Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus cen­tro ka­lė­di­nis gro­žis – tris kar­tus bran­ges­nis nei per­nai

Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis in­ten­sy­viai puo­šia­ma ka­lė­di­nė eg­lė. Po ke­le­rių me­tų per­trau­kos čia sto­vės ne ant me­ta­li­nio kar­ka­so su­mon­tuo­tos eg­lės ša­kos, o maž­daug 15 met­rų aukš­čio na­tū­ra­li ža­lias­ka­rė. Ne­ma­žai aly­tiš­kių ste­bi ant jos ka­bi­na­mus iš pu­tų po­lis­ti­re­no pa­ga­min­tus paukš­čius ir re­to­riš­kai klau­sia: ko­dėl jie pa­si­rink­ti ir kiek kai­na­vo. Su­ži­no­ję, kad vie­no kai­na – 100 eu­rų, nu­stem­ba.

 Nors sa­vi­val­dy­bė kol kas po de­vy­niais už­rak­tais sle­pia, kiek kai­na­vo šie­me­tės ka­lė­di­nės eg­lu­tės mies­to cen­tre ir jo pa­čio puo­šy­ba, „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­vy­ko tai iš­si­aiš­kin­ti. Da­bar­ti­nis Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tro ka­lė­di­nis gro­žis mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­si­eis per 60 tūkst. eu­rų, per­nai – maž­daug tris kar­tus ma­žiau.

Sa­vi­val­dy­bės me­la­gie­na dėl paukš­čių

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riu­je pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad spe­cia­lio­je dar­bo gru­pė­je bu­vo ieš­ko­ma va­rian­tų, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti šie­me­tė Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tro ka­lė­di­nė eg­lė. Ir, pa­sak šio sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Dai­nos Čeč­kaus­kie­nės, nu­spręs­ta eg­lės puo­šy­bo­je nau­do­ti de­ko­ra­ty­vi­nius paukš­čius, sim­bo­li­zuo­jan­čius Dzū­ki­jos ar­ba Dai­na­vos me­tų mi­nė­ji­mo pa­bai­gą. Juk gie­dan­tys paukš­čiai vy­rau­ja Dzū­ki­jos tra­di­ci­jo­se, yra tie­siog ne­at­ski­ria­ma jos et­ni­nės kul­tū­ros da­lis.

Raš­tu vyk­dy­tos ap­klau­sos bū­du bu­vo pa­rink­tas ju­ri­di­nis as­muo, ku­ris ga­lė­tų pa­ga­min­ti de­ko­ra­ty­vi­nius paukš­čius mi­nė­tai eg­lei. D.Čeč­kaus­kie­nės tei­gi­mu, vie­nas ju­ri­di­nis as­muo šia­me pro­ce­se da­ly­vau­ti at­si­sa­kė, ki­tas pa­siū­lė di­des­nę kai­ną nei bu­vo nu­ma­ty­ta pir­ki­me. Tad ka­lė­di­nės eg­lės de­ko­ra­ci­jos „Paukš­čiai“ pir­ki­mo su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta su vie­šą­ja įstai­ga„Vin­gio ga­le­ri­ja“.

Prieš ke­lias die­nas mies­to sa­vi­val­dy­bė sa­vo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je dėl ka­lė­di­nės eg­lės puo­ši­mo de­ko­ra­ty­vi­niais paukš­čiais pa­skel­bė me­la­gie­ną. Pra­neš­ta, kad de­ko­ra­ci­jas su­kū­rė Ar­vy­das Švir­mic­kas ir jo ko­man­da – Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los Aly­taus fi­lia­lo dar­buo­to­jai. Be­je, A. Švir­mic­kas yra šio fi­lia­lo va­do­vas.

Gal­būt po to­kia in­for­ma­ci­ja no­rė­ta pa­slėp­ti, kiek kon­kre­čiai kai­na­vo šie paukš­čiai, nes vals­ty­bi­nės mo­kyk­los, o to­kia yra Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės, dau­ge­liu at­ve­jų pa­slau­gas tei­kia ne­mo­ka­mai.

Už 150 de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių – be­veik 15 tūkst. eu­rų

Vie­šo­ji įstai­ga „Vin­gio ga­le­ri­ja“, ku­rios vie­nas iš stei­gė­jų ir di­rek­to­rius yra mi­nė­tas A, Švir­mic­kas, ka­lė­di­nei eg­lu­tei pa­ga­mi­no 150 de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių.

Ka­dan­gi su šia įstai­ga de­ko­ra­ci­jai „Paukš­čiai“ mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šiu­si 14 tūkst. 991 eu­ro su PVM ver­tės su­tar­tį, vie­no paukš­čio kai­na su­si­da­ro 100 eu­rų.

Pats A.Švir­mic­kas pa­tvir­ti­no, kad jie pa­ga­min­ti iš pu­tų po­lis­ti­re­no: „Apie 4 tūks­tan­čius eu­rų kai­na­vo ši me­džia­ga, ke­lių rū­šių da­žai, kli­jai, hid­roi­zo­lia­ci­ja, me­di­niai stry­pe­liai, vir­ve­lės. At­skai­čius mo­kes­čius, už vie­no paukš­čio pa­ga­mi­ni­mą lie­ka 20 – 25 eu­rai.“

„Vin­gio ga­le­ri­jos“ vadovas sa­kė, kad šiuos ka­lė­di­nės eg­lės pa­puo­ši­mus ga­mi­no jis pats ir jo ko­man­da, tiks­liau – drau­gai, o ne mo­kyk­los dar­buo­to­jai. Jei de­ko­ra­ty­vi­nius paukš­čius bū­tų ga­mi­nę mo­kyk­los dar­buo­to­jai, kaip pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bė sa­vo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je, pa­kvip­tų tam tik­ru jų iš­nau­do­ji­mu, vyk­dant pri­va­čios įstai­gos už­sa­ky­mą.

Eg­lės pa­sta­ty­mui ir pa­puo­ši­mui – per 16 tūkst eu­rų

Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ka­lė­di­nei eg­lei ke­le­rius me­tus bu­vo nau­do­ja­mas me­ta­li­nis kar­ka­sas, puoš­tas na­tū­ra­lio­mis eg­lės ša­ko­mis.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre da­bi­na­ma na­tū­ra­li eg­lė. Ir Aly­tui dėl jos la­bai pa­si­se­kė. Ža­lias­ka­rę pa­do­va­no­jo ket­vir­tos, o gal dar ir vė­les­nės kar­tos aly­tiš­kis Me­čis­lo­vas Bo­ri­se­vi­čius iš jam pri­klau­san­čio pro­se­ne­lio skly­po, esan­čio prie pat Ne­mu­no upės, Plia­žo gat­vė­je.

„Ji la­bai gra­žiai at­ro­dė. Au­go ge­ro­je vie­to­je, iki maž­daug pen­kio­li­kos met­rų, to­kią pa­do­va­no­jau sa­vi­val­dy­bei, už­au­go la­bai grei­tai. Aš daug kam esu sa­kęs, kad at­eis lai­kas ir aš ją pa­do­va­no­siu Aly­tui. Taip ir at­si­ti­ko. Te­gul da­bar vi­si pa­si­džiau­gia“, – tei­gė M.Bo­ri­se­vi­čius.

Ka­dan­gi šio aly­tiš­kio pa­do­va­no­tą ža­lias­ka­rę rei­kė­jo at­ga­ben­ti ir ją pa­puoš­ti, to­liau skai­čiuo­ki­me, kiek tai kai­na­vo mo­kes­čių mo­kė­to­jams.

Su Aly­taus ben­dro­ve „Or­do“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta 16 tūkst. 335 eu­rų su PVM ver­tės su­tar­tis dėl eg­lės mies­to cen­tre pa­sta­ty­mo ir jos pa­puo­ši­mo de­ko­ra­ty­vi­niais paukš­čiais, žais­liu­kais bei gir­lian­do­mis.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai, at­sa­kin­gi už eg­lės pa­puo­ši­mą, pa­ti­ki­no, kad į mi­nė­tą su­mą pa­ten­ka ir eg­lės nu­puo­ši­mas. Re­gis, tai su­pran­ta­mas da­ly­kas, bet ak­cen­tuo­ta no­rint pa­grįs­ti ne­men­ką su­tar­ties su­mą.

Tad iš vi­so Aly­taus ka­lė­di­nės eg­lės mies­to cen­tre pa­sta­ty­mas, pa­puo­ši­mas ir de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių ga­my­ba mies­to biu­dže­tui kai­nuo­ja apie 31 tūkst. eu­rų.

Bus an­ge­lų ir ko­me­tų

Mi­nė­tos iš­lai­dos ka­lė­di­niam Aly­taus mies­to cen­tro pa­puo­ši­mai ne­si­bai­gia. Šį­met jau ne­už­ten­ka gir­lian­dų me­džiuo­se Ro­tu­šės aikš­tė­je ar cen­tre esan­čio­je ir į pa­čios sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą ve­dan­čio­je– S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je. Pri­rei­kė an­ge­lų ir ko­me­tų. Pir­mų­jų mi­nė­to­se vie­to­se bus 18, ant­rų­jų – 33.

Šios gro­žy­bės už dau­giau nei 11 tūkst. eu­rų su PVM nu­pirk­tos iš Vil­niaus ben­dro­vės „Adam De­co­light“.

Ro­tu­šės aikš­tės me­džiams pa­puoš­ti iš ki­tos Vil­niaus ben­dro­vės „Lu­mi­dė­ja“ pa­pil­do­mai įsi­gy­ta nau­jų gir­lian­dų. Ir tai mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­sė­jo šiek tiek dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų su PVM.

Su­pran­ta­ma, kaž­kas mi­nė­tas gro­žy­bes tu­ri pa­ka­bin­ti. Tad šiems dar­bams at­lik­ti pa­si­ra­šy­ta dar maž­daug 10 tūkst. eu­rų su PVM ver­tės su­tar­tis su „Or­do“.

Tad Aly­taus cen­tro ir ja­me esan­čios eg­lu­tės pa­puo­ši­mas šį­met kai­nuos per 60 tūkst. eu­rų su PVM. Maž­daug tris kar­tus bran­giau nei per­nai. 2022-ai­siais tai vie­ti­niam iž­dui at­siė­jo apie 21 tūkst. 800 eu­rų su PVM.

Ar tai bran­gu, ar pi­gu, tu­ri nu­spręs­ti kiek­vie­nas aly­tiš­kis. Ta­čiau keis­tai at­ro­do, kad sa­vi­val­dy­bė bent kol kas nuo ži­niask­lai­dos tai no­ri pa­slėp­ti, vis siū­lo pa­lauk­ti įvar­di­ja­mų su­mų.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad iki šiol Ro­tu­šės aikš­tė­je sto­vė­ju­si va­di­na­mo­ji kar­ka­si­nė ka­lė­di­nė eg­lu­tė per­kel­ta į vie­ną iš pa­grin­di­nių mies­to žie­di­nių san­kry­žų, ne­to­li „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro ar­ba ša­lia Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės. Ji puo­šia­ma ka­lė­di­nės mies­to puo­šy­bos rė­mė­jų – vie­no iš mies­to gat­vių tvar­ky­to­jų, Ne­rin­go­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Ra­gu­vi­lė“ lė­šo­mis. Tad šį­met sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va Dzū­ki­jos sos­ti­nę pa­puoš dvi ka­lė­di­nės eg­lės.

Mies­to cen­tre ji bus įžieb­ta jau šį penk­ta­die­nį, gruo­džio 1-ąją, 18 va­lan­dą.

Rekomenduojami video