Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Kelionė su katafalku pasilinksminti į HBH baigėsi griovyje

Sek­ma­die­nį so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“, pus­la­py­je, pa­va­din­ta­me „Rei­das“, pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja su nuo­trau­ko­mis apie grio­vy­je at­si­dū­ru­sį au­to­mo­bi­lį, skir­tą nu­mi­rė­liams ve­žio­ti.

Skel­bia­ma, jog ava­ri­ja įvy­ko anks­tų sek­ma­die­nio ry­tą ke­ly­je Dauginčiai–Kuliai, Kre­tin­gos ra­jo­ne.

Grio­vy­je pa­ste­bė­tas nuo ke­lio nu­lė­kęs au­to­mo­bi­lis „Re­nault“, skir­tas ve­žio­ti nu­mi­rė­lius. Eki­pa­žas bu­vo din­gęs, ma­tė­si iš ma­ši­nos iš­kri­tę daik­tai, van­de­ny­je mir­ko la­vo­nams ve­žio­ti skir­ti mai­šai...

Iš­kvies­ta po­li­ci­ja pa­gal ras­tus do­ku­men­tus iš­si­aiš­ki­no, kad ka­ta­fal­ką ga­lė­jo vai­ruo­ti mor­go sar­gas iš Plun­gės. Jis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­ri.

Ne­tru­kus mi­nė­tu au­to­mo­bi­liu va­žia­vęs eki­pa­žas su­ras­tas. Pa­aiš­kė­jo, kad ne­blai­vūs vy­rai va­žia­vo nak­tį links­min­tis į pra­mo­gų kom­plek­są HBH, ta­čiau jų ke­lio­nė bai­gė­si grio­vy­je...

Ant ka­ta­fal­ko ma­to­si įmo­nės žen­klas – UAB „Bei­no­ro gra­lis“. Toks au­to­mo­bi­lis daž­nai sto­vi prie šios lai­do­ji­mo fir­mos Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je.

Be­je, ga­li bū­ti, jog šis įvy­kis bus trak­tuo­ja­mas ne tik kaip pa­si­ša­li­ni­mas iš ava­ri­jos, bet ir kaip va­gys­tė.

Pir­ma­die­nį Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog sek­ma­die­nį, ko­vo 11-osios ry­tą, apie 10 va­lan­dą, pa­rei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti apie va­gys­tę. Esą iš au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, esan­čios A. Ju­cio g. 3, t. y. iš įmo­nės UAB „Bei­no­ro gra­lis“ te­ri­to­ri­jos, ga­li­mai nak­tį bu­vo pa­vog­tas jų au­to­mo­bi­lis „Re­nault“. Tei­gia­ma, jog pa­vog­to au­to­mo­bi­lio rak­te­liai bu­vo pa­lik­ti au­to­mo­bi­lio vi­du­je. Nu­va­ry­tos trans­por­to prie­mo­nės ver­tė – apie 30 tūkst. eu­rų. Pra­šo­ma pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl va­gys­tės (BK 178 str. 3 d.).

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė pa­tvir­ti­no, jog Kre­tin­gos ra­jo­ne, grio­vy­je, ap­tik­tas „Re­nault“ au­to­mo­bi­lis yra tas pats, ku­ris ne­va bu­vo pa­vog­tas. Pa­rei­gū­nės ži­nio­mis, įmo­nės va­do­vai tei­gė, kad dar­buo­to­jas sa­va­va­liš­kai pa­si­ė­mė ma­ši­ną, jam ne­bu­vo leis­ta nie­kur va­žiuo­ti. Įta­ria­ma­sis kal­ti­nin­kas (gim. 1987 m.) su­lai­ky­tas. Įvy­kį ti­ria pa­rei­gū­nai.

Rekomenduojami video