Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ma­ži­na­mas Aly­taus gat­vių ap­švie­ti­mas, už­ges maž­daug kas tre­čias švies­tu­vas

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­tvir­tin­tas gat­vių ir vie­šų­jų erd­vių ap­švie­ti­mo ener­gi­jos tau­py­mo pla­nas. Jau pra­dė­tas ma­žin­ti ap­švie­ti­mas nuo mies­to cen­tro nu­to­lu­sio­se gat­vė­se, ne­tru­kus ma­žiau bus ap­švies­tos ir pa­grin­di­nės Dzū­ki­jos sos­ti­nės gat­vės. To­kiu pla­nu sie­kia­ma tau­py­ti pa­bran­gu­sią elek­tros ener­gi­ją. Ar tau­py­mas ga­ran­tuos gy­ven­to­jų sau­gu­mą?

Gat­vės bus ma­žiau ap­švies­tos nuo vi­dur­nak­čio iki 5 va­lan­dos

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai pri­si­me­na gat­vių ap­švie­ti­mo su­ma­ži­ni­mą dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį, kuo­met Lie­tu­vą bu­vo už­klu­pu­si eko­no­mi­nė kri­zė. Siek­ta tau­py­ti elek­tros ener­gi­ją ir tuo pa­čiu vie­ti­nio biu­dže­to pi­ni­gus. Ta­čiau ta­da bu­vo ma­žiau ap­švies­ta tik da­lis nuo mies­to cen­tro nu­to­lu­sių gat­vių.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, tu­rint to­kį pat tiks­lą, pa­tvir­tin­tas gat­vių ir vie­šų­jų erd­vių ap­švie­ti­mo ener­gi­jos tau­py­mo pla­nas jau ak­tu­a­lus vi­soms Dzū­ki­jos sos­ti­nės gat­vėms. Vi­so­se, taip pat ir pa­grin­di­nė­se, pa­vyz­džiui, Nau­jo­jo­je, Pul­ko ar Li­kiš­kė­lių gat­vėse bus su­ma­žin­tas ap­švie­ti­mas nuo vi­dur­nak­čio iki 5 va­lan­dos.

Mies­to ūkio sky­riaus pa­ta­rė­jo Al­gio Ul­čic­ko tei­gi­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu jau pra­dė­tas ma­žin­ti ap­švie­ti­mas ar­ba švie­čian­čių švies­tu­vų skai­čius nuo mies­to cen­tro nu­to­lu­siose gat­vėse ar jų at­kar­po­se, kaip an­tai, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je nuo san­kry­žos su Mer­ki­nės gat­ve iki mies­to ri­bos, Pu­ti­nų gat­vė­je nuo san­kry­žos su Pra­mo­nės gat­ve, Puns­ko gat­vė­je.

Elek­tros ener­gi­jos tau­py­mo pla­nas gat­vė­se ir vie­šo­sio­se erd­vė­se tu­rė­tų bū­ti įvyk­dy­tas per dvi ar­ba tris sa­vai­tes. Tai pri­klau­sys nuo to, kaip grei­tai šį dar­bą at­liks mies­tui ap­švie­ti­mo pa­slau­gą tei­kian­ti Aly­taus ben­dro­vė „Or­do“.

Gat­vė­se už­ges maž­daug kas tre­čias švies­tu­vas

Kol elek­tros ener­gi­ja ne­bu­vo pa­bran­gu­si, mies­to sa­vi­val­dy­bei gat­vių ir vie­šų­jų erd­vių ap­švie­ti­mas per me­tus kai­na­vo apie 300 tūkst. eu­rų. Pa­bran­gus šiai ener­gi­jai, švie­sa to­kiuo­se ob­jek­tuo­se per me­tus kai­nuo­tų per 1 mln. eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­tvir­ti­nus ap­švie­ti­mo tau­py­mo pla­ną, iki šių me­tų pa­bai­gos nu­ma­to­ma su­tau­py­ti be­veik 200 tūkst. eu­rų.

Nak­ties me­tu gat­vė­se bus at­jung­ta beveik 30 proc. – 877 nat­rio ar­ba gel­to­nai švie­čian­tys švies­tu­vai, 28 proc. – 660 LED ar­ba bal­tai švie­čian­čių švies­tu­vų. Tad Aly­taus gat­vė­se už­ges maž­daug kas tre­čias švies­tu­vas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riu­je su­skai­čiuo­ta, kad, vien ap­švie­ti­mo su­ma­ži­ni­mas pa­grin­di­nė­se gat­vė­se, at­jun­giant da­lį nat­rio ir LED švies­tu­vų, iki me­tų pa­bai­gos leis su­tau­py­ti apie 130 tūkst. eu­rų iš nu­ma­ty­tos vi­sos tau­py­ti­nos su­mos. O per­prog­ra­ma­vus gat­vių ir vie­šų­jų erd­vių švies­tu­vų švie­sos da­vik­lius, kuo­met pus­va­lan­džiu pa­vė­li­na­mas jų įjun­gi­mo lai­kas ir pus­va­lan­džiu pa­anks­ti­na­mas iš­jun­gi­mas, iki me­tų pa­bai­gos leis su­tau­py­ti apie 38 tūkst. eu­rų iš vi­sos nu­ma­ty­tos su­tau­py­ti su­mos.

Nuo 23 iki 7 va­lan­dos bus tam­su kai ku­rio­se rek­re­a­ci­nė­se te­ri­to­ri­jo­se

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Ta­ra­se­vi­čius, sie­kiant už­tik­rin­ti gy­ven­to­jų sau­gu­mą, ap­švie­ti­mas vi­siš­kai ne­bus ma­ži­na­mas pa­grin­di­niuo­se pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kuo­se, pa­vyz­džiui, Svei­ka­tos ta­ke, taip pat pės­čių­jų per­ėjo­se.

Ta­čiau nuo 23 iki 7 va­lan­dos bus tam­su kai ku­rio­se rek­re­a­ci­nė­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se tuo me­tu, Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, vi­siš­kai ne­bū­na ar­ba bū­na la­bai ma­žai žmo­nių. Šiuo pa­ros lai­ku bus iš­jun­gia­mas ap­švie­ti­mas dvi­ra­čių ta­ke ap­link Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lį, gat­vė­je link Dai­nų slė­nio, Stu­den­tų skve­re, pės­čių­jų ta­ke nuo Sa­na­to­ri­jos gat­vės iki Me­de­ly­no gat­vės.

Kai ku­rie aly­tiš­kiai, ypač dir­ban­tie­ji nak­ti­nė­se pa­mai­no­se, su­ži­no­ję apie sa­vi­val­dy­bės pla­ną ma­žin­ti gat­vių ir kai ku­rių vie­šų­jų erd­vių ap­švie­ti­mą, jau da­bar tuo pik­ti­na­si. Gir­di, tik­rai pa­di­dės nu­si­kals­ta­mu­mas, bus ne­sau­gu grįž­ti ne tik po dar­bo, bet ir po kul­tū­ri­nių ar spor­ti­nių ren­gi­nių.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pra­šo gy­ven­to­jų su­pra­ti­mo dėl to­kios si­tu­a­ci­jos, kuo­met elek­tros ener­gi­jos kai­nos per­ko­pė vi­sas įma­no­mas ri­bas. Ji pa­ti­ki­no, kad pla­no nuo­sta­tos nė­ra ne­pa­ju­di­na­mos, bus re­a­guo­ja­ma į ge­ra­no­riš­kus ir kon­struk­ty­vius gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mus. O sie­kiant už­tik­rin­ti vi­suo­me­nės sau­gu­mą, bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­siuo­ju po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, ap­ta­riant ir su­de­ri­nant in­ten­sy­ves­nio pat­ru­liavimo mies­te marš­ru­tus.

Iki rug­sė­jo vi­du­rio veiks tik du fon­ta­nai

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra aš­tuo­ni fon­ta­nai. Dau­gu­ma jų kiek­vie­nais me­tais veik­da­vo iki maž­daug spa­lio vi­du­rio.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je at­jung­ti vi­si, iš­sky­rus du – Se­na­mies­čio skve­re ir mies­to so­de. Ta­čiau ir jie bus įjun­gia­mi ne nuo anks­ty­vo ry­to, o tik 12 va­lan­dą ir veiks iki rug­sė­jo vi­du­rio.

Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, vi­si mies­to fon­ta­nai per die­ną su­nau­do­jo be­veik 900 ki­lo­va­tų elek­tros ener­gi­jos ir tai nau­jo­mis jos kai­no­mis sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui per die­ną kai­na­vo apie 360 eu­rų.

Kaip pa­žy­mi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ener­gi­jos tau­py­mo pla­nai ren­gia­mi ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se bei įmo­nė­se.

Rekomenduojami video