Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­tuje dės­tan­tis pro­fe­so­rius iš JAV: „To­kių ta­ke­lių Ame­ri­ko­je sun­ku ras­ti“

„Ma­no įspū­dis apie Aly­tų – gra­žus mies­te­lis, ma­lo­nūs žmo­nės ir darbš­tūs Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai. Pa­si­džiau­giau gra­žia gam­ta, daug vaikš­čio­jau pės­čių­jų ta­kais prie Ne­mu­no ir jau­čiau­si Aly­tu­je la­bai sau­giai“, – to­kius vieš­na­gės Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pri­si­mi­ni­mus iš­si­ve­ža JAV vals­ty­bi­nio Niu­jor­ko Ge­ne­seo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus dr. Jo­sep­has A.Bul­sys (nuotr.).

Ru­dens se­mest­re iki pra­ėju­sios sa­vai­tės jis dės­tė tarp­tkul­tū­ri­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kur­są Aly­taus ko­le­gi­jo­je. Pro­fe­so­rius lan­kė­si pa­gal na­cio­na­li­nę pa­ra­mos kvies­ti­niams dės­ty­to­jams iš už­sie­nio ša­lių, at­vyks­tan­tiems dės­ty­ti Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, pro­gra­mą.

– Ger­bia­mas pro­fe­so­riaus, tu­ri­te lie­tu­viš­kų šak­nų, gal­būt net Dzū­ki­jo­je – Aly­tu­je Bul­sių pa­var­dė taip pat gir­dė­ta?

– Kiek ži­nau, Dzū­ki­jo­je šak­nų ne­tu­riu. Ma­no ar­ti­mie­ji gy­ve­no Aukš­tai­ti­jo­je ir Že­mai­ti­jo­je, mo­ti­nos šei­ma ki­lu­si iš Pa­ne­vė­žio ra­jo­no, o tė­vo – iš Tau­ra­gės, bet apie jį la­bai ma­žai ži­nau, mi­rė jau­nas. Į Dzū­ki­ją ir jos sos­ti­nę Aly­tų ma­ne ne pir­mą kar­tą at­ve­da aka­de­mi­nė veik­la. Lan­kau­si čia jau ket­vir­tą kar­tą nuo 2014-ųjų. At­vyks­tu švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­do dė­ka, dės­čiau ir nuo­to­li­niu bū­du per ko­vi­do epi­de­mi­ją.

– Ko­kius įspū­džius iš­si­ve­ža­te iš šios aka­de­mi­nės vieš­na­gės, ben­dra­vi­mo su Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tais?

– Ka­dan­gi dės­tau Aly­taus ko­le­gi­jo­je lie­tu­viams ir už­sie­nio stu­den­tams, tai ga­liu pa­ly­gin­ti – man su­si­da­rė įspū­dis, kad lie­tu­viai darbš­tes­nis. Aiš­ku, su­ti­kau per tuos me­tus įvai­rių stu­den­tų. Dar gal toks skir­tu­mas, kad Ame­ri­ko­je esa­me įpra­tę, jog stu­den­tai yra ak­ty­vūs, ko­mu­ni­kuo­jan­tys, o lie­tu­viai man pa­si­ro­dė la­bai ra­mūs. Gal le­mia ir kal­bos bar­je­ras, nes pa­skai­tas skai­tau an­gliš­kai. Ma­no dės­to­mas da­ly­kas – tarp­kul­tū­ri­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja. Kai at­va­žia­vau pir­mą kar­tą, tu­rė­jau iš­anks­ti­nę nuo­mo­nę, kad jau­ni žmo­nės bus smar­kiai pa­veik­ti glo­ba­li­za­ci­jos. Ma­lo­niai nu­ste­bau, kad ne­ma­žai lie­tu­vių stu­den­tų ži­no ir su­pran­ta tau­tos tra­di­ci­jas ir jas iš­lai­ko.

– Esa­te griež­tas dės­ty­to­jas?

– Aš taip ne­gal­vo­ju. Bet rei­ka­lau­ju, kad stu­den­tai at­si­skai­ty­tų lai­ku, at­siųs­tų sa­vo dar­bus iki nu­ma­ty­tos da­tos. Lai­kau­si ame­ri­kie­tiš­kos tvar­kos.

– Dės­to­te tar­pul­tū­ri­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją. Ko­kią pa­grin­di­nę ži­nu­tę siun­čia­te sa­vo stu­den­tams?

– Dės­ty­da­mas nau­do­ju JAV pro­fe­so­riaus Da­vi­do A.Li­ver­mo­re’o kny­gą, ku­rio­je jis ra­šo apie kul­tū­ros su­pra­ti­mą. Aki­vaiz­du, kad dvie­jų sa­vai­čių kur­sas yra per trum­pas pa­žin­ti įvai­rių pa­sau­lio tau­tų pa­pro­čius, bet įgy­ti ben­drą kul­tū­ri­nį su­pra­ti­mą lai­ko pa­kan­ka. Sten­giuo­si, kad ma­no stu­den­tai su­pras­tų, ko­kia svar­bi kul­tū­ra ir jos ko­ky­bė taip pat ir mū­sų kas­die­nia­me gy­ve­ni­me. Ma­no tiks­las iš­mo­ky­ti jau­nus žmo­nes, ku­rie da­bar daug ke­liau­ja, ste­bė­ti ir su­pras­ti įvai­rias kul­tū­ras. Ži­no­ma, taip pat ir ver­tin­ti sa­vo ša­lies kul­tū­rą, nes kar­tais pa­tys ne­pa­ste­bi­me, ko­kie iš­skir­ti­niai esa­me.

– Pa­sau­ly­je vie­nas po ki­to įsi­plies­kia ka­ro ži­di­niai. Ar ti­ki­te skir­tin­gos re­li­gi­jos, kul­tū­ri­nės pa­tir­ties žmo­nių ga­li­my­be su­si­kal­bė­ti?

– Taip, ti­kiu. Nes mes kal­ba­me apie te­ro­ris­tus, o pa­sau­lio re­li­gi­jos tu­ri ben­drus prin­ci­pus – žu­dy­ti jos ne­mo­ko. Jei žmo­nės ger­bia vie­nas ki­tą, tai jie ir su­si­kal­bės. Pa­pras­ti žmo­nės, prak­ti­kuo­jan­tys sa­vo re­li­gi­ją, yra šir­din­gi. Ti­kiu, kad ga­lė­čiau ke­liau­ti ap­link pa­sau­lį ir vi­sur su­tik­čiau to­kių žmo­nių.

– Aly­tu­je vie­ši­te ne pir­mą kar­tą. Kas džiu­gi­no, ste­bi­no šios vieš­na­gės me­tu? Ko­kias mies­to vie­tas pa­mė­go­te?

– Yra daug įspū­džių. Kas­kart, kai va­žiuo­ju į Aly­tų iš Vil­niaus oro uos­to, ma­tau pa­ke­liui la­bai gra­žią gam­tą. Nors Ame­ri­ko­je ir­gi yra miš­kų, bet Lie­tu­vo­je ap­ima vi­sai ki­toks jaus­mas – sa­vo­tiš­ka ra­my­bė, ku­ri lie­ka su ma­ni­mi. Ne­su did­mies­čių žmo­gus, ma­ne trau­kia gam­ta. Aly­tu­je pa­mė­gau vaikš­čio­ti ta­ke­liu prie Ne­mu­no Dai­nų slė­nio link. Pa­sė­dė­ti ant suo­le­lio, pa­gal­vo­ti apie Lie­tu­vą, tė­vus. Man pa­tin­ka, kad Aly­tu­je Ne­mu­no pa­kran­tės na­tū­ra­lios, nė­ra be­to­no kran­ti­nių. To­kių ta­ke­lių Ame­ri­ko­je sun­ku ras­ti. Rei­kia leis­ti tvar­ky­tis kaip gam­tai ge­rai, bet žmo­gus no­ri kiš­tis.

– Šį­kart Lie­tu­vo­je lan­kė­tės lap­kri­tį. Ar Vė­li­nių tra­di­ci­jas te­ko ma­ty­ti pir­mą­kart?

– Taip, tik­rai pir­mą kar­tą. La­bai įspū­din­ga! Ame­ri­ko­je tu­ri­me He­lo­vy­ną, o re­li­gi­ja sa­vo­tiš­kai nu­stum­ta į ša­lį. Su žmo­nos gi­mi­nai­čiais per Vė­li­nes va­ži­nė­jo­me vi­są die­ną po ka­pi­nes. Li­ko di­de­lis įspū­dis. Nu­siun­tė­me duk­rai švie­čian­čių lie­tu­viš­kų ka­pi­nių nuo­trau­kas, o ji su­dė­lio­jo ko­lia­žą su ma­no ir žmo­nos tė­vų fo­to­gra­fi­jo­mis ir žva­ku­te. Ma­ne tai la­bai pa­vei­kė. Ame­ri­ko­je yra vi­sai ki­to­kios ka­pi­nių tvar­ky­mo tra­di­ci­jos, ne­lei­džia­ma dė­ti žva­ku­čių, bet, ma­nau, ki­tą­met aš vis tiek nu­ve­šiu ir už­deg­siu.

– Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, ką iš­vyk­da­mas no­rė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti aly­tiš­kiams?

– Jau­čiuo­si la­bai lai­min­gas, kad ga­liu ne pir­mą kar­tą at­va­žiuo­ti į Lie­tu­vą ir Aly­tų. Man tai – pri­vi­le­gi­ja. Ti­kiu, kad dar pa­vyks grįž­ti ir or­ga­ni­zuo­ti ame­ri­kie­čių stu­den­tų mai­nus su Aly­taus ko­le­gi­ja, šį su­ma­ny­mą dė­lio­ja­me jau ne pir­mus me­tus, bet su­truk­dė ka­ras Uk­rai­no­je. De­ja, ame­ri­kie­čiai tė­vai gal­vo­ja, kad Lie­tu­vo­je yra ne­sau­gu.

– Ką apie tai gal­vo­ja­te Jūs?

– Pri­si­me­nu, man kar­tą yra te­kę lan­ky­tis Ru­si­jo­je. Kai įsė­dau į lėk­tu­vą iš Mask­vos, pa­gal­vo­jau: „Va­lio! Įdo­mu bu­vo, bet ačiū – už­teks“. Ži­nau, kad kai skri­siu iš Vil­niaus, vėl gal­vo­siu: „Kaip ge­rai bū­tų, jei ga­lė­čiau čia grįž­ti. Jei Die­vas man duo­tų svei­ka­tos pa­ma­ty­ti Lie­tu­vą dar kar­tą!“

– Ačiū už po­kal­bį.

Rekomenduojami video