Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus te­at­ras: vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui – pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo

Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je te­at­re baig­tos Kul­tū­ros pro­gra­mos lė­šų au­di­to procedūros ir iš­va­dos pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės va­do­vams. Kon­sta­tuo­ta, kad dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių veiks­mų iš šios įstai­gos ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas ga­li­mai iš­pluk­dy­ta per 50 tūkst. eu­rų. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja ir kon­tro­liuo­ja jau Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, te­at­ro vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui pa­reikš­tas pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo.

Pi­ni­gai ne pa­slau­gų tei­kė­jams ke­lia­vo nuo 2019-ųjų ru­dens

Aly­taus miesto te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė dėl šio­je įstai­go­je pa­ste­bė­tos ga­li­mai vyk­dy­tos fi­nan­si­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sau­sio 5-ąją. Nuo pa­rei­gų tuoj pat bu­vo nu­ša­lin­tas šios įstai­gos vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris.

Sau­sio 6-ąją Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to – pi­ni­gi­nių lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mo, tai vir­ši­ja 250 MGL ar­ba dau­giau kaip 12 tūkst. 500 eu­rų. Įta­ria­ma, kad to­kios vei­kos vyk­dy­tos te­at­re. Pa­gal pir­mą­jį straips­nį tai pa­da­riu­siam as­me­niui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų, pa­gal ant­rą­jį – iki de­šim­ties me­tų.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­ves­ta at­lik­ti Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba pla­nuo­tą sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­gra­mos nau­do­ja­mų lė­šų au­di­tą pra­dė­jo nuo te­at­ro. Pa­si­tel­kiant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus spe­cia­lis­tus bu­vo su­da­ry­ta au­di­to gru­pė.

Šios sa­vai­tės pa­bai­go­je au­di­to iš­va­dos bu­vo pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės va­do­vams.

Kaip sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, iš pa­teik­tų au­di­to iš­va­dų ma­ty­ti, kad dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas nuo 2019-ųjų ru­dens iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­rio ga­li­mai per­ves­ta per 50 tūkst. eu­rų.

Au­di­to­riai sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­duo­ja įpa­rei­go­ti te­at­ro di­rek­to­rę kreip­tis į teis­mą dėl ža­los iš­eiš­ko­ji­mo iš vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio. „Su­tin­ku su au­di­to iš­va­do­mis ir įpa­rei­go­siu te­at­ro di­rek­to­rę teik­ti ci­vi­li­nį ieš­ki­nį te­ismui dėl pi­ni­gų su­sig­rą­ži­ni­mo“, – tvir­ti­no me­ras.

Šią sa­vai­tę iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lia­vi­mą pe­rė­mė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra

Tik pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl mi­nė­tų ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų te­at­re, jį ėmė or­ga­ni­zuo­ti ir kon­tro­liuo­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Ta­čiau iš kar­to bu­vo prog­no­zuo­ja­ma, kad pa­gal pro­ku­ra­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų pa­si­skirs­ty­mo vi­di­nius nuo­sta­tus šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lę ga­li per­im­ti pa­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Šią sa­vai­tę taip ir at­si­ti­ko.

Kaip tei­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­jan­tis ir kon­tro­liuo­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Jau­nu­tis Vai­lio­nis, te­at­ro vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui jau pa­reikš­tas pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, tai pri­pa­žįs­ta ir šis te­at­ro dar­buo­to­jas, pi­ni­gus per­si­ve­dęs į sa­vo ir ar­ti­mo žmo­gaus są­skai­tas. Te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio są­skai­toms pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­są tai­ky­tas lai­ki­nas nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mas.

Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me šiuo me­tu lau­kia­ma sa­vi­val­dy­bės at­lik­to au­di­to šio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je iš­va­dų, pa­gal ku­rias­ bus spren­džia­ma dėl to­les­nės ty­ri­mo ei­gos.

Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas te­at­ro vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris jau yra pa­ra­šęs pa­reiš­ki­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų.

Rekomenduojami video