Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Įmels­ti siu­vi­niai. Nuo aš­tuo­nio­li­kos iki de­vy­nias­de­šim­ties – prie „Sin­ger” siu­vi­mo ma­ši­nos

Nors Aly­tus kar­tais ir pa­va­di­na­mas siu­vė­jų mies­tu, bet siū­ti li­tur­gi­nius dra­bu­žius bei juos siu­vi­nė­ti no­rin­čių­jų ne­at­si­ran­da. Tei­gia­ma, kad Lie­tu­vo­je vos ke­li siu­vė­jai iš­ma­no, kaip tin­ka­mai juos pa­siū­ti, daž­niau­siai per­ka­mi ir ve­ža­mi iš Len­ki­jos, Ita­li­jos. Rū­bų, stal­tie­sių siu­vi­nė­ji­mas ir ap­li­ka­ci­jos nau­do­jant li­tur­gi­nius sim­bo­lius – iš­skir­ti­nis dar­bas. Aly­tiš­kės Mo­ni­kos Sa­pie­gai­tės-Maknic­kie­nės baž­ny­ti­nėms apei­goms skir­tuo­se siu­vi­niuo­se siū­lės ly­giai su­gu­lu­sios be jo­kios raukš­le­lės, o Bib­li­jos teks­tai, kry­žiai, tau­rės, ro­žės, vy­nuo­gių ša­ke­lės, an­ge­lai, ba­lan­džiai bei vi­sos ki­tos de­ta­lės auk­sa­ran­kės siu­vė­jos tar­si nuo­šir­džiai ir kruopš­čiai plo­ny­čiais auk­so siū­lais ne įsi­ūtos, o įmels­tos. „Baž­ny­čioms rei­kia puoš­nu­mo“, – sa­ko Mo­ni­ka, jau įžen­gu­si į 91-uo­sius me­tus.

Siu­va, siu­vi­nė­ja Mo­ni­ka ir tuo kaip do­va­na da­li­ja­si su vi­sais

„Ne, ne­tu­riu aki­nių. Kol kas man jų ir ne­rei­kia, nes dar pui­kiau­siai ma­tau ir iš ar­ti, ir iš to­li. Į plo­niau­sią ada­tą siū­lą įsi­ve­riu. Ge­rai man par­duo­tu­vė­se, ma­žiau­sias rai­de­les per­skai­tau. Kiek sun­kiau prie­te­mo­je“, – sa­ko sen­jo­ra.

Pa­grin­di­nis jos rū­pes­tis – Aly­taus Šven­to Bru­no­no Kver­ta­fur­tie­čio pa­ra­pi­jos kop­ly­tė­lės sak­ra­li­nis gro­žis, jau be­veik pen­kio­li­ka me­tų, nuo ati­da­ry­mo, nors be jos darbš­tuo­lė dar ke­tu­rioms baž­ny­čioms – Sei­ri­jų, Lei­pa­lin­gio, Krikš­to­nių, Ru­da­mi­nos – siu­vi­nė­ja už­tie­sa­lus ir li­tur­gi­nius rū­bus. Ne­ap­lei­džia Aly­taus li­go­ni­nės ir ka­lė­ji­mo kop­ly­čių. Aiš­ku, ne vi­sur toks gro­žis kaip kop­ly­tė­lė­je, ki­tur kuk­liau.

Vis­ką siu­van­ti, ly­gi­nan­ti, skal­bian­ti, rei­ka­lin­gas me­džia­gas, siū­lus, ki­tus reik­me­nis su­si­per­kan­ti, nes ži­no, ko­kių rei­kia. Ir mie­ras (mat­me­nis) at­si­me­na. Ži­no, kiek met­rų ir ko­kio plo­čio au­di­nio rei­kia kam­žai, kiek al­bai, o kiek – stu­lai. Au­di­niai bran­gūs, rei­kia tin­ka­mai ap­skai­čiuo­ti.

Svar­biau­sia Die­vo na­mų vie­ta – al­to­rius, čia au­ko­ja­ma šven­to­ji Mi­šių au­ka. De­ši­nė­je pu­sė­je – sa­kyk­la, Die­vo žo­džio sta­las, nuo jo pa­sau­lie­čiai skai­to Šven­to­jo Raš­to skai­ti­nius, o dva­si­nin­kas skel­bia Evan­ge­li­ją, Nuo se­no jie ir ki­tos svar­bios vie­tos puo­šia­mos už­tie­sa­lais su krikš­čio­nių sim­bo­li­ka. Tad Mo­ni­ka siu­vi­nė­da­ma lai­ko­si ka­no­nų, tin­ka­mai pa­ren­ka re­li­gi­nius sim­bo­lius. To­kiai di­du­mai iš­siu­vi­nė­ti rei­kia di­de­lių pa­stan­gų ir dar­bo. Be abe­jo, ir ži­nių. Tad ir siu­va, siu­vi­nė­ja Mo­ni­ka ir tuo kaip do­va­na da­li­ja­si su vi­sais.

Kop­ly­tė­lė­je esan­čią Die­vu­lio, Kris­taus ka­ra­liaus skulp­tū­rą Mo­ni­ka taip pat ren­gia, o ap­da­rus de­ri­na prie kle­bo­no dra­bu­žių, ku­rie kei­čia­mi pa­gal spal­vų pras­mę.

Vė­li­nė­se, pa­mal­do­se už mi­ru­siuo­sius ku­ni­gas vil­ki vio­le­ti­nės spal­vos ar­no­tą, ža­lius li­tur­gi­nius rū­bus – šio­kia­die­niais. Rau­do­na, Kry­žiaus Kan­čios spal­va, jie vil­ki­mi Kan­ki­nių apaš­ta­lų šven­tė­se.

O Ve­ly­kų sa­vait­ga­lį vi­so pa­sau­lio ku­ni­gai per šv. Mi­šias dė­vės tik auk­si­nius ir bal­tus li­tur­gi­nius dra­bu­žius.

Kle­bo­nas Val­das Si­ma­nai­tis vis siū­lo pail­sė­ti, bet mo­te­ris tei­gia, jog ne­pa­vargs­ta. Dar leng­vai ir į penk­tą aukš­tą už­li­pa ir tą da­ro ne vie­ną kar­tą per die­ną. Kiek­vie­ną va­ka­rą į kop­ly­tė­lę ei­na.

Jai pa­tin­ka dirb­ti su bliz­gu­čiais, jų įvai­riau­sių tu­ri, bet vi­sur ieš­ko auk­si­nės spal­vos siū­lo, ku­ris ypač puo­šia baž­ny­ti­nius atri­bu­tus. Ras­ti vis dar ne­pa­vyks­ta. Ji siu­va ir tau­ti­nius dra­bu­žius.

„Pri­si­gal­vo­ju įvai­riau­sių dar­bų. Lie­ka nuo siu­vi­nių at­lie­kų, su­siu­vu skiau­ti­nu­ką. Štai ši lo­va­tie­sė su­siū­ta iš 2020 ga­ba­liu­kų. Ga­vau tiu­lio, pa­siū­siu pro­ce­si­jai ve­liu­mus. Kai trau­mą pa­ty­riau, te­ko lo­vo­je pa­gu­lė­ti, tai iš po­pie­riaus vi­so­kių įdo­my­bių iš­lanks­čiau“, – pa­sa­ko­ja Mo­ni­ka.

Ste­bi­na ne tik ge­bė­ji­mais, bet ir gy­ve­ni­mo bū­du, ypač mi­ty­ba

Klau­sia­me jos, tai kiek­gi me­tų prie siu­vi­mo ma­ši­nos jau yra pra­lei­du­si. „Gi­miau Man­kū­nuo­se, Mi­ros­la­vo mo­kyk­lo­je mo­kiau­si, bu­vau vy­riau­sia iš 11 vai­kų. No­rė­jau me­di­ci­nos se­su­te bū­ti, bet ma­ma la­bai no­rė­jo, kad ku­ri nors bū­ti­nai bū­tu­me siu­vė­ja. Aš ir iš­ėjau mo­ky­tis siū­ti pri­va­čiai. Aš­tuo­nio­li­kos įsi­gi­jau „Sin­ger“ siu­vi­mo ma­ši­ną. Se­ną ran­ki­nę, ka­ro me­tu ap­kas­tą že­mė­je, tad kaž­kiek nu­ken­tė­ju­sią, meist­ras per­da­rė į pa­to­ges­nę, ko­ji­nę. Ji man tar­nau­ja iki da­bar, ja siu­vu ir kie­tus, ir minkš­tus au­di­nius, pui­kiai vei­kia, o vi­sas re­mon­tas per tiek me­tų – tik du kar­tus pa­keis­ta plokš­te­lė. Tu­riu ir dau­giau siu­vi­mo ma­ši­nų, bet jos ne to­kios kaip ši“, – kal­ba Mo­ni­ka.

Ji la­bai mėgs­ta skai­ty­ti, te­le­vi­zo­riaus be­veik ne­jun­gia. Man­kū­nuo­se, tė­viš­kė­je, už­si­au­gi­na dar­žo­vių. Yra už­kie­tė­ju­si ke­liau­nin­kė, tik da­bar jai ten­ka ke­liau­ti vie­nai, vy­ras jau mi­ręs.

Juo­kau­ja, kad iš­si­bars­tę ar­ti­mie­ji ver­čia ke­liau­ti. Lau­kia gi­mi­nė Mo­ni­kos. Tik gai­la, kad per pus­tre­čių me­tų še­šis ar­ti­muo­sius pa­lai­do­jo, iš di­de­lio bū­rio li­ko tri­se. Kuk­liai, tik 16 žmo­nių bū­ry­je, jai te­ko pa­mi­nė­ti ir 90 ju­bi­lie­jų, ge­dė­jo ne­se­niai mi­ru­sios se­sers.

Mo­ni­ka ste­bi­na ne tik ge­bė­ji­mais, bet ir gy­ve­ni­mo bū­du, ypač mi­ty­ba. „Man gy­ve­ni­me skran­džio ne­skau­dė­jo, nors re­ko­men­duo­ja­mo van­dens ne­ge­riu, ap­skri­tai skys­čių ne­var­to­ju. Kai tab­le­tę no­riu nu­ry­ti, tai po­ra gurkš­nių van­dens ją už­ge­riu. O pus­ry­čiai ma­no daž­niau­siai to­kie: ke­tu­ri ko­pūs­to la­pai, ku­riuos už­si­bars­tau drus­ka ir su­val­gau su juo­da duo­na. Ar­ba pen­kis ko­pūs­to la­pus per­lau­žiu ir šiek tiek pa­ver­du, už­si­de­du svies­tu­ko, pa­bars­tau drus­kos.

Deš­rą esu pir­ku­si prieš ko­kius try­li­ka me­tų, žu­vies ne­val­gau, bet sil­kę, svo­gū­ną ga­liu kirs­ti kas­dien. Dar čes­na­ko. Apie ar­ba­tą net pa­gal­vo­ti ne­ga­liu. Ker­tu sū­dy­tus la­ši­nius, sū­rį ir vis­ką tik su juo­da duo­na. Daug su­val­gau rie­šu­tų, per­ku vi­so­kių, nors man ska­niau­si grai­ki­niai. Štai ne­se­niai du ki­log­ra­mus nu­si­pir­kau. Sriu­bas val­gau vi­so­kias. Ir nak­ti­mis val­gau. Nuo jau­nys­tės ry­tais il­gai mie­gu, bet va­ka­rais il­giau prie dar­bo sė­džiu. Štai ne­se­niai pri­si­kė­lu­si pu­sę tre­čios nak­ties už­si­no­rė­jau bly­nų, už­si­mai­šiau ir dvi kep­tu­ves iš­si­ke­pu­si su­val­giau ir vėl nu­ė­jau mie­go­ti“, – at­vi­rai kal­ba sen­jo­ra.

Jai la­bai pa­tin­ka viš­tų kiau­ši­niai. Per už­per­nykš­čias Ve­ly­kas jų su­val­gė 21, bet jie tu­ri bū­ti ge­rai iš­vi­rę, net mė­ly­no try­nio. Nu­lu­pa, pa­vo­lio­ja drus­ko­je ir val­go su juo­da duo­na, ant ku­rios svies­to už­tep­ta.

Jau­nys­tė­je jai te­ko dirb­ti vir­tu­vė­je. Ten links­mos mo­te­rys su­mąs­tė, kad vi­sos su­mes 10 rub­lių tai, ku­ri vie­nu pri­sė­di­mu su­val­gys pen­kis kiau­ši­nius. „O aš ėmiau ir su­val­giau vie­nuo­li­ka. Jos ste­bi­si, tei­gia, kad pa­čios per Ve­ly­kas vos pu­sę kiau­ši­nio su­val­go. De­šimt rub­lių ga­vau, bu­vo di­de­li pi­ni­gai, bet pa­ža­das lie­ka pa­ža­du. Gir­džiu jas kal­bant, kad Mo­ni­kos ry­toj jau dar­be ne­su­lauk­si­me. Ėmė net pla­nuo­ti, ku­ri ma­ne ga­lės pa­keis­ti.

Ki­tą ry­tą at­ėju­si vy­riau­sio­ji vi­rė­ja ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti ra­du­si ma­ne jau dir­ban­čią. Bet vis tiek kal­bė­jo, kad Mo­ni­ka su to­kiu mais­tu il­gai ne­gy­vens. O aš gy­ve­nu“, – links­mai kal­ba pa­šne­ko­vė.

Ji to­kia gu­vi ir jau­nat­viš­ka, kad iš­ties pa­gal­vo­tum, jog jos pa­sas kaip tos te­le­vi­zi­jos lai­dos he­ro­jų – me­luo­ja.

Aldona KUDZIENĖ

Rekomenduojami video