Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pa­si­ges­ta tri­jų mig­ran­tų juos iš­ve­žant iš Aly­taus

Va­kar, rug­sė­jo 27-ąją, apie 10 va­lan­dą 30 mi­nu­čių prie Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, ku­ria­me nuo lie­pos pra­džios lai­ki­nai gy­ve­no ne­tei­sė­ti, Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę sie­ną kir­tę mig­ran­tai, lau­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sam­dy­tas au­to­bu­sas juos ar­tė­jant šil­dy­mo se­zo­nui iš­vež­ti į šil­do­mas pa­tal­pas. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad mig­ran­tai su sa­vo daik­tais ne­tel­pa į vie­ną au­to­bu­są, sa­vi­val­dy­bei te­ko or­ga­ni­zuo­ti ki­tą to­kią trans­por­to prie­mo­nę. Da­bar iš mi­nė­to ae­ro­dro­mo pa­sta­to bu­vo iš­ga­be­na­mi vy­rai, mo­te­rys iš­vež­tos dar rug­sė­jo 8-ąją. Į au­to­bu­są lai­pi­nant vy­rus, pa­si­ges­ta tri­jų. Rug­sė­jo 27-ąją apie 15 va­lan­dą jie dar ne­bu­vo su­ras­ti.

Iš­vež­ti lai­ki­nam ap­gy­ven­di­ni­mui dvie­jo­se už­kar­do­se

Lie­pos 3-iąją Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, ku­rį val­do mies­to sa­vi­val­dy­bė, bu­vo ap­gy­ven­din­tas 71 ne­tei­sė­tas mig­ran­tas, kir­tęs Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę sie­ną. Iš šio skai­čiaus – 20 mo­te­rų ir 51 vy­ras. Jie vi­si – iš Af­ri­kos vals­ty­bių.

Rug­sė­jo 8-ąją iš čia į Vil­niaus ra­jo­ne vei­kian­čią Me­di­nin­kų mo­du­li­nių na­me­lių sto­vyk­la­vie­tę bu­vo iš­vež­tos vi­sos mo­te­rys.

Lie­pos pa­bai­go­je dėl ki­lu­sio kon­flik­to tar­pu­sa­vy­je vie­nas vy­ras iš­ga­ben­tas į lai­ki­ną ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tą Kap­čia­mies­ty­je ir į Aly­tų ne­bu­vo su­grą­žin­tas.

Tad va­kar, rug­sė­jo 27-ąją, iš ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to bu­vo iš­ve­ža­mi vi­si mig­ran­tai vy­rai. Jau apie 10 va­lan­dą 30 mi­nu­čių prie šios lai­ki­nos jų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos lau­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sam­dy­tas au­to­bu­sas. Maž­daug per va­lan­dą jie su­tiks­li­nus pa­var­des su daik­tais bu­vo su­so­din­ti į au­to­bu­są. Ke­lio­nei kiek­vie­nam bu­vo įtei­kia­mas mais­to da­vi­nys. Prieš tai jiems bu­vo at­lik­ti grei­tie­ji an­ti­ge­nų tes­tai dėl ko­ro­na­vi­ru­so, – šį in­fek­ci­ja nė vie­nam ne­nu­sta­ty­ta.

Ka­dan­gi mig­ran­tai tu­rė­jo pri­si­kau­pę daug daik­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko or­ga­ni­zuo­ti ki­tą au­to­bu­są daik­tams per­vež­ti.

Mig­ran­tai vy­rai iš­vež­ti lai­ki­nam ap­gy­ven­di­ni­mui dvie­jo­se Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos už­kar­do­se – Va­rė­nos ra­jo­no Ka­be­lių ir Vil­niaus ra­jo­no Pa­dva­rio­nių. Čia jie gy­vens šil­do­mo­se pa­tal­po­se, ta­čiau ne­tru­kus ga­li bū­ti per­vež­ti į ki­tas ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams įkur­din­ti skir­tas pa­tal­pas.

Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, ku­rio­se da­bar gy­ve­no mig­ran­tai, šil­dy­mui nė­ra pri­tai­ky­tos, no­rint tai pa­da­ry­ti rei­kia, rei­kia įreng­ti šil­dy­mo sis­te­mas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja yra da­vu­si pa­ža­dą iki spa­lio iš­ga­ben­ti vi­sus mig­ran­tus iš ne­šil­do­mų pa­tal­pų.

Nuo lie­pos iki šio mė­ne­sio pra­džios mies­to sa­vi­val­dy­bei mig­ran­tų iš­lai­ky­mas kai­na­vo apie 100 tūkst. eu­rų. Tai jų mai­ti­ni­mas, pirk­ta pa­ta­ly­nė, me­di­ka­men­tai, du­šų įren­gi­mas. Sa­vi­val­dy­bės pa­tir­tos iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Te­ko guos­ti pas­to­riui

Iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės iš­ly­dint mig­ran­tus su jais at­si­svei­kin­ti at­ėjęs Aly­taus lais­vų­jų krikš­čio­nių baž­ny­čios pas­to­rius Ma­ri­ja­nas Ko­zak sa­kė, kad jam daž­nai te­ko su jais ben­drau­ti: „Jiems bu­vo sun­ku gy­ven­ti ne­ži­no­my­bė­je, su­si­tvar­ky­ti su jaus­mais, psi­chi­ka. Jų tiks­las bu­vo pa­bėg­ti iš Af­ri­kos, kur jau­tė kai ku­rių re­li­gi­nių ben­druo­me­nių spau­di­mą.“

Iš­ve­žant mig­ran­tus pas­to­riui be­ne il­giau­siai te­ko ben­drau­ti su vie­nu vy­ru, ku­ris, pa­sak jo, ser­ga dep­re­si­ja ir ne­no­ri nie­kur iš Aly­taus iš­va­žiuo­ti. At­si­et jis sap­na­vo, kad pa­teks į ka­lė­ji­mą. Ta­čiau vy­rą vis dėl­to pa­vy­ko įkal­bė­ti sės­tis į au­to­bu­są. Mais­to da­vi­nio jis at­si­sa­kė. Pa­aiš­kė­jo, kad jis jau penk­ta die­na ne­val­go.

Pa­si­ges­ta tri­jų vy­rų, patalpos – ap­leis­to­s

Bai­giant so­din­ti į au­to­bu­są mig­ran­tus, grei­tai jų pa­si­ges­ta tri­jų. Pas­ta­ruo­ju me­tu juos sau­gan­tys Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su da­bar bu­dė­ju­siais po­li­ci­nin­kais už­ėjo į ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, ap­žiū­rė­jo pa­tal­pas.

Ras­tos iš­lauž­tos du­rys į rū­sį, įtar­ta, kad ne­ras­ti mig­ran­tai ga­lė­jo pa­spruk­ti pro iš­dauž­tą rū­sio lan­gą, ant ku­rio bu­vo pa­ke­lia­mos me­ta­li­nės gro­tos.

Rug­sė­jo 27-ąją apie 15 va­lan­dą pa­si­ša­li­nę mig­ran­tai iš Aly­taus ae­ro­dro­mo pa­sta­to dar ne­bu­vo ras­ti.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­jos Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės tei­gi­mu, per­žiū­rė­jus vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras nu­sta­ty­ta, kad trys mig­ran­tai pa­si­ša­li­no rug­sė­jo 26-osios ry­te, toks įvy­kis po­li­ci­jo­je re­gisr­truo­tas rug­sė­jo 27-ąją, vyk­do­ma pa­si­ša­li­nu­sių mig­ran­tų pa­ieš­ka. Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai mig­ran­tus sau­go­jo tik pir­mą­sias tris sa­vai­tes, iki šiol jų sau­gu­mu rū­pi­no­si Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai šio­je te­ri­to­ri­jo­je tik pat­ru­liuodavo.

Po iš­ve­ži­mo ap­si­lan­kius mig­ran­tų ap­gy­ven­din­to­se pa­tal­po­se ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, ga­li­ma bu­vo iš­vys­ti vaiz­dus kaip po ka­ro. Kam­ba­riuo­se – iš­mė­ty­ti įvai­riau­si daik­tai, mais­to li­ku­čiai, ap­leis­ti tu­a­le­tai. Ir kva­pas pa­tal­po­se – tik­rai ne­koks.

Rekomenduojami video