Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Tau­to­dai­li­nin­kas Ar­tū­ras Ja­nic­kas: „Lie­tu­vių liau­dies me­ne ga­li­ma  pa­jaus­ti jau­ku­mą, dva­sią, ši­lu­mą”

Tas kū­ry­bi­nis vir­smas, kai ama­tas tam­pa kū­ry­ba, pri­klau­so nuo kiek­vie­no ku­rian­čio žmo­gaus vi­di­nės bū­se­nos. Tą pa­tvir­ti­na ir Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys Ar­tū­ras Ja­nic­kas, puo­se­lė­jan­tis sa­vo kraš­to et­ni­nę kul­tū­rą, tau­to­dai­lės tra­di­ci­jas, ku­rian­tis iš­skir­ti­nius dar­bus, ku­rie tur­ti­na tau­tiš­ku­mu Dzū­ki­jos baž­nyt­kai­mių šven­to­rius, ža­li­ą­sias erd­ves, pri­va­čias so­dy­bas. 

A.Ja­nic­kas 2019 me­tais pel­nė lau­re­a­to var­dą ir pa­grin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro or­ga­ni­zuo­ja­mo­je na­cio­na­li­nė­je kon­kur­si­nė­je liau­dies me­no pa­ro­do­je „Auk­so vai­ni­kas“. „No­riu pa­sa­ky­ti, kad iš­si­pil­dė ma­no sva­jo­nė, apie ku­rią nie­ka­da ne­sva­jo­jau. Gal nu­skam­bė­jo kiek fi­lo­so­fiš­kai, bet nie­ka­da ne­gal­vo­jau, kad dirb­siu mė­gia­mą dar­bą, kad tu­rė­siu lais­vo lai­ko sau ir kad ga­lė­siu sa­vo ama­tu žmo­nes pra­džiu­gin­ti“, – taip šian­dien kal­ba jis apie sa­ve, sa­vo kū­ry­bą ir jau­ku­mą bei ši­lu­mą sklei­džian­tį liau­dies me­ną. Tau­to­dai­li­nin­ką A.Ja­nic­ką kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je iki spa­lio 7 die­nos veiks spal­vin­ga ir jau­ki pa­ro­da „Po dar­nos dan­gu­mi“, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja­te su tau­to­dai­li­nin­ke šiau­di­nių so­dų py­nė­ja Li­na Ži­vat­kaus­kai­te-Ža­liaus­kie­ne. Ko­kie įspū­džiai po to­kio šil­to Jud­vie­jų pa­ro­dos ati­da­ry­mo? Ke­lin­ta Jums ši pa­ro­da?

– Ne­su su­ren­gęs daug au­to­ri­nių pa­ro­dų, daž­niau da­ly­vau­ju gru­pi­nė­se pa­ro­do­se. Bet 10 pa­ro­dų jau bus.

La­bai džiau­giuo­si, nes pir­mą kar­tą sa­vo kū­ry­ba da­li­nuo­si Aly­tu­je, sa­vo gim­ta­ja­me mies­te. Ir no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai vie­na gra­žiau­sių eks­po­zi­ci­jų, kiek esu kaž­kur da­ly­va­vęs. Jau­čiuo­si dė­kin­gas vi­sam Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus ko­lek­ty­vui už šil­tą pri­ėmi­mą, o ypač mu­zie­jaus dai­li­nin­kei Gin­ta­rei Mar­ke­vi­čie­nei už eks­po­zi­ci­jų iš­dės­ty­mą.

Taip pat no­riu pa­si­džiaug­ti, kad jau ne pir­mą kar­tą pa­ro­do­se da­ly­vau­ju kar­tu su pui­kia so­dų ri­šė­ja Li­na Ži­vat­kaus­kai­te-Ža­liaus­kie­ne. Ma­nau, kad sak­ra­li­nis me­nas ir so­dai de­ra kar­tu.

– La­bai iš­min­tin­gai esa­te pa­sa­kęs, kad dar­bo su skulp­tū­ra pra­džia pra­si­de­da ne tik nuo pa­ties meist­ro už­si­spy­ri­mo, bet ir nuo au­to­ri­te­tų, mo­ky­to­jų. Tai­gi, kas tie Jū­sų au­to­ri­te­tai, mo­ky­to­jai?

– Me­džio dro­žy­ba, skulp­tū­ra nė­ra vien tik dar­bas. Tai vi­sų pir­ma – ži­nios, ta­da daug tech­ni­nio dar­bo ir tik vė­liau at­si­ran­da kū­ry­ba. Ži­no­ma, kad ma­no au­to­ri­te­tas yra tau­to­dai­li­nin­kas skulp­to­rius Sau­lius Lam­pic­kas, su ku­riuo su­si­pa­ži­nau at­ėjęs į Aly­taus dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­lą.

Jis daž­nai kar­to­ja, kad nie­ko ma­nęs ne­iš­mo­kė. Gal ir taip. Bet aš iš jo iš­mo­kau la­bai daug. Kai tu­ri ga­li­my­bę ke­lis moks­lo me­tus sto­vė­ti ša­lia to­kio meist­ro, tai yra pa­ti di­džiau­sia mo­kyk­la. Esu jam la­bai dė­kin­gas už vi­są pa­gal­bą ir už ben­drys­tę.

Ži­no­ma, au­to­ri­te­tų, mo­ky­to­jų, įkvė­pė­jų yra ne vie­nas. To­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je dir­bo skulp­to­rius Min­dau­gas Ja­ku­čio­nis. Jis kar­tais taip pat duo­da­vo pa­ta­ri­mų. Ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­na pa­žin­tis su meist­ru ar me­ni­nin­ku yra ir pa­mo­ka, ir įkvė­pi­mo šal­ti­nis. Ža­viuo­si vy­res­nio­sios kar­tos meist­rų darbš­tu­mu, pa­gar­ba kryž­dir­bys­tei. Dzū­ki­jo­je tu­ri­me pui­kius meist­rus. Ple­ne­ruo­se Lie­tu­vo­je te­ko su­si­pa­žin­ti su Ar­tū­ro Zien­kos, Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus, Juo­zo Vi­dei­kos, Gin­tau­to Aks­ti­no, Adol­fo Te­re­siaus įspū­din­ga meist­rys­te. Vi­si jie taip pat yra au­to­ri­te­tai.

– Jū­sų dar­bai tu­ri dva­sią. Re­tai kas taip ku­ria, tiek daug su­de­da ne tik į iš­orę, bet ir vi­dų. Štai kad ir paukš­te­liai, vi­si jie čiul­ba. Ką, ko­kią ži­nu­tę sa­vo gies­mė­mis jie mums siun­čia?

– Na, man sun­ku ver­tin­ti sa­vo dar­bus, bet džiau­giuo­si, kai iš­girs­tu sa­kant, kad ma­no kū­ry­ba tu­ri dva­sią. Prie kiek­vie­no dar­bo ei­nu su mei­le, su ge­ra nuo­tai­ka. Jei­gu nė­ra nuo­tai­kos, ga­li­ma pjau­ti žo­lę ar ki­tus ūkio dar­bus nu­dirb­ti.

Bet daž­niau­siai pail­sė­ti ar pa­ieš­ko­ti įkvė­pi­mo pa­bė­gu į gam­tą, ji vis­ką su­sta­to į sa­vo vie­tas. Ten ir paukš­tu­kai pa­čiul­ba. Pas­kui jie čiul­ba ir ma­no kū­ry­bo­je. Paukš­tis – lais­vės sim­bo­lis. Pa­va­sa­riais tai – at­gi­mi­mo sim­bo­lis, juk taip mes bū­na­me pa­si­il­gę paukš­čių čiul­bė­ji­mų ir gies­mių.

– Kas dau­giau dro­žy­bo­je dir­ba – Jū­sų kaip skulp­to­riaus ran­kos ar vi­di­nė bū­se­na, sie­la, emo­ci­ja? Ar­ba ki­taip pa­klau­sus, ar ga­li­ma ama­tau­ti be kū­ry­bos?

– Aš ne­ga­lė­čiau tik ama­tau­ti. Na, tu­riu ome­ny­je, kad ne­ga­lė­čiau dro­ži­nė­ti tik vie­no­dų šaukš­tų ar ki­to­kių daik­tų. Kar­tais ne­rū­pi, kaip tu sun­kiai dir­bi prie skulp­tū­ros ar kry­žiaus, svar­bu tik ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas, prie ku­rio ei­ni. Ma­ny­je, ma­nau, dir­ba vi­di­nė bū­se­na ir emo­ci­ja.

– Kū­ry­bin­ges­nis Jums ry­tas ar va­ka­ras?

– Man pro­duk­ty­viau­siais yra ry­tas. Ypač va­sa­ros lai­ku, kai anks­ti švie­su ir gam­ta pil­na gar­sų, paukš­čių gies­mių.

– Jei ne­klys­tu, Jūs pa­si­rin­ko­te lie­pos me­dį. Ko­dėl?

– Mo­kyk­lo­je mo­kiau­si dro­ži­nė­ti iš lie­pos. Ji taip ir li­ko man ar­ti­mas me­dis. Gal, kad lie­pa minkš­ta, plas­tiš­ka. Taip pat mėgs­tu pa­spal­vin­ti sa­vo kū­ri­nius, lie­pa pui­kiai tin­ka tam. Bet dir­bu ir su ąžuo­lu, net ne ką ma­žiau ne­gu su lie­pa.

– Sėk­min­gai ku­ria­te šven­tų­jų skulp­tū­ras. Ar yra šven­ta­sis, ku­rio iš­drož­ti vis dar ne­si­ryž­ta­te, vis ati­dė­lio­ja­te?

– Jei­gu esi ge­ras meist­ras, ne­tu­rė­tų bū­ti di­de­lio skir­tu­mo, ką su­kur­ti, bet kal­bant apie šven­tų­jų skulp­tū­ras, bū­tent man tu­ri at­ei­ti tam tin­ka­mas lai­kas. Ar kaž­ku­riuo šven­tuo­ju la­biau su­si­do­mi, ar tie­siog no­ri iš­ban­dy­ti sa­ve meist­rys­tė­je. Šven­tą­jį kur­ti įdo­miau­sia, kai tai nė­ra už­sa­ky­mas, kai tai da­rai iš sa­vęs. Šven­tas Jur­gis – su­dė­tin­ga skulp­tū­ra ir meist­rys­tės iš­ban­dy­mas kiek­vie­nam meist­rui.

– Sak­ra­li­nė te­ma – Jū­sų te­ma. Ar tie­sa, kad be ti­kė­ji­mo sak­ra­laus me­no dar­bo ne­pa­da­ry­si? La­bai pa­sta­biai sa­vo pro­fe­si­jos plot­mė­je yra pa­sa­kęs gam­ti­nin­kas Se­le­mo­nas Pal­ta­na­vi­čius: „Ei­ti į gam­tą ne­pa­si­do­mė­jus ja – taip kaip ei­ti į bib­lio­te­ką ne­mo­kant skai­ty­ti.“ Tur­būt tai pri­de­ri­na­ma ir tau­to­dai­lė­je?

– La­bai taik­liai yra pa­sa­kęs Se­le­mo­nas Pal­ta­na­vi­čius… Tie­są sa­kant, pra­dė­jęs do­mė­tis sak­ra­li­niu me­nu, la­biau su­pran­tu, ko už­ei­nu į baž­ny­čią. Anks­čiau nu­ei­da­vau, nes tė­vai ar mo­čiu­tė liep­da­vo, ir net ne­at­si­me­nu, kas ten ką kal­bė­da­vo. Ži­nau, kad rei­kė­da­vo po­te­rius at­min­ti­nai mo­kė­ti.

Aš tik­rai ne­su la­bai pa­mal­dus ir ne­inu kiek­vie­ną sek­ma­die­nį į baž­ny­čią. Net po­te­rių jau ne­la­bai mo­ku, bet da­bar kiek­vie­nas ap­si­lan­ky­mas baž­ny­čio­je pra­tur­ti­na ma­no sie­lą. Aš jau iš­girs­tu kle­bo­no pa­moks­lą ir jau­čiu di­de­lę pa­gar­bą Die­vui.

– Bent kry­žiai Jū­sų – la­bai jau dzū­kiš­ki, su strė­lė­mis. Tik­ru­mo juo­se tiek, kad net aša­rą trau­kia. Pla­nuo­ja­te bris­ti dar gi­liau į Dzū­ki­jos tau­to­dai­lės klo­dus?

– Kal­bant apie to­kį reiš­ki­nį kaip iš­skir­ti­nu­mas, tai jis – kryž­dir­bys­tė Lie­tu­vo­je. Ji vie­nin­te­lė iš­skir­ti­nė vi­sa­me pa­sau­ly­je. Tai yra mū­sų pro­tė­vių ke­lių šim­tų me­tų pa­li­ki­mas. Ir, kaip mi­nė­jau, kryž­dir­bys­tė yra pa­gar­ba Die­vui.

Aš daug do­miuo­si kryž­dir­bys­te, o ypač Dzū­ki­jo­je. Ir tik­rai, kai tik bus po­rei­kis, steng­siuo­si vie­ną ki­tą kry­žių su­meist­ra­vo­ti. Tik da­bar lai­kai kei­čia­si, kry­žių vis ma­žiau rei­kia. O jei­gu ne­rei­kės jų, tai ir šios sri­ties meist­rų ne­be­rei­kės.

– Kiek­vie­nas kū­ri­nys tu­ri sa­vo is­to­ri­ją. Gal koks dar­bas Jums yra ir pokš­tų pri­krė­tęs?

– Kiek­vie­nas kū­ri­nys su is­to­ri­ja: ar­ba pa­žin­tis su už­sa­kan­čiu žmo­gu­mi, ar­ba pa­ties kū­ry­bi­nis pa­si­rin­ki­mas. Ne­tu­riu aš daug is­to­ri­jų. Mi­nė­jau, kad šv. Jur­gį nė­ra leng­va su­kur­ti, tai ma­no dirb­tu­vė­je jis pra­dė­tas pra­gu­lė­jo gal vi­sus me­tus.

– Įdo­mu kaip vyks­ta Jū­sų kū­ry­bi­nis pro­ce­sas. Mėgs­ta­te dirb­ti prie vie­no kū­ri­nio ar iš­kart prie ke­lių? Ar vi­sos Jū­sų skulp­tū­ros pra­si­de­da nuo es­ki­zo?

– Pa­gal skulp­to­rius, vi­si dar­bai tu­ri pra­si­dė­ti nuo es­ki­zo. Bet aš ku­riu ne vi­sa­da taip. Tau­to­dai­li­nin­kai pa­pras­tai ku­ria tai, kas jiems iš­ei­na. Bet jei­gu tai lau­ko skulp­tū­ra ar kry­žius, bū­ti­nai pa­si­brai­žau es­ki­zą. Bū­tų per di­de­lė pra­ban­ga su­ga­din­ti di­de­lį me­džio ga­ba­lą.

Es­ki­zas rei­ka­lin­gas ir pa­čiam meist­rui dir­bant, kad ži­no­tų skulp­tū­ros ar ki­to kū­ri­nio pro­por­ci­jas.

Nie­ka­da ne­dir­bu ke­lių dar­bų vie­nu me­tu, ne­bent vie­na­me pro­jek­te tu­ri džiū­ti da­žai ar kli­jai, tuo­met, kol džiūs­ta, ga­li­ma kaž­kuo ki­tu už­si­im­ti.

– Šven­tų­jų skulp­tū­ros la­bai sub­ti­liai spal­vin­gos. Ar pa­rink­ti spal­vas su­dė­tin­ga?

– Dėl spal­vų pa­rin­ki­mo man ne­su­dė­tin­ga. Kaž­kam ga­li bū­ti ir sun­kiau. Gal aš tie­siog jau­čiu spal­vą ki­taip. Man pa­tin­ka da­žy­ti skulp­tū­ras. Kai bai­gi­nė­ju dro­žy­bos pro­ce­są, jau įsi­vaiz­duo­ju, kur, ko­kia spal­va bus. Ži­no­ma, kar­tais pla­nai pa­si­kei­čia.

– Mėgs­ta­te įsi­gy­ti ki­tų me­džio skulp­to­rių dar­bų ar jiems jau ne­be­tu­ri­te erd­vės? Ko­kių sa­vų dar­bų už jo­kius pi­ni­gus ne­par­duo­tu­mė­te?

– Kai sten­gie­si pra­gy­ven­ti iš sa­vo ama­to, tai įsi­gy­ti ki­tų kū­ri­nių kol kas ne­iš­ei­na. Bet at­ei­ty­je, ma­nau, tu­rė­siu ir ki­tų me­ni­nin­kų kū­ri­nių.

O Jū­sų pa­ste­bė­ji­mas ge­ras, sa­vais dar­bais vis la­biau pil­do­si na­mai. Ne­tu­riu tam pa­tal­pos, kad na­muo­se ga­lė­čiau gra­žiai vi­sa eks­po­nuo­ti.

– Ne­etiš­ka klaus­ti ku­rian­čio­jo, kaip ir tė­vų, ku­ris jo kū­ri­nys yra to­bu­liau­sias, mie­liau­sias, bet no­ri­si ži­no­ti, ku­ris dar­bas Jums yra bran­giau­sias dva­si­ne pras­me?

– To­bu­lu­mui ri­bų nė­ra, bet tik­rai vie­no dar­bo ne­ga­lė­čiau iš­skir­ti, bet kaip dar­bų te­mą ga­liu įvar­dy­ti. Bū­tent šven­tuo­lė­lių skulp­tū­ros man yra bran­giau­sios.

Ir jei­gu anks­čiau džiaug­da­vau­si kaž­ką par­da­vęs iš sa­vo ko­lek­ci­jos, tai da­bar kai ku­riuos dar­bus no­rė­čiau su­sig­rą­žin­ti, nes nie­ka­da ne­pa­vyks at­kar­to­ti to, ką esi su­kū­ręs.

– O ko­kių dar­bų ar kom­po­zi­ci­jų Jū­sų dar­bų są­ra­še dau­giau­sia?

– Ma­no kū­ry­bo­je dau­giau­sia dar­bų sak­ra­li­ne te­ma. Bet te­kę įgy­ven­din­ti įvai­riau­sių pro­jek­tų.

– Ar vi­suo­met liau­dies skulp­tū­ros gro­žis sly­pi pa­pras­tu­me, bet ne pras­tume?

– Lie­tu­vių liau­dies skulp­tū­ra la­bai sa­vo­tiš­ka. Ne kiek­vie­nas tai pri­ima. Ga­li ne­bū­ti jo­je pro­por­ci­jų, vy­rau­ti ne­įpras­tos spal­vos, bet lie­tu­vių liau­dies me­nas tuo ir įdo­mus, kad ga­li­ma pa­ma­ty­ti daug klai­dų, bet kar­tu pa­jaus­ti jau­ku­mą, dva­sią, ši­lu­mą.

Lie­tu­vių liau­dies meist­rai bu­vo sa­va­moks­liai, vie­ni nuo ki­tų ko­pi­ja­vo. Bet drau­ge su­ge­bė­jo pa­dirb­ti jau­kią skulp­tū­rą.

– Tai re­ziu­mė bū­tų: me­džio trau­ka to­kia stip­ri, kad iš šio ama­to val­go­te duo­ną?

– Taip, kaip mi­nė­jau, sten­giuo­si pra­gy­ven­ti iš sa­vo ama­to, bet drau­ge iš­lik­ti kū­ry­bin­gas. Ne vi­sa­da taip iš­ei­na, bet kai su­lau­ki kū­ry­biš­ko mo­men­to, tai pra­džiu­gi­na sie­lą.

Ir no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš­si­pil­dė ma­no sva­jo­nė, apie ku­rią nie­ka­da ne­sva­jo­jau. Gal nu­skam­bė­jo kiek fi­lo­so­fiš­kai, bet nie­ka­da ne­gal­vo­jau, kad dirb­siu mė­gia­mą dar­bą, kad tu­rė­siu lais­vo lai­ko sau ir kad ga­lė­siu sa­vo ama­tu žmo­nes pra­džiu­gin­ti.

Rekomenduojami video