Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Viskas apie kosulį: kada negalima slopinti kosulio?
Vos at­vė­sus orams dau­gė­ja ser­gan­čių­jų per­ša­li­mo li­go­mis ir ko­su­lys yra vie­nas daž­niau­sių ne­ma­lo­nių svei­ka­tos ne­ga­la­vi­mų. Ta­čiau svei­ka­tos spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad daž­nai į ko­su­lį esa­me lin­kę žiū­rė­ti pro pirš­tus nors iš tie­sų jis ga­li sig­na­li­zuo­ti apie rim­tas lė­ti­nes li­gas.
„Daž­nai į vais­ti­nę užė­ję žmo­nės pra­šo: „duo­ki­te man ko­kių nors vais­tų nuo ko­su­lio“ net ne­su­si­mąs­ty­da­mi, koks ir dėl ko­kių prie­žas­čių at­si­ra­dęs ko­su­lys juos ka­muo­ja. Jei­gu sa­vi­jau­ta ne­ge­rė­ja jau ku­ris lai­kas, o ko­su­lys tik in­ten­sy­vė­ja, yra pa­ki­lu­si kū­no tem­pe­ra­tū­ra – vais­tai ne­be­pa­dės, rei­kia ne­del­siant kreip­tis į gy­dy­to­ją, at­lik­ti rei­kia­mus ty­ri­mus“, – sa­ko „Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės“ vais­ti­nin­kė Auš­ra Ur­bo­na­vi­čie­nė.

Sau­sas ar drėg­nas ko­su­lys?

Pir­miau­sia, anot jos, rei­kė­tų iš­siaiš­kin­ti, ko­su­lys sau­sas ar drėg­nas, in­ten­sy­vus ar re­tas, spaz­mi­nis ar prie­puo­li­nis, prieš kiek lai­ko at­si­ra­do, ko­kio­je pa­dė­ty­je žmo­gui esant, ku­riuo pa­ros me­tu daž­niau­siai kar­to­ja­si ir ko­kie vais­tai šiuo me­tu var­to­ja­mi. Nė­ra vie­no vais­to, ku­ris tik­tų vi­siems ko­su­lio ti­pams gy­dy­ti, to­dėl la­bai svar­bu iš­siaiš­kin­ti, koks šiuo me­tu ko­su­lys var­gi­na žmo­gų. „Kai ko­su­lys neuž­si­tę­sęs, žmo­gus ne­karš­čiuo­ja ar­ba tem­pe­ra­tū­ra pa­ki­lu­si ne­žy­miai, ga­li­ma gy­dy­tis na­muo­se. Leis­ki­te sau pail­sė­ti – ra­miai ir šil­tai pa­gu­lė­ki­te lo­vo­je. Kol ko­su­lys sau­sas, ger­ki­te įvai­rias šil­tas vais­ta­žo­lių ar­ba­tas, pa­vyz­džiui, is­lan­di­nės ker­pe­nos, pa­pras­tų­jų sal­dy­me­džių šak­nų, vais­ti­nių svi­la­ro­žių šak­nų, tū­bių žie­dų ar­ba­tas ir jų mi­ši­nius. Jei­gu jau­čia­te, kad ko­sė­ja­te drėg­nai, tuo­met rin­ki­tės vais­ti­nių čiob­re­lių, pu­šų pum­pu­rų, rau­do­nė­lių, siau­ra­la­pių gys­lo­čių vais­ta­žo­les. Pa­gal sko­nį ar­ba­tas ga­li­te pa­gar­din­ti me­du­mi, cit­ri­na ar im­bie­ro grie­ži­nė­liu“ – sa­ko vais­ti­nin­kė. Vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų me­tu, A. Ur­bo­na­vi­čie­nės tei­gi­mu, daž­niau­siai pa­čią pir­mą die­ną ima var­gin­ti sau­sas ko­su­lys, o apie tre­čią­ją li­gos die­ną, jei­gu gy­do­ma­si, ko­su­lys tam­pa drėg­nu, pra­de­da­ma at­si­ko­sė­ti. Drėg­nas ko­su­lys – svei­ki­mo pra­na­šas, nes tuo­met pa­si­ša­li­na ir kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų su­kė­lė­jai bei sek­re­tas.

Ką rink­tis: leng­ves­nis at­si­ko­sė­ji­mas ar ko­su­lio slo­pi­ni­mas?

Kai ko­su­lys leng­vas ir ko­sė­ja­te re­čiau nei kas 1 va­lan­dą, pa­pil­do­mų vais­tų ger­ti ne­bū­ti­na. Pa­kan­ka tik var­to­ti dau­giau skys­čių, drė­kin­ti pa­tal­pas, at­lik­ti in­ha­lia­ci­jas. „Slo­pin­ti ko­su­lį reik­tų tuo­met, jei­gu jus ka­muo­ja sau­sas, in­ten­sy­vus, var­gi­nan­tis ko­su­lys. Tuo­met pir­mas 2 li­gos die­nas ko­su­lį ga­li­ma slo­pin­ti. Ko­su­lį slo­pi­nan­čių vais­tų bū­na au­ga­li­niu ar­ba che­mi­niu pa­grin­du, tab­le­čių ar­ba si­ru­po pa­vi­da­lu. Sau­so ko­su­lio ne­ga­li­ma gy­dy­ti glei­ves skys­ti­nan­čiais vais­tais, nes ge­ria­mi skys­ti­nan­tys vais­tai tik er­zi­na kvė­pa­vi­mo ta­kus ir žmo­gus dar dau­giau sau­sai ko­sė­ja“, – įspė­ja vais­ti­nin­kė. Vė­liau, po 2–3 die­nų, ko­su­lys drėks­ta, pra­de­da­ma at­si­ko­sė­ti. Tuo­met jau var­to­ja­mi vais­tai, skys­ti­nan­tys bron­chų sek­re­tą ir ska­ti­nan­tys sek­re­to ša­li­ni­mą iš kvė­pa­vi­mo ta­kų. Skys­ti­nan­čių bron­chų sek­re­tą vais­tų yra di­de­lis pa­si­rin­ki­mas, žmo­gus ga­li rink­tis tab­le­čių, si­ru­pų, la­šų for­ma. Ko­kį vais­tą ge­riau­siai pa­si­rink­ti šla­pio ko­su­lio gy­dy­mui, pri­klau­so in­di­vi­dua­liai, pa­gal ko­su­lio in­ten­sy­vu­mą, ko­su­lio truk­mę. Svar­biau­sia drėg­no ko­su­lio ne­gy­dy­ti ko­su­lį slo­pi­nan­čiais vais­tais, nes tuo­met bron­chų sek­re­tas kau­pia­si kvė­pa­vi­mo ta­kuo­se, ga­li pa­kil­ti tem­pe­ra­tū­ra, at­si­ras­ti du­su­lys, vys­ty­tis pneu­mo­ni­ja.

Ko­dėl ko­sė­ja­te nuo­lat?

A.Ur­bo­na­vi­čie­nės tei­gi­mu, ki­ta daž­na ko­su­lio prie­žas­tis po per­ša­li­mo yra rū­ky­mas. Nuo­la­ti­niai ta­ba­ko dū­mai ža­lo­ja vir­šu­ti­nius ir gi­liuo­sius kvė­pa­vi­mo ta­kus, suin­ten­sy­vė­ja glei­vių ga­my­ba. Žmo­gų pra­de­da var­gin­ti nuo­la­ti­nis ko­su­lys, trun­kan­tis daug mė­ne­sių ar net me­tų, ku­ris yra pa­grin­di­nis lė­ti­nės obst­ruk­ci­nės plau­čių li­gos simp­to­mas. Aler­gi­ja žie­da­dul­kėms, na­mi­niams gy­vū­nams, na­mų dul­kių er­ku­tėms, pe­lė­siams taip pat ga­li su­kel­ti ko­su­lį, ku­ris ga­li pa­si­reikš­ti prie­puo­liais, kar­tais net iki du­si­mo. In­ten­sy­vus, sau­sas ir drėg­nas ko­su­lys vie­nu me­tu reiš­kia bron­chi­tą. Prie­puo­li­nis, toks in­ten­sy­vus, kad su­ke­lian­tis vė­mi­mą ko­su­lys įspė­ja, kad ser­ga­ma kok­liu­šu. Vi­ru­si­niam la­rin­gi­tui bū­din­gas pri­ki­męs bal­sas, sau­sas lo­jan­tis ko­su­lys. Ser­gant ast­ma, ka­muo­ja spaz­mi­nis ko­su­lys, ke­lian­tis du­su­lį, bū­din­gas kvė­pa­vi­mas su ap­sun­kin­tu iš­kvė­pi­mu. „Pa­gal truk­mę ūmi­nis ko­su­lys ga­li truk­ti iki 3 sa­vai­čių. Už­si­tę­sęs ko­su­lys trun­ka 3–8 sa­vai­tes. Lė­ti­nis ko­su­lys – dau­giau nei 8 sa­vai­tės. Ši ko­su­lio truk­mė ga­li iš­duo­ti apie ga­li­mą ast­mą, lė­ti­nę obst­ruk­ci­nę plau­čių li­gą ar net on­ko­lo­gi­nes li­gas. Taip pat il­ga­lai­kis ko­su­lys daž­nai at­si­ran­da ir rū­kan­tiems žmo­nėms“, – sa­ko vais­ti­nin­kė. Kai ka­muo­ja ko­su­lys, vais­ti­nin­kė kvie­čia pa­si­telk­ti in­ha­lia­ci­ją su drus­kos tir­pa­lu į ku­rį ga­li­ma įla­šin­ti ke­lis la­šus eu­ka­lip­to ete­ri­nio alie­jaus (išim­tis, jei kvė­puos ma­žas vai­kas ar­ba bus nau­do­ja­mas elekt­ri­nis in­ha­lia­to­rius), var­to­ti daug šil­tų vais­ta­žo­lių ar­ba­tų. Nak­čiai įtrin­ti krū­ti­nę ir nu­ga­rą te­pa­lu, ku­rio su­dė­ty­je bū­tų men­to­lio, pu­šų ete­ri­nio alie­jaus ar­ba ant krū­ti­nės už­si­dė­ti or­kai­tė­je ar­ba mik­ro­ban­gų kros­ne­lė­je su­šil­dy­tą vyš­nių kau­liu­kų pa­gal­vė­lę. Jei to­kios pa­gal­vė­lės ne­tu­ri­te, ga­li­te į dro­bi­nį mai­še­lį įpil­ti ne­mal­tų li­nų sė­me­nų ir taip pat pa­šil­dy­ti. Įkai­tę sėk­los ma­lo­niai su­šil­dys krū­ti­nę, ra­mins ko­su­lį. Per­ša­li­mo li­gų se­zo­no me­tu re­ko­men­duo­ja­ma kas­dien pa­si­vaikš­čio­ti gry­na­me ore, pa­kan­ka­mai il­sė­tis, val­gy­ti vi­sa­ver­tį mais­tą, grū­din­tis, veng­ti stre­so bei di­de­lių žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų. Stip­rin­ti imu­ni­nę sis­te­mą vi­ta­mi­nu C, cin­ku, var­to­ti greipf­ru­ti­nio cit­rin­me­džio sėk­lų ekst­rak­tą, juo­dauo­gio šei­va­me­džio kon­cent­ruo­tą sul­čių ekst­rak­tą, ežiuo­lės, čes­na­ko, pro­po­lio pre­pa­ra­tus.
 
logo,birzietis
Rekomenduojami video