Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­tiškis Sta­sys Gal­ke­vi­čius ne vie­ną de­šim­tį metų „Ca­ri­tui” do­va­no­ja dar­žo­vių

Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo kai­me, gy­ve­nan­tis Sta­sys Gal­ke­vi­čius da­lį dar­žo­vių der­liaus kiek­vie­nais me­tais do­va­no­ja „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jai. To­kį ne­at­ly­gin­ti­ną ges­tą S.Gal­ke­vi­čius jau da­ro dau­gy­bę me­tų ir sa­vo su­kaup­tų dar­žo­vių ve­ža į Šven­tų An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­tą“.

Kaip pats Sta­sys sa­ko, jau ne­be­pa­me­na, kiek me­tų šia fi­lan­tro­piš­ka veik­la už­si­i­ma, jis tik ži­no, kad tai pra­dė­jo da­ry­ti dar nuo so­viet­me­čio lai­kų.

Lie­tu­vo­je „Ca­ri­tas“ pra­dė­jo veik­ti nuo 1926 me­tų. S.Gal­ke­vi­čius į šią ka­ta­li­kiš­ką, sa­va­no­riš­ką or­ga­ni­za­ci­ją sa­vo už­au­gin­tas dar­žo­ves pra­dė­jo vež­ti, kai ko­lū­ki­nė ūkio sis­te­ma ėjo į pa­bai­gą.

S.Gal­ke­vi­čiui tuo me­tu cuk­raus fab­ri­kas pa­siū­lė pa­si­im­ti ne­mo­ka­mai cuk­raus. Sta­sys tai pa­da­ręs, pen­kias­de­šimt ki­log­ra­mų cuk­raus nu­ve­žė ir pa­do­va­no­jo „Ca­ri­tui“, o sa­vo dos­nią veik­lą tę­sia iki šiol.

S.Gal­ke­vi­čius no­riai do­va­no­ja mais­to pro­duk­tų, nes pats au­go var­gin­giau nei ki­ti. Po­ka­rio me­tais jo tė­vas la­bai sir­go, tai už­klup­da­vo džiaugs­mas, kai koks nors kai­my­nas duo­da­vo bent ru­gių duo­nai.

„Pa­gal­vo­ju, kai aš da­bar tu­riu, au­gi­nu dar­žo­vių, tai rei­kia jų nu­vež­ti ki­tiems, da­lin­tis su ki­tais“, – pa­sa­ko­jo S.Gal­ke­vi­čius.

Da­bar Sta­sys ne­daug so­di­na dar­žo­vių. Jis ve­ža to­kius mais­to pro­duk­tus kaip bul­ves, bu­ro­kė­lius, ko­pūs­tus, mor­kas. Anks­tes­niais lai­kais, pa­sak Sta­sio, jis so­din­da­vo ir į „Ca­ri­tą“ nu­vež­da­vo daug dau­giau dar­žo­vių. Da­bar ypač dos­niai da­li­na­si der­liu­mi Ka­lė­dų lai­ko­tar­piu, Ve­ly­kų me­tu. Už­au­ga ne­ma­žai dar­žo­vių per me­tus, tai už­ten­ka ne tik Sta­siui ir jo šei­mai, bet ir ati­duo­ti ki­tiems.

Ka­dan­gi „Ca­ri­tas“ yra ne pel­no or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios nie­kas ne­fi­nan­suo­ja, S.Gal­ke­vi­čiaus lab­da­ra šiai įstai­gai la­bai pa­de­da. Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ sa­va­no­riai pui­kiai ži­no Sta­sį ir yra jam la­bai dė­kin­gi.

„Jis vie­nas iš pa­grin­di­nių mū­sų rė­mė­jų. At­lai­dams pa­pra­šiau jo, kad kaž­ką at­vež­tų, ir at­ve­žė ko­pūs­tų, bu­ro­kė­lių. Kai anks­čiau lai­kė kar­vę, sū­rio, svies­to duo­da­vo. Esam la­bai dė­kin­gi jam“, – džiau­gia­si Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė, il­ga­me­tė „Ca­ri­to“ sa­va­no­rė.

S.Gal­ke­vi­čiui pa­de­da ir žmo­na Ja­ni­na, be­si­rū­pin­da­ma na­mų ap­lin­ka, bui­ti­niais, įpras­tais na­mų ūkio dar­bais.

„Rei­kia pa­dė­ti ir se­se­rims, ir vai­kams, nors jau ir aš­tuo­nias­de­šimt penk­ti me­tai ei­na. Kai ne­ga­lim kaž­ko su­teikt, pail­sim, ir vėl po to pa­de­dam“, – sa­kė J.Gal­ke­vi­čie­nė.

Rekomenduojami video