Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Če­čė­ta: „Nu­si­vy­liau po­li­ti­ka, nes vy­rau­ja pseu­do­de­mok­ra­ti­ja"

So­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta (nuotr.) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu yra an­tra ka­den­ci­ja, pa­gal par­ti­jos sta­tu­tą vie­ną dve­jų me­tų ka­den­ci­ją – 2019–2021 me­tais va­do­va­vo So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui. Ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se jis jau ne­be­kan­di­da­tuos į Aly­taus mies­to ta­ry­bą. „Nu­si­vy­liau po­li­ti­ka, nes vy­rau­ja ne de­mo­kra­tija, o pseu­do­de­mok­ra­ti­ja ar­ba ne­ofe­o­da­liz­mas, kur spren­di­mus pri­ima ke­li žmo­nės, ki­tų nuo­mo­nė tam­pa ne­rei­ka­lin­ga“, – sa­ko 44-erių E.Če­čė­ta.

– Po­li­ti­ko­je esa­te pa­ly­gin­ti jau­nas žmo­gus. Ar ne per anks­ti ja nu­si­vy­lė­te?

– Gal­būt. Bet šian­dien ma­no to­kia nuo­mo­nė ir jos ne­sle­piu. Pri­si­me­nu, kai Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riu pir­mą­kart bu­vau iš­rink­tas prieš dvy­li­ka me­tų, de­mo­kra­tijos ta­ry­bo­je tik­rai bu­vo dau­giau. Tuo­met me­rą rink­da­vo pa­ti ta­ry­ba ir jis pri­va­lė­jo ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų ne tik su par­ti­jos ko­le­go­mis, bet ir su ki­tų į ta­ry­bą iš­rink­tų par­ti­jų at­sto­vais. Ant­raip me­rui ne­bū­tų pa­vy­kę iš­si­lai­ky­ti, bū­tų su­lau­kęs ne­pa­si­ti­kė­ji­mo. Be­je, Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je taip bu­vo ir at­si­ti­kę.

Da­bar me­ras ren­ka­mas tie­sio­giai, jam pa­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą la­bai su­dė­tin­ga, tai ga­li­ma pa­da­ry­ti tik teis­mi­niu ke­liu, to­dėl de­mo­kra­tijos ta­ry­bo­je ma­žė­ja. Kiek ži­nau, ne tik pas mus taip yra, pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se.

– No­ri­te pa­sa­ky­ti, kad tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras ken­kia de­mo­kra­tijai ta­ry­bo­je?

– Gal per stip­riai pa­sa­ky­ta, bet tie­sio­giai iš­rink­tam me­rui ga­li­ma ma­žiau pai­sy­ti ki­tų ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nių. Ki­tų ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nė tam­pa kaip ir ne­rei­ka­lin­ga.

Pri­si­min­ki­me šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos pra­džią. Bu­vo su­for­muo­ta tik­rai ne­ma­ža val­dan­čio­ji dau­gu­ma, bet ji grei­tai pra­dė­jo by­rė­ti. Ne­ma­žai lai­ko pri­rei­kė su­si­da­ry­ti nau­jai dau­gu­mai. Kas dėl to kal­tas? Ma­ny­čiau, kai ku­rių ta­ry­bos na­rių, taip pat ir so­cial­de­mok­ra­tų, ne­pa­ma­tuo­tos po­li­ti­nės am­bi­ci­jos, ne­mo­kė­ji­mas su­ras­ti ben­dros kal­bos, kar­tais jos net nei­eš­ko­ji­mas.

– Kiek ži­nau, Jus nu­vy­lė ne­pa­da­ry­ti kon­kre­tūs da­bai Aly­tu­je.

– Iš tie­sų, taip. Re­gis per ka­den­ci­ją daug dir­bo­me, kai ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti, bet kur es­mi­niai dar­bai?

Kur Lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na – LEZ su nau­jo­mis įmo­nė­mis ir dar­bo vie­to­mis? Man re­gis, mies­te lai­ky­ti 100 hek­ta­rų že­mės plo­tą – ae­ro­dro­mą, skir­tą pa­kil­ti ke­liems lėk­tu­vė­liams, ne­ra­cio­na­lu.

Kur mies­to švie­ti­mo įstai­gų re­for­ma? Už­da­rė­me Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą. Bet tai nie­ko ne­iš­spren­dė. Į Aly­tų at­va­žiuo­ja dau­giau kaip tūks­tan­tis mo­ki­nių iš Aly­taus ra­jo­no, tai bū­tų dvi ne­ma­žos mies­to mo­kyk­los. Taip, mo­ky­mo lė­šas mes gau­na­me, ta­čiau kiek mums kai­nuo­ja pa­čių mo­kyk­lų iš­lai­ky­mas. Šis klau­si­mas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be li­ko ne­iš­spręs­tas.

Aš tik­rai ti­kė­jau, kad švie­ti­mo įstai­gų re­for­ma bus pa­ju­din­ta per šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­pį, nes ji rei­ka­lin­ga sie­kiant ra­cio­na­liai pa­skirs­ty­ti biu­dže­to pi­ni­gus, o ir mo­ki­nių jo­se per pas­ta­ruo­sius de­šimt­me­čius su­ma­žė­jo ke­lis kar­tus.

– Jūs ne­da­ly­vau­si­te ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Ar ne­bu­vo­te kvie­čia­mas da­ly­vau­ti, ar at­si­sa­kė­te?

– Ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se tik­rai ne­da­ly­vau­siu. Į so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se bu­vau kvie­čia­mas ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, ir frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je na­rių, ta­čiau at­si­sa­kiau.

Ne­ma­tau pras­mės dau­giau dirb­ti mies­to ta­ry­bo­je. Te­gul dir­ba tie, ku­rie ma­to pras­mę.

– Jūs ir prieš ar­tė­jan­čius So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko rin­ki­mus bu­vo­te pa­reiš­kęs, kad ne­be­siek­si­te šio par­ti­nio pos­to.

– Taip. Ma­čiau, kad Ne­ri­jus Ce­siu­lis tu­ri di­de­lį par­ti­jos bi­čiu­lių pa­lai­ky­mą, nu­spren­džiau ne­kel­ti kan­di­da­tū­ros.

– Ar ke­ti­na­te pa­lik­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją?

– Apie tai tik­rai ne­gal­vo­ju. Šios par­ti­jos na­riu esu nuo 2006-ųjų ir trauk­tis vien dėl to, kad nu­si­vy­liau po­li­ti­ka, gal­būt da­bar­ti­niu lai­ko­tar­piu, ne­ke­ti­nu.

– Da­bar Jūs va­do­vau­ja­te Laz­di­jų ra­jo­no Šven­te­že­rio mo­kyk­lai, esa­te Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Cen­tro val­dy­bos na­rys. Gal­būt tu­ri­te pla­nų pa­lik­ti Aly­tų?

– Kaip sa­kau, po dar­bų į Aly­tų grįž­tu tik per­nak­vo­ti. Bet šiai die­nai pla­nų pa­lik­ti šį mies­tą ne­tu­riu. Kaip bus at­ei­ty­je, ne­ži­nau.

Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad va­do­va­vi­mas Šven­te­že­rio mo­kyk­lai ir dar­bas Šau­lių są­jun­go­je, ku­riai pri­klau­sau nuo 2013 me­tų, at­ima daug ma­no lai­ko, ku­rio ne­įma­no­ma su­tal­pin­ti į dar­bo va­lan­das. O kas svar­biau­sia – šiuo­se dar­buo­se ma­tau pras­mę.

Prieš tam­pant Šven­te­že­rio mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi man te­ko dirb­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ir ma­ty­ti kiek aukš­tes­nio ly­gio vie­ti­nę po­li­ti­ką, nei, pa­vyz­džiui, Aly­tu­je.

No­ri­si pa­lin­kė­ti ki­tai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jai dau­giau tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo ir pro­duk­ty­ves­nio dar­bo.

Rekomenduojami video