Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ke­tu­rių aukš­tų Sim­no pro­fe­si­nės mo­kyk­los ben­dra­bu­tis taps so­cia­li­niais būs­tais

Vy­riau­sy­bė ką tik pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn per­duo­ta pu­sė Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui pri­klau­san­čio ben­dra­bu­čio Sim­ne. Ja­me bus įreng­ti so­cia­li­niai būs­tai. Maž­daug prieš de­šimt­me­tį ši sa­vi­val­dy­bė jau pe­rė­mu­si val­dy­ti ki­tą pu­sę ben­dra­bu­čio ir jo­je įkur­din­ti taip pat so­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys. Tad da­bar vi­sas va­di­na­mos Sim­no pro­fe­si­nės mo­kyk­los ke­tu­rių aukš­tų ben­dra­bu­tis taps so­cia­li­niais būs­tais.

Ko­dėl ta­po ne­be­rei­ka­lin­gas?

Prieš pen­ke­rius me­tus op­ti­mi­zuo­jant pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klą ša­ly­je, Sim­no že­mės ūkio mo­kyk­la bu­vo su­jung­ta su Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru ir ta­po šio cen­tro Že­mės ūkio sky­riu­mi.

Jau ta­da mo­kyk­la ne­be­tu­rė­jo dvie­jų ben­dra­bu­čio aukš­tų – tre­čio ir ket­vir­to. Da­bar jau maž­daug prieš de­šimt­me­tį ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­joms pri­ėmus ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tus, jie bu­vo per­duo­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Čia įreng­ti 22 so­cia­li­niai būs­tai po vie­ną, du ir tris kam­ba­rius.

Kaip sa­kė Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­rius Vy­tau­tas Zub­ras, prieš dve­jus me­tus Sim­no že­mės ūkio sky­riui ta­po ne­be­rei­ka­lin­gi ir li­kę du ben­dra­bu­čio aukš­tai – pir­mas ir ant­ras: „Pra­dė­tas vyk­dy­ti tęs­ti­nis ar­ba va­ka­rais vyks­tan­tis mo­ky­mas. Mo­ki­niai, dau­gu­ma – iš ap­lin­ki­nių gy­ve­na­mų­jų vie­tų, į pa­mo­kas at­vyks­ta au­to­mo­bi­liais ir ap­si­gy­ve­ni­mas ben­dra­bu­ty­je jiems ne­rei­ka­lin­gas.“

Di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, nuo per­nykš­čio vi­dur­va­sa­rio su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be pra­si­dė­jo de­ri­ni­mai dėl li­ku­sių ben­dra­bu­čio pa­tal­pų per­da­vi­mo. O sa­vi­val­dy­bei jų rei­kė­jo so­cia­li­niam būs­tui įreng­ti.

Prieš ati­duo­dant ben­dra­bu­čio pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bei Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui te­ko su­tvar­ky­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, juos pa­teik­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, ku­riai pa­val­dus cen­tras. O mi­nis­te­ri­ja šį klau­si­mą per­da­vė svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

Pas­ta­ro­ji ką tik pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo šio cen­tro ne­be­nau­do­ja­mos ben­dra­bu­čio pa­tal­pos Sim­ne ati­duo­tos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn.

Pla­nuo­ja­ma įreng­ti 20 so­cia­li­nių būs­tų

Kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nau­jai su­tei­kia­mo­se pa­tal­po­se pla­nuo­ja plės­ti so­cia­li­nį būs­tą, pa­tvir­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja An­drė Ze­ne­vi­čie­nė, pa­reikš­da­ma, kad no­rint įreng­ti so­cia­li­nius būs­tus per­im­ta­me val­dy­ti ben­dra­bu­ty­je Sim­ne, rei­kia pa­tal­pas ka­pi­ta­liai per­tvar­ky­ti ir tam jau nu­ma­ty­tas eu­ro­pi­nių fon­dų ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas per re­gio­ni­nės plėt­ros prie­mo­nę – 1 mln. 445 tūkst. eu­rų.

Pre­li­mi­na­riai dar­bai tu­rė­tų kai­nuo­ti apie 1 mln. 700 tūkst. eu­rų, tad li­ku­sią da­lį teks pri­dė­ti sa­vi­val­dy­bei iš sa­vo biu­dže­to.

Va­di­na­ma­ja­me Sim­no pro­fe­si­nės mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je nu­ma­to­ma nau­jai įreng­ti 20 vie­no, dvie­jų, tri­jų ir ke­tu­rių kam­ba­rių būs­tų.

At­si­žvel­giant į tai, kad teks or­ga­ni­zuo­ti šio pa­sta­to pa­tal­pų per­tvar­ky­mo pro­jek­tų pa­ren­gi­mą, dar­bų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, nau­ji so­cia­li­niai būs­tai Sim­no ben­dra­bu­ty­je ga­li bū­ti įreng­ti 2025-ųjų pa­bai­go­je ar­ba 2026-ųjų pra­džio­je.

So­cia­li­nio būs­to lau­kia apie 70 gy­ven­to­jų

Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės būsto fondas – 101 būs­tas, dau­gu­ma jų – Sim­no se­niū­ni­jo­je ir pa­čia­me Sim­ne. Ir prak­tiš­kai jie vi­si – dau­gia­bu­čiuo­se.

Prieš še­še­rius me­tus sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­spręs­ta so­cia­li­niams būs­tams iš vie­ti­nio iž­do lė­šų pirk­ti so­dy­bas, kad gy­ven­to­jai, tu­rė­da­mi že­mės prie na­mų, ga­lė­tų už­si­au­gin­ti dar­žo­vių, lai­ky­ti paukš­čių ar gy­vu­lių. Iki šiol nu­pirk­tos trys so­dy­bos – Sim­no, Rai­ti­nin­kų ir Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­se.

Šiais metais rajono savival­dybė planuoja pirkti dar vieną sodybą su priklausiniais ir žeme, čia galėtų įsikurti dau­giavaikė šeima, norinti gyventi ūkiškai.

Da­bar so­cia­li­nio būs­to ra­jo­ne lau­kia apie 70 gy­ven­to­jų. O į jį įsta­ty­miš­kai ga­li pre­ten­duo­ti tu­rin­tie­ji ma­žas pa­ja­mas ir nuo­sa­vy­bės tei­se ne­val­dan­tie­ji gy­ve­na­mo­jo plo­to, jau­nos, dau­gia­vai­kės šei­mos, as­me­nys su ne­ga­lia.

Cen­tras at­si­sa­kys ir pa­čios mo­kyk­los pa­sta­to

Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras, op­ti­mi­zuo­da­mas sa­vo sky­riaus veik­lą Sim­ne, jau tre­ti me­tai ne­be­si­nau­do­ja ir maž­daug prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius pa­sta­ty­tu pa­čios Sim­no pro­fe­si­nės mo­kyk­los pa­sta­tu.

Pa­sak cen­tro di­rek­to­riaus V.Zub­raus, ir jį siū­ly­ta per­im­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ta­čiau ši at­si­sa­kė, to­dėl da­bar mo­kyk­los pa­sta­tą ren­gia­ma­si per­duo­ti Tur­to ban­kui. Pas­ta­ra­sis dau­ge­liu at­ve­jų iš ins­ti­tu­ci­jų per­im­tą tur­tą par­duo­da auk­cio­nų bū­du.

Ka­dan­gi Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro Sim­no že­mės ūkio sky­riu­je tre­ti me­tai vyk­do­mas tęs­ti­nis ar­ba va­ka­ri­nis mo­ky­mas, tam nau­do­ja­ma at­nau­jin­ta prak­ti­nio mo­ky­mo ba­zė, esan­ti ša­lia pa­grin­di­nio pro­fe­si­nės mo­kyk­los pa­sta­to.

Čia ga­li­ma įgy­ti siu­vė­jų, že­mės ūkio ver­slo, de­ko­ra­ty­vi­nio žel­di­ni­mo ir ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­buo­to­jų spe­cia­ly­bes, baig­ti trak­to­ri­nin­kų, ūki­nin­ka­vi­mo prad­me­nų kur­sus. Da­bar tu­ri­ma apie 70 mo­ki­nių. O per me­tus su lan­kan­čiai­siais mi­nė­tus kur­sus Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro Sim­ne vei­kian­čia­me Že­mės ūkio sky­riu­je su­lau­kia­ma maž­daug 300 be­si­mo­kan­čių­jų. Čia mo­ko­si ir ką tik bai­gu­sie­ji pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, ir su­au­gu­sie­ji.

V.Zub­ras sa­kė, kad dar šiais me­tais Že­mės ūkio sky­rių nu­ma­to­ma su­jung­ti su cen­tro Sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo sky­riu­mi. Tuo­met Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras tu­rė­tų jau ne pen­kis, o ke­tu­ris sky­rius.

Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ar ne­pla­nuo­ja­ma vi­siš­kai už­da­ry­ti sky­riaus Sim­ne, V.Zub­ras pa­reiš­kė: „Tik­rai šian­dien to­kių min­čių nė­ra. Po sky­rių re­or­ga­ni­za­ci­jos Sim­ne sėk­min­gai ga­li veik­ti mū­sų pa­da­li­nys ar­ba ne­di­de­lė mo­kyk­la su maž­daug 100 mo­ki­nių.“

Rekomenduojami video