­ti ug­dy­ti­nius ne tik, kad jie siek­tų ir steng­tų­si kuo ge­riau iš­mok­ti mū­sų dės­to­mą da­ly­ką, bet taip pat, ra­dę ke­lią į jų šir­dis, ga­li­me pri­si­dė­ti prie to, kad jie aug­tų ge­rais, kul­tū­rin­gais, gai­les­tin­gais ir dė­kin­gais žmo­nė­mis. Vi­ve le francais! Te­gy­vuo­ja pran­cū­zų kal­ba!

Rekomenduojami video